Pest Megyi Hírlap, 1980. július (24. évfolyam, 152-178. szám)

1980-07-01 / 152. szám

2 1980. JÜLIUS 1., KEDD ZZft *é/?S V x/ünap FÓKUSZ Bangkoki manőverek 5 Az elmúlt napok eseményel- S nek puszta egymás mellé he- S lyezése is fölöttébb riasztóvá 8 teszi a thaiföldi—kambodzsai 8 határhelyzet térképét. A thai- 8 földi hatóságok pontosan tíz S napja kezdték meg korábban s bejelentett terveiknek megfe- S lelően a határövezetben élő 8 kambodzsai menekültek visszá­sa telepítését. Nyilvánvaló, hogy a s jelenlegi Indokínai feszültség a okaként — időben és logikal- S lag egyaránt — ezt a tényt N kell megjelölnünk. A nyugati sajtóban már ko­rábban szellőztetett és a vég­rehajtás küszöbére érkezett bangkoki elképzelésekkel kap­csolatban Hun Sen, a Phnom Penh-i kormány külügymi­nisztere nyilatkozatban muta­tott rá: az állítólagos kam­bodzsai menekültek „önkén­tes hazatelepülése” lényegé­ben kísérlet arra, hogy átdob­ják Kambodzsába a megdön­tött tömeggyilkos Pol Pot- rendszer hadseregének ma­radványait. A diverzánscso- portok szervezett visszakény- szerítése Kambodzsába nyil­vánvalóan egyetlen célt szol­gál: megtorpedózni az orszá­gon belüli lassú normalizáló­dás és stabilizálódás folyama­tát. Az elmúlt három napban a határhelyzet tovább bonyoló­dott. Bangkok propagandagé­pezete közvetlenül a délkelet­ázsiai országok szövetsége, az ASEAN külügyminiszteri ér­tekezlete előtt híreket röppen­tett föl arról, hogy „vietnami csapatok behatoltak Thaiföld területére”. Hanoiban ezeket a tendenciózus közleménye­ket határozottan cáfolták, nem tagadva, hogy Kambod­zsa és Vietnam határfeszült­sége növekszik. Nguyen Có Thach vietnami külügymi­niszter egy sajtónyilatkozatá­ban azonban rámutatott a valóságos okokra. A vietnami diplomácia vezetője emlékez­tetett rá, hogy az összetűzé­seket az váltotta ki: a kam­bodzsai menekültek „önkéntes., visszatérésének” leple alatt kisebbfajta thaiföldi—polpo- tista invázió kezdődött a ha­tártérségben. Felvetődik a kérdés, mi készteti a thaiföldi vezetést a katonai helyzet ily mértékű kiélezésére azok után, hogy a Heng Samrin-kormány több­ször is tárgyalásokat javasolt a két ország viszonyának ren­dezésére (s még csak nem is kötötte ki előfeltételként a Kambodzsai Népköztársaság elismerését). A Peking és Washington által s ösztönzött kampány mögöttes szándéka a polpotista bandák létezésé­nek bizonyítása, továbbá a Kambodzsával szövetségben tevékenykedő Vietnam kato­nai-gazdasági terheinek növe­lése, nehézségeinek fokozása. Ebben az összefüggésben fi­gyelemre méltó az az ameri­kai lap jelentés, amely szerint Kína a kiéleződött kambodzsai —thaifölci határhelyzetet ürü­gyül akarja felhasználni egy újabb Vietnam-ellenes táma­dásra. Ilyen előzmények után az ASEAN-országok külügymi­niszterei a várakozásoknak megfelelően, de a térség érde­keivel ellentétes módon, Viet­nam-ellenes nyilatkozatot bo- c átottak ki tanácskozásuk végén. Sőt, újból állást fog­laltak a tömeggyilkos Pol Pot-rendszer mellett. Távolod­ni látszik az ASEAN a térség biztonságának realisztikus szemléletétől, amikor ismét felveti a tömörülés katonai tömbbé alakításának lehetősé­gét. t jelek szerint a konflik­tuspárti hangok főleg Thaiföl­dé és Szingapúré, elnyomták a józanabbakat, mint például az indonéz küldöttségét, amely az Indokínával meg­kezdett