Pest Megyi Hírlap, 1981. március (25. évfolyam, 51-76. szám)

1981-03-01 / 51. szám

2 1981. MÁRCIUS 1.. VASÁRNAP TANÁCSKOZIK AZ SZKP KONGRESSZUSA (Folytatás az 1. oldalról.) az országra óriási nyomás ne­hezedik. Többek között arra akarják rákényszeríteni, hogy hagyjon fel a szabadságukért küzdő latin-amerikai népeknek nyújtott erkölcsi támogatással. Ennek elérése érdekében poli­tikai, gazdasági, sőt katonai nyomást gyakorolnak az or­szágra. A nicaraguai küldöttség ve­zetőjének felszólalásával befe­jeződött a szombati munka­nap. Az SZKP kongresszusán vasárnap pihenőnapot tarta­nak. A tanácskozás hétfőn dél­előtt folytatódik a harmadik napirendi pont vitájával. ★ Pénteken Moszkvában talál­kozóra gyűltek össze az SZKP XXVI. kongresszusán résztve­vő arab küldöttségek tagjai, a kommunista és forradalmi de­mokratikus pártok képviselői. A találkozó résztvevői közös levélben fordultak az SZKP Központi Bizottságához. A levélben legforróbb, bará­ti üdvözletüket tolmácsolták a Szovjetunió Kommunista Pártjának és a szovjet nép­nek, „az anab nemzet hű ba­rátjának, és biztos támaszának KÁDÁR-BREZSNYEV TALÁLKOZÓ A tanácskozás egyik népszerű vendége, Luts corvalán, a Cbilel Kom­munista Párt főtitkára a küldöttekkel beszélget , Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára szombaton Moszkvá­ban találkozott L. I. Brezs- nyevvel, az SZKP Központi Bizottságának főtitkárával, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa Elnökségének elnökével. Eszmecserét folytattak a magyar—szovjet kapcsolatok néhány vonatkozásáról és fon­tos nemzetközi kérdésekről. Kádár János melegen üdvö­zölte Leonyid Brezsnyevet ab­ból az alkalomból, hegy az SZKP XXVI. kongresszusán nagy jelentőségű beszámolót mondott. Teljes egyetértéséről és támogatásáról biztosította a beszámolónak az enyhülés folytatására, a nemzetközi együttműködés fejlesztésére és a béke megszilárdítására vo­natkozó javaslatait. A Magyar Szocialista Munkáspártnak el­tökélt szándéka — mondotta Kádár János —, hogy hozzá­járul a szocialista közösség, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom egységének megszilárdításához, minden imperialistaellenes erő összefo­gásához. Kádár János és Leonyid Irezsnyev megállapította, hogy jaz elkövetkező évek rendkívül nagy jelentőségűek .lesznek a háborús veszély növekedése, a fegyverkezési verseny fokozá­sa ellen vívott küzdelemben. Aláhúzták, hogy a világ béké­jének legfőbb biztosítékát a testvéri szocialista országok jelentették s jelentik tovább­ra is. Kádár János és Leonyid Brezsnyev találkozója szívé­lyes, elvtársi légkörben ment • végbe. ★ Kádár János szombaton Moszkvában megbeszélést foly­tatott Carlos Nunez Tellez- 6zel, a Sandinista Nemzeti Felszabadítási Front egyesített vezetősége végrehajtó bizott­ságának tagjával, a Nicaraguai Köztársaság államtanácsának elnökével. A baráti légkörű találkozón áttekintették a két ország fej­lődő kapcsolatait, a nemzetkö­zi helyzet néhány időszerű kérdését, különös tekintettel Közép-Aimeríka és a karito- ttngeri térség problémáira. Carlos Nunez tájékoztatást adott a nicaraguai nép or­szágépítő munkájáról és az ország függetlenségét, a san­dinista forradalmat fenyegető agresszív imperialista törek­vésekről. Kádár János kifejezte a magyar kommunisták, a ma­gyar nép szolidaritását Nica­ragua népének forradalmi vív­mányai és hazája függetlensé­ge védelmében folytatott har­cával. Elítélték azokat az agresszív lépéseket, amelyekkel a nem­zetközi imperializmus fenyege­ti a térség népeinek a szabad­ságért és a társadalmi hala­dásért vívott harcát TANÁCSKOZÁSOK HONECKERREL Leonyid Brezsnyev szomba­ton Moszkvában találkozott Erich Honeckerrel. az NSZEP KB főtitkárával, a Német De­mokratikus Köztársaság Ál­lamtanácsának elnökével. Ho- necker az NDK