Pest Megyi Hírlap, 1980. szeptember (24. évfolyam, 205-229. szám)

1980-09-12 / 214. szám

pr<rr fr.crrt 1980. SZEPTEMBER 12., PÉNTEK Hírek + hírek.-)- hírek j- hírek + híre K + HÍREK .-f HÍREK + HÍREK -»-'HÍREK + í MB * 1980. szeptember *■1*1 ■ 12, Péntek, Mária napja. A Nap kél 6.17 — nyug­szik 19.02 órakor. A Hold kél 9.00 — nyug­szik 20.38 órakor. Eleinte erősen felhős idő, később északnyugat felől fel­szakadozó felhőzet és felhőát­vonulások. Pénteken szórvá­nyosan zápor, megélénkülő dé­li, délnyugati, majd megerő­södő, néhány helyen viharos­sá fokozódó és északnyugatira forduló szél. Várható legala­csonyabb éjszakai hőmérsék­let: 9, 14, legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken: 15, 20 fok között. A L ’Ilumanité ünnepére A Mandarin Párizsba ment Rendhagyó módon, Párizs­ban kezdi 97. évadját a Ma­gyar Állami Operaház, amely­nek balett-társulata csütörtö­kön utazott el a francia fő­városba. Szeptember 14-én a L’Humanité, a Francia Kom­munista Párt lapja hagyomá­nyos kétnapos ünnepségén adják elő Bartók Béla—Se­regi László A csodálatos man­darin című táncjátékát. A mandarin szerepét Keveházi Gábor, a lányt Szumrák Vera táncolja. Pénteken utazik Párizsba a Budapesti Filharmóniai Tár­saság zenekara, amely a ba­lettelőadást követően Bartók táncszvitjét, valamint két zongorára és ütőhangszerek­re írt szonátáját tolmácsolja. Szólistaként Fellegi Ádám, Körmendi Klára, Zempléni László és Schwarc János mu­tatkozik be a francia közön­ségnek. FEJEDELEMVÁLASZTÁS KÉTSZAZHETVENÖT ÉVE, 1705. szeptember 12-én kezdő­dött meg a szécsényi ország- gyűlés, amelyen elhatározták, hogy Magyarország államfor­mája rendi konföderáció; en­nek vezetője a fejedelem, aki­vé II. Rákóczi Ferencet kiál­tották ki. A Habsburgok elleni kuruc szabadságharc kiváló vezére — I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona fia — a reakciós Habs- burg-politika hatására szánt el magát cselekvésre. A keleti megyék nemesei körében kez­dett szervezkedni; első elkép­zelése az volt, hogy lengyel zsoldoshadakkal indítja meg a magyarországi felkelést. Fran­cia és svéd támogatás meg­szerzésén is munkálkodott, eredmény nélkül. Brezan várá­ban találtak rá 1703 elején a tiszaháti felkelők követei, akik megkérték: álljon az elkesere­dett parasztság élére. Az ára- dásszerűen növekvő jobbágy­hadak azután néhány hét alatt elfoglalták a Tiszántúlt, s meg­kezdődött a köznemesség töme­ges csatlakozása is. A szécsényi országgyűlésen felmerült királlyá választású­nak terve is; ezt azonban a szabdságharc táborán belül megerősödött főnemesség nem pártolta, s maga a fejedelem is elhárította. A kőbányai vásárvárosban Tizenegy árucsoportban A kőbányai vásárközpont­ban épül a két hét múlva nyíló őszi BNV kiállítása, amelyre pénteken megkezdő­dik az áruk beszállítása, a be­mutatók végleges kialakítá­sa. A fogyasztási cikkek nem­zetközi szakvásárát szeptember 26. és október 5. között a ta­valyinál nagyobb területen és több részvevővel — 34 ország és Hongkong — rendezi a Hungexpo. Első ízben vesz részt önálló nemzeti bemuta­tóval a Jemeni Népi