Pest Megyi Hírlap, 1980. április (24. évfolyam, 77-100. szám)

1980-04-01 / 77. szám

198». Április l, kedd "xMlap TESTVÉRLAPJAINK - TESTVÉRMECYÉINK ÉLETÉRŐL A fejlődés számai A Pravda az MSZMP XII. kongresszusáról Szilárd eltökéltség a tervek teljesítésére A Német Demokratikus Köz­társaság tervszerű, stabil és folyamatos növekedést ért el az elmúlt esztendőben — ál­lapította meg az NDK Álla­mi Statisztikai Igazgatóságá­nak év elején közzétett jelen­tése. Az eredményekhez nagy­mértékben hozzájárultak test­vérmegyénk, Suhl dolgozói, kisebb-nagyobb kollektívái is, mint ezt a központi összefog­lalót követően a közelmúlt­ban megjelent megyei statisz­tikai jelentés is leszögezi. A megye ipari termelése két munkanap termelési érté­kével haladta meg a tervezet­tet, s ezzel az előző évihez képest 5,8 százalékos növeke­dést értek el. Ez 531 millió márka többletet jelent. Ennél is nagyobb mértékben javult a munka termelékenysége, a korábbiakhoz viszonyítva 5,9 százalékkal lett magasabb. Különös jelentőségű az a tény, hogy a más iparágak fejlődési lehetőségeit is meg­határozó elektrotechnikai- elektronikai ipar eredményei az átlagot meghaladóan 8,3 százalékkal múlták felül 1978 hasonló számait. Az ipar teljesítményeinek növekedésében egyre nagyobb szerep jutott a tudomány és a technika gyakorlati alkal­mazásának. A tervezettnél na­gyobb mértékben vezettek be új technológiákat, s az újí­tások és ésszerűsítések mint­egy 125 millió márka hasz­not jelentettek. Tavaly Suhl megyében 1,2 milliárd márka értékű beru­házást hajtottak végre, első­sorban a minél előbb a ter­melés szolgálatába állítható ipari létesítményekre koncent­rálva az erőket. Ennek meg­Hétfőre valamelyest tisztá­zódott a kép a „rejtélyes” ame­rikai—iráni kapcsolatfelvételt illetően. Vasárnap ugyanis Washington elismerte: Carter elnök az elmúlt napokban két alkalommal is üzenetet inté­zett az iráni vezetőkhöz, Jody Powell, a Fehér Ház szóvivője ugyanakkor változatlanul cá­folta azt az iráni közlést, mi­szerint a washingtoni üzene­tek címzettje Khomeini aja- tollah lett volna. Powell sze­rint Carter mindkét esetben Baniszadr iráni elnökhöz for­dult. Jody Powell nem volt haj­landó részleteket közölni az üzenetek tartalmáról, de ha­tározottan cáfolta, hogy azok bármifajta amerikai beisme­rést tartalmaztak volna. A The New York Times hétfői számában, iráni hivata­los személyiségekre hivatkoz­va, Carter üzenetét „fenyege­tőnek” nevezte. A lap által idézett iráni források szerint Washington újabb megtorló intézkedésekkel fenyegette meg Iránt. Ezzel egy időben ismeretessé vált, hogy a közös piaci or­szágok állam-, illetve kor­mányfői külön-külön üzenet­ben szólították fel Baniszadr iráni elnököt arra, hogy talál­jon megoldást a Teheránban fogva tartott amerikai túszok ügyére. Vasárnap éjszaka összeült az Iránt vezető forradalmi ta­nács, feltehetőleg a túszügy megvitatására. ★ Leonyid Brezsnyev, hétfőn táviratban üdvözölte az iszlám köztársaság vezetőjét, Khomei­ni ajatollahot az Iráni Iszlám Köztársaság kikiáltásának első évfordulója alkalmából. A felelően az ilmenaui Műszaki Üveggyár — az NDK fennál­lásának 30. évfordulója tiszte­letére — egy évvel hamarabb teljes kapacitásával megkezd­hette a termelést. Az építőipar tervteljesítése nagymértékben járult hozzá a lakosság életkörülményeinek javításához. Az elmúlt évben Suhl megyében 4417 új lakást adtak át. A munkából szár­mazó nettó jövedelmek tavaly 3,9 százalékkal növekedtek, s ezzel egyidejűleg 105 ezer nyugdíjas havi bevételeit is átlagosan 40 márkával emel­ték. Az életszínvonal tekinte­tében elért eredményeket jól illusztrálják azok a számok, melyek szerint 1979-ben 100 Suhl megyei háztartásból 90- ben volt televízió, 99-ben hű­tőszekrény, 80-ban mosógép, és 36-ban személygépkocsi. Tovább javultak az egész­ségügyi ellátás feltételei. Az év során 16 új orvosi és fog­orvosi munkahelyet adtak át rendeltetésének, s elkészült egy új szanatórium is. Suhl megye egyik büszkesége az 1979 októberében átadott új megyei kórház, melynek mű­tői, intenzív részlege, labora­tóriumai nagymértékben gaz­dagították a gyógyító munka feltételeit. A megye eredményeit össze­foglaló statisztikai jelentés végezetül megállapítja: a nép­gazdaság teljesítőképességé­nek erősítése területén elért vívmányok megteremtették a lehetőségét annak, hogy az 1980-as év — mely egyébként az NDK-ban is az ötéves terv­időszak utolsó, döntő éve — feladatait teljesítsék, s egyes területeken túl is szárnyalják. W. B. szovjet vezető az iráni ünnep alkalmából üdvözölte Abol Hasszán Baniszadr iráni elnö­köt is. Fegyverropogás, pokolgépek robbanása szakította félbe va­sárnap Romerónak, San Sal­vador múlt héten meggyilkolt érsekének temetését. A kopor­sót sietve bevitték a székes- egyházba, és az érsek holttes­tét az egyik kriptában he­lyezték el. A székesegyház előtti téren összegyűlt száz­ezres tömeg fejvesztve mene­kült. A lövöldözés és a pánik következtében legkevesebb negyvenen életüket vesztették, a sebesültek száma meghalad­ja a kétszázat. A junta nem sokkal később bejelentette, hogy ki vezényli a laktanyákból a készenlétben álló biztonsági alakulatokat, és a katonák mindenkit letartóz­tatnak, akit az utcán talál­nak. Közvetlenül a véres esemé­nyek előtt — feltehetőleg jobboldali provokátorok — a tömegben azt a hírt terjesz­tették, hogy a baloldal fegy­veresei el akarják rabolni az érsek koporsóját. Ezek után — mint a baloldali erőket tömö­rítő forradalmi koordinációs bizottság közölte — szélső- jobboldali terroristák és a kormány civilruhás ügynökei tüzet nyitottak a baloldal biz­tonsági gárdistáira. A havannai egyetemen — a Kubai Egyetemi Diákszö­vetség rendezésében — hét­főn nagyszabású salvadori szolidaritási nagygyűlést tar­tottak Oscar Arnulfo Romero Irodalmi Lenin-díj Brezsnyevnek Ünnepélyes keretek között nyújtották át hétfőn a Kreml-ben az ■ irodalmi Le- nin-dijat Leonyid Brezsnyev­nek, az SZKP KB főtitkárá­nak, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa elnöksége elnökének, három kötetben — Kis föld, Újjászületés, Szűzföld — meg­jelent visszaemlékezéseiért. A kitüntetés átnyújtása al­kalmából rendezett ünnepi gyűlésen jelen voltak az SZKP és a szovjet állam ve­zetői, a Lenin-díj bizottság tagjai, ismert irodalmi és mű­vészeti személyiségek, a moszkvai dolgozók képviselői. A díjat Georgij Markov, a Lenin-díj bizottság elnöke nyújtotta át Leonyid Brezs­nyevnek, s rövid beszédében méltatta a trilógiát. Leonyid Brezsnyev meleg szavakkal mondott köszönetét a Lenin-díj at odaítélő bizott­ságnak. Az MSZMP XII. kongresz- szusán részt vett testvérpár­tok küldöttségei hétfőn elutaz­tak Budapestről. A Laoszi Forradalmi Néppárt delegá­ciója, amelyet Phoumi Vong- vichit, a KB PB