Pest Megyi Hírlap, 1979. november (23. évfolyam, 256-267. szám)

1979-11-04 / 259. szám

NAGYKŐRÖSI J. A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XXIII. ÉVFOLYAM, 259. SZÁM 1979. NOVEMBER 4., VASÁRNAP Nyársapáti napok Ibi számon tartják a változást A tanyákon élők is jönnek közelebb Itta az esőt a nyársapáti határ homokja. Itta. elnehe­zült tőle, megült. Lombjukat hullatták, megcsupaszodtak a távoli tanyák körül a kis akácosok, s ettől mintha a tanyák egy lépéssel közelebb jöttek volna. Közelebb, a szé­pen kialakuló faluközponthoz. Nyársapát a ceglédi járás legifjabb, korunkban falu rangra emelkedett települése. 1954 őszén lett község. A ta­nácsháza épületének helyét ts akkor jelölték ki. Mi tagadás, fura kép volt: igazgatási köz­pont a széle-hossza egy homo­kon. A legközelebbi házig 'is jócskán gyalogolni kellett. — Lesz az még akár mérta­ni középpont is — mondogat­ták. Kapósak a telkek — Huszonöt év még nem egy emberöltő, de máris van mit összeszámolni, mi minden vál­tozott — mondja a tanácsel­nök, Labancz Árpád. — Nem is. olyan utópia, hogy ez a te­rület faluközpont lesz. Igaz, most még csak a központ széle, de kapósak a közeli, parcellázott területek. Kilenc éve itt, a belterületen százöt­ven személy élt. ma hétszáz. Talán nem is kell újabb hu­szonöt évet adni, hogy ezer •lakosa legyen a falu központ­jának. Az az igazság, hogy nem most fedezzük fel a vidéket. A szántáskor megbolygatott föld néha régi korokról vall, és a határ nevét, mint tele­pülés nevet számos történeti okirat őrzi. A fiatal tanácsel­nök, bár nem a falu szülötte, órákat tudna beszélni múlt­ról és jelenről. Nemcsak az embereket, hanem a helyet is meg akarta ismerni. Szavaiból kitűnik — s a falubeliek sza­vából úgyszintén —, hogy ez sikerült. — A változások hol kisebb, hol nagyobb lépésben követ­ték egymást. Tízéves az eme­letes, nyolc tantermes általá­nos iskolánk. A három kül­területi iskolának lassan már csak az emléke él. A mostani­ban vagv százötven gyerek tanul, hatvan százalékuk nap­közis. Azok közül, akik ta­valy fejezték be a nyolcadik osztályt, talán csak kettő nem tanul tovább. A többiek be­járnak Nagykőrösre, Ceglédre, ahol középiskolások, vagy szakmunkástanulók. Ha vé­geznek, hazatérnek. Megtele­pednek, maradnak. Villany, ivóvíz Mégis, mi az, ami ide köti az embert, erre a fiatal tele­pülésre? — A megvalósuló tervek sora, amely egyben bi­zalmat ad. A távoli tanyákon élők is azért jönnek közelebb. Telket vesznek, építkeznek. Nyársapát nem a világ. vége. Mióta a TSZKER jóvoltából több a munkaalkalom, tapasz­talható. hogy több a bejáró, mint a faluból eljáró. Az is jó, hogy a munkahelyeken fő­ként nőket foglalkoztatnak. A férfiak legtöbbjének kenyeret a termelőszövetkezet ad. — Ügy terveztük, hogy eb ben a tervidőszakban 1,2 kilo­méter hosszan villamosítunk. Ennek ötszöröse készült el s ebből több mint 4 kilométer a külterületek villanyhálózatára jut. A vizet tekintve is ked­vező a helyzetünk, mer* nem kell túl mélyre ásni, nogy jó ivóvízre leljünk. Aki telket vesz, rendszerint azzal kezdi: lefurat és jön a víz. A köz­lekedésről elmondhatom, hogy panaszra emiatt sem lehet okunk. Van vasútállomásunk és rendszeresek, jók a buszjára­tok, amelyek a két szomszéd várossal, Nagykörössel és Cegléddel kötik össze