párbeszéd folytatását indítványozta. Az viszont már senki számára nem meglepe­tő:, hogy az amerikai diplo­mácia vezetője, Muskie, a helyzetet alkalmasnak ítélte a szovjet és közvetve Viet­nam-ellenes lélektani kam­pány és tevőleges szervezke­dés mélyítésére, amikor „rendkívüli” katonai segítsé­get ajánlott fel Thaiföldnek. Győri Sándor Szűnjék meg az agresszió Afganisztán ellen Arbatov nyilatkozata amerikai lapban Ha az Egyesült Államok­nak az a célja, hogy megvál­toztassa az afganisztáni kor­mányt (amellyel egyébként diplomáciai kapcsolatban van), ne beszéljen békés rendezés­ről — jelentette ki Georgij Arbatov, a Szovjetunió Tudo­mányos Akadémiája Ameri- ka-kutató Intézetének vezető­je a The Washington Post vasárnapi számában megje­lent nyilatkozatában elemezte a két nagyhatalom viszonyá­nak kérdéseit Az Egyesült Államok, Kína, Egyiptom, Szaúd-Arábia köz­vetlenül támogatja az afgán kormány ellen harcolókat. Ezért nagyonis jogos a Szov­jetunió igénye, hogy szűnjék meg a külső agresszió, a fel­forgatás, mielőtt teljes mér­tékben kivonják Afganisztán­ból a szovjet csapatokat. Az Afganisztánból történt szovjet csapatkivonás nem jel­képes, és annak a jele, hogy a Szovjetunió a kérdés politi­kai rendezésében érdekelt. A Moszkvában adott nyilat­kozatban Arbatov akadémikus felidézte, hogy nem az (lé­nyegében helyi jellegű) afgán­kérdés vezetett a két nagyha­talom viszonyának megrom­lásához, ez a folyamat már jóval korábban megkezdődött. A SALT-szerződés Washing­tonban „szinte halott »olt”, az amerikai kormány közeledett Kínához, fegyverszállításról tárgyalt vele. Korábbi meg­állapodás ellenére Washington kizárta a Szovjetuniót a kö­zel-keleti béketárgyalásokból és Carter elnök a fegyverke­zés meggyorsítása mellett döntött. Arbaitov elutasította a nyu­gati vádakat a szovjet fegy­verkezésről. Emlékeztetett rá: a két nagyhatalom korábban abban állapodott meg, hogy fegyveres erői egyenlőek ma­radnak, és egyikük sem tö­rekszik fölényre a másikkal szemben. ★ Sah Muhamined Doszt, az Afganisztáni Demokratikus Köztársaság külügyminiszte­re szombaton fogadta az afro­ázsiai szolidaritási szervezet Kabulban tartózkodó külön­bizottságának tagjait. A de­legáció, amely a térségben uralkodó feszültség enyhíté­sén fáradozik, tájékoztatta a külügyminisztert arról, hogy sajnálatos módon nem kapott pozitív választ a pakisztáni hatóságoktól arra a javaslatá­ra, amely .pakisztáni „jószol­gálati küldöttség” látogatását indítványozta Afganisztánba. A bizottság teljes támogatásá­ról biztosította az afgán kor­mány május 14-i nyilatkoza­tában foglalt tervezetet az afgán—pakisztáni, illetve az afgán—iráni kapcsolatok poli­tikai rendezéséről. Sah Mohammed Doszt meg­erősítette, hogy kormánya szi­lárdan tartja magát a május 14-i nyilatkozatban foglaltak­hoz, s az egymás kölcsönös tiszteletben tartása, a jó­szomszédság és a belügyekbe való be nem avatkozás elvei alapján bármikor kész állam­közi megállapodást kötni szomszédaival. Minden Irán­tól és Pakisztántól függ, hi­szen Afganisztán bármikor kész tárgyalóasztalhoz ülni a legcsekélyebb siker reményé­ben is — mondotta a minisz­ter. Szovjet—NSZK tárgyalások Ez az újabb találkozónk, kancellár úr, nagyon időszerű volt. Elég sok olyan kérdés gyülemlett fel, amelyet meg kell önnel vitatnunk. Ma megkezdtük ezt a munkát. Nyugtalanság jelei érkeznek a világ hol egyik, hol másik térségéből. Igaz, a széles kö­rű konfliktusok veszélyét si­került elhárítani, de a robba­nóanyag továbbra is megma­rad, sőt egyes helyeken meny- nyisége tovább növekszik. Természetesen nem állíthat­juk, hogy nézeteink minden kérdésben megegyeznek. A legfontosabb dologban azonban egységesek vagyunk, neveze­tesen abban: nem engedhet­jük meg, hogy az enyhülési politikát kár érje. Az utóbbi tíz évben fontos tapasztalatokra tettünk szert a konfliktushelyzstek rendezésé­ben, a viták és nézeteltérések kiküszöbölésében. Sikerült je­lentős mértékben túljutnunk a nemzetközi kapcsolatokban a hidegháború miatt bekövetke­zett kisikláson. És mégis, vannak olyan be­folyásos erők, amelyeknek nincs ínyére az események ilyen arányú fejlődése, ame­lyeknek nem felel meg az eny­hülés. Ezeknek aZ erőknek a válságok szításához, a fegy­verkezési hajszához fűződik ér­deke. Nagy erő áll azonban velük szemben: a népek béke­törekvése. Ez a törekvés ál­landó és mindenkinek számol­nia kell vele. Tekintettel a fegyverkezési hajsza szítására irányuló újabb és újabb kísérletekre, azZal a határozott felhívással for­dulunk a Nyugathoz, hogy ál­lítsa le, tegye félre a külön­böző jellegű -pótfegyverkezé­si- programokat, mondjon le az újabb fegyverfajták és fegyverrendszerek — legyenek azok rakéta-, neutron-, vegyi­vagy bármilyen más fegyverek — előállításáról — mondotta a többi között az SZKP főtit­kára. Helmut Schmidt: A bonni kormány készül a madridi Tisztogatás Iránban Folytatódik az USA hadüzenet nélküli háborúja Folytatódik Salvadorban a jobboldal terrorja Schmidt kancellár válaszbe­szédében egyebek között han­goztatta, hogy mostani látoga­tásának a komoly nemzetközi helyzet miatt tulajdonít nagy jelentőséget. Ügy vélekedett, hogy a szovjet—nyugatnémet kapcsolatoknak nehéz időkben is ki kell állniuk a szilárd­ságpróbát, másként a felek nem tudnák teljesíteni a szer­ződésekben vállalt kötelezett­séget. Az NSZK — mondta — szilárdan tartja magát az el­CSAK RÖVIDEN... Föld körüli pályán aProgressz Vasárnap moszkvai idő sze­rint 7 óra 41 perckor a Szov­jetunióból föld körüli pályára állították az újabb teherszál­lító űrhajót: a Progressz 10-et. A kiadott hivatalos jelentés szerint a Progressz—10. külön­féle berendezéseket és egyéb terheket szállít a Szaljut—6. űrkomplexumra, a további ku­tatómunka zavartalan folyta­tása érdekében. Az Egyesült Államok to­vább folytatja hadüzenet nél­küli háborúját Irán ellen — jelentette ki Baníszadr iráni elnök a hét végén egy tehe- ráni beszédében. Baniszadr hangsúlyozta: Washington nem változtatta meg Iránnal szembeni politikáját, és ezért továbbra is megoldatlan az amerikai túszok ügye. Washington belső puccsal kísérelte meg az Iszlám Köz­társaság szétzúzását — mon­dotta Baniszadr, rámutatva: az Egyesült Államok abban reménykedve, hogy kihasznál­hatja az ország gazdasági és belpolitikai problémáit, a ka­tonaság egy részére, a vallási kisebbségekre építve, mozgal­mat akart létrehozni az iráni forradalom ellen. , Khomeini ajatollah a hét végén erélyes felhívást inté­zett az iráni állami hivata­lokhoz, hogy oldják meg bel­ső problémáikat és törődje­nek végre a nép szociális és egyéb problémáival. A vallá­si vezető sürgette, hogy távo­lítsák el a közhivatalokból a sah megdöntött rendszerének volt alkalmazottait. Khomeini felhívásának je­gyében nagyszabású tisztogató akciók kezdődte!: az iráni minisztériumokban, hivatalok­ban, gyárakban és az egyete­meken. A teheráni rádió va­sárnapi jelentése szerint a vizsgáló bizottságok elbocsá­tották a kőolajipari miniszté­rium mintegy 500 alkalma­zottját és csupán az utóbbi napokban újabb 69 egyetemi tanárt és diákot távolítottak el a teheráni egyetemről a sah rendszerével, és a SA- VAK-kal való együttműködés vádjával. Elbocsátották a megdöntött rendszer volt parlamentjének tagjait is. Baniszadr elnök bejelentése szerint csupán a miniszté­riumokból 4 ezer személyt tá­volítottak el a tisztogató ak­ciók során. Az iráni belügyminisztérium betiltotta a Fedajin Khalk baloldali szervezet vasárnap­ra szervezett, korábban enge­délyezett teheráni nagygyű­lését. A megmozdulás engedé­lyének visszavonását csupán két órával a nagygyűlés ter­vezett időpontja előtt jelen­tette be a teheráni rádió. Az amerikai kémszolgálat titkos rádióadásokban uszítja az irániakat a forradalmi rendszer ellen és Irán „fel­szabadítására” hív fel. A The New York Times szerint az Egyiptomban működő titkos rádióállomások felállításáról Brzezinski nemzetbiztonsági főtanácsadó irányításával dön­töttek A lap vasárnap azt jelen­tette, hogy mivel a Fehér Ház elégedetlen volt az Amerika Hangja Iránba irányuló adá­saival csakúgy, mint a „Sza­badság” adónak a Szovjet­unióban élő mohamedánok befolyásolását célzó műsorai­val, a hírszerzési kérdésekkel foglalkozó kormánybizottság, Brzezinski elnökletével, de­cemberben úgy döntött, hogy további módszereket kell igénybe venni. A közép-amerikai Salvador­ban egyre „arat a halál”: jobboldali rohamosztagok fi­zikailag megsemmisítik a bal­oldaliakat vagy csak rokon- szenvezőket is. Szombaton egy mezőgazdasági szövetkezet 11 dolgozóját gyilkolták meg ál­arcos banditák San Vicenté- ben, a fővárostól. mintegy 50 kilométerre keletre. A fővá­rosba vezető egy másik or­szágúton két holttestet talál­tak, nyakukban táblával, amely szerint a „salvadori' kommunistaellenes hadsereg” gyilkolta meg őket. Kilenc má­sik holttestet San Miguelben és Santa Teclában fedeztek fel. Szintén a szélsőjobboldali oolitikai erőszakhullám áldo­zatairól van szó. A fővárosban a junta fegy­veres erői szombaton elfoglal­ták az egyetemet, ahol balol­dali csoportok rendezkedtek be. Az összecsapásokban szem­tanúk szerint legkevesebb hú­szán vesztették életüket. Izraeli katonai kommandó­osztagok vasárnap éjjel meg­támadtak egy dél-libanoni pa­lesztin tábort — jelentette be Tel Avivban a katonai pa­rancsnokság. A tájékoztatás szerint az akciót „meglepetés­szerűen” hajtották végre. A támadók — Tel Aviv állítása szerint — több palesztin har-. cost megöltek és károkat okoz­tak a tábor létesítményeiben A WAFA palesztin hírügy­nökség részletezte a vasárnap éjszakai izraeli támadás kö­rülményeit. A kommandóosz- tagnk Tyr és Szidon között — 25 kilométerrel északra az íz­ért megállapodásokhoz. A hel­sinki záróokmány jelentőségét aláhúzva Schmidt kijelentette, hogy kormánya készül a mad­ridi találkozóra, amelyen vé­leményé szerint fontos szere­pet játszanak majd a politikai és gazdasági problémák, a biztonság meghatározott as­pektusai és az emberi jogok kérdései. A kancellár a to­vábbiakban kitért az Afganisz­tán körül kialakult helyzetre, AZ NDK KORMÁNYA az NDK belügyeibe való durva beavatkozásnak minősítette a NATO-külügyminiszterek an­karai üléséről kiadott közle­ménynek azt a részét, amely helyet ad a bonni kormány revansista követeléseinek. TOVÁBBI KATONAI EGY­SÉGEKET vezényelnek az északkelet-indiai Manipur ál­lamba, ahol az utóbbi napok­ban fokozták tevékenységüket a szövetségi állam elszakadá­sáért harcoló fegyveres cso­portok. KÉTNAPOS LÁTOGATÁS­RA a francia fővárosba érke­zett Harold Brown amerikai hadügyminiszter. Tárgyal francia kollégájával, Yvon Bourges hadügyminiszterrel, és fogadja őt Valéry Giscard d’Estaing francia köztársasági raeii—libanoni határtól — tá­madtak rá a PFSZ-hez tarto­zó Arab Felszabadítási Front (AFF) táborára. A rohamot ágyúnaszádok készítették elő; a támadásban részt vett osz­tagok zömét helikopterekről dobták le. Valid Dzsumblatt, a Liba­noni Haladó Szocialista Párt vezetője hétfőn küldöttség élén Damaszkuszba érkezett, hogy Khaddam szíriai minisz­terelnök-helyettessel, külügy­miniszterrel és más hivatalos személyiségekkel a libanoni helyzetről tárgyaljon. s a hangsúlyt a szovjet csapa­tok kivonásának szükségessé­gére helyezte, majd azt fejte­gette, hogy kormánya támo­gatja a „túszok kiszabadításá­ra irányuló türelmes amerikai erőfeszítéseket”. A kancellár fontosnak mondta, hogy tár­gyalások kezdődjenek a közép­hatótávolságú rakétákról, de megismételte az ezzel kapcso­latos nyugati álláspontot, s nem állt elő új javaslatokkal. elnök. Carter elnök felkérésé­re Brown hadügyminiszter előzőleg Rómában, Londonban és Bonnban tárgyalt. FREETOWNBAN ÖSSZE­ÜL az Afrikai Egységszerve­zeten belül a nyugat-szaharai kérdés megoldására létreho­zott „bölcsek tanácsa”, hogy tanulmányozza a Szaharai Arab Demokratikus Köztársa­ságnak a hét elején az AESZ- hez eljuttatott tagfelvételi ké­relmét. A „bölcsek tanácsá­nak” elnöke, Léopold-Sédar Senghor szenegáli államfő, tagjai: Mali, Tanzánia, Gui­nea és Nigéria. FÖLDRENGÉS VOLT vasár­nap hajnalban Belgrádtól 175 kilométernyire délre, a Kopao- nik-hegység körzetében. As rengés erőssége az epicent­rumban a Mercalli-skála sze­rint 6,5 fokos volt. Károkról és sérülésekről nem érkeztek jelentések. BOLÍVIÁBAN vasárnap el­nökválasztást és parlamenti választásokat tartottak. Három év alatt ez a harmadik alka­lom. hogy az ónbányáiról ne­vezetes hegyes-völgyes és roppant szegény latin-ameri­kai ország lakosai urnákhoz járulhatnak, megfigyelők azonban ezúttal sem zárják ki, hogy a választási eredménye­ket — ahogyan az elmúlt két évben is történt — a hadsereg puccsal semmisíti meg. KHALED szaúd-arábiai ki­rály vasárnap megkezdte a hivatalos tárgyalásokat Ali Nasszer Mohammed Hasszani- val, a Jemeni Népi Demokra­tikus Köztársaság elnöki taná­csának elnökével, aki küldött­ség élén szombaton érkezett Dzsiddába. Izraeli kommandótámadás Bél-Libanonban (Folytatás az 1. oldalról) Moszkvában, a Kremlben megkezdődtek a nagy jelen­tőségű tárgyalások Leonyid Brezsnyev és Helmut Schmidt között. A tanácskozásokon mindenek előtt a jelenlegi vi­lághelyzettel, a nemzetközi problémákkal foglalkoztak. Es­I te a díszvacsorán a két kül­döttségvezető pohárköszöntőt mondott, amelyeket az aláb­biakban ismertetünk. Leonyid Brezsnyev: Felhívjuk a Nyugatot, állítsa meg légy vétkezését!

Next

/
Oldalképek
Tartalom