tagja, a mi­nisztertanács elnökhelyettese vezetett, a Vietnami Kommu­nista Párt küldöttsége, élén Le Van Luonggal, a VKP KB PB tagjával; Írország Kom­munista Pártjának küldöttsé­ge, amelyet Michael O’Rior- dan, a párt KB főtitkára ve­zetett. A vendégek búcsúztatására Az Afganisztáni Demokrati­kus Köztársaság népi fegyve­res erői sikeres akciót hajtot­tak végre a Ghaznin tarto­mányban működő diverzáns csoportok ellen. Mint a Bakh- tar hírügynökség közölte hét­főn, az akció során jelentős mennyiségű fegyvert és lő­szert, egyebek között 235 da­rab amerikai, pakisztáni és kí­nai gyártmányú puskát, négy kínai automatafegyvert, ame­rikai rádióadót és egyéb kato­nai felszereléseket zsákmá­nyoltak. A japán kommunisták lap­ja, az Akahata tudósítója le­leplező riportban számolt be a törvényes afgán, kormány salvadori érsek meggyilkolása, valamint a vasárnapi temeté­si szertartás részvevői ellen elkövetett jobboldali tömeg­mészárlás elítélésére. HÁROMNAPOS ülést tartott Varsóban a KGST közlekedési állandó bizottsága. Eszmecse­rét folytattak a KGST-tagálla- mok közti szállítások, vala­mint a közúti közlekedés elektromos irányításának kér­déseiről. EGYÜTTES ÜLÉST tartott Prágában a Nemzetközi Diák- szövetség titkársága és a De­mokratikus Ifjúsági Világszö­vetség irodája. A napirenden az ifjúság és a diákság impe­rialistaellenes, a békéért és a társadalmi haladásért folyta­tott harcának kérdései szere­peltek. 30 EZER új tag lépett be az idei év első három hónap­jában a Francia Kommunista Pártba. 262 üzemben alakítot­tak új pártsejtet. A FRANCIA rendőrség nyo­mozói az országban bujkáló olasz terroristák utáni kuta­tásban szombaton „nagy ha­lat” fogtak: egy riviériai falu­ban hálójukba került Mario Moretti, aki állítólag a hír­hedt olasz terrorszervezet, a Az MSZMP kongresszusá­nak szenteli hétfői vezércik­két a Pravda, az SZKP KB lapja. A vezércikk a többi közt rámutat: A magyar kommunisták leg­felső szintű fóruma a magas fokú aktivitás, a tárgyszerű­ség légkörében zajlott le. Jellemző vonása volt az op­timizmus és az a szilárd meg­győződés, hogy elérik a meg­határozott célokat. Az MSZMP legfelső fóruma megmutatta: a munkásosztályt, a parasztságot és az értelmi­séget áthatja az az eltökéltség, hogy sikeresen valósítják meg a megszabott terveket. A párt megjelentek: Biszku Béla, Borbándi János, Győri Imre és Szakali József, az MSZMP Központi Bizottságának tag­jai, Kárpáti Ferenc altábor­nagy, a KEB tagja, Horn Gyula és Varga István, a Központi Bizottság külügyi osztályának helyettes vezetői és Karsai Lajos hazánk hanoi nagykövete. Az elutazásnál jelen volt Nguyen Phu Soai, a Vietna­mi Szocialista Köztársaság ma­gyarországi nagykövete, a vietnami testvérpárt küldött­ségének tagja. ellen tevékenykedő ellenfor­radalmi lázadók Pakisztán, az Egyesült Államok, Kína ós más országok részéről törté­nő támogatásáról. A tudósító eljutott Pakisz­tánban az afganisztáni határ közelében fekvő Peshawarba, amelyet valóságos fegyver­gyártási és utánpótlási köz­ponttá fejlesztettek. Az egyik üzemben például 45 műhely­ben folyik a különféle harci eszközök, főként kézifegyve­rek előállítása, illetőleg az al­katrészek összeszerelése. A tulajdonos azzal dicsekedett, hogy csupán az év első két hónapjában 60 millió dolláros „forgalmat” bonyolított le, a termelés a korábbinak tízsze­resére növekedett. A tudósí­tó ottlétekor rakták fel a „termékeket” a határ felé in­duló teherautókra. A tudósító összefoglalólag megállapítja, hogy Pakisztán területéről az Egyesült Álla­mok, Kína és a nyugati or­szágok beavatkoznak Afga­nisztán belügyeibe, durván megsértik az afgán nép nem­zeti önrendelkezési jogát. „Vörös Brigádok” vezetéséhez tartozik. VARSÓBAN vasárnap este a PAP lengyel hírügynökség tá­jékoztatást adott ki a LOT légitársaság repülőgépének március 14-i katasztrófáját ki­vizsgáló bizottság munkájá­nak eddigi eredményeiről. E szerint a „fekete doboz” ada­tai és a New Yorkból Varsó­ig tartó repülőút elemzése alapján megállapították, hogy a repülőgéppel való rádiókap­csolat megszakadásának pil­lanatáig, vagyis a katasztrófát megelőző mintegy 40 másod­percig a repülés normálisan folyt, az irányítótorony és a személyzet utolsó beszélgeté­sei semmilyen veszélyre nem •utaltak. NORVÉGIÁBAN hétfőn minden kormányépületre ki­tűzték a nemzeti zászlót az or­szágos gyász jeléül. így emlé­keznek meg arról a 123 olaj­munkásról és technikusról, aki az északi-tengeri olajkiterme­lés eddigi legnagyobb kataszt­rófájában halálát lelte. politikájában saját gondolataik, vágyaik, törekvéseik megnyil­vánulását látják. A magyar nép e szilárd bizalmat az MSZMP elvi, marxista—leni­nista irányvonalával vívta ki, azzal a képességével, hogy pon­tosan meg tudja hallani a tö­megek hangját, megbízhatóan tudja irányítani a bonyolult társadalmi folyamatokat a szo­cializmus érdekében a dolgo­zók javára. A kongresszus részvevői megelégedéssel mutattak rá Magyarország és a Szovjet­unió dinamikusan fejlődő gaz­dasági kapcsolatainak eredmé­nyeire. Testvérországaink kap­csolatait minőségileg új szint­re emeli a Budapesten nemrég aláírt hosszú távú gyártássza­kosítási és kooperációs prog­ram megvalósítása, amely 1990-ig szól. A magyar kommunisták pártjának az egész világon nagy a tekintélye. Gazdag út áll mögötte, dicsőséges hagyomá­nyai vannak a forradalmi harc­ban, megőrzi és továbbfejlesz­ti ezeket a hagyományokat az Ton Duc Thang 1888. au­gusztus 20-án született, sze­gényparaszti családból. Fiatal kora óta aktívan részt vett a francia gyarmatosítók ellen, Vietnam függetlenségéért, tár­sadalmi felemelkedéséért foly­tatott küzdelemben. Munkás- és diáksztrájkokat szervezett, segítette a munkásszervezetek megteremtését. A gyarmati hatóságok üldözése elől kül­földre szökött, majd a francia haditengerészethez csatlakoz­va tevékeny részt vállalt a tengerészek politikai mozgal­mában. 1919-ben ott volt a fe­kete-tengeri francia haditen­gerészet azon matrózai között, akik lázadással tiltakoztak l fiatal Szovjet-Oroszország el­leni francia imperialista invá­zió ellen. 1920-ban visszatért Vietnam­ba, és bekapcsolódott az erő­södő nemzeti függetlenségi mozgalomba. Ezekben az évek­ben került kapcsolatba a mar­xizmussal, lett Ho Si Minh harcostársa. Egyike volt a Vietnami Forradalmi Ifjúsági Szövetség megalapítóinak. E szervezet előfutára volt a vi­etnami és az indokínai kom­munista pártnak. Forradalmi tevékenysége mi­att a francia hatóságok letar­tóztatták. Az 1945-ös augusz­Mint várható volt, Csádban eredménytelen maradt á va­sárnapra meghirdetett tűzszü- neti megállapodás is — már a negyedik a tíz napja tartó ha- k folyamán. N’Djamená- ban hétfőn is folytatódtak az összecsapások Goukouni Oueddei elnök és Hissene Habré hadügyminiszter hívei között. Vasárnap nehézfegyverekkel — ágyúkkal és aknavetőkkel MSZMP, a nemzetközi kom­munista és munkásmozgalom kipróbált és megedzett csapa­ta, következetesen hű a mar­xizmus—leninizmus, a proletár internacionalizmus eszméihez. A szocialista Magyarország a párt vezetésével céltudatosan folytatja a béke és a népek közötti barátság politikáját. A többi testvérországgal együtt a Magyar Népköztársa­ság tevékenyen járul hozzá az európai biztonság életbevágó fontosságú ügyéhez, a nemzet­közi légkör megjavításához. A szovjet emberek nagyra értékelik testvéri kapcsolatai­kat a Magyar Népköztársaság­gal, szomszédunkkal, bará­tunkkal és szövetségesünkkel, és új nagyszerű sikereket kí­vánnak a kommunistáknak, a szocialista Magyarország min­den dolgozójának a fejlett szo­cializmus építésében. A* MSZMP XII. kongresszusa ha­tározatainak valóraváltása hoz­zájárul majd a testvéri ország további felvirágzásához, a vi­lágszocializmus helyzetének megszilárdulásához? az általá­nos békéhez. tusi győztes forradalommá' nyerte vissza szabadságát. s azonnal bekapcsolódott a fiatal VDK védelméért, a visszatérő francia gyarmatosítók kiveré­séért folytatott küzdelembe. 1946-ban a déli ellenállás egyik irányítója volt. Sorozat­ban fontos politikai tisztsége­ket töltött be. Amikor 1969 őszén Ho Si Minh meghalt, Ton Duc Thangot választották a Vietnami Demokratikus Köz­társaság elnökévé, 1976-ban pedig, az egységes Vietnami Szocialista Köztársaság kikiál­tásakor az ország köztársasá­gi elnöke lett. Évtizedek óta tagja volt a VKP Központi Bizottságának. A vietnami for­radalomhoz, a nemzetközi kommunista mozgalomhoz való hűség, egy forradalmi életpálya nagyraértékelése fe­jeződött ki azokban a magas érdemrendekben, amelyeket Ton Duc Thang kapott. Tulajdonosa volt a Lenln- rendnek, az Októberi Forra­dalom Érdemrendnek, s az első vietnami állampolgárként kapta meg a Népek Békéjéért és Barátságáért kitüntetést. Munkájában már gátolta ta­valy augusztus óta tartó sú­lyos betegsége, s életét a leg­gondosabb orvosi ápolás sem menthette meg. — vívott utcai harcokat je­lentettek Csád fővárosából. Mivel tűz alá került az a mintegy 550 kongói katona is, aki a semleges Afrikai Béke- fenntartó Erők kötelékében tartózkodik az országban, azok kivonultak a fővárosból. Ki­ürítették a francia nagykövet­séget is. diplomaták a N’Djamena külső városrészé­ben levő francia légitámasz­ponton kerestek menedéket. Carter rejtélyes üzenetei Ellentmondó hírek az amerikai—iráni kapcsolatleEvételről A salvadori érsek temetésén Véres jobboldali provokáció Pértdelegációk elutazása Fegyver 60 millió dollárért Külföldi segítség az afgán ellenfcrradalmároknak CSAK RÖVIDEN... Meghalt Ton Due Thang Ötnapos nemzeti gyász Vietnamban Vasárnap, a késő délutáni órákban közzétették a VKP Központi Bizottsága, a nemzetgyűlés állandó bizottsága, a kormánytanács és a Hazafias Front elnöksége közös gyász- jelentését, amely mély részvéttel tudatja, hogy Hanoiban szív­roham következtében 92 éves korában elhunyt Ton Duc Thang köztársasági elnök, a nagy hazafi, az igaz kommunista, Ho Si Minh elnök harcostársa, a nemzetközi kommunista mozgalom hűséges harcosa. A köztársasági elnök elhunyta miatt Viet­namban április 1-től 5-ig ötnapos nemzeti gyászt rendeltek el. ★ Csád fővárosában Folytatódnak az összetűzések Súlyos utcai harcok •

Next

/
Oldalképek
Tartalom