Pest Megyi Hírlap, 1980. október (24. évfolyam, 230-256. szám)

1980-10-01 / 230. szám

1980. OKTÓBER 1., SZERDA xsiMmw KGST-tanácskozás Korrózióvédelem Pécsett, a Technika Házá­ban, kedden plenáris üléssel megkezdődött a „Beton- és vasbeton épületek és építmé­nyek korróziója és korrózióvé­delme" című KGST-téma tu­dományos-koordinációs ta­nácskozása bolgár, csehszlo­vák, lengyel, magyar, NDK- beli, román és szovjet szakér­tők részvételével. A téma közös feldolgozását hat esztendővel ezelőtt kezde­ményezte a KGST koordiná­ciós központ. Az utóbbi idő­ben világszerte mind többet foglalkoznak a korrózióval és egyre hatékonyabb intézkedé­sek történnek kártételének megszüntetésére, illetve csök­kentésére. Nem véletlenül. Hazánkban a népgazdaság kü­lönböző területein együttesen több mint tízmillióról forint értékű a korróziós kár. •• Összehangolt tervek Vízügyi együttműködés Tegnap Balatonőszödön megkezdődött a KGST-orszá- gok vízügyi vezetőinek 27. ér­tekezlete. Munkájában Bul­gária, Csehszlovákia, Kuba, Lengyelország, Magyarország, Mongólia, az NDK, Románia, a Szovjetunió és Vietnam küldöttein kívül részt vesz Ju­goszlávia delegációja és több nemzetközi szervezet képvise­lői is. Borbándi János miniszter­elnök-helyettes köszöntötte a megjelenteket, majd a plená­ris ülés megkezdte érdemi munkáját. Áttekintették az elmúlt esztendő vízgazdálko­dási együttműködésének ered­ményeit, megvizsgálták a komplex program intézkedé­seinek végrehajtását és meg­vitatták, hogyan lehet hatéko­nyabbá tenni a tagállamok víz­ügyi együttműködését. A napi­rend keretében összeállították az 1981—82-es munkatervet, az 1981—85-ös időszak ötéves mű­szaki-tudományos együttmű­ködési tervét, és megvitatták a Duna- és Tisza-völgyi vízgaz­dálkodási együttműködés problémáit. Foglalkoztak az Intervodocsisztka nemzetközi társulás gyártásszakosítási kérdéseivel, továbbá Kuba, valamint Vietnam vízgazdál­kodásának gyorsított fejlesz­tésével. A plenáris ülés második napján hazánk vízgazdálko­dásáról hangzik el előadás. felkínálják Nagybörzsönyben Mentenék a múlt értékeit A Duna-parton, majd az Ipoly széles lapályán vezet az út Pest megye egyik legrégibb települése, Nagybörzsöny felé. A hét végén a televízió sétá­ra hívó szavára útnak indulók a Duna bal partjáról csodál­hatták meg a visegrádi ka­nyart, a reggeli ködből kibon­takozó Fellegvárat. Zebegény hangulatos utcáit elhagyva csakhamar megcsillant az Ipoly víztükre, s a Börzsöny nyugati, szelíd lankáin át meg­pillanthatták a hajdani virág­zó város mai maradványát. Védett épületek A község központjában dí­szes oszlop hirdeti a múlt di­csőségét. A XV. században itt működő vas-, réz- és arany­bányák virágoztatták fel a te­lepülést, amelyet királyi ren­delet emelt bányavárosi rang­ra. A betelepült szászok magas, kőlábakra épült tornácos há­zakat építettek. Értékes ro­mán és kora gót stílusú temp­lomot emeltek. Mi maradt a régmúlt fényé­ből? Kiapadtak a kincset adó bányák, zsugorodott a község. Ma már csak I120-an lakják. A régi házakon kívül a tele­pülés szerkezete, a völgyvonu­latok házsorai utalnak a haj­dani városjellegre. A televízió Felkínálom című műsorában Pomezanski György szerkesztő hangsúlyozta, hogy sétára, kirándulásra invitál. De nem volt véletlen, hogy éppen ebbe a községbe. A műsor su­gallta a nemes szándékot. Ez­úttal a népszerű adás szellemi terméket kínált. Mentsük meg népi építőművészetünk emlé­keit jelszóval Balázs Géza nép­rajzhallgató az ország veszen­dő népi emlékeit szeretné öt­leteivel megmenteni. Elsősor­ban a vállalatok, a kollektívák figyelmét kívánta felhívni, vá­sároljanak meg olyan, védetté nyilvánított épületeket, ame­lyeket eredeti állapotban állí­tanak helyre, de egyúttal a vá­rosi ember hét végi pihenését is szolgálják. Nagybörzsöny­ben a présházsor várna mecé­násra. Bár a szőlő — amiért nem is olyan nagy kár, mert csak nova termett itt — rég kiveszett. A présházak, a ha­talmas diófák árnyékában még állnak, a tetőt, a falakat még alig-alig kezdte ki az idő vas­foga. Utolsó pilhnatbsn — Csaknem az utolsó pilla­natban figyeltünk föl erre a múlt századbeli sajátos építé- szetű présházcsoportra — mondotta dr. Barcza Géza, az Országos Műemlék Felügyelő­ség osztályvezetője. — A Fel­kínálom ötlet itt is megvaló­sítható, nem most azonnal. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen készül a helyreál­lítási tervdokumentáció, csak ennek birtokában hirdethetjük meg a hasznosítást. A Felkínálom stábja Nagybörzsönyben — Milyen elképzeléseik van­nak? — Legelőször is műemlék jelleggel védetté nyilvánítjuk a présházsort. — Ez valamilyen kötelezett­séget jelent majd a tulajdono­soknak? — Természetesen, hiszen ez­után már csak a tervek sze­rint lehet a megroggyant épü­leteket rendbehozni. A belső térkialakításoknál a pihenő emberre is gondoltunk. — Az Országos Műemlék Felügyelőség anyagi segítséget ad? — Az állami vállalatok többnyire saját erőből képesek rendbehozni — hangsúlyozom, hogy a műemlékvédelmi köve­telmények szerint — több épü­letet is. Az egyéni vállalkozók­nak legfeljebb harmincezer fo­rintnyi támogatást adhatunk. — Vajon maga a község fel- késziilt-e a lehetőségre? ők is ugyanúgy szeretnék megmen­teni a már értéktelennek tűnő présházakat, mint a néprajzo­sok? — Nem készültünk fel még kellőképpen az értékek meg­mentésére — mondja Orsik Jánosné, a községi tanács vb- titkára. Nem mintha nem sze­retnénk ismét virágzónak lát­ni ezt a helyet, csak hát a me­gye legészakibb részében va­gyunk. — De most külső kéz segí­tene! — Igen, de úgy vagyunk ez­zel, ha valaki a kisujját nyújt­ja, nekünk az egész keze kelle­ne. Vagyis: ha rendbehozzák a présházakat, kérnénk: segítse­nek utat építeni, közművesPe- ni. A vízről nem is beszélve. Két kutunkban van iható víz, a többi nitrátos. Ugyan ki ven­né mindezt a gondot a vállá­ra? Cseh áldozattal jelleg — Az iidiilőterületi nem segítene? — Csaknem tíz esztendeje vagyunk üdülőterület a csodá­latos környék, a műemlékek miatt. Lassan, nagyon lassan jutunk előre. Ebben az eszten­dőben járdát építettünk, jövő­re talán az ellátási gondokon segítünk, hiszen kora reggel elfogy a tej, kenyeret is keve­set szállítanak, és sorolhatnám tovább. Nem szeretnék panasz­kodni, de elég bajunk van ma­gunknak is. A hétvégi házat, présházat vásárlók hamarosan elárasztanának bennünket pa­naszaikkal. Talán a vállalatok, brigádok tudnának segíteni. íme, az érem két oldala. Előbb született az ötlet, mint a fogadókészség. A diófa ár­nyékában hűsölni kívánó, ter­mészetbe vágyó ember kíván­sága találkozik az értékeire büszke kisközség óhajával. Nem tudni, az áldozatvállalási készség mindkét részről lesz-e olv erős. hogy összefogjanak, még mielőtt a présházsor ösz- szedől. Erdőst Katalin Csökken a terület? Zöldségtermesztés - gondokkal A lakosság élelmiszer-ellá­tása politikai kérdés. Az el­múlt hetekben bőséges árukí­nálatot tapasztalhattunk: he­gyekben állt a dinnye, de je­lenleg sincs hiány paradi­csomból, paprikából, almából és más gyümölcsből sem. A felületes szemlélő számára úgy tűnhet — a nyári barack­ügyet leszámítva, akkor az óriási mennyiség ellenére sem sikerült olcsón eladni a szó­ban forgó gyümölcsöt — nagy­jából és egészében meg­nyugtató a kép zöldségter­mesztésünk frontján. Megle­het, az optimista véleményt képviselőknek az idei eszten­dőt illetően igazuk van. Sok tsz-elnök viszont a jövő évi kilátásokat meglehetősen ború­san ítéli meg. A probléma rendkívül ösz- szetett, próbáljuk meg ezért elemzés tárgyává tenni a két fő szálat: az értékesítés ne­hézségeit és a gazdaságosság kérdését. Aligha van évjárat, amikor valamilyen zöldségből, tavaly például burgonyából, ne lenne túltermelés vagy hiány. Az elmúlt esztendő­ben, éppen káposztából. Az idén aztán fordított helyzet alakult ki: a káposzta, a kar­fiol maradt a termelőszövet­kezetek nyakán, illetve adták el potom áron, veszteségessé téve az ágazatot. Magasabb mérce A csepeli Duna Tsz e nagy zöldségtermelő modellgazdaság ez idáig 6 millió forintot fi­zetett rá az üzletre, s még a szerződésben megállapított mennyiségű terméket sem tud­ta egészében értékesíteni. De mit szóljanak azok a szőlőter­mesztők, akiktől bonra vet­ték át az árut, s hogy meny­nyit kap érte a gazdálkodó, az majd csak jóval később de­rül ki. Nagy a bizonytalanság a jövő évi szerződéses ára­kat illetően is. A zöldségügy természetesen nemcsak a termelőnek, hanem az eladónak, az értékesítéssel foglalkozó cégeknek is gondo­kat okoz. Attól függően, hogy túlkínálatról, vagy kereslet­ről van-e szó. Ha sok a hús a hentesüzletben, a kereske­dő, ha kevés, a vevő köszön előre — hallhattuk a párt XII. kongresszusán. A felvásárlás gondjaival megegyezően, de talán annáJ is kedvezőtlenebbül hatott a konzervgyárak idei — igaz, a magasabb nemzetközi mércé­hez igazodó —, differenciál­tabb átvételi rendszere. A gazdaságoktól ugyanis már a szalmasárga paradicsomot sem vásárolták meg: tehát még több lett az értékesíthetetlen zöldség. A szövetkezetek sze­rencsétlenségére a paradicsom­nak csak 55—C0 százaléka érett meg egyszerre, míg az elmúlt esztendőben ez a szám 80 százalék körül alakult. Nem csoda hát. ha az ország leg­nagyobb összefüggő paradi­csomterületével rendelkező abonyi Újvilág Tsz-ben ezért úgy döntöttek, jövőre jelentő­sen csökkentik 300 hektáros ültetvényüket, de hasonló el­határozást fontolgat a farmosi köz!ös gazdaság is. A kérdés az. hogy megfizetik-e a gaz­daságoknak a jobb minőségű árut? Ellenkező esetben meg­fontolandó, hogy exportál­junk-e paradicsomsűrítményt. Ráfizetnek a kertészek? S hogy ez mennyire nem egyedi jelenség, arra vonat­kozóan a túrái Kubai—Ma- gyar Barátság Tsz is bizonyí­tékul szolgál. Ez a gazdaság is maholnap odajut, hogy a korábban nyereséges kerté­szeti ágazata deficites lesz. Legalábbis így mondják a vezetők, s talán egy kicsit bo- rúsabban látják a helyzetet, mint amilyen az valóban. Tény viszont, hogy a jövő évi ter­melői árak emelése a zöld­ségtermesztési ágazatot ke­vésbé segíti. A gondokat fokozza, hogy az idén jár le annak a pályá­zati rendszernek az érvénye, amely támogatást biztosította zöldségtermelés fejlesztésére. Az illetékesek egyelőre vitat­ják, hogyan lehetne meghosz- szabbítani az ösztönzésnek ezt a formáját: a területnöveke­dés, vagy a termésmennyiség szolgáljon-e alapul. Minden­esetre sürgős döntésre van szükség, hogy a gazdaságok a hatódik ötéves terv elkészíté­sénél e fejlesztési lehetősé­gekkel kalkulálni tudjanak. Ám térjünk vissza az ok ke­resésében az értékesítéshez. Tény, hogy a Zöldért-vállala- tok sincsenek könnyű hely­zetbe!). Hiányzik a megfelelő és korszerű tárolókapacitás, és az áru mozgatása sem kellő­képpen gépesített; nagyok a tárolási a veszteségek. Arra sincs mód, hogy burgónyatúl- termelés esetén a többletho­zamokat ipari feldolgozással hasznosítsuk, mi több. még a meglévő szeszfőzdék jelenté­keny részét is felszámolták. Paradox helyzet A kereskedelemszervezés bizonyos hibáit jelzi az a pa­radox helyzet, hogy a nyarat jellemző árudömping ellenére az ország egyes tájainak üzle­teiből hiányzott a friss gyü­mölcs és zöldség. Míg Buda­pest piacain hatalmas meny- n.viségben halmozódott fel a dinnye, akadt olyan vidéki nagyváros is, ahová nem ju­tott el. a kedvelt csemege, mi­közben a Pest megyei kister­melőktől a túlkínálatra hivat­kozva nem vásárolták fel por­tékájukat. Miért nem értékesíti áruját közvetlenül a termelőszövet­kezet legalább saját környe­zetében? Miért mindég má­soktól várja a megoldást és csak panaszkodásra futja ere­jéből? — tehetnénk fel a kér­dést. Valóban, a kezdeményező­készség és vállalkozókedv szük­ségeltetik ahhoz, hogy a kö­zös gazdaságok zöldségük