Pest Megyi Hírlap, 1980. június (24. évfolyam, 127-151. szám)

1980-06-01 / 127. szám

Mss 3. oldal: A demokrácia tartalmi jegyei (dr. Gelencsér Árpádné) 4. oldal: Gondolatokat is vetettünk... (P. Szabó Ernő) 6. oldal: Csónakon jöttek betörők (Babus Endre) 7. oldal: Hazánk legnagyobb beruházása (Kolossá Tamás) 8. oldal: Kérdőjelek és az építőipar (Dodó Györgyi) 10. oldal: Molyparádé a Tudományos Akadémián Kalászof a rozs, pirul a cseresznye Ma sem pihenitek a földeken, a határban Kaszáiiák, gyű$iik a lucernát Szemet gyönyörködtető a határ. Az elmúlt héten végre a kukorica is erőteljes növe­kedésnek indult, levelei a fa­kó sárgáról élénk zöldre vál­tottak. A táblák sűrű nö­vényállománnyal hivalkod­nak. Szinte az a benyomása támad a szemlélődének, akár végig is sétaihatna a szárak­kal tömötten rakott mezőn. A kenyérnek valóból egyelőre szép termés ígérkezik, de a mezőgazdaságban mindig ér­heti meglepetés a termelőket. Az időjáráson múlik például a gyomosodás mértéke, sót az is, megbírja-e majd a szár a súlyos fejeket. — A búza kalásza most még csak hasban van, de a rozs, az árpa már ja­vában kalászol, virágzik. Ami az időszerű munkákat illeti, a gazdaságok számára ezekben a napokban a lucer­nakaszálás, a szénakészités adja a legtöbb tennivalót. A ceglédi Lenin Tsz-ben arról tájékoztattak bennün­ket, hogy az első kaszálás­Emberformáló igyekezette! B ánhidai tanár úr ja­vakorabeli férfi volt már, amikor keze alá kerültünk. Azi alacsony ember kopott lódenkabá’- ja, fekete aktatáskája ha­mar jelképpé vált. Ez utóbbiból mennyi, de mennyi érdekes do'og ke­rült elő!? A magyar iro­dalom legszebb regényei, amikor Jókai, Mikszáth. Móricz műveit tanította. 'Életrajzok, régi pénzek, iratok, amikor a történe­lem eseményeit, összefüg­géseit plántálta belénk. Fékezhe tetlen suhancok, mi, mennyit marakod­tunk? Az apró ember oly­kor türelmét vesztette, de kit érdekelt az? Hisz’ tud­tuk, felejti haragját, s a következő órán újfent előveszi aktatáskája mé­lyéről a csillogó tallérokat, a pengőket, az okleveleket, azután olvas régi, lebilin­cselő könyveiből. Ezek a gondolatok for­dultak meg a fejemben, amikor évekkel ezelöst a tápiómenti tanyavilág pe­remén fekvő iskola régi épületében jártam (akkor még megvolt az az egy tanterem a falu végén!, s figyeltem az elsős kisdiák suta igyekezetét, a máso­dikos, a harmadikos nyila­dozó értelmét. Egyszerre több osztSlynyi gyerek fe­jébe csöpögtette a tudást egyetlen tanító. Megfordultam azóta má­sutt, Tökölön, Szentend­rén, Vácott, Gödöllőn szebbnél szebb új, modern iskolákban. Lám, hogyan gyarapszanak az ország szellemi műhelyei is, mint Pest megyében. S mégha az iskolai körülmények ma is mostohák a megyében, e gondok megc Masában élen járnak az emberek, az itt élők. A lakosság óriási se­gítséget. nyújt ebben a munkában, összefogásuk­kal, társadalmi munkájuk­kal sokasodnak a gyer­mekintézmények. Ezen az egymillió ember lakta vi­déken is megfigyelhető: milyen nagy erőfeszítése­két tesz az ország az ok­tatás, a művelődés, a pe­dagógusok helyzetének ja­vítására. A fejlődés pedig nem­csak az oktatás, a nevelés intézményrendszerének gyarapodásában mérhető le. Mert való igaz: az el­múlt öt esztendőben a ter­vezett 477 helyeit 8)0 tan­terem épüli, bölcsődei, óvodai helyekkel gazda­godtak a községek, a vá­rosok. Ha lassabban, de sikerült előre lépni a pe­dagógusképzésben is. Az óvónők 15, az általá­nos iskolai nevelők 9,5 szá­zaléka képesítés nélküli ugyan, de lényeges válto­zás várható a zsámbéki tanítóképző működésétől is. Idén kerülnek ki az el­ső pedagógusok innen, s e fiatalok többsége Pest me­gyében helyezkedik el. Űj, friss ismereteiket kamatoz­tatják az ifjú tanárok a nemrég épült és a régeb­bi iskolákban. Ilyenkor június első va­sárnapján valamennyiük­nek megdobban a szive. Sok régi emlék tolakszik elő az iskoláról, egy-egy hajdani tanár szerető szi­goráról. A tudás, melyet ott a padokban szereztünk meg, itt van bennünk, az­óta tovább gyarapodott. Használjuk azt a hétköz­napokon, a magánéletünk­ben. M a őket köszöntjük, az idősebb és fiatalabb pedagógusokat, akik bennünket tanítottak, s oktatják gyermekeinket. Nélkülük bénák, tehetetle­nek a szép, a modern is­kolák, nélkülük hozzáfér­hetetlen a tudomány. Va­lamennyien köszönjük em­berformáló, türelmes igye­kezetüket. Virág Ferenc KÖZÉLET Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke táviratban üdvö­zölte az Olasz Köztársaság elnökét, a köztársaság kikiál­tása, az olasz nemzeti ünnep alkalmából. Dr. Hans-Joachim Heusinger, a Német Demokratikus Köz­társaság miniszterelnök-helyet­tese és igazságügyminiszter, aki dr. Markója Imre igazság­ügyminiszter meghívására kül­ból mintegy 50 vagon lucer­nalisztet, 80 vagon szénát ké­szítenek. A többit zölden ete­tik fel az állatokkal. Ez kere­ken 10 vagon takarmányt je­lent szénaértékben. A beta­karítás azért is ró komoly feladatot a szövetkezetekre, mert jó néhány műveletet kézzel, illetve villával végez­nek. Nagyon fontos, hogy a drága gépek ne álljanak tét­lenül, s ne legyenek torlódá­sok. Ráadásul a kazalbarakás csak a nap meghatározott sza­kában és akkor lehetséges, ha a szénának való nedvességtar­talma az előírtnál alacso­nyabb. Mindez megnehezíti a szervezést. A közös gazdaságban teg­nap és ma is eiiendeltek a munkát, mert csak így tudnak időben végezni a lucerna kaszálásával. A ceglédi Lenin Tsz-ben egyébként május elején Snap alatt vetették el 1500 hektá­ron a tengerit. Az ültetésre az átlagosnál későbben került sor. Ezzel magyarázható, hogy a mag könnyebben kelt, nem feküdt sokáig a hideg talaj­ban, és a tóállomány ideális­nak mondható. Az érdi Bentavölgye Tsz- ben, ahol 500 tejelő és 140 húshasznú marhát tartanak, az elmúlt héten szintén a lu­cernabetakarítás adta a leg­több tennivalót. A ceglédiex- nez hasonlóan ez a gazdaság is igyekszik kihasználni min­den, a szénagyűjtésre alkal­mas órát. A gepek es az em­berek üt sem pihennek va­sárnap. A búza és a kukorica vegy­szerezése jól sikerült, • és meg­kezdték a felkészülést a nyá­ri kampánymunkára, az ara­tásra. A vezető szakemberek a jövő héten tárgyalják meg azt az intézkedasi tervet, amely igen nagy részletesség­gel tartalmazza az elvégzendő munkákat. Rögzíti például a traktorosok, kombájnosok ne­vét, s azt is, meiyik táblán és mikor kell dolgozniok. Csak