Nyárs­apátot. A VOLÁN 20. Válla­lat nagykőrösi szocialista bri­gádja minden külön szerződés nélkül, a barátság és az adott szó jogán segít a falübeli munkás kollektíváknak — so­rolja a tanácselnök. Nyársapáton ezekben a na­pokban kicsit ünnepélyesebb a hangulat, mint más úszókor.. Gyakoribb a vendég, a haza­térő rokon. Nemcsak a terí­tett asztal, a rokoni jó szó, hanem az egymást érő ese­mények sora is csalogató. Most rendezték meg első íz­ben a Nyársapáti napokat. A művelődési házban sokan megfordulnak és az épület­ben lévő könyvtárban is, ahol a Nyársapát múltja és jelene című fotókiállítás látható. — Az eseményeket igyekez­tünk mindenki kedvére kivá­lasztani — említi Ramasz Gá- borné, a klubkönyvtár veze­tője. — November 7-én estére, a bálra a budapesti Rockwell együttest várjuk, 8-án dél­után nyílik meg zenei könyv­tárunk. Jó kapcsolatban va­gyunk a hanglemezgyár Jósé Marti szociálisa brigádjával. Jóvoltukból, segítségükkel alakult zenei könyvtárunk, se­regnyi hanglemezzel, magnó- kazettával. Lesz filmvetítés, zajlik majd a Jót, s jól kultu­rális mozgalom szocialista bri­gád vetélkedője. Eljön a Tolcsvay együttes, a budapes­ti Gyermekszínház. író—olva­só találkozóra várjuk Jani- kovszky Éva írónőt. A könyv­gyűjtőket pedig egész héten át tartó könyvvásár örvendezteti meg — ebben a nagykőrösi ÁFÉSZ-től kaptunk segítséget. Szépmívű plakett A meghívónak olyan a szí­ne, mint az érett búzamező­nek. Meleg barna rajta a fel­irat és egy szépmívű nyomat díszíti. Mondja a tanácselnök: ilyen rajzolata van annak a plakettnek, amelyet a nagy­kőrösi Molnár Elek kerámi- kus művész készített. A pla­kettel azokat jutalmazzák, akik a legtöbbet tették Nyárs­apátért. Eszes Katalin Megelőzés, gyógyítás Tanárelnökök továbbképzése % r Uj ismeretekre tesznek szert A Magyar Vöröskereszt vá­rosi vezetősége az elmúlt hé­ten kétnapos továbbképző tan­folyamot tartott az alsó- és középfokú oktatási intézmé­nyekben tevékenykedő vörös­keresztes tanárelnököknek. Mint dr. Faith Istvánné, a városi vezetőség titkára kér­désünkre elmondotta, arra tö­rekedtek, hogy a diákok cso­portjait, alapszervezeteit és szakköreit irányító tanárok átfogó képet kapjanak az is­kolák feladatairól. Emellett megismerkedhettek a város egészségügyi helyzetével, a gyógyító és megelőző, vala­mint a szociális intézmények tevékenységével. Természete­sen sort kerítettek a rendezők azoknak a témáknak az is­mertetésére, melyekkel a diá­kok is foglalkoznak majd tan­folyamaikon. Dr. Krizsanyik Pálné, a Ma­gyar Vöröskereszt megyei szervezője előadásában az iskolai ifjúsági alapszerveze­tek és csoportok szerepét és feladatait elemezte. Kiemelte, hogy ■ az iskolai egészségügyi tevékenység, igen jó lehetősé­get kínál az oktatási intézmé­nyek általános nevelési fel­adatainak megoldásához. Pa- tay Dezsőné, a városi vezető­ség ifjúsági reszortfelelőse azokról a korábban kialakított s jól bevált módszerekről szá­molt be a tanárelnököknek, melyeket munkájuk során jól alkalmazhatnak. Jóna István­ná megyei egészségvédelmi fő­előadó a családi életre nevelés gondjairól és lehetőségeiről adta át tapasztalatait. Felhív­ta a figyelmet arra, hogy a vöröskeresztes tanárelnökök igen fontos szerepet tölthetnek Elegendő gyümölcs, zöldség A pénteki piacon elég nagy felhozatal