egy részét közvetlen működési te­rületük közelében vigyék piac­ra. Ez azonban bizonyos mennyiségeken túl már nehe­zen járható út, mert 100 va- gonnyi tételeket a helyi piac képtelen felvenni. A problé­ma megoldása érdekében min­denképpen keresni Kell a több csatornás értékesítés új lehe­tőségeit, a biztonságosabb ér­tékesítés feltételeit megte­remtve. Okulásul szolgálhat dr. Tar Imrének, az MSZMP Közpon-. ti Bizottsága tagjának, a Sza- bolcs-Szatmár megyei pártbi­zottság első titkárának meg­állapításai is. amelyet egy sajtótájékoztatón az újság­íróknak elmondott. Enyhén szólva, furcsának tartva azt a helyzetet, hogy első osztályú alma kerül cefrébe, a buda­pesti piacokon pedig harmad- osztályú áru kapható. Miért? Mert a Zöldért-vállalatok me­reven tartják a megyei határ­vonalakat kereskedelmi tevé­kenységükben. Csökkentési szándék Egy szó, mint száz, nincse­nek a legkönnyebb helyzet­ben zöldségtermelő gazdasá­gaink. Hírét vették például annak, hogy jövőre nagy szám­ban csökkentik a garantált árú termékfélék számát, iri- tálja őket, hogy a tőlük 2 fo­rintért átvett dinnyét 7 forin­tért látja viszont a boltok­ban, standokon. (Ezzel a ma­gas árréssel a Zöldért nyil­vánvalóan a burgonya tárolá­si veszteségeit is kompenzál­ni kívánja.) Az sem titok már, hogy a megyében a tavalyi­nál jóval kevesebb terem bur­gonyából és hogy távolabbi tájakról keli a szükséges mennyiségeket ideszállítani. A becslések szerint az üze­mek mintegy 20 százalékkal kívánják csökkenteni a zöld­ségtermesztő területeiket. Re­méljük, az illetékes országos szervek még időben megteszik a szükséges lépéseket és nem romlik tovább e nagyon fon­tos ágazat gazdaságossága. Valkó Béla Vadásztrófeák bírálata Műszaki hetek '80 Gazdag eseménysorozat Pest megyében Megkezdte munkáját az Országos Trófeabíráló Bizottság. A külföldi vendégvadászok az idén, ezerháromszáz agancsot mutattak be eddig a bizottságnak. A Műszaki és Természettu­dományi Egyesületek Szövet­ségének Pest megyei Szerve­zete ismét megrendezi a Pest megyei műszaki heteket. Az október 6 és 31 között sor­ra kerülő eseménysorozatot hétfőn délelőtt nyitják meg Gödöllőn, az Agrártudomá­nyi Egyetemen. Már a beve­zető előadás is — melynek címe: Az anyag és energiata­karékosság időszerű kérdései és feladatai —, s ezt köve­tően valamennyi rendezvény a műszaki-gazdasági élet legaktuálisabb mozzana­tait mutatja be. Íme ízelítőül néhány téma a négy hét gazdag kínálatá­ból: Százhalombattán októ­ber 9-én és 10-én két elő­adás is foglalkozik majd a Dunai Kőolajipari Vállalat­tal, az egyik a műszerezéssel elérhető anyag- és energiata­karékossági módszereket tár­gyalja, a másik a DKV fej­lesztési elképzeléseivel ismer­teti meg a hallgatóságot, kü­lönös tekintettel az export- termékek árának és minősé­gének alakulására. Az energiával való takaré­kos gazdálkodás még számos I más előadás központi kérdé- 1 se. Október 8-án Ráckevén a kukoricatermelésben alkal­mazható energiatakarékos tartósítási eljárásokat ismer­tetik, s ugyanezen a napon Vácott az ikladi Ipari Mű­szergyár energiatakarékos szellőzést szabályozó rendsze­reiről lesz szó. Az előadások sorát — me­lyek közül mindenképpen em­lítést érdemelnek még a kör­nyezetvédelem kérdéseivel foglalkozó rendezvények — kiállítások, bemutatók egészí­tik ki. Gödöllőn, a GATE-n környezet- és természetvédel­mi kiállítás (nyitva október 6-tól 12-ig), Dányban erdésze­ti bemutató (október 14-én) szerepel egyebek között a programban. A technikai szakiroda­lom terjesztését is szol­gálni kívánja az MTESZ Pest megyei Szer­vezete, amikor a rendezvé­nyek sorába illesztette a vá­ci Híradástechnikai Anyagok Gyárában október 13. és 26. között sorra kerülő műszaki könyvnapokat, valamint a vá­ci Kötöttárugyárban október 20-tól 25-ig megtartandó mű­szaki könyvkiállítást és vá­sárt. W. B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom