Pest Megyi Hírlap, 1981. január (25. évfolyam, 1-26. szám)

1981-01-01 / 1. szám

2 PEST MEGYEI HÍRLAP 1981. JANUÁR 1., CSÜTÖRTÖK Kuba nemzeti ünnepén Magyar párt- és állami vezetők üdvözlő távirata Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, valamint Lá­zár György, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsá­nak elnöke a Kubai Köztársaság nemzeti ünnepe alkal­mából az alábbi szövegű üdvözlő táviratot küldte dr. Fidel Castro Ruznak, a Kubai Kommunista Párt Köz­ponti Bizottsága első titkárának, a Kubai Köztársaság Államtanácsa elnökének, a minisztertanács elnökének. A Kubai Köztársaság nemzeti ünnepén, a felszabadulás napja alkalmából a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, Minisz­tertanácsa és egész dolgozó népünk nevében forró elvtársi üd­vözletünket és szívből jövő jókívánságainkat küldjük Önnek, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának, a Kubai Köztársaság Államtanácsának és minisztertanácsának, a test­véri kubai népnek. A kubai forradalmi hagyományok, Jósé Marti eszméinek nyomdokain Járó forradalmi nemzedék az elmúlt 22 "év során nagyszerű eredményeivel meggyőzően bizonyította, hogy élni tud a számára megnyílt történelmi lehetőséggel; Kuba ma a szocialista közösség megbecsült tagjaként a társadalmi hala­dásért küzdők élvonalában halad. A magyar kommunisták és egész népünk őszinte tisztelet­tel és elismeréssel tekint a kubai nép forradalmi vívmányaira, a szocialista építőmunka sikereire. A kubai kommunisták, a kubai nép küzdelme egybeforrott azzal a harccal, amelyet a szocialista országok, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom, a nemzeti felszabadító moz­galom vív világszerte az imperializmus ellen, a társadalmi ha­ladásért, a békéért, az enyhülésért. A Kubai Köztársaság következetes internacionalista szo­lidaritást vállal az imperializmus és az agresszió ellen küzdq népekkel, s ezért a világ haladó erőinek elismerése és megbe­csülése övezi. Az el nem. kötelezett országok- mozgalmában kifejtett ak­tív tevékenységével jelentősen és hathatósan hozzájárul ah­hoz, hogy e mozgalom a nemzetközi helyzet fontos tényezője­ként pozitív szerepet töltsön be. 1980. december 18-án volt 20 esztendeje, hogy az orszá­gaink között diplomáciai kapcsolat létesült. Kapcsolataink történetének e jelentős jubileumán megelégedéssel állapíthat­juk meg, hogy a két testvéri ország között ab érdekek egybe­esése, a célok közössége, a marxizmus—leninizmus és a pro­letár internacionalizmus elvei alapján mély, bensőséges barát­ság és gyümölcsöző együttműködés alakult ki minden téren, amely jól szolgálja népeink, a szocialista közösség, a társadal­mi haladás ügyét. Nagy nemzeti ünnepük alkalmából kívánjuk, hogy kiemel­kedő sikereket érjenek el a társadalom vezető ereje, a Kubai Kommunista Párt közelmúltban befejeződött II. kongresszusa határozatainak végrehajtásában, szocialista hazájuk felvirá­goztatásában a szocialista közösség további erősítése, az egye­temes béke érdekében. ★ Az évforduló alkalmából Apró Antal, az országgyűlés el­nöke táviratban fejezte ki jókívánságait Bias Rocának, a Ku­bai Köztársaság Népi Hatalmi Nemzetgyűlése elnökének. Táv­iratban köszöntötte kubai partnerszervezetét a Hazafias Nép­front Országos Tanácsa, a SZOT, a KISZ, az Országos Béke­tanács és a Magyar Nők Országos Tanácsa. ★ Huszonkét esztendővel ez­előtt, 1959. január 1-én, a fel­szabadító erők bevonultak Oriente tartomány szívébe, Santiago de Cubába, a sziget- ország második legnagyobb városába. A Batista-rendszer nyolcvanezres hadserege kép­telen