Pest Megyi Hírlap, 1980. szeptember (24. évfolyam, 205-229. szám)

1980-09-14 / 216. szám

PEST MEGYEK VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK da Összehívták az országgyűlést i A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az alkotmány 22. paragrafusának 2. bekez­dése alapján az országgyűlést 1980. szeptember 25-én, csü­törtök délelőtt 11 órára össze­hívta. A kormány javasolja, hogy az országgyűlés tűzze az ülés­szak napirendjére a Miniszter- tanács ötéves munkaprogram­ját, valamint az 1979. évi ál­lami költségvetés végrehajtá­sáról szóló törvényjavaslatot »AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM, 316. SZÁM Ára I.6Ö {«ríni 1980. SZEPTEMBER 14., VASÁRNAP Kádár János és Lázár György fogadta Nguyen Co Thacht nézőkén: 1967-ben, azaz tizenhárom esztendeje dön­tött úgy a megyei tanács — a jogos igényeket mél­tányolva —, hogy a hát­rányos helyzetű tanulók se­gítése érdekében épüljön Nagykátán kollégium, az­az a rossz otthoni környe­zetben élő, illetve a távoli tanyákon lakó gyermekek — a hagykátai járás még is tanyás települések sorát fogja össze — meg­felelő körülmények között tanulhassanak. Ez a kollé­gium azóta sem épült meg, bár újra meg újra előke­rül építésének szükséges­sége, csak éppen újra meg újra a pénz hiányzott hoz­zá, pont ehhez. Közben ugyanis annyi minden épült fel a megyében — s az említett járási székhelyen is —, de erre a kollé­giumra nem jutott. A miértre keresendő válasz messzire vezetne, most csak annyit állapítunk meg, hogy a memória aZ állam­polgárnál is jól működik, s ha valami tizenhárom évig nem jut egyről a kettőre, akkor arról a va­lamiről nem gondolkodhat a legépületesebben a hi­vatalos ígéreteket komo­lyan vevő felnőtt. S mond­hatjuk-e, nincs igaza? 1 A mi még többet nyom a latnana..százhatvan gyermeket fogadott volna be falai közé a kollégium, ha megépül, s ha három esztendőt levonunk a ti­zenháromból az építésre, ez altkor is töob száz if­jú, akinek sorsát meg­könnyítette volna at in­tézmény. Volna... volna ... áll kétszer is az előző mondatban, s mert három a - magyar igazság, hozzá­tesszük : ha megfelelően működött volna a memó­ria, akkor ma sok gyermek gondolhatna hálával azok­ra» akik kiemelték mosto­ha életfeltételei közül, s esélyt adtak arra, hogy más gyermekekkel egyenlő tudásbeli alapokkal indul­jon neki a felsőbb iskolák­nak vagy magának az élet­nek. Három példa, háromféle eset, ám közös bennük az alap, a kiindulópont, ei pe­dig a következő: a szavak, az ismeretek, az ígéretek és a cselekedetek nem külön- külön kezelhető valamik, hanem szoros egységet al­kotnak. A cselekedetek visszahatnak az ismeretek­re, a szavak befolyásolják az ígéreteket s így to­vább, szinte megrajztolha- tatlanul bonyolult köl­csönhatás-szálakat szőve. Ezek a kölcsönhatások — s ez az igazán fontos tág, társadalmi értelemben — erőteljesen befolyásolják a gondolkodásmódot, az íté­lőképességet. Memóriája mindenkinek kell hogy le­gyen, ám vitathatatlan: az állampolgár gyenge emlé­kezőtehetsége nem azonos fajsúlyú a hivatalos szer­vek, a testületek esetleges kihagyó memóriájával...! Az előzőből származó kö­vetkezmények viszonylag könnyen elrendezhetek, az utóbbiból táplálkozók azon­ban gyakran csak többszö­rös nekifutásra, s akkor sem maradandó nyomok nélkül. így tehát van egy sorrendje a memóriák fontosságának, s eí a sor­rend a közzel szembeni fe­lelősség alapján alakult ki. Mészáros Ottó Ma 3. oldal A pártoktatás új éve (Cöndics Zoltán) 4. oldal A helység szellemi dolgozószobája (P. Szabó Ernő) 6. oldal A papa és a nehéz fiúk (Babus Endre) 7. oldal Az igazi igaz (Mészáros Ottó) 8. oldal Értelmiségiek papucsban? (Vasvári G. Pál) 8. oldal Indián kultúrák nyomában (Kronstein Gábor) Szombaton a Külügyminisz­tériumban Púja Frigyes kül­ügyminiszter