De­mokratikus Köztársaság a szakvásáron, amelyen két év után újra ott lesz Algéria, a Fülöp-szigetek, Líbia, Irak és Portugália. A szocialista országok — Bulgária, Cseh­szlovákia, Jugoszlávia, Kuba, Lengyelország, az NDK és a Szovjetunió — hivatalos, illet­ve kollektív kiállításához ha­sonló bemutatóra készül egye­bek között Banglades, Bra­zília, Ciprus, India, Libanon, Nigéria, Olaszország, Svájc, Szaúd-Arábiába is Indulnak az afiinavonaíok A Hortobágyi Állami Gazda­ság ötezerötszáz hektárnyi ha- | lastaváből az őszi idényben mintegy háromszázhúsz vagon halat fognak ki. A hal egy ré­szét exportálják, de jelentős mennyiséget szállítanak a ha­zai piacokra is. Mától Hanglemezhetck Harmadik alkalommal — szeptember 12. és október 1. között — rendezi meg a Ma­gyar Hanglemezgyártó Válla­lat a Hungaroton hanglemez­heteket. Első ízben, 1978-ban ünnepi kiadványokat, új, különlegesen szép, értékes lemezeket hoz­tak forgalomba a nagy hang­lemezvásár idején, leszállított áron. Akkor csaknem hetven­ezer lemez kelt el két hét alatt. Azóta immár hagyomány, hogy a zenei világnapot meg­előző hetekben a hanglemez­gyártás a komolyzenére leg­szebb kiadványaival hívja fel a figyelmet.. M^kezdődött a csúcsforga­lom a Hungarofruct-nál, amely elsősorban a gyümölcsexportot bonyolítja. A legnagyobb té­tel az alma. A különböző fe­hér fajták: a golden és a jo­natán már szedésre érett, így elindulhattak az első almavo­natok a Szovjetunióba. Eddig mintegy 15 ezer tonna került vasúti kocsikba Szabolcs, Bács és Zala megye kertjeiből. S jelenleg napi 300 vasúti ko­csit töltenek meg ebből a gyümölcsből. Ezekben a nak indítják napokban út- Csehszlovákiába és az NDK-ba is az első al­maszállítmányokat. Megkötöt­ték az első nem rubel elszá­molású almaüzletet is: Szaúd- Arábia 2500 tonnát vásárolt a Hungarofructtól. A gyümölcsexport legna­gyobb részét — mintegy 80 százalékát — az alma jelenti. Emellett azonban javában folyik Bács és Csongrád gyü­mölcsöseiből az őszibarack, Hevesből a görögdinnye, a Dunántúl megyéiből pedig a szilva kiszállítása. A napok­ban Zala és Borsod mezőgaz­dasági üzemeiből a körteszál­lítmányok is útrakelnek. A Népszínházban Évadnyitó társulati ülés Repülésbiztonsági vizsgálat Honnan jött a ballon? Szeptember 9-én kedden — mint már közöltük — a ké­ső délutáni órákban az or­szág — elsősorban Budapest — légterében szemtanúk sokasá­ga észlelt különböző magassá­gokban repülő, léggömbhöz hasonló tárgyat. Tekintettel a repülésbiztonság követelmé­nyeire, a Közlekedési és Pos­taügyi Minisztérium légügyi főosztálya — a repülések irá­nyításáért felelős szervek be­vonásával — légügyi hatósági vizsgálatot indítottak. A vizsgálat eddigi megálla­pításai szerint, az említeti időszakban az elsőként a Ba­laton környékén észlelt három ballon sodródott kezdetben északkeleti, keleti, majd dél­keleti irányba, változó ma­gasságokban. Az egyik bal­lont utoljára a Cegléd és Szolnok közötti térségben lát­ták. Mivel az ilyen nagysá­gú, feltétlenül könnyű gáz­zal — például hidrogénnel — töltött ballon komoly veszélyt jelenthet a repülésre, a vizs­gálat elsősorban arra irányul, hogy ezeket a tárgyakat kik és hol bocsátották fel. Mint minden országban, ha­zánkban is szigorú szabályok rögzítik, hogy milyen céllal és feltételekkel, milyen esz­közöket lehet a levegőbe fel­bocsátani. Az engedélyezés egyúttal azt is jelenti, hogy az engedélyezők biztonsági okokból gondoskodnak a re­pülőeszközök megfelelő el­különítéséről. A vizsgálat során megálla­pították, hogy szeptember 9- én sem a meteorológiai szol­gálat, sem más szervezet ilyen ballonokat nem bocsátott fel. Az illetékes szervek most azt vizsgálják, hogy hazánk­ban épített-e engedély nél­A Népszínháznak- magas színvonalú, korunkhoz, s ko­runk nyelvén szóló, megalku­vások nélkül népszerű előadá­sokkal kell megnyernie a kö­zönséget. Olyan munkaat­moszférát kell teremteni, amely idevonzza azokat a művésze­ket, akik igazi alkotóközösség­re vágynak — hangsúlyozta Vámos László, a színház új művészeti vezetője a csütörtö­kön tartott évadnyitó társulati ülésen. Malonyai Dezső igazgató, a főváros legfiatalabb, egyszer­smind legnagyobb társulatá­nak egységes közösséggé for­málódását elősegítő intézkedé­sekről beszélt. Korszerűsítik a szervezeti és irányítási rend­szert, októbertől kétéves színészképző stúdiót indítanak, elsősorban az utazó-részlegek utánpótlásának biztosítására, s számos új taggal erősítették a színházat. Így a társulati ülé­sen üdvözölték Árva Jánost, Baranyi Lászlót, Dózsa Lász­lót, Ferenczy Csongort, Fülöp Zsigmondot, Hámori Ildikót, kül ballont — esetleg barká­csolt és felbocsátotta azt — valaki, illetve azt, hogy kül­földről besodródhattak-e ilyen tárgyak. A további vizsgálatot segítheti, ha jelentkeznek az említett ballonok megtalálói, vagy azok, akik ilyen ballon felbocsátásáról tudnak. Be­jelentésüket a lakóhelyükhöz legközelebbi rendőrségen meg­tehetik. Rádiótechnikai mérések és szemtanúk — közöttük azonos magasságban haladt repülőgé­pek személyzete — jelentései szerint a ballonok mintegy 5 —8 méter hosszúságúak és másfél-két méter átmérőjűek voltak. Anyaguk fehér színű műanyag, rajtuk, illetve rá­juk függesztve semmilyen ki­egészítő berendezés nem volt. Kalocsay Miklóst, Psota Irént, Szakács Esztert, Tahi Józsefet; az utazó csoportokhoz szerző­dött Barsi Gézát, Sebestyén Andrást, Szőke Pált és Szűcs Ildikót; az operatársulat új tagját, Kerényi László ma­gánénekest, valamint Kerényi Imre és Meczner János rende­zőt, továbbá Karinthy Már­tont, aki vendégként számos darabot rendez a színiházban. és Törökország, s természete­sen nem hiányoznak a BNV hagyományos partnerei, az osztrák, az NSZK-beli, a bel­ga, a holland, a svéd s más külföldi cégek sem. A csaknem 850 hazai ki­állító és 370 külföldi cég a már jól bevált szakosítás sze­rint tizenegy árucsoportban mutatja be újdonságait, gaz­dag kínálatát a közönségnek és a szakembereknek. A kiállítás építésével és berendezésével egy időben folynak az egyéb előkészüle­tek is a vásár zavartalan le­bonyolítására. Egyebek kö­zött megtartotta utolsó ülé­sét a BNV-nagydíjak és a vásárdíjak odaítéléséről dön­tő zsűri, megkezdődött a je­gyek, a szakmai bérletek áru­sítása. A közönségnapi belépő­jegy ára egyébként változat­lanul 15 forint, a szakmai jegyeké 60 forint. A szakmai napokat szeptember 29-én és 30-án, valamint október 1- én tartják, akkor a nagykö­zönség 14—17 óra között, a többi napokon 10-től este 7 óráig látogathatja a fogyasztá­si cikkek nemzetközi árube­mutatóját. Eredeti helyén Az alapítólevél Újból visszakerült eredeti helyére, Pannonhalmára a leg­régebbi magyar nyelvemlék, a tihanyi alapítólevél. Az 1055-ben írt alapítólevelet res­taurálásra Budapestre szállí­tották. Kiderült azonban: olyan jó állapotban van. hogy csupán alaposabb kezelést, tisztítást igényelt. Fiatal szakemberek A textiliparról Csütörtökön Kőszegen meg­kezdődött a textiliparban dol­gozó fiatal szakemberek há­romnapos országos tanácsko­zása. Az iparágban tevékeny­kedő ifjú mérnökök, techniku­sok, közgazdászok a 14. alka­lommal találkoztak a nyugat- magyarországi városban, hogy eszmecserét folytassanak szak­májuk időszerű kérdéseiről. A tanácskozás a Jurisics vár lovagtermében plenáris ülés­sel kezdődött, témája a textil­es a ruházati ipar jövője volt. A tanácskozás pénteken nyolc szekcióban folytatódik. A szakmunkásképzés korszerűsítése Éj szakasz kezdődött A szakmunkásképző isko­lákban ebben a tanévben 128 szakmát, a korábbinál 62-vel kevesebbet oktatnak. Viszont az eddigieknél 14-gyel több, vagyis 36 alapszakmában olyan ismereteket tanítanak, ame­lyek később lehetővé teszik több szakma elsajátítását. A tanulók kétharmada konver­tálható, azaz átváltható szak­tudást szerez. Mint a Művelődési Minisz­térium szakoktatási és tovább­képzési főosztályán elmond­ták: a szakmunkásképzés kor­szerűsítésének új szakasza kezdődött ebben a tanévben, a gazdasági-műszaki követel­ményekhez „igazították” a szakoktatást. Több integrált szakmát, komplex tantárgyat oktatnak, mint az utóbbi tíz évben, a képzés korszerűsíté­sének kezdeti időszakában. Némelyik szakma tanulóinak új tantárgyakat, a többi közt irányítástechnikát, mechani­kát is oktatnak. Mindegyik szakma tanulója számára kő­éi Az idegenforgalmi utóidény végén szeptember 14-én ren­dezik meg a hagyományos ba­dacsonyi szüreti mulatságot. A híres bortermő vidék központ­jában vasárnap reggel 8 órá­tól késő estig színes változa­tos program fogadja a Bala­ton vidék vendégeit, és az ide- sereglő érdeklődőket. A leg­látványosabbnak a szüreti fel­vonulás ígérkezik, amelyben A rádió és televízió műsorából Jegyelővétel az őszi BNV-re. Az őszi Budapesti Nemzetközi Vásár belépőjegyeinek elővételi árusítása a HUNGEXPO Belépőjegy-forgal­mi Csoportjánál (Budapest X., Dobi István út 10. II. kapu, 21. épület) megkezdődött, szombat kivételével naponta 9—15 óráig. Felvilágosítás: 570—145 telefonon. Az elővétel a legkényelmesebb jegybeszerzés a vásárlátogatáshoz. KOSSUTH RÄDIÖ 4.25: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek, időjárás-jelentés. 8.25: Miről ír a Társadalmi szem­le új száma? 8.35: Mendelssohn kamarazenéjé­ből. 9.33: Óvodások műsora. 9.53: Lottósorsolás. 10.00: Hírek, időjárás-jelentés. 10.05: Hétszínvirág. 10.35: Verseit elmondja: Illyés Gyula. 10.40: A Munkásőrség Központi Férfikara énekel. 10.59: Lottóeredmények. 11.00: Földön, vízen, levegőben. 12.00: Déli krónika. Lottó. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Operarészletek. 13.08: Zenekari hangverseny. Í4.14: Hangképek a IV. Galga menti népművészeti találko­zóról. 14.44: Magyarán szólva... 15.00: Hírek, időjárás-jelentés. 15.28: Hobby. — Dominó. IG.00: Ütközben. 16.05: Húszas stúdió. 17.00: Hírek. Ütközben. 17.10: Nóták. 17.35: Láttuk, hallottuk. 18.00: Részletek a Kabaré c. film­ből. 18.15: Hol volt, hol nem volt..« 18.30: Esti magazin. 19.15: Boldog boldogultak. 19.47: Opera-művészlemezek. 29.35: Népdalok. 21.15: Mozart-hangversenv. 22.00: Hírek, időjárás-jelentés. 22.15: Sporthírek. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Esti hangverseny. 23.30: A Svájci Olasz Rádió ének­íróra £ni»trpl 24.00: Hírek, idő járás-jelentés. 0.10: A Stúdió 11 felvételeiből. 0.25: Himnusz. PETŐFI RÁDIÖ 4.25: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek, időjárás-jelentés. 8.05: Nagy mesterek indulói. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.30: Hírek. 8.33: Slágermúzeum. 9.21: Nemzetközi magazin. 9.53: Lottósorsolás. 10.00: Zenedélelőtt. 11.45: Tánczenei koktél. 12.30: Hírek. 12.33: Édes anyanyelvűnk. 12.38: Népi muzsika. 13.15: Nőkről — nőknek. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00: Kettőtől ötig... Zenés dél­után. 17.00: Krétai mozaik. 17.30: ötödik sebesség. 18.30: Hírek. 18.33: Operettfinálék. 19.10: Popműhely. 20.00: Régi nóta, híres nóta. 20.30: Hírek. 20.33: Embermesék. 21.32: Debreceni dzsessznapok. 23.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 23.15: Szófiai slágerkoktél. 24.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 0.10: Műsorzárás. 3. MŰSOR 9.00: Katedra. 9.30: Operarészletek. 10.04: Etiópiái népzene. 10.14: XX. századi kamarazene. 11.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 11.05: Szimfonikus zene. 13.00: Hírek, időjárás-jelentés. 13.08: Rimszkij-Korszakov: Májusi éj Opera. 15.31: Világhírű előadóművészek felvételeiből. 16.10: Hat év után. 16.30: Tip-top parádé. 17.00: Barokk mesterek művel ko­rabeli hangszerekkel. 19.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 19.05: Katedra. 19.35: Zenekari hangverseny. 21.08: Keramikusok biennáléja Pé­csett. 21.25: Levelek Judithoz. 22.13: Magyar zeneszerzők. 23.30: Hírek, időjárás-jelentés. 23.33: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ 1 ^ • IIírpk” 16.00: Folyóparti melódiák. 16.30: Kuckó. 17.00: Utaktól távol. Lengyel film. 17.45: Játék a betűkkel. 18.15: öt perc meteorológia. 18.20: Mindenki közlekedik ... 18.35: Főzőcske —■ de okosan! 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Delta. 20.20: A magyar dráma 30 éve. 2l.io: San Remo, XXX. 21.45: A csillagos ég alatt. 22.35: Tv-híradó, 3. 2. MŰSOR 20.00: Lajtha László emlékére. 20.20: Üj fasiszták ■— régi célok. Dokumentumfilm. 21.10: Tv-híradó, 2. 21.35: Washington zárt ajtók mö­gött (ism.). régi népi hagyományokat kel­tenek életre. A műsorban fol­klór bemutatót. bábelőadást, bohócparádét láthat és tér­zenét hallhat a közönség. Az egész napos mulatság szüreti bállal zárul, ez alkalommal cserép- és népiszőttes-vásárt is rendeznek Badacsonyban. telező tantárgy a munka­környezetvédelem. A tanterveket is korszerű­sítették. Az első éves szak­munkástanulók oktatásához 115 féle megújított szakmai, nevelési és oktatási terv ké­szült, s 27 féle új tankönyvet alkalmaznak. A három évfo­lyam számára összesen 218 fé­le új tantervet készítettek. A korszerűsítésekkel egy- időben új rendtartást léptet­tek életbe a szakmunkáskép­ző iskolákban. E tanévtől egyébként a szakközépiskolák­ban ismét kötelező érettségi tárgy a történelem. Akárcsak a szakmunkásképzőkben, a szakközépiskolákban is igye­keznek az eddigieknél jobban felkészíteni a diákokat a ta­nultak gyakorlati alkalmazá­sára. Veszprémben Halált »kozott az ámokfutó Böröczky Endre sorkatona eddig megállapíthatatlan ok­ból alakulatától megszökött és a kora reggeli órákban a vá­rosban céltalanul lövöldözni kezdett. Az ámokfutó agyon­lőtte Ambrus Jánosné 30 éves és Juhász József 30 éves veszprémi lakosokat további három személyt súlyosan, ha­tot könnyebben megsebesí­tett, majd öngyilkos lett. Az esemény kivizsgálását az ille­tékes szervek folytatják. Nyomozás a nagykovácsi ABC ügyében Elfogták a gyujtógatókat Szeptember 9-re virradóra ismeretlen tettesek betörtek a nagykovácsi ABC-áruházba és takarékszövetkezetbe. Távozá­suk előtt az ABC-áruházat fel­gyújtották, ahol mintegy há­rommillió forintos kár kelet­kezett. A Pest megyei Rend­őrfőkapitányság az ügyben — szakértők bevonásával —, szé­les körű nyomozást folytatott, s ennek eredményeként 24 órán belül elfogták Hőse Pé­ter 21 éves büntetett előéletű, foglalkozásnélküli és Molnár János 19 éves foglalkozásnél­küli balmazújvárosi lakost, akik alaposan gyanúsíthatók a bűncselekmény elkövetésével. A rendőrség folytatja az ügy vizsgálatát. Badacsonyban Szüreti mulatság Egy februári este, sötétedés után két férfi mászott át a Tessedik Tsz kerítésén. Ke­zükben zsák volt, fejükön sap­ka, mélyen a szemükbe húzva. Csendben az egyik baromfiól­hoz osontak... így kezdődött Bugyi község­ben az a kurta tolvajhistória, amit aztán néhány perc le­forgása alatt lelepleztek. A tsz éjjeliőre ugyanis a hirtelen támadt hangos kotkodácsolást hallva, benyitott a 9. sz ólba, s ez egyet jelentett a tolvajok tettenérésével. A felfedező ta­nú a belopódzott idegenek sgyikében felismerte Devecse- ri Ferenc helybéli egyéni gaz­dát, ő hordta a tenyésztyúko- kat a zsákba, amit társa tar­tott. A tettesek a következő percben 30 baromfival elme­nekültek a helyszínről, s így a tyúkoknak nyoma is veszett, ám pár nappal későbo a rend­őrség egy tollas zsákot talált Devecseri lakásán. • A 24 éves férfi ennek elle­nére tagadta, hogy illegálisan járt volna a baromfitelepen. A Dabasi Járásbíróság azonban a bizonyítékok alapján megál­lapította a vádlott bűnösségét és nem jogerősen 6 hónap fog­házra ítélte. Devecseri társa a büntetőeljárás során ismeret­len maradt Zsákban a zsákmány Rácsok mögött a tfúktolvaj

Next

/
Oldalképek
Tartalom