Pest Megyi Hírlap, 1981. január (25. évfolyam, 1-26. szám)

1981-01-14 / 11. szám

6 %Md,m 1981. JANUAR 14., SZERDA Vasárnapi előzetes Sakkozó diákok Imre úti pingpong Egyre jobban mozgásba jön a sportgépezet, egyre több ese­ményt rendeznek. A hét végén lesz Dobogókőn a téli úttörő olimpia megyei döntője. Vá­cott a Lőwy Sándor szakkö­zépiskolában 9.30-kor kezdődik a középiskolás sakk-csapat- döntő. Tizennyolc fiú együttes indult, selejtező alapján ala­kult ki a vasárnapi mezőny. A lányoknál öt együttes hivata­los. A két győztes az országos döntőbe jut. Gödöllőn nem a versenyki­írásban szereplő színhelyen, hanem az Imre úti általános iskolában tartják 9.30-tól a me­gyei ifjúsági asztalitenisz-baj­nokságot. • Szerencsésen zárult az ang­liai hustings! nemzetközi sakk- versenyen a 13. forduló, a magyar Pintér számára. A 35. lépésben si­került legyőznie' a brazil Luizmar Britot. Ezzel pontjainak száma 5,5-re emelkedett, ez azonban még mindig csak a 11—12. helyhez ele­gendő. Tömegsport hónapról hónapra Naptárismertetés a megyeházán — Az eddigi leggazdagabb tömegsport-versenynaptár a mostani. — Így idéztük a múlt héten Lendvay Ákos, a PTSH munkatársának véleményét. Tegnap naptárismertető volt a megyeházán, több mint 100 részvevővel. Aranyosi István, a PTSH tömegsportvezetője ismertette az idei programot. A járási sportfelügyelők, a szakszervezetek képviselői a kiemelt és a megkülönböztetett klubok vezetői mellett eljöttek az SZMT sport­vezetőképző tanfolyamának hallgatói is. Budakesziről negyvenen érkez­tek a Városház utcába, és sok hasznos tudnivalót gyűjtöttek. Esztendőről esztendőre a té­li spartakiád versenyei nyitják meg a sort. Ez évtől kezdve Jégpálya-variációk Váci félkör téglalappal Félkör — téglalappal. Vácott, az Ifjúsági sporttelepen az egylik labdarúgókapu mögötti félkört, azaz a futópálya egy részét öntötték fel vízzel, s ehhez kapcsolódik az ugyan­csak „elárasztott” kézilabda- pálya területe. Egyre jobban-nőtt a jég, s vasárnap már igazi csúcs- forgalom volt. Ekkor reggel­től 6 óráig tartottak nyitva, hétköznapokon, délután kettő­től csúszkálhatnak e szép té­li sport hívei. Zeneszó, mele­gedő, forró tea — ezekből sincs hiány. Jakab Béla váci járási, vá­rosi sportfelügyeiő elmondta, hogy e „központi” jégpályán kívül két iskola udvara is be­népesült korcsolyázókkal. És­pedig az Árpád úti. valamint Deákváron a Radnóti iskoláé. Tervek szerint a Földváry té­ri diákok is saját jeges otthon­hoz jutnak. Százhalombattán 3, Szent­endrén 2 jégpálya van, s nem hiányzik a korcsolyázási lehe­tőség Üllőn, Kákán és Duna- varsányban sem — hallottuk tegnap délelőtt. Abonyban a Gyulai Gál Általános Iskola udvarán, Jászkarajenőn és Ko- cséron is hódolhatnak e téli sportnak. Cegléden sem hiány­zik a jégpálya. ★ A jégpályaépítési felhívás már decemberben is több kö­vetőre talált Pest megyében, így például Cegléden a Me­zőgazdasági SzakJcözépiskola és Egészségügyi Szakiskola udvarát december elején né­hány napra benépesítették a korcsolyázók. Az enyheség az­után közbeszólt. M>st viszont nem lehet panasz a/ „fagyra”. A: mintegy^ 20x35 míTVres te­niszpályán esténként hálálják a jeget, s reggelenként sem tétlenkednek a diákok. Ennek köszönhetően tükörsima pá­lya várja a középiskolásokat, sőt a szomszédos általános is­kolásokat is meginvitálták. Tervbe vették, hogy hang­szórót szerelnek fel, s akkor a zenei aláfestés sem hiány­zik. A jeges láz egyre jobban elkapja a diákokat. Hokicsa­patokat szerveznek majd, s ha az idő is engedi, izgalmas csa­ták színhelye lesz a Széche­nyi utcai pálya. R. L. újításként a