és Nguyen Co Thach, a Vietnami Szocialista Köztársaság hivatalos, ba­ráti látogatáson hazánkban tartózkodó külügyminisztere megkezdte a tárgyalásokat. A két külügyminiszter , eszme­cserét folytatott az időszerű nemzetközi kérdésekről és a magyar—vietnami kapcsola­tok alakulásáról. A megbeszélésen részt vett Karsai Lajos, a Magyar Nép- köztársaság hanoi nagyköve­te és Nguyen Phu Soai, a VSZK budapesti nagykövete. Kádár János, az MSZMP KB első titkára szombaton a Központi Bizottság székházá­ban fogadta a hivatalos bará­ti látogatáson hazánkban tar­tózkodó Nguyen Co Thacht, a Vietnami Szocialista Köztár­saság külügyminiszterét. Az elvtársi, szívélyes lég­körű eszmecserén részt vett Púja Frigyes külügyminiszter. Jelen volt Karsai Lajos, ha­zánk hanoi nagykövete és Nguyen Phu Soai, a Vietna­mi Szocialista Köztársaság magyarországi nagykövete. Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke ugyancsak szom­baton, a Parlamentben fogad­ta a vietnami külügyminisz­tert. Vietnami vendége tisztele' téré Púja Frigyes este vacso­rát adott. A két külügymi­niszter pohárköszöntőt mon­dott. Ulánbátor P^fiamenti küldöttség Mongóliában tartózkodik az országgyűlés küldöttsége. A delegációt, amelyet Péter Já­nos, az országgyűlés alelnöke vezet, az Ulánbátort repülő­téren ünnepélyesen fogadták. A küldöttség még aznap föl­kereste N. Luvszancsültefnet, a Mongol Népköztársaság nagy népi huráljának elnökét. Este Luvszancsültem vacso­rát adott a küldöttség tisztele­tére. A vacsorán részt vett a mongol politikai élet számos vezetője. Jelen volt Szerencsés János, a Magyar Népköztársa­ság Ulánbátort nagykövete is. N. Luvszancsültem és Péter János pohárköszöntőt mon­dott. KGST-együttműkódés Célprogramok A KGST-tagországok tudo­mányos-műszaki együttműkö­désének legfőbb irányait . a tagországok szocialista gazda­sági integrációjának komplex programja jelölte ki, amelyet 1971-ben fogadtak el. Meg­határozó jellegűek a termelés kulcsfontosságú ágazataiban a mostani, az 1990-ig kidolgozott hosszú távú együttműködési célprogramok is. Kosonszs Pál tárgyalássai Teljes, kölcsönös egyetértés Szombaton délelőtt plenáris üléssel kezdődött, majd Lo­soncai Pál és Mengisztu Hailé Mariam négyszemközti ta­Konféner Sfásról Vizsgázik az új típus A konténer, a csomagolás és áruszállítás e korszerű esz­köze, keresett világviszonylat­ban. A Magyar Hajó- és Da­rugyár váci üzeme — túl a hagyományos konténerek elő­állításán — nagy gondot for­dít, a világpiaci igények kielé­gítésére. EhheZ igazodva min­dig új változatokkal jelentke­zik a piacon. Elsősorban ennek köszön­heti, hogy gyártmányai iránt nem csökken az ér­deklődés. — Pedig világviszonylatban megcsappant a kereslet, már ami a hagyományos típust il­leti — mondta Takács Imre igazgató. — Ezért fontos, hogy mindig valami újat találjunk ki. Tartva magunkat a világ­piaci igényekhez, az eddigi négy < változat mellett, kedden vizsgázik az új konstrukció. Ez egy speciális konténer, ami­vel — ha jól beválik — is­mét az élvonalba kerülhetünk. Bár a végleges próbákra csak néhány nap múlva kerül sor amerikai és angol szabvány- ügyi szakértő bizottság előtt, bízom a sikerben. — Mi a helyzet belföldi vi­szonylatban? — Minden igényt ki tudunk elégíteni. Májusig 15U-et szál­lítottunk aZ ATI-nak, most újabb 120-at kértek. A MÁV tavaly még az NDK-ból volt kénytelen beszerezni szük­ségleteit. Az idén már nekik is szállítunk. Csaknem 80 szá­zalékkal nőtt a kapacitásunk. így a MÄV-nak 73 dara­bot adtunk, jövőre 150— 290-at rendeltek. — Mennyi az éves kapaci­tásuk? — Csaknem 4000 darab, de ha nagyobb aZ igény, ezt 5000- re is tudjuk emelni. Tovább fokozzuk a piackutatást és ehhez állítjuk be termelésün­ket. — A külföldi megrendelé­sek teljesítése nem megy-e majd a hazai ellátás rovásá­ra? — Semmiképpen. Ha szük­séges, még növelhetjük a mennyiséget. L. J. lálkozójával, illetve szakértői szinten folytatódott a két­oldalú kapcsolatok és az idő­szerű nemzetközi kérdések szé­les körét felölelő magyar— etiópiai eszmecsere. A plenáris ülésen a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnöke, illetőleg az ideiglenes katonai kormányzó tanács .elnöke vezette a me­leg, baráti légkörben lezajlott tárgyalásokat. Az etiópiai ál­lam- és kormányfő hangsú­lyozta, hogy teljes az egyetér­tés mind a kétoldalú, mind a nemzetközi kérdések megítélé­sében. Losonczi Pál aláhúzta aZ etiópiai nép forradalmi vív­mányainak jelentőségét, tol­mácsolva az egész magyar nép elismerését is. Átadta Ká­dár Jánosnak és az MSZMP Központi Bizottságának üd­vözletét Mengisztu Hailé Ma­riamnak és Kádár János, va­lamint a ipaga nevében hi­vatalos, baráti látogatásra hív­ta meg. Mengisztu elnök a meghívást köszönettel elfogad­ta. Losonczi Pál délután aZ 1,2 millió lakosú Addisz Abeba közigazgatásával ismerkedett: a városházán Solomon Mu- luneh polgármester tájékoz­tatta az Új virág (így fordít­ható magyarra Addisz Abeba amhara neve) múltjáról és jelenéről, a tanács tevékenysé­géről, feladatairól. Este Losonczi *Pál díszven­dége volt annak az ünnepi vacsorának, amelyet az ideig­lenes katonai kormányzó ta­nács adott az etiópiai forrada­lom győzelmének 6. évfordu­lója alkalmából. Gyári munkások a földeken Idénykezdet után-kampány előtt Reggelente már köd üli meg a dombosabb, hegyesebb tájak völgyeit, tudtunkra ad­va, visszavonhatatlanul meg­érkezett az ősz. A mezőgaz­daságban dolgozók többsége egyelőre ugyan a nagy próba­tételre készül fel, de jó né­hány fontos idényre jellem­ző munka megkezdődött már. A tápióbicskei Április 4-e Tsz-ben — ahol 600 hektá­ron termesztenek naprafor­gót — már 100 hektáron vág­ták le ezt az ipari növényt. A termés a megyei és országos tapasztalatokkal megegyezően itt is magas. több mint két mázsával haladja meg a hektáron­kénti hozamokat. Jó ütemben halad a terme­lőszövetkezetben az őszi búza talajelőkészítése, tulajdonkép­pen már csak egy, a vetést megelőző dominátorozás van Az új típusú konténer szerelésének utolsó fázisai Bozsán Péter felvétele hátra: 650 hektár jól elmun­kált föld Várja, hogy a kalá­szosok magja októberben a földbe kerüljön. Megkezdődött a silókukori­ca vágása is Pest megyében. Sajnos a krónikus alkatrész- hiány igen sok bosszúságot okoz a szakembereknek. Igen nagy jelentősége van tehát an­nak, hogy a gazdaságok köl­csönösen segítsék egymást, alkatrésszel vagy ha erre sincs lehetőség, adják bérbe gépeiket. Nem ismeretlen a mezőgaz­daság iránt érdeklődők kö­rében az sem, hogy az üze­mek egy részié az indokoltnál kevesebb műtrágyát szándéko­zik felhasználni, pedig az 1980-as nyár hatalmas meny- nyiségű tápot vett ki a föl­dekből. Mintaszerű és példa­ként is szolgálhat e vonatko­zásban a már említett tápió­bicskei szövetkezet, ahol az idén először folyékony mű­trágyát alkalmaznak az elő­írásoknak megfelelő mennyi­ségben. Az eljárás olcsó és egyenletes kiszórást is bizto­sít Mint Vermes Győző általá­nos elnökhelyettes elmondta, ha csak áZ időjárás valami rendkívülit nem produkál, ké­pesek elvégezni az őszi fel­adatokat. Ami viszont nem rajtuk múlik, de előbb-utóbb gondot okoz: a vetőmag ter­meltető és forgalmazó válla­lat a szerződésben rögzítettek ellenére még mindig nem szállítot­ta el a tsz raktáraiból az ott tárolt javító minőségű búzát, s ez veszélyezteti a kukoricabetakarítás üte­mességét. Nem kis feladattal kell meg­birkóznia a kiskunlacházi Pe­tőfi Tsz-nek sem. Mintegy 165 hektár paprika és 106 hektár alma vár leszüretelésre, ami­hez természetesen külső se­gítségre van szükségük. A be­takarítás sikeréért különféle bérezési módszereket alkal­maznak. így például 100 hek­tárnyi fűszerpaprikájukat ré­szes szedésre adták ki. Szep­tember 25-től a csepeli, a so- rolcsári gyári munkások, a kö­zös gazdaság ipari üzemeinek dolgozói, dunaharaszti gimna­zisták és honvédek is szor­goskodnak majd a Petőfi Tsz határában. Megfelelő tempóban halad az alma sZedése is. Az ízle­tes piros héjú jon.atán szov­jet exportra kerül, az áru 85 százaléka alkalmas külföldi szállításra. Nincs pihenő a szántóföldeken sem, javában hordják be a majorokba a si­lókukoricát, a váltott műszak­ban, az éjjel-nappal dolgo­zó gépektől. Ugyanezt a mód­szert alkalmazzák a szántás­ban tevékenykedők is. Fejérdy Győző, a termelőszövetkezet elnöke arról tájékoztatott ben­nünket, hogy a traktorosokat, gépkezelőket teljesítményük alapján fizetik, és hogy még jobb mun­kára ösztönözzék őket, célprémiumot tűztek ki számukra. Vetik a repcét, indul a cu­korrépaszezon, megtelnek a vagonok almával, körtével. A valódi nagy kampány azon­ban még egy ideig várat ma­gára, éppen ezért most kell hangsúlyoznunk a minőségi munka fontosságát. V. B. Memória Cok ügyfél megfordul — mert örvendetesen nagy az építkezési kedv — Aszód Nagyközségi Közös Tanács építéshatóságánál, s közöttük akad néhány fur­csa is, ám a legfaramucibb bizonyára az az illető volt, aki tudálékos pon­tossággal jó ideig végig­kérdezte, mi mindent kell neki tudnia, elintéznie ah­hoz, hogy nekiláthasson az áhított családi otthon ki­alakításának s utána * tá­vozott. Végérvényesen. Üj- ból csak akkor került eilő, amikor bírság ügyében kellett megjelennie, mert mindenfajta engedély nél­kül húzták fel a falakat, tették rá a tetőt, költöztek be az épületbe. A miértre nagyon egyszerű magyará­zatot adott: elfeledtem, mit is illett volna elin­téznem. S fizetett különö­sebb zokszó nélkül a „fe- ledékenységért”, • Mielőtt úgy vélnők, anekdofci'kus íze van a történetnek, rögvest leír­juk: a memóriának, azaz a jól működő emlékezetnek rendkívül fontos szerepe le­het mindennapi életünk va­lamennyi mozzanatában, az állampolgári fegyelem meg­tartásában éppúgy, mint abban, hogy az ésszerű ja­vaslatok — akár szemé­lyektől származnak, akár testületektől, gazdálkodó szervektől — valóra vál­janak. Erre is egy példát, s ráadásul pozitív kicsen­gésűt. Több mint három esztendeje, sokfelől szer­zett tapasztalatok birtoká­ban, megpendítettük la­punk hasábjain azt a gon­dolatot, miként lehetne igazában érvényt szerezni, a differenciáltság elvének a termelőszövetkezetek adóztatásában? Belátható ugyanis —; s a megyét ez erőteljesen" érinti, sok itt a kedvezőtlen termőhelyi adottságokkal küszködő kollektíva —, az egyik meg a másik szövetkezet, bár sok bennük a közös vonás, mégsem vehető egy kalap .alá, mivel gazdálko­dásuk feltételei — s így eredményei — szembe­szökően eltérnek. Enyhén szólva sem állíthatjuk azt, hogy töprengésünk hangos tapsot kapott volna az ügyben érintett, illetékes felügyeleti szervektől. A szolid vélemények közé tartozott az a megfogalma­zás, hogy csupán hangulat- keltésre jó ilyesmivel elő­hozakodni ... IYI űködött azonban a memória, gyarapodtak azok a tapasztalatok, ame­lyek azt mutatták, nem is olyan oktondiság, nem is olyan igazságtalan — jog­talan — hangulatkeltés az ésszerűen differenciált adó­zás lehetőségével előhoza­kodni. A tényeket __ gyűjtő memória jól működött; idén január elsejétől az egy foglalkoztatottra számított bruttó jövedelemnek meg­határozó szerepe van az adózásban, ha alacsony ez az érték, akkor az adó is kevesebb. Ez természe­tesén' következímények so- -rával.jár — a jövedelem- adózás az állami, a taná­csi bevételek, egyik forrása —, azaz elismerjük: idő kellett a miként, a hogyan eldöntéséhez, ám az a fő: nem sikkadt el a gyakor­lat kínálta tapasztalatok tömege, s az azokból szár­mazó javaslat. Ismét fordítva egyet a

Next

/
Oldalképek
Tartalom