mellett, közepes forga’om alakult ki. A szemestermény-piacon a búza literje 5, az árpa 4,50, s a morzsolt kukorica 4—4,50 forintért kelt. A csöves kuko­rica mázsáját 270—280 forin­tért árulták. A gyümölcs- és zöldségpia­con az alma ára 4—12, a kör­te 8—18, a csemegeszőlő 16— 18, a dió 28—30, a burgonya 4,40—5, a köleskása 30, a zöldpaprika 7—15, a paradi­csom 15, a vöröshagyma 8— 10, a fehér káposzta 6, a kel­káposzta 6—7, a karfiol 8, a karalábé 6, a céklarépa 5, a száraz bab 27—30, a petrezse­lyemgyökér 11—12 forint volt. A baromfipiacon a tyúk párját 160—200, a vágócsir­ke'': 75—180, a kacsát 180—220, a gyöngytyúkot 14—150 forin­tért árulták. Egy hizlalt kacsa 160 forintért kelt el. A halá­szati szövetkezetnél az élő ha­lat 20—40, a szeletelt halat- 52—70, a libamellett 50, a csir­kecombot és -májat 70, a li­baszárnyat 33, a libaaprólékot 25 és a c(sirkeaprólékot 24 fo­rintért mérték. Moziműsor Fel a fejjel. Színes magyar filmvígjáték. Előadás kezdete: 4 óra. Gyilkosságok péntek este. Színes angol bűnügyi film. (14 éven aluliaknak nem ajánlott!) Előadás kezdete: 6 és 8 óra. Matiné Csizmás kandúr. Színes, ja­pán rajzfilm. Előadás kezdete: 10 óra. Hétfői műsor Lövés a ködben. Magyarul beszélő szovjet bűnügyi film. Előadás kezdete: 4 óra. Hívj a messzeségbe! Magya­rul beszélő szovjet film. Elő­adás kezdete: 6 és'8 óra. Befejezték az őszi vetést A határban mindenfelé a befejezéshez közelednek az őszi mezőgazdasági munkák. A héten a Ceglédi Állami Tangazdaság nagykőrösi kerü­letének feketei központjában jártunk. Először az idei száraz ősz miatt nehéz talajmunkát követelő gabonavetésekről ér­deklődtünk. — Jól megszervezett mun­kával, október 20-án befejez­tük az őszi gabonavetéseket — mondotta Czira Sándor ke­rületi igazgató. — Rozsból 139, búzából 380 hektárt vetettünk. A vetéseknek jót tett az utób­bi napokban leesett 15—20 milliméter eső, mely a kikelt növények és a még csírázó magvak fejlődését segíti. — A gazdaság csaknem százhektáros szőlőtelepén, elég jó termést szüreteltünk. Most folyik az állattenyésztésünk alapját adó fő terményünk: a. kukorica törése. Ezzel novem­ber 7-re végzünk. Kukoricá­ból négyfélét termesztettünk. A legjobb eredményeket a kö­zépkorai fajták hozták. Álta­lában a terméseredmények az aszályos nyári időjárás foly­tán, szerényebbek a tavalyi­nál. A gazdaság kertészeti veze­tője, Boldizsár Endre elmon­dotta, hogy most az őszön is folytatják a gazdaság hangá­csi gyümölcsösének fejleszté­sét. A hangácsi homokon 250 hektáron új gyümölcsöst tele­pítenek, melyből eddig 100 hektárt már beültettek, meggy-, cseresznye-, kajszi- és szilvafával. Még ezen az őszön további 30 hektár nemes meggyet és 8 hektár szilvát ültetnek. A talajt már előké­szítették és már a facsemeték is megérkeztek. K. L. Kertbarátklub November 5-én, hétfőn dél­után 6 órakor az Arany János Művelődési Központban, a kertbarátklubban Gábor Ist­ván főkertész tart előadást e csonthéjasok termesztéséről. SPORT - SPORT - SPORT - SPORT-SPORT TEKEHIREK Az összfaeredmény döntött Vágott és cserepes virág A szolnoki rádió műsora November 5-től 11-ig Hétfő, 17.00—18.30: Hírek. Fórum a kereskedelemről. Al­földi krónika. Pepita táncle­mezekből. Hírösszefoglaló, lap- és műsorelőzetes. Kedd, 17.00—18.30: Hírek. Sanzonok. Üttörőhíradó. (A