volt tovább ellenállni a nép által támogatott három­ezer főnyi felszabadító csapat végső rohaménak. Egyetlen hét leforgása alatt a szabad- ságharcos sereg diadalmasan vonult végig az egész sziget- országban, bevonult Havanná­ba és megalakította a forra­dalmi kormányt. A huszonkét esztendő előtti győzelem megnyitotta az utat ahhoz, hogy az amerikai kon­tinens egyik országában szo­cialista fejlődés kezdődjék. „Kuba: Amierika szabad terü­lete” — hirdetik a szigetor­szág földjén a feliratok. Az Egyesült Államok uralkodó­körei azonban nem akarnak beletörődni. abba, hogy flori­dai partjaiktól 130 kilométer­re egy ország népe a szocia­lizmust építse. Washington 1961-ben a régi Latin-Ameri- kában többször bevált recept alkalmazásával próbálkozott. A CIA kubai ellenforradalmá­rokból zsoldoscsapatot szerve­zett és bevetette őket a szi­getország ellen. A Disznó­öbölben partra tett ellenfor- radalmárök ellen az egész ku­bai nép megmozdult és 12 óra leforgása alatt felszámolták a zsoldostámadást. Az USA ez­után gazdasági blokáddal akarta térdrekényszeríteni a szigetország népét. Amerikai nyomásra a legtöbb latin­amerikai kormány megszakí­totta diplomáciai kapcsolatát Kubával, s felfüggesztette ke­reskedelmét a szigetországgal Kuba azonban a szocialista közösség testvéri támogatá­sával túljutott e súlyos és ve­szélyes heteken. A Szovjet­unió és a többi szocialista ál­lam, a szigetország számára Kenia Gdanskban és Gdyniában Tájékoztatás a kongresszusi előkészületekről Stanislaw Kania, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára kedden látogatást tett Gdanskban és Gdyniában. Gdanskban megkoszorúzta az 1970 decemberi tragikus ese­mények tizedik évfordulóján emel't emlékművet, Gdyniában pedig találkozott a „Párizsi Kommün” hajógyár pártaktí­vájával. Az ülésen a hajógyár párt- szervezetének első titkára tá­jékoztatást adott a tavaszra terpezett kilencedik kongresz- szus előkészületeiről. A beszá­molót vita követte, amelyben felszólalt Stanislaw Kania is. A többi között rámutatott: a vezetésnek hiteles, teljes tájé­koztatásra van szüksége az or­szág helyzetéről, mert csak így kerülhetők el a helyte­len döntésiek. A hatodik és a hetedik plénum határozata alapján a pártvezetés a szo­cialista demokrácia fejleszté­sére törekszik, és a széles kö­rű társadalmi együttműködést bátorítja. A szakszervezeti mozgalomról szólva kijelentet­te, hogy a párt- és az állami vezetés építő viszonyra törek­szik minden szakszervezettel. Stanislaw Kania beszélt az ország gazdasági problémáiról is. Emlékeztetett- arra, hogy 1980-ban — az előző évhez ha­sonlóan — csökkent a nemzeti jövedelem. Mindent el kell kö­vetni annak érdekében, hogy ne romoljanak a lakosság életkörülményei, bármennyire nehéz feladat is ez. A Közpon­ti Bizottság első titkára fel­szólalásában foglalkozott az if­júság helyzetével is, s rámu­tatott, hogy mindent el kell követni a fiatal házasok lakás- ellátásának javítása érdeké­ben. A külpolitikáról szólva Ka­nia a többi között rámutatott: a Szovjetunió és a többi szo­cialista ország bízik abban, hogy a Lengyel Egyesült Mun­káspárt létrehozza a szocialista demokrácia, a szocialista megújulás olyan programját, amelyet az egész lengyel munkásosztály, az egész nép magáévá tesz. Nehéz esztendőt zárunk — mondotta Kania, és hozzátet­te —: azt szeretnénk, ha a jövő év a nyugalom, a társa­dalmi kapcsolatok összhang­jának éve lenne. Indonézia Új olaj árak Indonézia 1981. január- 1- től átlagosan 3,5 dollárral emeli az olaj hordónkénti árát — közölte az Indonéz Állami Olajtársaság, a Pertamina kép­viselője. Indonézia jelenleg napi 1,6 millió hordó olajat termel, amiből 1,1 millió hor­dót külföldön értékesít. Vatikán Rpápa újévi üzenete Eskütétel az Országházban Tegnap tette le a hivatali esküt Losonczi Pál előtt Mé­hes Lajos ipari miniszter. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a szocializmus építésében kifejtett eredmé­nyes munkássága elismerése­ként, nyugállományba vonulá­sa alkalmából a Munka Vörös Zászló Érdemrendje kitünte­tést adományozta Keserű Já­nos né könnyűipari miniszter­nek. Eredményes gazdasági mun­kásságuk elismeréseként, nyug­állományba vonulásuk alkal­mából a Szocialista Magyar- országért Érdemrend kitünte­tést adományozta Szili Géza nehézipari miniszterhelyettes­nek, a Munka Érdemrend arany fokozatát Bakos Zsiy- mond könnyűipari 'miniszté­riumi államtitkárnak, Csépá- nyi Sándor kohó- és gépipari, valamint Sárost Sándorné •könnyűipari miniszterhelyet­teseknek. A kitüntetéseket Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, az Országház Nándorfehérvári termében adta át. A kitüntetések átadásánál és az eskütételen jelen volt Havasi Ferenc, az MSZMP KB titkára, Marjai József, a Minis ztertaná cs el nők bel yet te- se és Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára. • i Kinevezés, felmentés A kormány Bonifert Ádá- mot igazságügyminiszter-he- lyettessé, Burján Sándort, a Magyar Távirati Iroda vezér- igazgatójának első helyettesé­vé nevezte ki. A Minisztertanács Vallus Pált az Országos Anyag- és Árhivatal első elnökhelyette­sévé, Spilák Ferencet a hiva­tal elnökhelyettesévé nevezte ki. A Minisztertanács, érdemei elismerése mellett, felmentet­te tisztségéből Tompa Sándort, az Állami Termékaazdálkodási Igazgatóság vezetőjét. gyár Szénbányászati Tröszt vezérigazgató-helyettese, Bo- di Ferenc, a Vegyiműveket Tervező Vállalat főosztályve­zetője, Hevesi János, a Nehéz­ipari Minisztérium osztályve­zetője, ‘Jenei Imre, a Gyógy­növénykutató Intézet igaz­gatóhelyettese, Mészáros Jó­zsef, a Hungária Műanyag­feldolgozó Vállalat irodave­zetője, Rózsa István, a Do­rogi Szénbányák osztályveze­tője és Vörös János, a Buda­pesti Kőolajipari G épgyár igazgatója ★ előnyös gazdasági szerződés alapján eljuttatta Kubába mindazokat a cikkeket, ame­lyek nélkülözhetetlenek a mindennapi élethez. Segítsé­get nyújtott ahhoz is, hogy Kuba fokozatosan gépesítse a cukornédaratást, s iparosítási programba kezdjen. Bár a fe­nyegető amerikai magatartás nem szűnt meg, a blokád széttöredezett az eltelt évek folyamán, s ma már sok la­tin-ameri kai állam újította fel a diplomáciai kapcsolatot Ku­bával, s folytat kereskedelmet a szigetországgal. Eközben a szocializmust épí­tő Kuba felszámolta az anal­fabetizmust és Latin-Ameri- káhan páratlan egészségügyi hálózatot hozott létre. 1975- ben megtartották a Kubai Kommunista Párt első kong­resszusát, amely meghirdette a forradalom intézményesíté­sének időszakát és az orszá­got elindította az állandó tervszerű népgazdasági fejlő­dés útján. 1979 végéig a tár­sadalmi termelés évente átla­gosan 6,3 százalékkal emelke­dett. A közelmúltban lezajlott 2. pártkongresszus ismét bizony­ságot adott arról, hogy a ku­bai nép halad a szocializmus építésének útján. A testvéri szocialista orszá­gok segítik Kubát. Ami ha­zánkat illeti; Magyarország éppen húsz éve vette fel a diplomáciai kapcsolatot a for­radalmi Kubával. Ez alkalom­ból Kádár János és Fi del Castro külön üzenetet váltott egymással. Hazánk szakembe­rek küldés-évei, gépek és üzemrészek szállításával igyekszik táriiogiatni a kubai népgazdaság fejlődését. Nagy ünnepén köszöntjük a kubai népet és sok sikert kí­vánunk a szocializmus építé­sében, az imperializmus ellen, a fJákíért és a társadalmi ha­ladásért vívott közös harcban. II. János Pál pápa Vatikán- városból üzenetet intézett a világ országainak államfőihez a közelgő új év alkalmából. A pápa foglalkozott a béke kérdésével és kifejtette véle­ményét arról, hogy hogyan érvényesül a szabadság a világ különböző térségeiben. Bírá- lóan szólt a katonai és politi­kai tömbök fennállásáról. Egészben véve úgy vélekedett, hogy a 80-as évek elején a nemzetközi helyzet kevéssé biztató. Néhány szóval megbí­rálta a nyugati országok fo­gyasztói társadalmát, amely az anyagi javak féktelen hajszo­lásával korlátozza a szellem szabadságát. Kitért a latin­amerikai diktatúrák kegyet­lenkedéseire — összefüggésben azzal, hogy több egyházi sze­mélyiséget is meghurcoltak. _A pápa üzenetében végül a római katolikus eg>náz világ- politikai szerepének és erköl­csi súlyának szentelt néhány gondolatot Áthelyeznek 18 Bonyolult munka vár a kö­vetkező ötéves tervidőszakban a moszkvai építőkre: a nem­régiben elfogadott városrende­zési tervnek megfelelően el kell mozdítaniuk eredeti he­lyéről a város IS épületet. Moszkvában első íAien 1828- ban toltak el a helyéről egy kétszintes kőépületet, az egy­kori Nyikolajevszki — ma leningrádi — pályaudvar ki­bővítése során. Ez a ház ma is áll a Kalancsovszkaja ut­cában, a szovjet főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a három pálya­udvaráról ismert Komszomol tér mellett. A munkálatok te­hetséges tervezőjének, O. Fjo- dorovicsnak módszerét a kor diktálta kisebb-nagyobb vál­toztatásokkal ma is alkalmaz­zák. ■Äz óéw kró Jias esstcíndő eseményei képeidben Több éves gerillaháború és diplomáciai erőfeszítés eredményeként Rhodesiában a fajüldöző rendszer ellen küzdő felszabadítás! szerve­zetek alakítottak kormányt. Képünkön: Salisbury lakosai öröm­ünnepélyen üdvözlik a dél-afrikai ország’ függetlenségét jelentő eseményt Kudarccal végződött az Egye­sült Államok kísérleté, hogy katonai akcióval szabadítsa ki az Iránban túszként fogva tar­tott amerikai diplomatákat. Képünkön: a túszmemő akció során elpusztult egyik helikop­ter — előtte egy amerikai ka­tona elszenesedett holtteste. Lebonyolították Moszkvában a XXII. nyári olimpiai játékokat. Képünkön: a sportverseny szüipompás megnyitó ünnepsége Ronald Reagan nyerte az amerikai elnökválasztást. Ké­pünkön : alelnöke, George Bush (balra) társaságában a washingtoni Capito.iura előtt. A republikánuspárti őrségvál­tás 1081. január 20-án követke­zik be majd a Fehér Ház élén. Kommentátorok megpróbálják méricskélni, hogy milyen is lesz Reagan elnöksége alatt az Egyesült Államok politikája. Választási hadjáratában, mint elnökjelölt, az egykori mozi­színész nemegyszer ütött meg agresszív hangnemet a szocia­lista közösség irányába. De — mint a helyzet ismerői meg­jegyzik — más, ha valaki kor- teshadiáratot folytat az Egye­sült Államokban, s más, ha mint beiktatott elnök cselek­szik, hiszen szembe kell néz­nie a világpolitikai realitások­kal. Kitüntetések Az Elnöki Tanács Bán Ákosnak, az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt volt! vezér­igazgató járnak -több évtizeden keresztül végzett eredményes vezetői tevékenysége elisme­réséül a Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetést adományozta. A nehézipariban hosszú időn keresztül végzett érdemes és eredményes munkásságuk el­ismeréseként, nyugállomány­ba vonulásuk alkalmából a Munka Érdemrend arany fo­kozata kitüntetésben részesül-

Next

/
Oldalképek
Tartalom