így lehet kis szemvesz­teséggel, optimális időben le­aratni a gabonát. Esztendőről esztendőre visz- szatérő kérdés az öntözés. Pest megyében 22 ezer hektár földterület mesterséges esőz- tetésére van kapacitás. A ta­pasztalat azt mutatja, a gaz­daságok gyakorta nem élnek kellőképpen a meglevő lehe­tőségeikkel, nem használják ki eléggé berendezéseiket. Pedig a földek máris szomjaznak, időszerű len­ne tehát az öníözőkészü- lékeket működőképes ál­lapotba hozni. A gyümölcsösökben, szőlők­ben csupán annyi a változás az elmúlt hét óta, hogy a szőlőnek fejlettebbek a leve­lei, és azok száma is gyara­podott. A cseresznye többfelé pirul. Ezeken a helyeken két hét múlva megkezdődhet a kedvelt gyümölcs szedése. V. B.-AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM Ara 1.60 forint 1980. JÚNIUS 1., VASÄRNAP 4. MUNKANAP A NEMZETKÖZI ÜHKCMFLEXUMON FOLYTATÓDTAK A KÍSÉRLETEK ZSÚFOLT MUNKA TERV SZERINT DOLGOZNAK A szokásosnál 50 perccel később volt ébresztő szomba­ton a Szaljut—6 űrállomáson dolgozó nemzetközi űrexpedí­ció részére, mert a kísérleti programban szereplő felada­tok teljesítése miatt péntexen este valamivel később mentek aludni is. ' Míg az állandó személyzet tagjai, Leonyid Popov es v a- lerij R jümin a szombati könnyített munkarendnek megfelelően viszonylag több szabadidőt kapott — -bár ter­mészetesen el kellett végez­niük a berendezések ellenőr­zését és a számukra igen fon­tos tornát, emellett néhány kísérletet is —, a látogatókra sok munka várt: az űrállo­máson töltött napok alatt nem sok idő jutott pihenésre. A földi irányítási központ­ban kapott tájékoztatás sze­rint az űrhajósok egészségi állapota jó, hangulatuk, mun­kakedvük és munkabírásuk kitűnő. Változatos étrend Anatolij Jegorov, a repülés­vezető órvosbiológiai kérdé­sekkel foglalkozó helyettese, az orvostudományok doktora, Ä paradicsom palántázása döttség élén hivatalos látoga­tást tett hazánkban, szomba­ton elutazott. Dr. Josef Staribacher oszt­rák kereskedelmi és iparügyi miniszter Sághy Vilmos belke­reskedelmi miniszter meghí­vására hazánkba érkezett. Az osztrák miniszter vasárnap délelőtt részt vesz a BAH cso­mópontnál épülő új szálloda alapkőletételénél. A vácszentlászlói Egyesült Zöldmező Mgtsz-ben százhat­van hektáron termesztenek paradicsomot az idén. Szedés után maguk dolgozzák fel és paradicsomléként szállítják a Hatvani Konzervgyárba. Panoráma az űrállomásról — a Föld aki szombaton reggel beszél­getett az űrhajósokkal,' sajtó-, tájékoztatóján * elmondotta, hogy a két „vendég” köny- nyen alkalmazkodott a súly­talanság körülményeihez. A mindenre kiváncsi újság­írók részletes tájékoztatást kértek az' űrkomplexum sze­mélyzetének táplálkozási szo­kásairól. Jegorov megemlítet­te Farkas' Bertalan egy tré­fás megjegyzését: a magyar űrhajós azt mondta, „fél, hogy elhízik”. Ilyen rövid űr­utazás esetében ez az „aggo­dalom” túlzott — nyugtatták meg a szakemberek Farkast, bár tény, hogy a több mint másfél hónapja űrkonyhán: élő Popov és Rjumin 1—1,5 kilogrammot hízott. Ami az étrendet illeti, a nemzetközi űrpáros érkezése alaposan megszínesítette a menüt, kiegészítve azt a ha­gyományos magyar ételekkel. A 70 fogásból álló étrendben, amely a legkényesebb gaszt­ronómiai igényekét is kielégí­ti, egy-egy étel minden hete­dik napon ismétlődik csak. Az űrhajósok naponta négyszer étkeznek, összesen 3100 kilokalóriát vesznek ma­gukhoz. Az űrállomás minden szállítója, legyen az Progressz vagy ember vezette űrhajó, igyekszik további különleges­séggel elősegíteni a menü változatosságát. Legutóbb Rjumin fokhagymát kért, és vittek fel almát és más friss gyümölcsöt is. A „magyar csomagból” a szovjet kollé­gáknak különösen a sertés- pörkölt, az aszpikos marha­nyelv és a libamájpástétom ízlik. A szovjet űrkonyha kí­nálatából Farkas legjobban az űrpirítóst, a sült sertéskarajt, a virslit és a csokoládét sze­reti. A dohányzás szigorúan tilos f Olga Kozarenkót, a moszk­vai orvosbiológiai intézet pro­fesszorát, aki hosszú ideje foglalkozik az űrhajósok psá- chológiai problémáival, meg­kérdezték, mi a helyzet a dohányzással az űrben? Mint elmondta, az orvosok ebben a tekintetben szigorúak és kö­vetkezetesek voltak. Valerij Rjumin, a házigazda-űrpáros fedélzeti mérnöke sok évi erős dohányzás után indult első útjára a kozmoszba, ahol már csak biztonsági okokból is szigorúan tilos rágyújtani. Az érdekes az — fűzte hozzá Olga Kozarenko, hogy a megváltozott környezetben a legerősebb dohányosok szá­mára sem okoz problémát a mostanában már néha hosszú ideig ' tartó absztinencia. Ugyanez vonatkozik a szeszes italok fogyasztására is — tet­te hozzá a professzor, vála­szolva egy szovjet újságíró kérdésére. Felvételek a löídieissénréi Az űrhajósok a napi össze­sen két és fél órás étkezé­sen és az egyórás szabadfog­lalkozáson kívül a zsúfolt munkaterv miatt nagyon ke­vés szabadidővel rendelkez­nek — mondotta Kozarenko. Mindamellett valamelyes le­hetőség azért van olvasásra: Popov és Rjumin egy Zoscsen- ko-kötetet vitt magával a Szaljut—S előző lakói által felvitt verseskötetek mellé. A regénykönyvtárat nem bírná el az űrállomás amúgyis sza­kos térfogata. A fedélzeti vi- deomagnetofon segítségével . viszont könnyűzenei, esztrád- és sportműsorokat nézhetnek meg. A Szojuz—36 vitt magá­val többek között egy Sallai —Regőezy bemutatót, Gusz- táv-filmeket, s egy videoka­zettát Konc? Zsuzsa és Ko­vács Kati számaival. Szombaton délelőtt az űr- nágyes ismét tudományos kí­sérleteket végzett Popovék a földfelszín különböző képződ­ményeiről készítettek felvéte­leket. Georgij Grecsko űrha­jós hasonló fényképeket mu­tatott be a földi irányítási központban. A Bahama-szige- tek környékén készült felvé­tel kék és zöld színváltozatai alapján például százméteres pontossággal megjelölte a vi­lágóceán vizsgált körzetének vízmélységeit. Szombaton ’ Farkas Bertalan is foglalko­zott ilyen jellegű megfigyelé­sekkel, hogy egy későbbi idő­pontban, amikor az űrállomás Magyarország területétől dél­re halad el, a rendelkezésre álló rövid Idő alatt is elvé­gezhesse megfisveléseit és fényképeket készíthessen. Mi­vel az áthaladás időoontjában igen alacsony napállás mel­lett kell doMozni, a Károát- medence részletes geomorfoló­giai térképének elkészítéséhez (Folytatás a 2. oldalon) G 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom