Pest Megyi Hírlap, 1981. március (25. évfolyam, 51-76. szám)

1981-03-01 / 51. szám

TANÁCSKOZIK AZ SZKP KONGR Az SZKP XXVI. kongresszusának szombat délelőtti ülésén, amelyen Grigorij Romanov, az SZKP KB Po- i litikai Bizottságának tagja, a leningrádi területi párt- bizottság első titkára elnökölt, a déli szünetig a követ­kezők szólaltak fel: Vlagyimir Guszev, a szaratovi területi pártbizott­ság első titkára; Szabit Orudzsev, gázipari minisz­ter. A külföldi vendégek közül a délelőtti ülésen szót kapott: Mohamed Szaid Mazuzi, az Algériai Nemzeti Felszabadítási Front Pártja Politi­kai Bizottságának tagja; Rodney Arismendi, az Uruguayi Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának első titkára; Gordon McLennan, Nagy-Britannia Kommunista Pártjának főtitkára; Pen Sovan, a Kambodzsai Népi Forradalmi Tanács alelnötke; Khaled Bagdas, a Szíriái Kommunista Párt Központi Bizottságának főtitkára. A szíriai felszólalás után rövid szünet következett. A szünet után elsőiként Lilija Gyacskova, a belgorodi terület egyik járási kórházának gyermekorvosnője szólalt fel. Ezt követően Valentyin Meszjac mezőgazdasági miniszter, majd Carlos Nunez Tellez, a sandinista Nemzeti Felszabadítási Front egyesített vezetőség VB-tagja, az államtanács irányító tanácsának elnöke mondta el felszólalását. A vita hétfőn folytatódik. Az első felszólaló a szarato­vi területi pártbizottság első titkára, Vlagyimir Guszev volt. Részletesen szólt a terület gazdasági fejlődéséről, s el­sősorban azt sürgette, hogy gyorsítsák meg az öntözőrend­szerek építését: mint mondot­ta, ezáltal biztosíthatnák a mezőgazdasági termelés jelen­tős bővítését. A Szovjetunió egyik legered­ményesebben működő ener­giatermelő ágazata, a gázipar üdvözletét tolmácsolta a kong­resszusnak az ágazat miniszte­re. Szabit Orudzsev. A miniszter örömmel szá­molt be a kongresszusnak ar­ról, hogy a szocialista orszá­gok összefogásával létrejött Európa legnagyobb gázvezeté­ke, a Szövetség gázvezeték, amely a KGST tagállamaiba juttatja el a szovjet földgázt. Lilija Gyacskova gyermek­orvosnő, a belgorodi terület egyik járási kórházának orvo­sa, a szocialista munka hőse, mélységes felháborodással szólt arról, hogy miközben a föld egy részén, a szocialista orszá­gokban, hatalmas erőfeszítése­ket tesznek az emberek egész­ségének védelmére, a vtlág másik részén új tömegpusztító fegyvereket készítenek az em­berek elpusztítására. Valentyin Meszjac, a Szov­jetunió mezőgazdasági minisz­tere felszólalásában a mező- gazdaság feladataival, különö­sen a párt által meghatáro­zott élelmiszerprögram végre­hajtásával foglalkozott. El­mondta, hogy a szovjet mező- gazdaság az elmúlt években jelentősen előrelépett. Ennek ellenére a mezőgaz­daságnak rendkívül nehéz, fe­szített tervet kell megoldania az elkövetkező öt év alatt. Egyrészt jobban ki kell hasz­nálnia már meglevő termelé­si kapacitását, másrészt rend­kívül erőteljes ütemben kell növelni a munka termelékeny­ségét, a termelés hatékonysá­gát, javítani a munkafegyel­met. Majd részletesen foglalkozott az élelmiszérprogrammal. El­mondotta: a komplex feladat megvalósításához nemcsak a mezőgazdaság, hanem az ipar és a kereskedelem segítségé­re is szükség van. Rendkívül jelentős mértékben kell növel­ni például a takarmány terme­lést. Bővíteni kell az öntözött földterületek nagyságát. Bizto­sítani kell, hogy az állatte­nyésztésben valóban kiváló mi­nőségű munka folyjék. El kell érni, hogy a lemaradt gazda­ságok a termésátlagok terén el­érjék a legjobbakat. • • •• KÜLFÖLDI VCNDÍSCK HISIOIAÍASA A szombati ülésen több kül­földi vendég is felszólalt. Mo­hamed Szaid Mazuzi, az Algé­riai Nemzeti Felszabadítási Front Pártja Politikai Bizott­ságának tagja tolmácsolta Be.ndzse.did Sadli _ elnök és. a front egész vezetésének üdvöz­letét. Hangsúlyozta: az algériai nép figyelemmel kíséri a Szov­jetunió népeinek sikereit. A Szovjetunió az emberiség hala­dásának élén jár, az októberi forradalom a nemzeti önren­delkezésért küzdő népek stra­tégiai szövetségese lett — mon­dotta a többi között. Méltatta az algériai—szov­jet együttműködést, amelyet — mint mondotta — az or­szág népe nagyra értékel. Ez becsületes, őszinte együttmű­ködés — hangoztatta a többi között, rámutatva: Algéria növelni kívánja a két ország, a két nép, a két párt együtt­működését, amely megfelel az enyhülésért, közösen vívott harc érdekeinek. A sokezer börtönben seny­vedő, illegális munkára kény- szerített vagy száműzetésben élő uruguayi kommunista, az uruguayi nép üdvözletét Rod­ney Arismendi, a Kommunis­ta Párt Központi Bizottságá­nak első titkára tolmácsolta. Hangsúlyozta: Latin-Ameriká­ban az Egyesült Államok ma korlátlan uralmat akar meg­valósítani. Fenyegeti Kubát, akciókat indít Nicaragua el­len, nyomást gyakorol Pana­mára, összeesküvést szít Gre­nada ellen. Támogatja a véres diktatúrákat Uruguayban, Chi­lében, Guatemalában, saját terrorizmusát igyekszik leplez­ni, amikor igazolni próbálja a salvadori junta népirtását. Arismendi széles körű egy­séget sürgetett Latin-Ameriká- ban és az egész világon az amerikai imperializmus pró­bálkozásai ellen. Washington­nak meg kell értenie azt, hogy a világ ma már nem az ami volt, Latin-Amerika a felsza­badulás új korszakába lépett — mondotta, utalva Kuba győ­zelmére, a Nicaraguában be­következett demokratikus vál­tozásokra, Salvador népének hősi küzdelmére. Nagy-Britannia Kommunis­ta Pártjának főtitkára, Gor­don McLennan élesen bírálta a Thatchsr-kormány politiká­ját. Margaret Thatcher kon­zervatív kormánya az amerikai vezetés hű kiszolgálójaként hozzájárult az új amerikai , nukleáris rakéták angliai tele­pítéséhez, támogatja az ember­telen fegyver, a neutronbomba telepítését Európában. Az an­gol kommunisták, haladó erők szembeszállnak ezzel a törek­véssel, követelik, hogy Nagy- Britannia lépjen ki a NATO- ból. Ez fontos lépés lenne az európai enyhülés, az általános és teljes leszerelés megvalósí­tásában. A kambodzsai nép üdvözle­tét Pen Sovan, a Kambodzsai Népi Forradalmi Tanács alel- nöke tolmácsolta a kongresz- szusnak. A többi köizött emlé­keztetett arra, hogy a kambod­zsai forradalom nemrég ünne­pelte győzelmének második évfordulóját. A független, sza­bad Kambodzsa az igazi mar­xizmus—leninizmus alapján ál­ló ország. A népi hatalom szét­zúzta a Pol Pot-féle banditá­kat, a népi hatalom eredmé­nyei bebizonyították, hogy a változások visszafordíthatatla-' nok — mondotta a többi kö­zött a küldöttek nagy tapsa közepette. Khaled Bagdas, a Szíriái Kommunista Párt Központi Bizottságának főtitkára beszé­dében a többi között a közel- keleti helyzettel foglalkozott. Megállapította: az amerikai imperializmus és szövetségesei a nemzetközi cionizmus, a Szadat-rezsim és más arab reakciós erők segítségével akarja megvalósítani teljes uralmát a Közel-Keleten. A Camp David-i megállapodásról ma már egyértelműen kidé rült, hogy olyan expanzionista katonai paktum Washington, Tel Aviv és Kairó között, amely ezt a célt szolgálja. A Szíriái Kommunista Párt főtitkára méltatta Leonyid Brezsnyev javaslatait, amelye­ket a közel-, illetve a közép­keleti, a Perzsa-öböl térsége problémáinak rendezésére tett. Mint mondotta. az Egyesült Államok kudarcot vallott, ami­kor az iszlám védelmezőjeként lépett fel Afganisztán ürügyén — teljes mértékben leleplező­dött politikája a Közel-Kele­ten. A szombati ülés utolsó fel szólalójaként Carlos Nunez Tellez, a nicaraguai sandinis­ta nemzeti felszabadítási front egyesített vezetősége végrehaj­tó bizottságának tagja, a Ni­caraguái Köztársaság államta­nácsa irányító tanácsának el­nöke üdvözölte a pártkong­resszust. Hatalmas lelkesedés­sel fogadott beszédében sízólt arról, hogy az országban vég­rehajtott antiimperialista for­dulatot napjainkban az ameri­kai imperialisták és az őket kiszolgáló erők nyílt és közve­tett beavatkozása fenyegeti. Antiimperialista forradalmun­kat folytatni akarjuk, nem en­gedjük meg senkinek a be­avatkozást — mondotta a töb­bi között. A sandinista front küldött­ségének vezetője rámutatott: (Folytatás a 2. oldalon.) Favei Popovlcs szovjet űrhajós autogramot ad az egyik küldöttnek a tanácskozás szünetében •AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXV. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM Ára 1,80 forint 1981. MÁRCIUS 1., VASÁRNAP Kooperáció keretében Csapágyak a Zastavának Cserébe kocsit kapunk Ebben az évben is számos külföldi országba jutnak el a Magyar Gördiilöcsapágy Mű­vek diósdi gyárában készült csapágyak, hogy különböző gé­pekbe, berendezésekbe, jár­művekbe építve öregbítsék a rekonstrukció során megújult magyar csapágyipar hírnevét. Mint Kisnémct András terme­lési főosztályvezetőtől megtud­tuk, a szocialista országok nemzetközi csapágyipari együttműködése keretében 1,4 millió darab csapágyat szállí­tanak Diósdról a KGST-orszá- gokba 1981-ben. Ezenkívül ki­fejlesztetlek a Zsiguli gépko­csikhoz egy új típust is, mely­nek gyártása beindult. Az első -negyedévben 5 ezer darab készül ezekből a csapágyakból, a terme- ' lés jelentős felfutása jö­vőre várható. A legkülönbözőbb tőkés pia­cokra — Ausztriától az NSZK-n át egészen Indiáig — több mint kétmillió csapágyat készítenek. Ezek közül vala­mennyi növelt teherbírású, kúpgörgős kivitelű, nagy ré­szük kis- és közepes méretű, de szerepel az exportlistán közel 350 ezer nagyméretű csapágy is. A már bevált típusokon kí­vül új konstrukcióval is je­lentkezik a diósdi gyár. A ju­goszláviai Zastava autógyár részére fejlesztenek ki két új típust. A fejlesztés előrelátha­tólag a második negyedévben fejeződik be, s az év utolsó negyedében már meg is indulhatnak a szállítások. A végleges darabszámokról a közeljövőben tárgyalnak majd a jugoszláv szakemberekkel. Mint Hollóst Páltól, a Mogürt Gépjármű Kereskedelmi Vál­lalat kereskedelmi igazgatójá­tól megtudtuk, a Zastava-csap- ágyak gyártása része annak a magyar—jugoszláv kooperációs elképzelésnek, mely — hason­lóan a már jól bevált Zsiguli kooperációhoz — lehetővé ten­né, hogy magyar alkatrészek és részegységek szállítása fe­jében kész gépkocsikat kap­junk. Mivel a keretmegállapo­dás már megszületett, s a tár­gyalások eddigi eredményei is biztatóak, nagy valószínűsége van annak, hogy — egyebek között a diósdi csapágyak fe­jében — Zastava-autók érkez­zenek hazánkba. W. B. Még mindig a fagy... Fólia alatt erősödik Ma: 3. oldal: Kapun belül négy keréken (Szalai Mária) 4. oldal: Látvány, nevelés, koncepció (P. Szabó Ernő) 6. oldal: Fegyházban a riglihúzó Wcisz (Babus Endre) 7. oldal: Az idő sürget, gyorsan cselekszünk (Balogh László) 8. oldal: A főzőkanál csodálatos meséi (Erdősi Katalin) Kutatók Budakalászon (Csulák András) 10. oldal: ' Gyökeret eresztenek a dugványok (B. Gogos Mária) a palánta Csattognak a metssöottók A vetést gondos talaj-előkészítés elűzi meg Barcza Zsolt felvétele Raj Házban égnek a mező­gazdászok. Türelmetlenül fi­gyelik az időjárás-jelentéseket, a meteorológia előrejelzéseit. Különösebb derűlátásra nincs okult, hiszen éjszakáimként még a fagy az úr a határban ... Ez azonban alaposan hátrál­tatja az őszről még elmaradt munkák elvégzését. Azért, ha lassacskán is, de megélénkül a határ. A szőlőkben már a metszenivaló mintegy három­negyedével végeztek a gazda­ságok. Sajnos, a mostoha idő­járás, a fagy néhol kisebb ká­rokat is okozott. A gyümölcsösökben már befejezéséhez közeledik az őszi szüretet megalapozó metszés. A szántóföldeken egyelőre fejtrágyáznak. Ezt hamarosan kipipálhatják a tennivalók kö­zül a gazdaságok, a földterü­let mintegy 90 százalékán be­fejezték a munkát. A legtöbb gondot az a lemaradás okoz­za, amellyel a magágy előké­szítésében számolniok kell a termelőszövetkezeteknek. S ott van még a kukoricaszár... A kerepestarcsai Szilasmen- ti Termelőszövetkezetben Var­ga Tibor, központi agronó- mus már serény munkáról ad­hat számot. — A fejtrágyázóst befejez­tük, összesen 987 hektár ka­lászosnak készítettük elő a talajt Most már az édeskö­Vcrcss Péter külkereskedel­mi miniszter szombaton ha­zaérkezett angliai látogatásá­ról, ahol a brit kormány meg­hívása alapján tartózkodott. I Megbeszéléseket folytatott a brit gazdasági élet vezetőivel, a két ország gazdasági kap­mény fejtrágyázása van so­ron, a jövő hét elején 349 hektáron kell befejeznünk ezt a munkát. Nem tétlenkednek az asszonyok a kertészetben sem. A rákosszentmihályi te­lepen most ültetik ki a még gyenge salátapalántákat a fóliaházakba, hogy a pri­mőrök idejében érkezhes­senek majd a piacokra. Türelmetlenül várják már, hogy megindulhassanak a gépek a földeken, s alapos csolatainak alakulásáról és fejlesztési lehetőségeiről. Külkereskedelmi miniszte­rünk útját megszakította Pá­rizsban. Francia vezető sze­mélyiségekkel áttekintették a két ország gazdasági kapcso­latait' felkészítéssel igyekeznek el­érni, hogy a folyamatos ta­vaszi munkát ne akadályoz­hassa géphiba... Az. érdi Bentavölgye Tsz- ben Wéber Tibor növényter­mesztési főágazatvezető is az időjárást lesi nap mint nap. Van még tennivalójuk éppen elég: őszről 470 hektár vár mélyszántásra, s most már a szőlőkben és a kajszi barac­kosban csattognak a metsző- ollók. A 75 hektáros ősziba­rackos után itt dolgoznak a brigádok — szőlőből 23 hektár, s 9 hektárnyi vegyes gyümöl­csösben a kajszit kell jól termővé alakítaniok. A vetőmagvak, műtrágyák, a vegyszerek már a szövetke­zet raktáraiban várják a startot. Mindaddig nem kezd­hetik meg azonban a munkát, amíg a talaj fagyott, de nem sokkal kedvezőbb az sem, ha sáros, nyálkás földdel kell bir- kóízniok a gépeknek... G. y.. KÖZÉLET

Next

/
Oldalképek
Tartalom