Pest Megyi Hírlap, 1980. október (24. évfolyam, 230-256. szám)

1980-10-01 / 230. szám

2 ap 1980. OKTÓBER 1, SZERDA Leonyid Brezsnyev: lázár György Irak—Irán A béke és enyhülés érdekében együtt haladunk Indiával A Legfelsőbb Tanács Elnöksége díszvacsorája Moszkvában Reddi köztársasági elnök tiszteletére táviraín Csao Gejanghoz A Kínai Népköztársaság megalakulásának 31. évfor­dulója alkalmából Lázár György, a Minisztertanács el­nöke táviratban üdvözölte Csao Ce-jangct, a Kínai Nép- köztársaság államtanácsának elnökét Az ázsiai helyzetről, a nem­zetközi kérdésekről, a szovjet —indiai kapcsolatokról mon­dott beszédet Leonyid Brezs­nyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnöke kedden azon a vacsorán, ame­lyet a Legfelsőbb Tanács El­nöksége adott a hivatalos ba­ráti látogatáson a szovjet fő­városban tartózkodó Reddi in­diai köztársasági elnök tiszte­letére. A nemzetközi helyzet, így az ázsiai földrész helyzete napjainkban korántsem egy­szerű — jelentette ki Brezs­nyev. — Nem nehéz megér­teni, mi váltotta ki ezt, ele­gendő csupán néhány kérdést feltenni. Ki támadott Vietnamra, ki semmisítette meg békés -váro­sait és falvait? Ki nyújtott ösztönzést ehhez az agresszió­hoz? Ki az, aki mindmáig nem hagyja békében Kam­bodzsát, amelynek népe csu­pán egyet akar, békében épí­teni új életét? Ki szervezi és irányítja az afgán ellenforra­dalmat, ki bújtogatja Pakisz­tánt szomszédai ellen? Kinek a repülőgép-anyahaj ói és kü­lönleges egységei fenyegetik Damoklész kardjaként a Per­zsa-öböl és a Vörös-tenger térségének független államait? Ki hoz létre új katonai tá­maszpontokat az Indiai-óceán térségében, a Közel- és Kö­zép-Keleten, Afrikában ?- Az említett kérdésekre adott válasz világosan megmutatja, honnan származik világunk­ban ma a veszélyes feszült­ség. —— A világ ezekben a na­pokban lett tanúja Irán és Irak, két szomszédos, a Szov­jetunióval baráti viszonyban lévő ország fegyveres konflik­tusának. Aligha vélhetjük, hogy csupán a tragikus meg nem értés taszította szembe egymással a két népet, ezek­ben a számukra nehéz idők­ben. Nyilvánvaló, hogy a konf­liktus füzében valaki saját pecsenyéjét akarja sütögetni. Ha azt kérdezik, hogy ki­csoda, a válasz az, hogy azok, akiknek nem tetszik az impe­rialistaellenes erők összefo­gása a Közel- és Közép-Kele­ten. Alig néhány napja a Szov­jetunió az ENSZ szószékéről ismét egész átfogó intézkedé­si programot terjesztett elő a béke megszilárdítására, a nem­zetközi légkör megjavítására. Ez az irányvonal számításba veszi a világ mai realitásait, érthető a népek számára, meg­felel óhajuknak. Leonyid Brezsnyev beszédé­ben a továbbiakban méltatta a szovjet—indiai kapcsolatokat, és rámutatott: Reddi elnök lá­togatása ismét tanúbizonyságot .ad arról, hogy a két ország a baráti szovjet—indiai kapcso­latok továbbfejlesztésére és megszilárdítására törekszik. Hangsúlyozta: a két ország kapcsolata évről évre bővül, mind sokoldalúbbá válik, és egyre jelentősebb tényező a há­borús fenyegetés elleni küzde­lemben, Ázsia és az egész vi­lág békéje megszilárdításában. A szovjet államfő méltatta In­dia külpolitikáját, amely a bé­kés egymás mellett élés és az el nem kötelezettség elvein alapul, és megérdemelt tekin­télyt vívott ki magának. Indi­ra Gandhi, e kiemelkedő ázsiai politikai személyiség kormá­nyának politikáját a békesze­rető törekvések, a józan ész és a realizmus jellemzi. Napjainkban nem lehet aszó szoros értelmében erkölcsö­sebb, tisztességesebb politika, a népek szívéhez és józan eszé­hez közelebb álló politika, mint a béke, az enyhülés, a fegy­verkezési verseny megszünte­tésének politikája. Örömünkre szolgál, hogy e célok felé tö­rekedve együtt haladunk In­diával — mondotta beszédé­ben Leonyid Brezsnyev. Válaszbeszédében Szandzsiva Reddi indiai elnök rámutatott, hogy a Nagy Októberi Forra­dalom lelkesítőén hatott az In­dia függetlenségéért Mahatma Gandhi vezetésével harcoló fiatalokra. Lenin eszméit meg­ismerték az India szabadsá­gáért harcoló erők, s ezek az eszmék mély nyomot hagytak bennük. Az indiai—szovjet barátság és együttműködés nem csupán kétoldalú kapcsolatainkat gazdagította, hanem hozzájá­rul Ázsia és az egész világ békéjéhez és stabilitásához — hangoztatta az indiai köztár­saság elnöke. Reddi méltatta Leonyid Brezsnyev személyes hozzá­járulását az európai enyhülés folyamatához, s hangoztatta: az indiai közvélemény tudja, hogy a szovjet államfő meg akarja őrizni az enyhülés szellemét és folyamatát. Gromiko hazaérkezett Andrej Gromiko, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió külügy­minisztere kedden visszaérke­zett Moszkvába. A szovjet külügyminiszter hivatalos ba­ráti látogatást tett Kubában, majd ' New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés 35. üléssza­kán a szovjet küldöttséget ve­zette. Gromikót a moszkvai repülőtéren Nyikolaj Tyiho- nov, az SZKP KB Politikai Bizottságának . póttagja, a Szovjetunió minisztertaná­csának első elnökhelyettese, Viktor Malcev, a külügymi­niszter első helyettese fogad­ta és jelen volt a párt és a kormány több más tagja. „Bizonyítékok hiányában” Szabadlábon az újfasiszták Münchenben a hét végi merénylet színhelyén virágcsokrok soka­ságát helyezték el az áldozatok emlékére. Olasz kormányválság Párt vezeték Pertininél Alessandro Pertini olasz köztársasági elnök kedden sorban fogadta a pártok veze­tőit, és kikérte véleményüket arról, hogyan kívánják áthi­dalni az újabb kormányválsá­got. Pertini először a Keresztény- demokrata Párt küldöttségé­vel, Piccoli főtitkárral és For- lani elnökkel, majd az OKP Berlinguer főtitkár vezette küldöttségével tárgyalt. Utá­nuk Craxi, a Szocialista Párt főtitkára és Pietro Longo szo­ciáldemokrata párti vezető kö­vetkezett, majd az újfasiszták Almirante vezette delegációja. Piccoli, a Kereszténydemok­rata Párt főtitkára a megbe­szélés után sürgette a szocia­listák, valamint a kisebb pol­gári formációk támogatását. Bejelentette, hogy Cossiga le­köszönt kormányfő nem kí­vánja újrajelöltetni magát. Berlinguer ismét sürgette a kommunisták bevonását egy „széles nemzeti demokratikus egységkormányba”. Szerinte ez felelne meg a leginkább az ország érdekeinek. Ha a többi párt nem fogadná el az OKP javaslatát, a kommunisták el­lenzékben maradnának, de el­lenzékiségük jellege attól függ majd. milyen összetételű lesz az új kormány. Keddre virradóan meggyil­kolták Vitoriában Jósé Igna­cio Ustarant, a spanyol kor­mánypárt, a Demokratikus Centrum Unió egyik baszkföl­di vezetőjét. A politikus szi­tává lőtt holttestét hajnalban találták meg a kormánypárt vitoriai párthelyisége előtt egy gépkocsiban. Kedden Münchenben gyász­ünnepség keretében emlékez­tek meg a pénteki bombame­rénylet halálos, áldozatairól. Az emlékülésen részt vett Helmut Schmidt kancellár, Franz-Josef Strauss bajor tar­tományi miniszterelnök, va­lamint a bonni Bundestag és a Bundesrat elnöke. A tettesek után folyó nyo­mozás során a hatóságok „bi­zonyítékok hiányában” sza­badon engedték Karl-Heinz Hoff mannt és hat társát, a „Hoffmann-védőcsoport” nevű újfasiszta félkatonai szervezet tagjait. Minden baszk politikai szer­vezet elítélte az újabb me­rényletet. A baszkföldi Szocialista Párt szóvivője a baszk nacio­nalista pártot hibáztatta azért, mert. nem eléggé eredményes a terrorizmus elleni küzde­lem. A müncheni merénylet egyébként változatlanul a vé­géhez közeledő választási kam­pány középpontjában áll. Strauss vezetésével az ellen­zéki uniópártok politikusai Gerhard Baum belügyminisz­tert vádolják, hogy a terroriz­mus a belügyminiszter által elbizonytalanított bűnüldöző szervezet tehetetlensége miatt kapott új erőre. Vízválasztó ­Szovjet politikai megfigye­lők, a nyugatnémet főváros­ban dolgozó tudósítók meg­egyeznek abban, hogy az NSZK nehéz, és saját, vala­mint Európa jövője szem­pontjából fontos választások előtt áll. Belpolitikai téren nehéz megállapítani, hol hú­zódik a vízválasztó a két ri­vális — a szociáldemokrata— liberális koalíció és a keresz­ténydemokrata—keresztény- szociális ellenzék — között. Annál szembeötlőbb a két kancellárjelölt, Schmidt és Strauss külpolitikai nézetei között az ellentét. A tíz évvel Spanyolország Gyilkos politikai Változatlanul Tovább folynak a közvetítési kísérletek Kedden a különböző béke- közvetítési kísérletek ellenére változatlan hevességgel folyta­tódtak a harci cselekmények az iráni és az iraki fegyveres erők között. A harcok kimene­teléről továbbra is ellentétes jelentések érkeznek a két fő­városból. A bagdadi francia nagykö­vetségről származó értesülés szerint az iráni légierő va­dászbombázói kedden táma­dást intéztek a francia—iraki együttműködéssel épült bagda­di atomkutató központ ellen. Részletek nem ismeretesek. Bagdadi értesülések szerint 11 halálos és több tucat sebe­sült áldozata volt annak a bombatámadásnak, amelyet az iráni légierő kedden délelőtt intézett az iraki főváros ellen. Az áldozatok többsége egy olajfinomító munkásai közül került ki. Szaddam Husszein iraki el­nök kedden fogadta Ziaul Hak pakisztáni államfőt, aki köz­vetítőként tartózkodik Bag­dadban. Megbeszélésükön ar­ról volt szó, miként lehetne tűzszünetet elérni az iráni- iraki háborúban — közölte az INA iraki hírügynökség. A teheráni rádió jelentése szerint az iráni parlament kedden folytatta vitáját az amerikai túszok sorsáról. A képviselők héttagú bizottságot jelöltek ki az ügy kivizsgálá­sára. Kz ENSZ-közgyűlés napirendién Az áj gazdasági Az ENSZ-közgyűlés 35- ülésszakának általános vitá­jában Benjamin Mkapa tan­zániai külügyminiszter síkra- szállt egy új gazdasági világ­rend megvalósításáért. Ugyancsak az új gazdasági Világrend kialakításának szük­ségességéről beszélt Nraszimha Rao indiai külügyminiszter Az ENSZ-közgyűlés 35. ülésszakának általános vitá­jában a felszólalók határozot­tan elutasítják az Egyesült Államok és Kína közös kísér­leteit, hogy felélesszék a nép­irtó Pol Pot-rezsimet — je­lentették New Yorkból a TASZSZ tudósítói. Az ENSZ-közgyűlés 35. ülés­szakának politikai vitájában a felszólalók nagy többsége rá­mutatott, hogy az Egyesült Államok által szított fegyver­kezési verseny homlokegye­nest ellentétes az emberiség érdekeivel. Pierre Nze, a Kongói Népi Köztársaság külügyminiszte­re, beszédében az általános és teljes leszerelés konkrét meg­valósítása mellett foglalt ál­lást, U Lay Maung burmai külügyminiszter felszólalásá­ban követelte a SALT—II. megállapodás mielőbbi ratifi­kálását. Október 4-től Folytatódik a IEMP KB ülése A Lengyel Egyesült Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak hatodik plénuma októ­ber 4-én folytatja munkáját. Mint a PAP lengyel hírügy­nökség közölte, a tanácskozá­son az ország politikai heiy- zétéről, továbbá a párt idő­szerű feladatairól lesz szó. Címből választási beszéde A baloldali Portugáliának az 1974. ápri­lisi forradalom által megnyi­tott úton kell továbbhaladnia. A forradalmi vívmányok meg­védésére csak egy valóban demokratikus kormány képes, amely az egész nép és az or­szág érdekeit szem előtt tar­tó politikát folytat — hang­súlyozta Alvaro Cunhal, a Portugál Kommunista Párt fő­titkára egy választási nagy­gyűlésen. Keményen bírálta a szocia­lista párt vezetőségét, amely elzárkózik a kommunistákkal való együttműködéstől. a külpolitik ezelőtt ellenzékbe szorított, s e helyzetével most már vég­képp elégedetlen CDU/CSU éppen e téren indított fron­tális támadást Németország „megmentését” kínálva válasz­tóinak, egyre-másra hivat­kozva a „szovjet veszélyre”. A nyugatnémet sajtó bőven idézi ezeket a megnyilatkozá­sokat, mint ahogy Schmidt kancellárnak az enyhülés, a keleti politika mellett tett ki­jelentései is helyet kapnak a sajtóban. Vitathatatlan, hogy a nyu­gatnémet lakosság zöméhez ez utóbbi közelebb áll. Egymagában sem a szocia­lista párt, sem az általa lét­rehozott Köztársasági és Szo­cialista Front nem képes meg­szerezni az abszolút többséget a parlamentben, és nem kép­visel valódi alternatívát a je­lenlegi kormányhoz képest —■ hangsúlyozta a PKP főtitká­ra. Callaghan A leszerelést sürgette James Callaghan, a brit Munkáspárt vezére kedden hangzatos egységfelhívást in­tézett a blackpooli kongresz- szushoz. A munkáspárti vezér, külö­nös nyomatékkai figyelmez­tetett a világszerte növekvő háborús feszültségre, és mele­gen támogattá a közép-ható­távolságú rakéták korlátozá­sáról kezdődő szovjet—ameri­kai tárgyalásokat. Hosszasan és nagy aggoda­lommal szólt a fokozódó fegy­verkezési versenyről és a har­madik világ növekvő elszegé­nyedéséről. Óriási jelentőségű eseménynek nevezte Gromiko szovjet és Muskie amerikai külügyminiszter jövő heti ta­lálkozóját. MOST VEGYEN, MOST ÉRDEMES! SZEPTEMBER 29-TŐL OKTÓBER 11-IG 30%-OS ÁRENGEDMÉNNYEL VÁSÁROLHAT FÉRFI ÉS FIÚ DISZKÓCIPŐT A A PEST MEGYEI RUHÁZATI KISKERESKEDELMI VALLALAT ráckevei kisáruházában: István tér 23., szigethalmi kisáruházában: Műút 26., érdi cipőboltjában: Budai út 4., szentendrei cipőboltjában: Marx tér 14. Férfi diszkócipő Fiú diszkócipő, 557 Ft helyett 390 Ft 31-34-es méretű 228 Ft helyett 160 Ft 35-38-as méretű 288 Ft helyett 201 Ft \

Next

/
Oldalképek
Tartalom