MEDOSZ és a PTSH közös égisze alatt zaj­lik a falusi spartakiád. Az alapfokú viadalok sok helyen elkezdődtek, sőt már le is zajlottak. így Törökbálinton, a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, a Buda vidéki Er­dő- és Vadgazdaságban, a Rozmaring Termelőszövetkezet­ben már eldőlt az asztalite­nisz- és sakkhelyezések sorsa. Az ATE tangazdaságában há­romtagú együttesek részvételé­vel kétfordulós csapatbajnok­ságon tisztázódott: ki jut majd _ tovább. Az alapfokú viadalok leg- j jobbjai a járási döntőn folytatják szereplésüket, s innen vezet az út a megyei végállomásig. A járási küzdel­mek a hó végén kezdődnek, február első felében fejeződ­nek be. j Az Agrártudományi Egyetem ! aulájában 14 asztal várja majd 'az ütőforgatókat. A sakkozók a rektori tanácsteremben ve­télkednek. E két sportágon kí­vül a tekézők is eldöntik majd a sorrendet. A teke korábban a nyári viadal műsorán szere­pelt, de most a téli terem- sportokhoz csatolták. Hollóházán már megrendel­ték azokat a porcelán plaket­teket, amelyekkel a téli s a nyári döntő legjobbjait jutal­mazzák. A MEDOSZ vándor­díjáért is megmérkőznek majd a csapatok, a trófea az össze­tett verseny győztesének ju­talma lesz. Jelenleg a gödöllői Agrártudományi Egyetem vé­di a vándorserleget. Egyébként a naptárral a valóságban is . megismerked­hettek a részvevőit Most ké­szült el az eseményeket idő­A sportlövők nyitányán Légpuska EB Athénban Az olimpia sportlövőver­senyein kitűnően szerepelt magyar válogatott — amely a Szovjetunió és az NDK mö­gött 12 ponttal a sportágban a 3. helyet szerezte meg — tág­jai nem ülnek babérokon. A legjobbak már tavaly novem­ber 15-én elkezdték a felké­szülést az idei év erőpróbáira. A jelenleg Mátraházán ké­szülő válogatott keret idei programjáról dr. Hammeri László szövetségi kapitány nyilatkozott. Február 23—28 között lesz a sportág első idei Európa-baj- noksága: a légpuska és a lég­pisztoly fegyvernem képvise­lői Athénban, fedett pályán mérik össze tudásukat a kon­tinens legjobbjaival. Az uta­zók kijelölését segítő tájékoz­tatót már rendeztünk az óév­ben, a második ilyen erőpró­bát 17—18-án bonyolítjuk le az Ikarus lőterén. — A premiert követően a trappozók és a koronglövők lépnek porondra: számukra júniusban, Olaszországban ren­deznek EB-t. A sportág ki­emelkedő hazai eseményének az augusztus 5—10 közötti, miskolci futóvadlövő EB ígérkezik. A puskás és piszto- lyos versenyszámok Európa- bajnokságának szeptember 14- től 24-ig a jugoszláviai Budva ad otthont. Argentínában a Világbajnokságon a futóvad­lövők október 16—23-ig Bue­nos Airesben, a trappozók és a skeetlövők pedig október 24-től november 3-ig vetél­kednek majd. I rendben sorakoztató kis kiad vány. Ezt megelőzően látott I napvilágot a sportági részlete­zés. A rendszeres testedzés gaz­dájaként már több helyen működik lakótelepi tömeg­sport-egyesület. Ezek megalakításához segítsé­get ad az az útmutató, amely az egyesület céljával, szerve­zetével és egyéb tudnivalókkal foglalkozik. Az első napirendi pont Is­mertetése után külön értekez­letet tartott a MEDOSZ sport- bizottsága, és sor került a já­rási-városi sportfelügyelők idénynyitó összejövetelére is. Először vett ezen részt Bund- zsák Gábor, a dabasi járás újonnan kinevezett sportfel- ügyelője, valamint érdi kollé­gája, Szépvölgyi Ferenc, ugyan­is Érd városában is megalakí­tották ezt a testületet. Reitter László Három harmadik Az Olimpiai Csarnokban at­létikai nagyüzem volt A Ganz-MÁVAG ifjúsági via­dalán csaknem 300-an Indul­tak. Pest megyeiek is rajthoz álltak, s három harmadik he­lyezést szereztek. A fiúknál rúdugrásban Vágó (GEAC) 390-es, s távolugrásban Oláh (Váci Izzó) 663 centiméteres eredménye révén. A népes me­zőnyre jellemző, hogy ebben a számban 39-en indultak. A lányoknál a váci Pálmafi 9.6-os ideje..a 60 méteres gátfutásban a harmadik he­lyet jelentette. Lacházi készülődés ÉGSZÖV-duplaaz Érd ellen Az ÉGSZÖV MEDOSZ lab­darúgói egy hete kezdték meg a felkészülést a tavaszi idény­re. Számukra a második felvo­nás korábban, február 15-én kezdődik. Ekkor vívják az utolsó előtti fordulóban elma­radt, Érd elleni találkozójukat. Ezen a napon lesz még a Du­nai Kőolaj—Gödöllő találkozó is. A rossz idő miatt december 7- én elhalasztott megyei baj­noki fordulót február 22-én vívják. Március elsején lesz a hiva­talos tavaszi rajt. A sorsolás szeszélye folytán az ÉGSZÖV és az Érd három héten belül ismét szembe kerül, március 8- án ugyanis az érdi visszavá­gót tartják. — Kinn a szabadban, a pá­lyán gyakorolnak a labdarú­gók — mondta Lendvai Imre ügyvezető elnök. — Változat­lan .játékosgárda készülődik, igaz, február közepén bekap­csolódik a munkába Csapiár, a Bem SE leszerelő játékosa is. Jó néhány előkészületi találko­zó szerepel a programban, töb­bek között az MTK—VM, a Ganz-MÁVAG és a Bp. Vasas Izzó tartozik az edzőtársak so­rába. Az őszinél jobb teljesít­ménnyel az első három közé várjuk az együttest. S egy másik kiskunlacházi hír; az ÉGSZÖV MEDOSZ fér­fi röplabda csapata is meg­kezdte az edzéseket. A Munká­csy Mihály Általános Iskola termében gyakorol a csapat. A mérkőzéseket a ráckevei gim­náziumban játssza majd a zömmel ráckevei középiskolá­sokra épülő gárda. Totótippjeink 1. Bologna—Catanzaro 1 2. Brescia—Perugia X 1 3. Fiorentina—Pistoiese 1 4. Napoli—Como 1 X 5. Roma—Juventus X 2 6. Torino—Ascoli 1 X 7. Bari—Pisa X 1 8. Cesena—Foggia 1 X 9. Genoa—Atalanta 1 10. Lanerossi—Lazio 2 X 11. Monza—Milan 2 X 12. Spal—Sampdoria 1 13. Varese—Verona . 1 X Pótmérkőzések 14. Palermo—Rimini 1 15. Pescara—Catania 1 16. Taranto—Lecce 1 X A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság megtartotta az „Év végi szerencse” jelmondatú — az 1980. 52. heti nyeretlen totószelvények között meghirdetett — pályázatá­nak sorsolását. A főnyereményt, a Trabant 601 Limousin típusú sze­mélygépkocsira szóló utalványt Fekete Gyula baktalórántházi la­kos nyerte. Január 26. és 29. között A NOB elnöke Olaszországban Rómában bejelentették, hogy január 26. és 29. között rö­vid látogatást tesz Olaszor­szágban Juan Antonio Sama­ranch, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke. Elkíséri Mo­nique Berlioux asszony, a NOB igazgatója is. Január 27-én Samaranch elnököt fogadja Sandro Pertini olasz köztársa­sági elnök, majd a Nemzet­közi Olimpiai Bizottság első embere megbeszéléseken vesz részt Nicola Signorello idegen­forgalmi miniszterrel, aki egy­ben a sportügyek irányítója is. Samaranch látogatásának kö­vetkező állomása az Olasz Olimpiai Bizottság székháza, majd január 29-én a pápa is fogadja a neves sportvezetőt. innen-onnan • Két tizenéves amerikai vívta a Maryland állambeli Landrover- ben a női teniszezők „mesterek tornáján” a döntőt, s a 18 esz­tendős Tracy Austin a papírfor­mát messzemenően igazolva 6-2, 6-2-re győzött, mindössze 15 esz­tendős honfitársnője, Andrea Jä­ger ellen. O Jan Zwartkruis holland labdarúgó szövetségi kapitány a Mundialito gyenge eredményei miatt lemondott tisztségéről. Felvételre keresünk számviteli gyakorlat­tal rendelkező — le­hetőleg mérlegképes — csoportvezetőt, gép­ipari utókalkulációban jártas KGM árképzési képesítéssel rendel­kezőket, középfokú munkaügyi végzettsé­gű — SZTK- és bér- számfejtésben is gya­korlott — munkaerő­ket, valamint gyártás- technológusokat. Je­lentkezni lehet: Bp. XVII.. Pesti u. 5—7., vagy 276—633 személy­zeti. DUNAKESZI HÜTÖHÁZ FELVÉTELRE KERES szakképzett, gyakorlott főraktárnokot, raktárvezetőt, normást, üzemszervezőt, és élelmiszeripari végzettséggel meó-ellenőrt. Jelentkezés: Dunakeszl­Üjtelep személyzeti vezetőnél. A Gyümölcs- és Főze­lékkonzervgyár Duna­keszi, Vasút u. 11. Felvételre keres: vil­lanyszerelőket. Vecsési Költségvetési Üzem azonnali belé­pésre keres kivitelezői gyakorlattal építész­mérnököt. építésztech­nikust, tervezői — előkészítő beosztásban. Keresünk továbbá kő­műveseket, ácsokat, asztalosokat, vízszere­lőket, segédmunkáso­kat, és sírásót. Je­lentkezés: Vecsés, Baj- csy-Zsilinszky u. 43. a munkaügyi előadónál. Telefon: Vecsés 130. 3 szobás, komfortos, kertes családi ház Mo- nor központjában, ugyanott olaj kályhák, több használati cikk és bútorok eladók. Érdeklődni: Monor, Ságvárl u. 3.__________ Nagykőrös, Hosszú­hát elején zárt kert kiadó vagy eladó, (24. szám alatt). Szigetujtaiui dűlőben eladó 300 n.-öl bekerí­tett gyümölcsös hét­végi házzal + mellék­épülettel Érdeklődni: Bp. XVIII.. Hajnalcsil­lag utca 15. Szép Lajos. Eladók Kispesten egy­más kertvég szom­szédságában levő csa­ládi házakban 70 és 40 m2 önálló, külön bejáratú lakások: fél­fél tulajdonok, kert­rész, pince, garázs, tetőterasz, melléképü­let van. Együttes áruk 1/2 millió kp. A na­gyobbik lakás külön is eladó. Érdeklődni: 284—418 telefonon vagy levélben: Pável Zol­tánné. Bd., Petőfi u. 185/a. 1196. Raj-Gazt vennék. Rendszám nélkül is érdekel. ..Ármegjelö­léssel” jeligére. Mo- nori Hírlap szerkesz* tőségébe. Eladó azonnal beköl­tözhető kertes családi ház. Csemő, Árpád ut­ca 4. szám alatt. Ér­deklődni : Hantháza Terményboltban. Budai, XI. kerületi, zöldövezetben lévő 16 lakásos kertes társas- Ifázban III. em-i (lift nincs) 56 m2-es, táv­fűtéses összkomfortos öröklakásomat elcse­rélem Nagy-Budapest területén (esetleg Érd vagy Törökbálint) komfortos családi ház­ra. Érdeklődni: 652— 445. este 18—20. között. Monor! piactéren kis méretű üzlethelyiség kiadó. Érdeklődni le­het : Pattermann D. u. 7. Csempék, mettlachik, s mindennemű építő­anyag állandóan nagy választékban kapható, házhoz szállítva Is. Ludányi Józsefné, Mo- nori-erdő, 4. 6zámú főút mellett. 53 éves elvált férfi, magángazdálkodó ke­resi azt a feleséget, aki kert- és állatbarát. ,,ösz” jeligére levele­ket a Monorl Hírlap szerkesztőségébe ké­rem. HIRDESSEN A PEST MEGYEI HIRLAPBANI A Pest megyei Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat szerződéses vállalkozásba adja az alábbi boltokat: Budakeszi, Vörös Hadsereg u. 102. (kultúrcikk) Nagykovácsi, Lenin út 39. (vas- és háztar­tási bolt) Aszúd, Kossuth Lajos u. 21. (háztartási vegyi bolt) Leányfalu, Móricz Zsigmond u. 128. (iparcikk) Visegrád, Rév u. 1. (iparcikk) Részletes felvilágosítás a vállalat központjában: Budapest V., Deák Ferenc u. 23. Telefon: 172-801. A jelentkezéseket február 10-ig kérjük központunkhoz Írásban eljuttatni. HETEK Január 31-ig: FEUER HITEK AGYNEMŰ-GARNITÚRÁK, LEPEDŐK, PÁRNAHUZATOK NAGY VÁLASZTÉKÁVAL VARJA KEDVES VÁSÁRLÓIT a Pest megyei Ruházati Kiskereskedelmi Vállalat pilisvörösvári, százhalombattai, szentendrei ruházati boltja, érdi, szigethalmi, ráckevei kisáruháza, valamint kijelölt boltjai. Különféle ágynemű-garnitúrák, 3 1/2 és 4 szeles 312 Fi-tól 575 Ft-ig Fehér és színes lepedők 114 Ft-tól 146 Ft-ig Krepp dunyhahuzat, 31/2 szeles 270 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom