Pest Megyi Hírlap, 1980. január (24. évfolyam, 1-25. szám)

1980-01-03 / 1. szám

2 1980. JANUAR 3.. CSÜTÖRTÖK Fő feladat: if világbéke megőrzése Államférfiak üzenetei az új év beköszöntése alkalmából Az iráni külügym megbeszélése Az ameri Kai túszok problémájáról folytat tárgyalásokat Teheránban a* ENSZ főtitkára. Képünkön: Kurt Waldheim (jobbra) Sadegh Ghotb- zadeh iráni külügyminiszter társaságában. Az SZKP KB Központi Bi­zottsága, a Szovjetunió Leg- íelsőbb Tanácsának elnöksége és a Minisztertanács újév; üd­vözlettel fordult a szovjet nép­hez, s ebben egyebek között megállapítja: A néptömegek fokozódó mértékben követelik kormányaiktól: hallgassanak az fez szavára, álljanak el a fegy­verkezési versenytől. A Szov­jetunió a szükséges mérték­ben gondoskodva biztonságá­ról — barátaival és szövetsé­geseivel együtt a jövőben is minden tőle telhetőt megtesz a béke nagy ügyének diadaláért. Todor Zsivkov, a BKP Köz­ponti Bizottságának első titká­ra, az Államtanács elnöke a bolgár televízióban és rádió­ban elhangzott újévi üdvözlő Együtt« ülésen emlékezett meg az Afganisztáni Népi De­mokratikus Párt megalakulá­sának 15. évfordulójáról a párt központi bizottsága, a forradalmi tanács elnöksége és az Afganisztáni Demokratikus Köztársaság kormánya. Babrak Karmai, az Afga­nisztáni Népi Demokratikus Párt Központi Bizottságának főtitkára, az Afganisztáni De­mokratikus Köztársaság For­radalmi Tanácsának elnöke, miniszterelnök az ülésen el­hangzott beszédében nagyra értékelte a pártnak az ország életében betöltött szerepét. Népünk legfontosabb fel­adata, hogy megvédje a forra­dalmat mind a belső reakció­ival, mind az imperialista be­avatkozással szemben. Ennek a feladatnak a megoldásában is az Afganisztáni Népi De­mokratikus Párté a vezető szerep — állapította meg Bab­rak Karmai. Babrak Karmai, nagyra ér­tékelte az Afganisztáni De­mokratikus Köztársaság és a Szovjetunió népei közötti ba­ráti kapcsolatokat és hangsú­lyozta, hogy a Szovjetunió ál­tal a haladás és a fejlődés, a demokrácia, a nemzeti függet­lenség és a területi egység vé­delme érdekében Afganisztán­nak nyújtott széles körű — gazdasági, műszaki, politikai és katonai — segítséget az af­ganisztáni nép őszinte elisme­réssel fogadta. A szovjet katonai segítség teljes összhangban áll az ENSZ-alapokmanyával és a nemzetközi joggal. Az alapok­mány 51. cikkelye ugyanis ki­mondja: minden ország joga, hogy szükség esetén segítséget kérjen más baráti országtól — mondotta Babrak Karmai, az Afganisztáni Népi Demokrati­kus Párt KB főtitkára, az Afga­nisztáni Demokratikus Köztár­saság Forradalmi Tanácsa el­nöke egy vasárnap elmondott beszédében. Babrak Karmai, az Afga­nisztáni Demokratikus Köz­társaság új vezetője távirat­ban mondott köszönetét Lév­nyid Brezsnyevnek és a Szov­jetunió más vezetőinek üdvöz­letükért, amelyet az afgán ál­lami és pártszervek élére tör­tént megválasztása alkalmá­ból küldtek neki. A kabuli televízió a decem­ber 27-i /események óta ked­den este első ízben sugárzót* műsort. Megrázó képekben számolt be több ezer politikai fogoly szabadonbocsátásáról, akiket annak idején Hfizullah Amin parancsára törvénytele­nül tartóztattak le és ítéltek el. Hivatalos közlések szerint egyébként az elkövetkezendő napokban politikai foglyok to­vábbi ezreit bocsátják szaba­don. A most szabadon bocsi'oí- tak elmondották, hogy a bör­tönben megkínozták őket. Mint ismeretes, az afganisz­táni fejleményeket követően Zbigniew Brzezinski, az ame­rikai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója vasárnap Wa­beszédében a nemzetközi hely­zet alakulását elemezve meg­jegyezte: sajnos, joggal kelt ag­godalmat az a körülmény, hogy az elmúlt évben a fontosabb tőkés országokban azok az erők kerültek előtérbe, amelyek a hidegháború felélesztésére, a fegyverkezési hajsza fokozá­sára, a szocialista országokkal való konfrontációra, az erővel és a fegyveres agresszióval va­ló fenyegetésre törekszenek. A Varsói Szerződés országai ezért arra fognak törekedni — hang­súlyozta a bolgár párt- és ál­lami vezető —, hogy az erő- egyensúly fenntartásával meg­őrizzék a békét, és meghiúsít­sák a kardesörtetők terveit. Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, Csehszlovák Köztár­siilt Államok kész uj fegyve­reket szállítani Pakisztánnak. (A szállításokat azért szüntet­tek be, mert Pakisztán nuk­leáris fegyverkezési program megvalósításába kezdett.) A hír felháborodást keltett — Indiában. India iszlamabadi nagykövetét kedden belterellek a pakisztá­ni külügyminisztériumba és ott tudomására hozták: „Pakisz­tán javítani kívánja Indiához fűződő kapcsolatait és a to­vábbiakban is hű marad eh­hez a politikához.” Kedden az Egyesült Államok indiai nagykövete konzultá­ciókra Washingtonba utazott. Mintegy hatvan afgán dia., szerdán elfoglalta Afganisztán új-delhi nagykövetségét, A támadók léiegyvereztók a két indiai őrt és foglyul ejtettek két diplomatát. Az akció ide­jén a nagykövet nem tartóz­kodott az épületben. A diákok bezúzták az ablakokat, szét­szórták a hivatalos iratokat. A legfrissebb hírügynökségi jelentések szerint a támadók hat órai benntartózkodás után elhagyták az épületet Szerdán délelőtt hasonló esemény színhelye volt Afga­nisztán bonni nagykövetsége. A TASZSZ jelentése szerint a kabuli városházán az utóbbi napokban rendkívül megélén­kült az élet. A város lakosai — munkások, kézművesek, kereskedők és a tanuló ifjú­ság képviselői — jönnek el ide, hogy támogatásukról biz­tosítsák a köztársaság új for­radalmi kormányát és ismét hitet tegyenek az áprilisi for­radalom vívmányainak meg­védése és azok körének bőví­tése mellett. CSAK RÖVIDEN... ——— HULIGÁNOK egy csoportja kedden provokációt hajtott végre a Szovjetunió teheráni nagykövetsége ellen. A csoport behatolt a nagykövetség terü­letére, de a diplomáciai képvi­seletet őrző iszlám forradalmi gárdisták eltávolították onnan. DIMITROV érdemrenddel tüntették ki Vlagyimir Kirillin szovjet miniszterelnök-helyet­test, a Szovjet Állami Tudo­mányos és Műszaki Bizottság elnökét. II. JÁNOS PAL a terroriz­must és a fegyverkezési ver­senyt jelölte meg, mint a két legnagyobb bajt, amely az emberiséget fenyegeti az új évtizedben, az elmúlt év utol­só szentmiséjén mondott be­szédében. 200 MILLIÓ dollárral növeli Carter amerikai elnök az Iz­raelnek szánt fegyvervásá-rlási hiteleket — jelentette be hét­főn este a Fehér Ház. MÁSFÉL ÉVES vizsgálat után a római államügyész megszerkesztette vádiratát Al­do Moro kereszténydemokrata pártelnök elrablása és meg­gyilkolása miatt. sasági elnök újév alkalmából kedden délben rádió- és tele­vízió beszédben köszöntötte az ország lakosságát és Csehszlo­vákia külföldi barátait. Edward Gierek, a LEMP KB első titkára újévi rádió- és tv- beszédében hangsúlyozta, hogy az oly sokat szenvedett lengyel nép számára különösen értékes a béke, így nem nézheti kö­zömbösen az olyan, a béke és az enyhülés alapjait veszélyez­tető lépéseket, mint amilyen a NATO nukleáris fegyvertárá­nak növelése. A Szovjetunió­val és a többi testvéri szocia­lista országgal együtt azért folytat aktív harcot a nemzet­közi küzdőtéren, ezért kell erő­sítenie, gyarapítania morális, politikai, gazdasági és katonai erejét. A Neues Deutschlandban megjelent újévi cikkében Erich Honecker, az NSZEP KB főtit­kára, az NDK Államtanácsá­nak elnöke egyebek közt meg­állapítja: Európának a hábo­rúk és feszültségek földrészé­ből, a béke, a jószomszédság és az együttműködés térségévé kell válnia. Helmut Schmidt, az NSZK kancellárja a rádió- és tévé­állomások által szilveszter es­téjén közvetített beszédben le­szögezte: az NSZK változatla­nul a nyugati szövetség szer­ves részeként, a Kelettel való őszinte együttműködésre töre­kedve kívánja megoldani az előtte álló problémákat Az amerikai elnök újévi üze­meiében azt kívánta, hogy az amerikai nép a jövőben legyen „egységesebb”, az amerikaiak viseltessenek nagyobb bizalom­mal és tisztelettel kormányuk iránt. Utalt arra, hogy az Egye­sült Államoknak nincs kime­ríthetetlen energiatartaléka, de ez — véleménye szerint — nem vezet szükségszerűen az ame­rikai nép életén/ek minőségi hanyatlásához. Az amerikai el­nök szólt arról is, hogy véget kell vetni a nőkkel, a színes bőrűekkel és a szegényekkel szemben alkalmazott megkü­lönböztetésnek. „MILYEN KENYERET ve­gyek?” — kérdezem reggel, délben, délután, amikor éppen a boltba indulok. A kérdés merőben szónoki, választ nem várok, amúgy is inkább csak magamtól kérdeztem. A di­lemmát az okozza, hogy nem tudom eldönteni, melyik bej­rúti kenyeret szeretem jobban, pontosabban melyiket találom a legelviselhetőbbnek. Tudnivaló, hogy a magyar számára központi kérdés a ke­nyér. A kenyér minősége is. De ha a magyar történetesen tartósan arab országban van kiküldetésben, akkor módosí­tania kell a kenyérről alkotott elképzeléseit. Az ugyanis, amit itt, ezen a tájon kenyérként esznek, távolról sem elégíti ki a magyar ízlést. Egyiptom­ban háromféle kenyér járja. Közülük a „legegyiptomibb” az ais beledi. Ez amolyan sza­bad fordításban „hazai kenye­ret” jelent. Akkora, mint egy lapostányér, és olyan lapos is, mint egy tányér. Meglehetősen sótlan, kovásztalan. A másik fajta alapkenyér hosszú és olyan, mint egy hosszában félbevágott szalámi- rúd. A forma Franciaország­ból származik, a tartalom vi­dékről, háború idején sehon­nan, Camp David-i békeköté­sek után — Amerikából. A harmadik egyiptomi alap­forma a toszt. Ez sótlan, szele­telve egybecsomagolt kenyér. Két hétig eszi az ember és mondogatja, hogy nahát, na­hát, milyen érdekes, aztán: nahát, miért nem tudnak leg­alább egy kis sót beletenni, és még jönnek egyéb nahátok is, ahogy az idő múlik... Kuba nemzeti ünnepén Szovjet vezetők távirata Castróhoz A Pravda keddi száma ve­zető helyen közli a szovjet vezetőiknek a kubai nemzeti ünnep alkalmából Fidel Cast­róhoz intézett üdvözlő távira­tát. A Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke és Alek- szej Koszigin, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke ál­ltai aláirt üdvözlő távirat hangsúlyozza: „A XX. század nagy jelentőségű eseményei között kiemelkedő és méltó helyet foglal el a kubai for­radalom.” Meghalt Pietro Nenni Szívroham következtében hétfőn éjjel elhunyt Pietro Nenni Nemzetközi Lenin-bé- kedíjas olasz politikus. Nyolc­vannyolc éves volt Az új év első munkanapján 0 órakor leállt az acélgyártás Nagy-Britannia kohóiban és öntödéiben — megkezdődött az országos acélipari sztrájk. Az állami acélipar százezer fizi­kai dolgozója — nemzetközi Az elmúlt évtized egyik legerősebb földrengése volt kedden az Atlanti-óceánban, hatvan kilométerre a Portu­gáliához tartozó • Azori-szige- tektől. Portugáliában szerdán négy­napos, gyászt rendeltek el az Azori-szigeteken történt föld­rengés miatt. A keddi kataszt­rófa nem hivatalos becslés szerint, több mint 50 halálos és több száz sebesült áldoza­tot követelt, de szerdán estig Libanonban jóval maga­sabü az életszínvonal, mint Egyiptomban, ennek megfele­lően a pékek is másként vi­selkedhet. De a három alap­forma ugyanaz, mint Egyip­tomban. Minthogy azonban a tartalmat nem lehet a végte­lenségig variálni — a búza, az árpa, a rozs, a korpa után mi jönetne még? — a formában élik ki magukat. Nincs a vi­lágnak az a kenyérre fordítha­tó ábrája, amivel a libanoni pékek még még ne próbálkoz­tak volna. Pedig egyáltalán nincsenek jókedvükben. A fű­tőanyag nemcsak drágul, ha­nem ritkul is, olykor a pékek már azzal fenyegetőznek, hogy bezárnak, mert nincs mivel begyújtani a kemencébe. Az ember nem is hinné. Itt, a kö­zel-keleti olajkutak szomszéd­ságában?! A KORMÁNY naponta ad ki felhívást: a lakosság segítsen megfékezni az árdrágítók ga­rázdálkodását. A feketepiacon ugyanis háromszoros áron is elkel a gáz, az olaj. Hazafiúi kötelesség lenne feljelenteni az árdrágítót, de ezt a kötelessé­gét aligha teljesíti bárki is. Mindenkinek megvan a maga gázosa, akinek örül, ha fizet­het. Minthogy a feketézésnek nem lehet gátat vetni — ehhez elegendő üzemanyag kellene —, megengedték a pékeknek, hogy 25 százalékkal felemel­jék a kenyér árát. Ügy kell a feketéző gázosoknak és olajo­soknak, most fizethetnek töb­bet a kenyérért. A hosszú vé­konyért, a rövid vastagért, a szögletesért, a kerekért, ap­róért és nagyért.. • Szerdán délelőtt megtartot­ta első tanácskozását Szadegh Ghotbzadeh iráni külügymi­niszter és a közvetítői feladat­tal Iránban tartózkodó Kurt és hazai szakszervezeti szoli­daritástól támogatva — sztrájkba lépett, mert a kor­mány életszínvonalúk érzé­keny csökkentésével akarja versenyképesebbé tenni a pan- I gó iparágát. mág csak 35 halottat és há­romszáz sebesültet ástak ki a romok alól. A hajléktalanok számát tízezerre becsülik. Eanes portugál elnök szer­dán a helyszínre érkezett, hogy személyesen ellenőrizze a mentési munkálatokat és a segélyezést. A portugál légierő és az. Azori-szigeteken levő amerikai légitámaszpont gépei gyógyszert, sátrakat, takaró­kait, élelmiszert szállítottak a földrengés sújtotta területek­re. —. MINDENFÉLE kenyér van, csak egyféle nincs: olyan, amilyet a magyar igazán sze­ret Az első napokban milyen nagy élvezettel szaggattuk a hófehér tosztot, a College Maid-et, amelyet egy olyan kollégiumban sütnek, ahol — a felirat szerint: „students earn to learn”, azaz a tanulók megkeresik a tandíjra valót. Három hét múltán a College Maid is a „csakhát’-kenyerek sorsára jutott. Csak hát — sót­lan. Csak hát — ízetlen. Azóta végigkóstoltunk már mindenfajta és forma pék­árut Melyik a legjobb? Az egyikben ez a jó, a másikban az, de egyikben sincs meg minden együtt, egyszerre. Itt van például a „vicces kenyér”: a lepedő. Aki igazán eredeti akar lenni, az akár leterítheti vele az asztalt a vacsora alá. Elég falatonként tépni a térí­tőből, s mire a vacsora elfogy, elfogy az abrosz is. A ke­nyérnek ez a fajtája nagyon jó ízű különben. Vidékről származott föl a városba. Egy maréknyi tésztát addig dobál- gat a két ökle között a vidéki asszony, amíg el nem éri az ötven-hatvan centiméter átmé­rőt, aztán lehajítja egy lapos kőre, a nap elvégzi a többi munkát. A városban ezt a ke­nyeret sütés után többszörö­sen összehajtogatják — olyan vékony, mint a palacsinta, de szívós —, műanyag zacskóba teszik, és az ember hetekig eheti. De nem ám pörkölttel. Ah­hoz nem jó. Ellenben nagyon alkalmas tahina mártogatásá- ra. A tahina receptje a kö­vetkező: végy négy evőkanál megbeszélés részleteiről serrw mit sem közöltek. Ellentmondóak az értesülé­sek arról, sor kerül-e kapcso­latfelvételre a világszervezet főtitkára és a túszokat fogva tartó „iszlám diákok” között A teheráni lapok szerdai je­lentése szerint a diákok ké­szek találkozni Waldbeimmel, bár a túszok szabadon bocsá­tásáról nem hajlandók tár­gyalni vele. A nagykövetség megszállóinak egyik szóvivője viszont — ugyancsak szerdán — kijelentette, hogy a diákok úgy vélik: semmi dolguk Waldbeimmel, és nem is fog­ják beengedni őt a nagykövet­ség épületébe. Ez utóbbi vál­tozatot látszik megerősíteni az a nagyméretű fénykép, ame­lyet az amerikai képviselet homlokzatára tűztek ki. A kép az ENSZ főtitkárát ábrázolja, amint — egy korábbi iráni lá­togatása alatt — kezet csókol a sah nővérének. A teheráni rádió szerint Ghotbzadeh iráni külügymi­niszter , kielégítőnek ítélte Waldheim ENSZ-főtitkárral szerdáin tartott tárgyalásait Az ENSZ-főtiitikár egyébként Ghotbzadeh kéréséne bizton­sági okokból megváltoztatta szerdai programját. A dél­után folyamán az. iráni kül­ügyminisztérium előtt mintegy ezerötszáz tüntető gyűlt össze/ Waldheim távozását kÖVetel­olajos szezámőrleményt, tégy bele egy kávéskanál ka- munt... De ezt talán nem is erdemes folytatni. S HA AZ EMBER már ele­get evett az „abroszból”, kí­sérletezhet valami mással. Például a valódi francia ba­lettel. Kapható, a külföldiek viszik, mint a cukrot. Az íze is jó, a héja ropogós, a bele, ha kevés is, de puha — ha már egyszer hazavergődött ve­le az ember. Még a gépkocsi a legalkalmasabb szállítóeszköz az alig húszdekányi, de vég nélküli hosszúságú kenyérrúd hazavitelére, feltéve, ha az embernek elég tágas a gépko­csija. Gyalogosan szinte re­ménytelen hosszabb távra vinni. Ha függőlegesen tar­tom, minduntalan belebotlom, ha fölemelem, szinte a fák ágait verdesi. Keresztben? Szó sem lehet róla, hiszen így „forgalmi akadály” keletkezik. Az Ilyen kenyérrúd beleakad a járókelőkbe, a járdán par­koló gépkocsikba vagy a kerí­tésbe ... Milyen kenyeret vegyek? A napokban alkalmunk volt megkóstolni valami egészen mást. A Földközi-tengeren ér­kező magyar hajósok a hajón sütötték. Szándékuk szerint magyar kenyér lett volna, de valószínűleg nem ízlett nekik, mert a bejrúti magyarok is kaptak belőle. Barna volt, sa- vanykás, egy kissé ragacsos. Volt olyan magyar, aki nem átallott galacsint gyúrni belő­le, mondván, hogy ez csak ar­ra jó. De mi, akik már hőna­pok — vagy mások, akik már évek — óta libanoni kenyeret esznek, áhítattal szagolgattuk, ízlelgettük. Két hónap kellett ahhoz, hogy abban a kenyér­ben, amiben az otthonról csak éppen elugró készítője sem ismert rá kenyérre, mi, töb­biek megérezzük a sokat szi­dást magvar kenyér ízét. Bejrut, 1980 január. Hatos Erzsébet Bohrok Karmol Népünk nagyra érlékeli a Szovjetunió barátságát shingtanban közölte: az Egye­ve. Bejrúti levél Mindenféle kenyér Waldheim ENSZ-főti tikár. A Nogy-Britonnio Monstre acélipari sztrájk Azori-szigelek Pusztító erejű

Next

/
Oldalképek
Tartalom