Pest Megyi Hírlap, 1979. december (23. évfolyam, 281-305. szám)

1979-12-01 / 281. szám

rcsr MEGYEI Vnifi PROlHÁJUAi, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI XXIII. ÉVFOLYAM, 281. SZÁM Ara 1,20 forint 1979. DECEMBER 1., SZOMBAT K 5nnyebben elhrsszük a legendát, mint a valóságot, jobban odafigyelünk a találgatásra, mint az állításra. A toll­forgató gyakran tapasztal­ja ezt, most legutóbb a Forte Fotokémiai Ipar egyik ifjúsági brigádjának tagjai emlékeztettek rá, amikor mellemnek szögez­ték a kérdést: igaz-e, hogy az új szabályozók — ahogy ők egyszerűen nevezték: az új rendeletek —, amelyek januártól érvényesek, eltör­lik a nyereségrészesedést? Honnét vették ezt? A gyár­ban hallották? Talán, de esetleg másutt, nem tudják, honnét eredt a hír, tény, hogy beszélnek róla egy­más között, nem értik, ma­gyarázatát kutatják, s ezért tudakolták tőlem, én mit tudok. Azt, amit valóban kimondanak a rendelkezé­sek. Hiszen elképzelhető-e — kérdeztem vissza —, hogy amikor széles e ha­zának minden zuga hangos az érdekeltség növelésének fontosságától, akkor a sza­bályozás valamelyik ele­me éppen a fordítottját akarja, szolgálja annak, amit az össztársadalmi ér­dekek kívánnak?! Hihető-e — s példájuk igazolja: hi­hetőnek vélhető —, hogy éppen az érdekeltségnél, az ösztönzésnél óhajtana ta­karékoskodni a gazdaság­politika ‘ eszköze, a szabá­lyozás ? Miből táplálkozott a hie­delem? Az erre vonatkozó rendelkezésnek abból a szakaszából — ami már kiforgatva, eredeti közegé­ből kiszakítva jutott el valami módon a brigád tagjaihoz, s föltételezhető, nemcsak hozzájuk —, ami kimondja: megszűnik a hatnapi bérnek megfelelő, ún. garantált részesedési alap képzésének a lehetősé­ge. Ami ugye egészen más, mint a nyereségrészesedés eltörlése?! Aj említett és megszűnő lehetőség való­jában egyik — ugyan nem döntő, de a foglalkoztatot­tak oldaláról talán legjob­ban érzékelt — eleme volt a vállalatok közötti kü­lönbségek eltüntetésének, annak az egyenlősítésnek, aminek jelszava így hang­zott: inkább kockázat nél­kül hat nap, mint kocká­zattal húsz. S mert ezt a hatnapi részesedést akkor is kifizették, amikor erre nem teremtette meg a tényleges forrásokat a vál­lalati gazdálkodás, joggal meggyökerezett a nézet: ez mindenképpen jár. H elyismeretem hozzá­segít, hogy különö­sebb töprengés nél­kül megértsem a Forte em­lített fiataljainak aggodal­mát, hiszen a gyárban — az adott kereteken belül — erőteljesen törekedtek ed­dig is a differenciálásra, az ösztönzés sokféle formá­jának alkalmazására, a minőségi prémiumos óra­bértől a mozgóbéren át a különbségeket kifejező nye­reségrészesedésig. Illően ju­talmazták mindig a mun­kaverseny legjobbjait — aminek pénzügyi forrása szintén a részesedési alap —, tehát a fiatalok nem okvetlen csak a pénzüket féltették, bár bizonyára el­sősorban azt. hanem egy olyan gyakorlatot, amit igazságosnak, helyesnek, kedvükre valónak tartottak. Mert ha nincs részesedés, akkor nincs munkaver­seny-jutalom, többféle pré­mium, egészen odáig, hogy a lakásépítési támogatások és kölcsönök lehetősége — ami őket végképp nagyon érdekli, érinti — szintén elillan. Velük sikerült rövid idő alatt tisztázni a félreértést, eloszlatni az aggodalmakat, ám bennem megmaradt a kétség, vajon hozzájuk ha­sonlóan, mennyien lehetnek azok, akik hírmorzsákra hagyatkozva, félremagya­rázva, valójában kiforgatva „tudnak” ezt meg amazt, föl sem téve a logikus kér­dést: miért lenne hasznos az, amiről a hírmorzsa el- hullajtói beszélnek? Miért lenne hasznos az, ha a vál­lalatok kollektíváinak ér­dekeltsége csökkenne, bizo­nyos területen — a