kommunistái, lakossága nevében szívből kö­szöntötte az SZKP főtitkárát a pártkongresszus alkalmából és kijelentette: teljes mérték­ben egyetértenek az SZKP KB beszámolójában foglaltakkal. A beszámoló kimagasló jelen­tőségű, az egész nemzetközi életre kiiható dokumentum — mondotta. A benne íoglait, a béke megerősítésére irányuló javaslatok nagy szolgálatot tesznek a háború veszélye, a reakció és az imperializmus támadása ellen küzdő erőknek. Brezsnyev kijelentette, hogy a szovjet kommunisták nagy érdeklődéssel kisérik az NDK szocialista építő munkáját., az NSZEP XII. kongresszusának országos előkészületeit A kongresszus az NDK életének fontos állomása lesz. Brezsnyev és Honecker an­nak a szilárd meggyőződésé­nek adott kifejezést hogy a két testvérpárt, a két testvéri ország együttműködése tovább mélyül és erősödik. Nyikolaj Tyihonov, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Minisz­tertanácsának elnöke szom­baton a Kremlben találkozott Erich Honeckerrel, az NSZEP KB főtitkárával, az NDK Ál­lamtanácsának elnökével. Eszmecserét folytattak a két ország közötti együttműködés kölcsönös érdeklődésre szá­mot tartó néhány időszerű kér­déséről. Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára kong­resszusi beszámolójában meg­világította a két ország test­véri- kapcsolatai fejlesztésé­nek kedvező távlatait, s en­nek fényében Tyihonov és Honecker annak a kölcsönös meggyőződésüknek adtak han­got, hogy az új ötéves terv­ben sikeresen megoldják a megvitatott kérdéseket A találkozót szívélyes, elv­társi légkör jellemezte. V. P. Vinogradov 1915 óta tagja a Szovjetunió Kommunista Pártjának. A képen: fiatalabb küldött-társaival beszélget HANGVERSENY A KREML-PALOTÁBAN Nagyszabású ünnepi hangversennyel köszöntöt­ték szombaton este a Kreml kongresszusi palotá­jában a szovjet művészeti élet kiváló képviselői: szín­művészek, énekesek, zene­művészek, táncosok, vi­lághírű művészegyüttesek az SZKP XXVI. kongresz- szusának küldötteit, a ta­nácskozás külföldi vendé­geit. Az ünnepi hangversenyen megjelentek az SZKP KB Politikai Bizottságának tag­jai, élükön Leonyid Brezs- nyewel, a KB főtitkárával. Ott voltak a külföldi kül­döttségek tagjai, köztük a magyar delegáció, Kádár Jánosnak, az MSZMP KB első titkárának vezetésé­vel. A díszhangversenyről . helyszíni közvetítést adott a szovjet rádió és a tele­vízió is. Madridi tüntetés Spanyolok milliói tüntettek pénteken este Madridban és az ország más nagyvárosai­ban o demokrácia, a szabad­ság és az alkotmány védel­mében. Az új spanyol kormány pénteki első üléséről kiadott közleményében megerősítet­te, hogy „minden rendelke­zésre álló eszközzel, a legna­gyobb határozottsággal meg­védi a Spanyolországban je­lenleg érvényes alkotmányos rendszert”. Hatvanéves a Mongol Népi Forradalmi Párt A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága március 1-én táviratban üdvözölte a Mongol Népi For­radalmi Párt Központi Bizottságát a párt megalakulá­sának 60. évfordulója alkalmából Amikor hatvan esztendővel ezelőtt, 1921. március 1-én, megalakult a Mongol Népi Forradalmi Párt, az ország hiva­talosan önálló volt. Ám az 1911-ben alakult Külső-Mongólia két szomszédos nagyhatalom, a cári Oroszország és a kína; birodalom közös befolyási területe volt. Pétervár is, Peking is igyekezett a maga akaratát érvényesíteni a feudális-teokrati- kus államvezetés, az ország élén álló lámaigta-buddhista pap! kormányzat felett. A Magyarországnál tizenhatszorta nagyobb. Pham Van Bong köszöntése A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége Lenin- renddel tüntette ki 75. szüle­tésnapja alkalmából Pham Van Dongot, a Vietnami Kommunista Párt KB PB tag­ját, a Vietnami Szocialista Köztársaság miniszterelnökét. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára és Lázár György, a Mi­nisztertanács elnöke távirat­ban köszöntötték Pham Van Dongot, 75. születésnapja al­kalmából. Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­gének elnöke és Nyikolaj Tyi­honov, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szov­jetunió Minisztertanácsának el­nöke táviratban köszöntötte hetvenötöd] k születésnapja al­kalmából Pham Van Dongot. de akkoriban alig valamivel több, mint félmillió lakosú or­szágban 1917—18-ban a Nagy Október győzelmét követő hóna­pokban kommunista csoportok alakultak, közöttük két igen je­lentős, Szuhe Bátor és Csolbajszán vezetése alatt. A két cso­port 1919—20. telén egyesült és a közös programban a íor radalmi párt egyik fontos feladataként jelölte meg az idegei megszállók, a fehérgárdisták és a kínai nacionalisták kiűzésé a mongol nép földjéről. Ideiglenes forradalmi kormányt, mai' mongol néphadsereget szerveztek, amely a Vörös Hadsere: segítségével 1922 közepére az ország egész területéről kivert' az idegen csapatokat. 1923-ban a főpapi reakció meggyilkol tatta a nép hősét, Szuhe Bátort. 1924. november 26-án i parlament, a népi hurál kikiáltotta a Mongol Népköztársasá­got. A mongol kommunisták vezették azt a történelmi küzdelmet, amelynek során az ország, a fejlődés tőkés szakaszát átugorva a korai feudalizmusból a szocializmus építésének útjára lépett. A Mongol Népi Forradalmi Párt áldozatos munkájának hatvan éve alatt a Mongol Népköztársaság a fejletlen, nomád-állatte­nyésztő országból agrár-ipari országgá változott, ahol ma már az ipar adja a nemzeti jövedelem 30 százalékát, az ország tagja a szocialista országok gazdasági közösségének. Talca&an a neatroníegyvei Caspar Weinberger amerikai hadügyminiszter pénteken Margaret Thatcher brit mi­niszterelnök előtt kijelentette, hogy a neutronbomba ügye le­Vjubb tanácsadók indulnak Salvadorba került a napirendről. Ha a; amerikai kormány ismét fog­lalkozna a neutronbomba nyu­gat-európai elhelyezésének gondolatával, akkor ennek mindén részletét megtanács­kozza majd szövetségeseivel — mondta. Harcok a főváros közelében A Salvadorból érkező je­lentések szerint pénteken har­cok voltak a fővárostól 60 kilométerre keletre fekvő San Lorenzo városéban és kör­nyékén. A Salvadort junta azt állítja, hogy a hadsereg ellenőrzi a (várost Az amerikai hadügyminisz­térium egy magát megnevez­ni nem kívánó hivatalos sze­mélyisége pénteken bejelen­tette, hogy az Egyesült Alla- bok további hat katonai ta­nácsadó Salvadorba küldésé­ről döntött. Évforduló Moszkvában pénteken ün­nepi gyűlésen emlékeztek mez az első szovjet—afgán barát­sági szerződés 60. évforduló­járól. Az ünnepségen felszólalt Szergej Antonov, a Szovjet- Afgán Baráti Társaság elnö­ke, a kormány tagja, és Bab­rak Karmai, az Afganisztáni Népi Demokratikus Párt KB főtitkára, a Forradalmi Tanács elnöke, miniszterelnök. Ä Síét kérdései Az új szovjet békeprogram Az egész világ érdeklődésé­nek középpontjában állt a múlt héten az SZKP XXVI. kongresszusának tanácskozása. A szovjet kommunisták leg- főibb fórumán elhangzott Brezsnyev-be&zjáimdót beha­tóan tanulmányozzák a nyuga­ti világ kormányköreiben is. MIT TARTALMAZ A LEO­NYID BREZSNYEV ÁLTAL ISMERTETETT ÜJ SZOVJET BKKEPROGRAM? __________ A S zovjetunió egyszerre két legmagasabb szintű tanácsko­zásra is tett javaslatot. Egy­részt kifejezte hajlandóságát arra, hogy haladéktalanul kész tárgyalni az Egyesült Államok­kal a hadászati fegyverek kor­látozása ügyében. A Szovjet­unió ebbeli ajánlatát nem kö­ti előzetes feltételekhez, snem törekszik katonai fölényre sem. Csupán azt szögezi le, hogy e tárgyalásoknál az legyen az irányadó, hogy megőrizzék mindazokat a pozitívumokat, amelyeket a hadászati támadó fegyverek korlátozásában ed­dig elértek, s hogy e megbe­széléseknek az egyenlőség és kölcsönös biztonság alapján kell folytatódniok, és termé­szetesen egyik fél sem töre­kedhet egyoldalú engedmé­nyek kivívására. A Szovjetunió békeprogramja több, úgynevezett bizalomerő­sítő intézkedést is javasolt. Így például indítványozta an­nak az európai övezetnek a kiszélesítését, ahonnan a had­mozdulatokról és nagyobb ka­tonai átcsoportosításokról min­den ország előzetes tájékozta­tást adna. Leonyid Brezsnyev indítványozta azt is az Egye­sült Államok vezetésének, hogy állapodjanak meg az úi. nukleáris fegyverrel felszerelt tengeralattjárók rendszerbe ál­lításának korlátozásáról. Egv további szovjet javaslat volt az. hogy fagyasszák be Eufó­riában a NATO-országok és a Szovjetunió középhatótávolsá ■ gú nukleáris töltetű rakétái­nak mennyiségi és minőségi szintjét. MILYEN VISSZHANGOT KELTETTEK EZEK A JA­VASLATOK? ______________ Rea gan amerikai elnök kije­lentette, hogy „érdekelt a Leonyid Brezsnyevvel folyta­tandó komoly és konstruktív tárgyalásokban.” Hasonlókép­pen nyilatkozott az angol, a francia és a nyugatnémet kormányzat is. Ez minden­esetre haladást jelent ahhoz képest, hogy nemrég még Washingtoniban felelős kor­mányzati vezetők arról nyilat­koztak, hogy véleményük sze­rint csakis „az erő helyzeté­ből” lehet majd bármilyen szovjet—amerikai magas szin­tű megbeszélést folytatni. Az első kedvező hangokat nyilvánvalóan az magyarázza — egyes sajtókommentárok szerint —, hogy a szovjet ja­vaslatok annyira világosak és mentesek minden előzetes fel­tételtől, hogy merev elutasítá­suk esetén az amerikai kor­mányzat szembekerült volna saját és szövetségesei közvéle­ményével. MI TÖRTÉNIK A MEGHIÚ­SULT MADRIDI PUCCSKI- SÉRLET UTÁN? ___________ Le opoldo Calvo-Sotelo új spanyol miniszterelnök — ha a puccskísérlet miatt két nap­pal megkésve is —, megkap­hatta a szükséges parlamenti bizalmat, s megalakíthatta kormányát. Ez a kabinet azon­ban csak az eddig is kormány­zó centrumpártra korlátozó­dik. amelynek alig néhány fős parlamenti többsége van, s ezért politikai körökben elég­gé ingatagnak ítélik meg. A miniszterelnök nem vette fi ■ gyelembe az alkotmányos el­lenzék két főerejének, a Spa­nyol Szocialista Munkáspárt­nak és a Spanyol Kommunis­ta Pártnak felhívásait, hogy ebben a spanyol demokráci jövője szempontjából oly vál­ságos helyzetben alakítson koalíciós pártot. Pedig ez ész­szerű javaslat volt, hiszen a puccsisták sokak szerint csak amolyan „főpróbát” tartottak, s nincs arra semmiféle bizto­síték, hogy nem kísérlik meg majd újra a hatalom erősza ■ kos megragadását. Jelenleg ugyan folytatódnak a letartóz­tatások a hadsereg főtiszti ka­rában. De nyilvánvaló, hog' a jobboldali erők igyekeznei. minél több összeesküvő tábor­nokot leplezni és „átmenteni' egy esetleges újabb akcióra Vagyis, olyan helyzetben, ami­kor valamennyi demokratikus erő összefogására volna szük­ség. Calvo-Sotelo elzárkózás: egy stabil kabinet megalakító sától, kommentátorok szerte jövendő veszélyek árnyait ide zi fel. KI AVATKOZIK BE TÉNY LEGESEN SALVADORBAN? Az Egyesült Államok Kül­ügyminisztériuma, úgynevezett Fehér Könyvet készített, amely hamis „okmányok” fo­tókópiáival próbálja elhitetni a világgal: a salvadori demok­ratikus erők azért képesek a jobboldali junta minden vére: terrorjával szemben kitartan,' mert a Szovjetunió és a szocia lista országok látják el ókt' fegyverszállítmányokkal. / szocialista közösség országa több ízben közönséges rága­lomnak bélyegezték meg eze két az állításokat Rámutat tak: Washington valójábar ürügyet keres saját beavatko­zására. Ami pedig az állítólagos szovjet beavatkozásról szóló „dokumentumokat” illeti, ezek hitelességét nem más, mint White, az Egyesült Államok volt salvadori nagykövete von­ta legutóbb kétségbe. í A. L

Next

/
Oldalképek
Tartalom