Pest Megyi Hírlap, 1980. március (24. évfolyam, 51-76. szám)

1980-03-19 / 66. szám

XH& Ma A PEST MEGYEI HÍRLAP VÁCI JÁRÁSI ÉS VÁC VÁROSI KÜLÖNKIADÁSA 1980. MÁRCIUS 19., SZERDA XXIV. ÉVFOLYAM, 66. SZÁM Balesetmentes év Nőtt az újitékedv Tanácskozás a távközlési üzemnél Az Észak-Pest megyei Táv­közlési Üzem termelési ta­nácskozáson értékelte az 1979. évi munkaversenyt és elfogad­ta az idei vállalásokat. Molnár Sándor üzemvezető beszámolt arról, hogy a versenyvállalások telje­sítése szép munkasikere­ket hozott. A hálózatépítési munkákra előirányzott' 25 ezer órát 600- zal túlteljesítették. Csökkent a 100 távbeszélő állomásra jutó hibák száma, kevesebb időt fordítottak egy-egy gépkapcso­lású állomás, illetve telexállo­más hibájának a kijavítására. Az üzem területén 15 új te­lexállomás felszerelését ter­vezték és 18-at állítottak üzembe. Vác távbeszélő hálózatá­nak /bővítéséről részletes tervezési irányelveket ké­szítettek városrészenként, segítségül a posta terve­zőinek. A szocialista brigádok a válla­lat négy újítással szemben ha­tot nyújtottak be. Baleset nem fordult elő 1979-ben. Arról is beszélt Molnár Sán­dor, hogy a kongresszusi ver­seny során pótvállalásként közreműködtek Tatabánya és Salgótarján új központjainak átvételi vizsgálatainál, s Buda­pesten 5600 munkaórával se­gítették a kábelhibák kijavítá­sát. A brigádok közül az 1979. évi munkája alapján *a váci főközpont és az erősítő Puskás Tivadar szocialista brigádja arany; az építőcsoport Május 1. szocialista brigádja ezüst és a váci alközpontos csoport Március 15. brigádja bronz fokozatú kitüntetést kap. A nyilvántartó csoport Express és az általános osztály Erkel Ferenc brigádja szocialista brigádzászló elismerést szer­zett. Az idei versenyvállalások között szerepel, hogy _ az üzem egész területére előirányzott 320 új állo­más felszerelését decem­ber 31-e helyett december 15-re befejezik. A hálózat tervszerű megelőző karbantartására a tervezettnél ezerrel több órát fordítanak. Vállalják újabb föld alatti ká­belek üzembe helyezését, is­mét 10 kilométernyi légveze­tékes hálózat lebontását, s azt, hogy 800 órát dolgoznak a kommunista műszakokban. Papp Rezső Közreműködő az MHSZ Gárdisták vetéikedője A járási KISZ-bizottság, az ifjú gárda, valamint a váro­si-járási MHSZ közös szerve­zése alapján, március 22-én, szombaton rendezik meg a vá­ci járási ifjú gárda és úttö­rőgárda lövészversenyt. Idén, a Versenyek lebonyolí­tásának két helyszíne, a vá­ci pincelőtér, valamint Sződ- liget ad otthont. Mindkét he­lyen délelőtt 10-kor kezdődik a vetélkedés. A váci pincelőtéren az IG női és férfi egyéni, valamint a nyolctagú csapatok kispuska lövészetét rendezik. A sződli- geti általános iskolában a lég- pisztoly női és férfi egyéni számát, valamint a négy tag­ból álló csapatversenyeket bo­nyolítják le az ifjú- és úttörő­gárdisták részvételével. A lég­puska lövészetben, amelyre ugyancsak itt kerül sor, csak az úttörőgárdák tagjai vesz­nek részt, fiú és leány kategó­riában. Műgyűjtőknek, irodalombarátoknak A közművelődésért Kiállítással egybekötött, ér­dekes előadóestre került sor hétfőn, március 17-én a Haza­fias Népfront VIII. kerületi székházában. Rendezték: a Budapesti Műgyűjtők és Mű­barátok Egyesülete, a váci Híradástechnikai Anyagok Gyára közművelődési bizottsá­ga és Darvas József nevét vi­selő üzemi könyvtára. Újdonságok a polcokon A Szabadság téren sokan ér­deklődve pillantanak a meg­szűnt Utasellátó büfé helyisé­gének kirakatüvegei mögé. Odabent a Váci Városgazdál­kodási Vállalat munkacsapata serénykedik. Tatabányáról már megérkezett a berendezés, a mennyezetről narancssárga burás lámpák adják majd a világosságot: készül az új könyvesbolt. A Széchenyi utcai, régi üz­letben Szőke Pálné boltveze­tőnek “gratulálunk, mert a Mű­velt Nép Könyvterjesztő Vál­lalat értékelte a brigádok múlt évi munkáját és ennek ered­ményeként Pest megyében 16 versenyző szocialista brigád közül — a gödöllői könyves­bolt kollektíváján kívül — a váci Zalka Máté Könyvesbolt brigádjának ítéltek oda arany- koszorús jelvényt. Negyedik éve működik Zalka Máté brigád Tóthné Mé­száros Ida vezetésével. Mun­kájuk sokoldalú. A forgalom növelése, az udvarias kiszol­gálás, a városi rendezvénye­ken való kitelepülés — mind megtalálható vállalásukban. Munkájuk eredményeként lett népszerű Vácott is a könyv­csekk rendszer: ma már négy­száznál többen veszik igény­be a Művelt Nép Könyvter­jesztő Vállalatnak ezt az ügyes kezdeményezését. Idén is csatlakoztak a ver­senymozgalomhoz. Első helyen szerepel az a vállalásuk, hogy az átköltözést zökkenőmente­sen megoldják, úgy, hogy egyetlen napig sem szünetel az árusítás. Régi vágy teljesült a városi tanács segítségével. Az új üzlet 177 négyzetméter területű — a régi csak 100 —, s így mód lesz ai újdonságok tetszetősebb bemutatására. A hatrészes utcai kirakat is biz­tosan vonzza majd a tekinte­teket. A nyitást április 11-én délután négy órára tervezik. A költészet napján idén Vácott lesz a központi vidéki ünnep­ség. Goda Gábor író mondja az avatóbeszédet. Aznap a Madách Imre Művelődési Köz­pontban alkalmi kiállítás nyí­lik, s az épület színháztermé­ben este hét órakor ünnepi műsor keretében, neves mű­vészek tolmácsolásában hall­hatjuk a. hazai és a világiro­dalom gyöngyszemeit. Három évtizeden át volt könyvesbolt a Széchenyi utcában az egy­kori készruhabolt helyén. Egye­lőre még nem szűnik meg tel- j. en, csak ha az épülettöm­böt lebontják, akkor ürítik ki a 100 négyzetméternyi területet új helyre készülő bérlője: a Zalka Máté Könyvesbolt. Asztalitenisz Sikeres verseny Kemencén A Kemence községi KISZ- bizottság szervezésében aszta­litenisz-versenyt rendeztek a községben a forradalmi if­júsági napok keretében. A versenyen a helyieken kívül részt vettek a nagybörzsönyi, perőcsényi és vámosmikolai fiatalok is. Eredmények. Úttö­rő egyéni: 1. Kiss Balázs, 2. Kalácska Péter. Párosban: 1. Kalácska—Kiss. Leányok: 1. Kómár Klára, 2. Szabó Ani­kó. Női egyéni: 1. Nagy Er- nesztin, 2. Ungár Lászlóné. Férfi egyéni: 1. Dobra Ferenc, 2. Együd István. Férfi páros: 1. Együd István—Együd Gyu­la. Először Petövári Gyula, a HAGY könyvtárosa tartott előadást Egy üzemi könyvtár a kultúráért címmel. Beszá­molt arról, hogy az elmúlt években 36 országos nevű író­val, költővel, előadóművésszel tartották a kapcsolatot Dr. Czine Mihály elmondta, hogy nagy figyelemmel és megbe­csüléssel kíséri a váci könyv­tár, országos rangot szerzett munkálkodását. Dr. Szíj Rezső Egy üzemi könyvtár a művé­szetért címmel beszélt kedve­ző váci tapasztalatairól. A résztvevők érdeklődéssel nézték a bemutatott eredeti írásos és képes anyagot. Pe- tővári Gyula arról szólt, hogy dr. Koncz Károly, a HAGY igazgatója egyben a városi népfrontbizottság elnöke és sokat áldoz a könyvtári törek­vésekért. Idén is négy rendez­vény helye lesz a váci Zrínyi utcai rriunkáskultúrotthon, s ebből kiemelkedik az őszre tervezett, Németh László em­lékének szentelt irodalmi est. Bővítik a szennyvíztisztítót Megkezdődtek a városi szennyvíztisztító telep bővítésének munkálatai. A tervek szerint az első ütemben, 1983-ra mint­egy 12 millió forintos költséggel a berendezések kapacitását napi 18 ezer köbméter szennyvíz tisztítására teszik alkalmassá. Felvételünkön az előülepítő építése látható, amelyet a Közép­magyarországi Közmű- és Mélyépítő Vállalat szakemberei végeznek. Barcza Zsolt felvétele Megyei versenyen Lenin ifjú távírásza Az MHSZ Vác városi rádiós­klubja adott otthont a hét végén a Lenin ifjú távírásza versenynek. Pest megye váro­saiból és községeiből mintegy 24 úttörőkorú versenyző vett részt, az immár évente, hagyo­mányosan városunkban sor­ra kerülő bajnokságon. A mindvégig izgalmas, szín­vonalas vetélkedőn a gyere­kek morzeadás vételével vizs­gáztak, amely bétű- és szám­oszlopokból állt. Az elsőség végül is a percenként leadott betű- és számoszlopok mielőb­bi továbbítása alapján dőlt el. A váci fiatalod a középme­zőnyben végeztek. A legjobb eredményt Magyari Tibor ér­te el, aki 11. lett, rajta kívül még Mézer Zoltán teljesítmé­nye volt ió. A tervek valóra válnak... Számítanak a fiatalokra is Négy évvel ezelőtt, 1976 jú­niusában, a KISZ Pest megyei Bizottsága javaslata alapján úttörővasúttá nyilvánították a Verőcemaros és Királyrét kö­zött húzóöó több mint tíz- kilométeres vasútvonalat. Ak­kor a megye fiatalsága több mint 15 ezer társadalmi mun­kaórával járult hozzá a fel­újításhoz. A Börzsöny vonu­latai között levő kisvasút, amely nemcsak a fiatalok kö­rében volt igen népszerű, de megoldotta az erre a vidékre érkező turisták, valamint a helyi lakosság szállítását is, alig két évvel később ideig­lenesen megszűnt, Ahhoz, hogy a vasútvonal betöltse korábbi szerepét, tel­jes rekonstrukcióra vanszüK- ség, amelynek költsége meg­haladja az 50 millió forintot. A kiadásokat jelentősen csök­kentette és csökkenti az, hogy a Cegléd—Hantháza között levő vasútvonal bontása után a börzsönyi úttörővasút építésé­hez is rendszeres társadalmi munkaakciókat szerveztek a KISZ-esek. Ennek a közös ösz- szefogásnak az eredményeként az elmúlt esztendőben si­került teljes hosszában felbontani a régi vonalat, s még tavaly 3,5 kilomé­ternyi új szakasz is épült. Pest megye városi, járási KISZ-bizottságai tavaly _ 13 ezer társadalmi munkaórával járultak hozzá az építkezés­hez, s több mint 1 ezer 300 fiatalt mozgósítottak. Csak­hogy a munka még korántsem fejeződött be. Az idén* az el­múlt évihez hasonló aktivi­tásra lesz szükség, hogy az úttörővasút a tervezett határ­időre, 1981. június 7-re elké­szüljön, s megindulhasson is­mét a fórgalom. A napokban a- váci párt­ós tömegszervezetek székhá­Újcbb négy tanterem Iskolabővítés Gőd-felsőn Alig két évvel ezelőtt, 1978 augusztusában készült el Göd- felsőn az új nyolctantermes általános iskola, amely az el­múlt év decemberében Né­meth László nevét vette fel. Az iskola rekordidő alatt épült fel, hiszen a munka alig több, mint tíz hónapig tartott. Ma már 11 tanuló- csoportban 320 felsőtagozatos diák tanul az új iskola falai között, a legkorszerűbb., kabi­net rendszerű oktatási formá­ban. Néhány hónappal ezelőtt azonban az új iskola udvarán ismét felvonultak az építők, a Váci Magasépítő Közös Válla­lat dolgozói, hogy az iskolát újabb négy tanteremmel bő­vítsék. Az eredeti tervek sze­rint ugyanis a Göd-felsői ál­talános iskolát, annak építését, három szakaszban tervezték meg. Az első két szakasz, á nyolc tanterem és a torna­terem, határidőre elkészült. Az újabb négy tanterem át­adását az építők 1980. augusz­tus 20-ra tervezik. A decem­berben elkezdődött munka jó ütemben halad. A kőműves brigádok már elkészültek az első emeleti feljáró építésé­vel, s április közepéig tető alá akarják hozni az épület­részt. A helyszínen két szocialista brigád dolgozik, akik leg­utóbb kommunista szombatot is vállaltak, hogy a munkát minél előbb befejezhessék. Az építkezés költsége több mint négy és fél millió forint lesz. Ezenkívül mintegy másfél millió forintba fog kerülni az iskola udvarának parkosítása, s a külső sportpálya építése. Moziműsor Kultúr Filmszínház (Lenin út 58): március 20-tól 23-ig délután 4 órakor: Rexi, a fog­orvos (színes mesefilmsorozát), este 6 és 8 óraikor: Skalpva- dászok (amerikai westernfilm, II-es helyárakkal, rendezte: S. Pollack). Madách Filmszínház (Lenin út 63): március 21-én: Az egér és a macska (színes, szinkro­nizált francia krimi, II-es helyárakkal). Szombaton: nin­csen filmvetítés. — A vasár­napi matiné: a szövetkezeti néptáncosok találkozója. miatt elmarad! zábati megyei operatív bizott­sági értekezletet tartottak, amelyen nemcsak megyénk párt-, állami- és társadalmi szerveinek képviselői vettek részt, hanem néhány orszá­gos intézmény vezetője is. Vagyis mindazok, akik vala­milyen módon szívügyüknek tekintik azt, hogy a börzsönyi úttörővasút minél előbb elké­szülhessen. A bizottság ülésé­nek napirendjén egyetlen té­ma, az úttörővasút építésének eddigi eredményei, s a to­vábbi feladatok megoldása szerepelt. A jelenlevők előtt dr. Husit István, a KISZ Pest megyei Bizottságának első titkára is­mertette a vasút történetét, az eddig végzett társadalmi In un­kák eredményeit, s a tenniva­lókat. Mint mondotta, a megye fiatalságának ta­valy végzett társadalmi munkája alapján ötmillió forinttal csökkent az építkezés költsége. Ebben az évben új kezdemé­nyezés Szokolyán a Mányoki Adóm építőtábor, amelynek elsősor^ m az lesz a célja, hogy egész nyáron át, folya­matosul otthont adjon a vas­útép; .»ben résztvevő fiatalok egy részének. Balogh László, az MSZMP Pest megyei Bizottságának tit­kára az elhangzottak alapján egyebek mellett hangsúlyozta, hogy a vasútépítés mielőbbi befejezése nemcsak a gyerme­kek érdeke. Erről nem sza­bad magfeledkezni. A gondot jelenleg nem a tárgyi, inkább az anyagi feltételek okozzák. Ezért is oyan fontos, hogy a megye fiatalsága, az elmúlt évi aktivitásához hasonlóan az idén még többet tegyen. Évente 600 ezer, ember Utazott átlagosan fezen a vasútvona­lon, a jelenlegi buszközleke­dés nemcsak sokkal költsége­sebb, de ezzel a létszámmal a versenyt sem képes felvenni... Valóban nem. Így aztán nem egyszer előfordul, főleg nyáron, hogy a Szokolyáról naponta munkába indulók, vagy onnan hazafelé tartók, nem férnek fel a buszra a sok turista miatt. Erről a problé­máról Kárpáti Kamill, a ve- röcemarosi pártbizottság tit­kára számolt be. Tény, hogy egyetlen feladat eredményes végrehajtása sem jár gondok nélkül. Így jelenleg a legnagyobb problémát a Morgó patak szabályozása jelenti. En­nek a feladatnak a mi­előbbi megoldását nem­csak az Ipolyvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság, valamint a MÉM szakem­berei szorgalmazták, de a tanácskozás valamennyi résztvevője az egyik leg­égetőbb feladatnak tartja. Hogy a patakszabályozás zök­kenőmentesen történjék a tár­sadalmi munkákat is elsősor­ban erre a feladatra kell szer­vezni. Oczel János, a Dunakanyar Intéző Bizottság elnöke egye­bek kötött elmondta, hogy a DIB mindvégig figyelemmel kísérte a megyei vezetés tö­rekvéseit, s lehetőségei sze­rint támogatta a vasútépítést. Ebben az évben, szerény le­hetőségeik alapján 800 ezer forinttal tudnak hozzájárulni a rekonstrukcióhoz. A DIB elnöke felszólalását követően a Cegléd—Hantháza közötti vas­útvonal, valamint a börzsönyi úttörővasút elmúlt évi bontá­si munkáinál a szervezésben, irányításban jó munkát végző­ket a DIB kiváló munkáért emlékplakettel jutalmazta. Így például dr. Árpási Zoltán, a KISZ megyei bizottságának akkori első titkára, a Békés megyei Lapkiadó Vállalat igazgatója, Lábai László, a Sztáron Sándor Gimnázium igazgatója, Peuer Géza, a KISZ megyei bizottságának gazdasági osztályvezetője, Si­mon István, a ceglédi KISZ- bizottság volt titkára, Kacsé­ra István, az Ipolyvidéki Er­dő- és Fafeldolgozó Gazdaság műszaki osztályvezetője, vala­mint Papp Mátyás, azIEFAG váci műszaki erdészetének ve­zetője kapta meg a kitünte­tést. Cs. J. Anyakönyvi hírek Született: Zsoldos László és Major Ildikó: László, Deák Szilveszter és Benkó Mária: Zoltán, Kocsis Sándor és Lip- niczky Márta: Zoltán, Majer József és Takács Ágnes: Me­linda, Molnár Ferenc és Né­meth Mária: Ferenc, Pfaff László és Lambek Magdolna: Anita, Bartyik Ferenc és Ko­csis Éva: Tamás, Betteijbuch Miklós és Borbíró Anna: Ju­dit, Bezeczki Róbert és Gya- tyel Mária: Judit, Czinkota Károly és Illés Erzsébet: Ka­talin, Hovodzák Ferenc és Gulyás Aranka: Gábor, Ka­nalas János és Kálanas Fló­ra: Judit, Nikolics László és Dinka Veronika: Ildikó, Szabó Imre és Péter Erzsébet: Ger­gely, Urbán Ferenc és Csiz­madia Mária: Ildikó, Vár­szegi Imre és Kereskényi Ka­talin: Imre, Balogh Sándor és Oláh Margit: Szilvia, Sárkö­zi Ferenc és Kapás Ágnes: Sándor, Mészáros János és Kozma Aranka: Aranka, Du­dás László és Félix Etel: Zol­tán, Farkas László és Széles Ágnes: László, Karácsonyi István és Németh Mária: Ist­ván, Kovács László és Csató Erzsébet: Zsuzsanna, Serfőző János és Besztesi Mária: Mag­dolna, Nagy József és Oláh Anna: József, Perlaki Ferenc és Pécsik Aranka: Andrea, Urbán Lajos és Kozák Mária: Péter nevű gyermeke. Vácott hunyt el: Cservenyák István (Vác, Kossuth u. 7.), Bállá Józsefné Rostás Ilona (Váchartyán) Kisfaludi-Pi- kéthy Tiborné Mányai Mária Anpa (Vác, Vak Bottyán tér 2.), Móczár András (Dunake­szi), Kráiik János (Vác, Pin­cevölgy 13.), Hegedűs Lajosné Fazekas Veronika (Vác, Amb- ró F. u. 30.), Antal Jenőné Bo­tos Irma (Salgótarján), Csur- gay József (Vác, Pacsirta u. 19/a.), Lochner Ágoston (Göd), Pesti István v(Szentendre), Czerovszki Mihályné Korita Anna (Püspökhatvan), dr. Le- gindi István (Dunakeszi), Ne­mes Antal (Verőcemaros).

Next

/
Oldalképek
Tartalom