része­sedési alapnál — meg­szűnne? S a logikus kérdés megfogalmaztatásának igé­nye azért indokolt, mert hiszen a szabályozás egé­sze, minden részlete éppen a fordított irányban kíván hatni; az érdekeltséget nö­velve, a hatékonyság ka­mataiból többet nyújtva az előállítóknak. Azaz: nem .megszűnik, hanem növek­szik a részesedési alap sze­repe, mégpedig teljesít­ménykövetelményekhez kötve. T avaly a megye ipar- vállalatainak nyere­sége — a megyei székhelyű cégek csoportjá­nál — megközelítette az ötmilliárd forintot. Az ebből képezhető érdekeltségi ala­pok — mert ne feledjük: nemcsak a részesedési alap fejez ki érdekeltséget, ha­nem a tartalék- és a fej­lesztési alap is — jól szol­gálták a gazdálkodást, a termelés korszerűsítését s a munkavállalók ösztönzé­sét, de: ezek az érdekeltsé­gi alapok nem fejezték ki megfelelően a vállalatok közötti hatékonysági kü­lönbségeket. A jól gazdál­kodó, gazdaságosan expor­táló vállalatok érdekeltségi alapjait a megérdemeltnél kisebbre faragta a prog­resszív adózás; amit ilyen módon elvettek tőlük, azt megkapták a közepe­sek, a gyengék, nem tudva, vagy nem véve tudomást arról, hogy amit járandó­ságnak tartanak, azt való­jában mások keresték meg. Ezt a helyzetét valóban megszünteti az új szabályo­zás, s amikor ezt teszi, ak­kor az össztársadalmi érde­keltséget érvényesíti, neve­zetesen: valami csak akkor jár, ha mögötte a társadal­mi tiszta jövedelmet növelő teljesítmény áll. Bizonyos, hogy 1981-ben — mert hi­szen a januártól érvényes szabályozás a jövő eszten­dei munka eredményessé­gét mérlegelted majd 1981 első hónapjaiban — kevés­bé tömör lesz a vállalatok mezqr.ye, mint volt eddig. Szembetűnőbb lesz az él­boly s a sereghajtók cso­portja, hogy a középme­zőny is megnyúlik, érzékél­hetőbbé téve, kik azok, akik már majdnem az él­boly tagjai, s kiket fenye­get a sereghajtók közé csú­szás veszélye. A mindig egy kicsivel többet stílusú araszplgatás hosszan tartó ideje véget érni látszik; az a fontos, az dönt majd, mi lép a helyébe. Erről a mi­ről, sokkal inkább, mint eddig, maguk a vállalati kollektívák döntenek; ter­veikkel, cselekedeteikkel. » Mészáros Ottó Lázár György a XVIII. kerületben Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke pén­teken a főváros XVIII. kerüle­tébe látogatott. Részt vett a látogatáson Borzsó László, a budapesti pártbizottság titká­ra. A vendégeket a kerületi pártbizottság székházában Pe- ják Emil első titkár és Tancsik Rudolf tanácselnök fogadták, s tájékoztatták a 90 ezer la­kosú városrész gazdasági, po­litikai életéről. A kormány elríöke a tájé­koztató után kötetlen eszme­cserét folytatott a lőrinci gyá­rak, vállalatok vezetőivel, majd a vendéglátók társaságá­ban ellátogatott a nemrég át­adott Tátrafüred téri bölcső­débe. Délután a Budapesti Kőolajipari Gépgyár kultúr­termében szocialista brigádve­zetőkkel és szakszervezeti ak­tivistákkal találkozott. AramfásffemS tuB&idonságok Szélcsatornában a gép A Budapesti Műszaki Egye­tem áramlástani tanszékének szélcsatornájában vizsgálják a Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola Repülő Műszaki In­tézetében vitorlázó- repülőgé­pekhez kifejlesztett és a MÉM Repülőgépes Szolgálat által kivitelezendő új kormányszer­kezet áramlástani tulajdonsá­gait. áf számymenetbe épített magassági kormány, az ismert megoldásokkal szemben ked­vezőbb és biztonságosabb ve­zetési feltételeket biztosít, és alkalmazásának különösen a mezőgazdasági repülő szolgá­latban (földközeli repülésnél) van jelentősége. k&ngressxus tSssfetiefére Ifjúsági brigádok versenye Pest megye ifjúkommunis­tái, az ipari és mezőgazdasági v— ------------1 üzemek fiatal­ja i is kiveszik részüket a kongresszusi munkaverseny­ből. Amint azt Maczító József, a KISZ Pest megyei bizott­ságának titkára érdeklődé­sünkre elmondta: értékes vál­lalások jelentőségét tükrözi az is, hogy az ipari és mező- gazdasági üzemek KISZ-fia- taljai az esetek döntő több­ségében mozgósították a fel­adatok teljesítése érdekében azokat a dolgozókat is, akik egyébként nem tag* jai az ifjúsági szervezet­nek. íme néhány példa: Százha­lombattán a Dunai Kőolajipa­ri Vállalat ÁV—III. desztillá­ciós üzemének Barátság—II. ifjúsági brigádja például az idei esztendő második félévé­ben jelentős mennyiségű víz­gőz- és villamosenergia-meg- takarítást vállalt. Ugyancsak az olajvárosból származik az a hír is, miszerint a DKV harmadik ütemének kivitele­zésén dolgozó Országos Szak­ipari Vállalat Barátság I., és II. szocialista brigádjai példá­ul azt szeretnék elérni, hogy 1850 munkanappal előbb ad­ják át a megépítendő létesít­ményeket. A váci Híradástechnikai Anyagok Gyárában a vállalá­sok két fontos teendő köré csoportosulnak: a minőség ja­vítására és a termelékeny­ség növelésére. A ferritüzem munkatechnológiáját igyekez­nek úgy megszervezni, hogy a jövőben jelentős mértékben csök­kenjen a selejt. A Forte az alapanyagok nagy részét külföldről — többek között tőkés országokból — vásárolja. Az import csökken­tését munkaszervezéssel, új technológiák kidolgozásával szeretnék elérni. A budai járásban az MGM diósdi gyárában, az ifjúsági brigádok az energiatakarékos­ság jegyében továbbra is gyűjtik a fáradtolajat. Az el­A kaktusztól a traktorig Be vésárlóközpont-svatás Budák a!ászon A kiskertek tulajdonosaira, a háztájiban dolgozókra gon­dolt a Hermes Afész igazga­tósága, amikor felépítette mintegy 20 millió forintos költséggel a tegnap átadott új mezőgazdasági, kertészeti be­vásárlóközpontját. Az új áru­házban mintegy ötezer áru­cikkből választhatnak majd a vásárlók. A 11-es főút és a Lupaszigeti út kereszteződésé­ben, a megyénk területén levő bevásárlóközpontot Csehik Jó- zsefné, a fővárosi tanács el­nökhelyettes adta át. A meg­nyitón jelen volt dr. Szlame- niczky István, a SZÖVOSZ elnöke, dr. Lauthán Ferenc belkereskedelmi miniszterhe­lyettes és Tuza Sándorné dr., a Pest megyei MÉSZÖV elnö­ke. A budakalászi bevásárlóköz­pontban kapható kerti gép, szerszám, vetőmag, műtrágya, barkácsfelszerelés, a kertépí­téshez és kertápoláshoz szük­séges eszközök. Tavasztól az áruház szolgáltatása mezőgaz­dasági kisgépek kölcsönzésé­vel is bővül. Az áruház leg­különlegesebb árucikke a kak­tusz, amelyből több mint 400 félét vásárolhatnak a gyűjtők és termesztők. múlt időszakban 3600 litert adtak át hasznosításra. Jelentős vállalásokat tet­tek a mezőgazdasági nagyüzemek fiataljai is. A dunavarsányi Petőfi Ter­melőszövetkezetben bővítik a szakosított nyúltelepet, s nem kevesebb, mint 50 ezer óra társadalmi munkát aján­lottak fel a szociális létesít­mények tető alá hozására. A Duna Tsz-ben pedig virág- hagyma-tároló építéséből ve­szik ki részüket a fiatalok. Ülést tartott . az Elnöki Tanács Módosították a Munka Törvénykönyvét A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Tanács — a tár­sadalom fejlődése követelmé­nyeivel összhangban — módo­sította a Munka Törvényköny­vét. Az új rendelkezések elő­segítik a hatékonyabb munka- ‘erő-gazdálkodást, ' valamint továbbfejlesztik a dolgozók ér­dekvédelmét és egyszerűsítik a munkajogi szabályozást. A módosítás elősegíti a nemzet­közi munkaügyi szervezet ál­tal elfogadott nemzetközi egyezményekben foglalt elvek­nek a munkajogi szabályaink­ban való érvényesülését. Az új szabályok 1980. január 1-én lépnek hatályba. A törvény­erejű rendelettel egyidejűleg adják ki majd a végrehajtást szabályozó minisztertanácsi és munkaügyi miniszteri rand-e- 1 etekét. Az Elnöki Tanács Szikszai Sándor ezredest vezérőrnagy- gyá és dr. Csii6a István rend­őr ezredest rendőr vezérőr­naggyá nevezte ki. Az Elnöki Tanács Dobay Ká­roly István elítéltre a katonai bíróságok által jogerősen ki­szabott halálbüntétést, kegye­lemből, életfogytiglani szabad­ságvesztésre változtatta. A belügyminiszter dr. Csiba István vezérőrnagyot kinevez­te a budapesti rendőr-főkapi­tányság vezetőjének bűnügyi első helyettesévé. Elutazott az osztrák parlamenti küldöttség Pénteken elutazott Buda­pestről az osztrák parlament küldöttsége, amely Apró An­talnak, az országgyűlés elnö­kének meghívására november 26. és 30. között hivatalos lá­togatást tett hazánkban. Ru­dolf Thalhammer, .az Osztrák Nemzeti Tanács, harmadik el­nöke és a delegáció búcsúzta­tására a Keleti Pályaudvaron megjelent az országgyűlés több tisztségviselője. Jelen volt Johann Josef Dengler, az Osztrák Köztársaság budapes­ti nagykövete is. lért fiódíté bogyósok GyUmaßtsesfelépítés Pesf megyében Pest megyében az1 idén mintegy ezer hektáron tele­pítenek gyümölcsöst. Ha az időjárás engedi, s erős fagy nem szól hirtelen közbe, no­vember végéig a feladatoknak csaknem 90 százalékát teljesí­tik. Ez egyúttal azt is je­lenti, hogy a megye gazdasá­gai végeznek az V. ötéves tervben előirányzott telepítés arányos részével, a jövő év végéig mintegy 3600—4000 hektá­ron alakul ki új, nagyüzemi termesztéstech­nológiák meghonosítására al­kalmas gyümölcsös. A telepí­tési koncepciók szerint a hi­degre érzékeny fajtákat a kevésbé' fagyveszélyes terüle­tekre telepítik. Ebben példa­mutató a dánszentmiklósi Mi­csurin Tsz gesztorságával lét­rehozott gazdasági társulás te­vékenysége. Több termelőszö­vetkezet közös beruházásban több éves program során 800 hektáron, telepít új ültet­vényt, túlnyomórészt csonthé­jasokat: őszibarackot, cseresz­nyét és meggyet — gondosan kiválasztott faj­tákból, ilyen az összetétele a megyei telepítéseknek is. Az idei ezer hektárnak csaknem 7Ö száza­lékán a csonthéjasok cseme­téit, 8—10 százalékán a bo­gyós gyümölcsök oltványait helyezik a jól előkészített föld­be. Ez utóbbiak a hagyomá­nyos termőterületek — a Bör- zöny vidéke és a szentend­rei járás — után újabb térsé­gekben hódítanak. A málna és a ribizli kezd meghonosodni a ráckevei járásban és a dán- szentmiklósi körzetben is. Nemcsak a közös gazdaságok­ban, hanem a háztájiban is népszerű az évről évre job­ban fizető bogyós gyümölcs termelése,- ezért a telepítésre szívesen áldoznak munkát, anyagiakat egyaránt. KÖZÉLET Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT főtitkára tegnap fo- gacV.a a Spanyol Munkásbi­zottságok Szakszervezeti Szö­vetségének küldöttségét, amely Serafin Aliagának a szervezet országos titkárának vezetésé­vel tartózkodik hazánkban. Szekér Gyula, a Miniszter- tanács elnökhelyettese fogad­ta Abu Bakr Alj El-Serif lí­biai gazdasági minisztert, aki a magyar—líbiai gazdasági együttműködési vegyesbizott­ság ülésszakán tartózkodik ha­zánkban. Hugo del Rio Guerra ezre­des, a Kubai Köztársaság nagykövetségének katonai és légügyi attaséja a kubai fegy­veres erők napja alkalmából koktélt adott a nagykövetsé­gen. Megjelent Oláh István al­tábornagy, honvédelmi mi­niszterhelyettes. vezérkari fő­nök, továbbá a néphadsereg és a társ fegyveres testületek számos vezetője, valamint a diplomáciai képviseletek több vezetője. Érdekeltség

Next

/
Oldalképek
Tartalom