tartalomból: Ha te nem tud­nád. Kölcsönkenyér visszajár. Gyerünk el a zenedébe. (Üj felvételeinkből. A békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium lánykara énekel. A mi kezünk munkája is benne van. Orosz népdalfeldolgozásokat játszik. Jamas last zenekara. Alföldi krónika. Rock percek a Gene­rál együttes felvételeiből. Hír­összefoglaló, lap- és műsorelő­zetes. Szerda, 17.00—18.00: Arcélek. Csütörtök, 17.00—18.00: Hírek Hét közben. Alföldi krónika. Tánczene a szerzők előadásá­ban. Hírösszefoglaló, lap- és műsorelőzetes. Péntek, 17.00—18.30: Hírek. Két dal, egy előadó: a Choc- lets együttes énekel. Grafikon — gazdaságpolitikai riport­műsor. A következő hetek ze- nei műsoraiból. Felvételeinket ajánljuk. Üzemi lapszemle. Ella Fitzgerald énekel. Al­földi krónika. Solti Károly nótafelvételeiből. Hírösszefog­laló, lap- és műsorelőzetes. Szombat, 17.00—18.30: Hí­rek. Ritmusrodeó. Hét végi kaleidoszkóp. (A tartalomból: A nap hírei, eseményei. A hé­ten történt. Egy panaszos mondja. A jövő évi termésért. Hét végi sport- és program- ajánlat. Előzetes alföldi napi­lapokból.) Vasárnap, 17.00: Örökzöldek. 18.00—18.30: Sport és muzsika. Az előadások mindennap a 222 méteres középhullámon hangzanak el. A megyei teke-csapatbaj­nokság idei utolsó fordulójá­ban az autóbuszosok itthon, a tsz-es tartalékok idegenben léptek pályára. Az NB III-as találkozóra a temetőhegyi pá­lyán került sor. Az NB Ill-ban: Bp. Csavar SK—Nk. Mészáros Tsz SK 6-2 (2252—2194). Nk.: Kovács 351, Harsányi 373 (1), Papp 365, Petrovics 360, Farkas F. 361, Lóczi 384 (1). A rutinos vendégek végig vezetve egysé­gesebbek voltak. A megyében. Ceglédi Űt- tröszt KÖZGÉP C—Volánbusz (Nk.) 5-3 (2198—2127); Nk.: Tajti D. 365, Tóth F. 371 (1), Tóth S. 382 (1), Váradi 320; Balogh 316, Ligeti 373 (1); szo­ros találkozón az összfa­eredmény döntött, az NB li­es utánpótlás ellen. Nk. Mé­száros Tsz SK B—Gödöllői SC B 6-2 (2222—2127); Nk.: Ko­vács 395 (1), Mikulás 381 (1), Farkas J. 404 (1), Kasza 342, Matuska 323, Papp 377 (1); a körösiek biztosan győztek. A 20. sz. Volán (MÁVAUT) nagykőrösi kirendeltségének dolgozói felutaztak a közleke­dési dolgozók Budapestre ter­vezett tekespartakiádjára, de ott adták tudtukra, hogy a ke­vés jelentkező csapat miatt t viadal elmarad. Labdarúgás A járási I. osztály állása 1. Vecsés 11 8 2 1 25- 7 18 2. Albertirsa 11 7 3 1 21- 9 17 3. Üllő 11 6 3 2 25-14 15 4. Gyömrö 11 5 4 2 26- 8 14 5. Nagykőrös 11 6 2 3 30-16 14 6. Monor 11 6 2 3 21-17 14 7. Abony 11 6 1 4 26-19 13 8. Törtei 11 6 1 4 19-13 13 9. Maglód 11 5 — 6 18-16 10 10. Mende 11 4 1 6 14-20 9 11. Karatetétien 10 2 4 4 15-17 8 12. Péteri 11 4 — 7 20-24 8 13. Nyáregyháza 10 3 1 6 15-27 7 14. Dánszentmiklós 11 3 — 8 14-32 6 15. Cegiédbercel 11 2 — 9 11-34 4 16. Gomba 11 2 — 9 16-14 4 A ceglédi Magyar—Szovjet Barátság Tsz nemrégiben nyitotta meg Nagykőrösön az Eszperantó utcában új virág­boltját. A magán- és közületi igények kielégítésére naponta érkezik friss, cserepes és vágott virág. Felvételünkön: Ta­kács Mária boltvezető a kiszállított növényeket rendezi. tfj. Fekete József felvétele Az ifjúsági bajnokságban Abony vezet 17 ponttal, a kö­rösi ifik az 5. helyen vannak 8 győzelemmel, 3 vereséggel 30-13-as gólaránnyal, 16 pont­tal. HÉTFŐI SPORTHÍREK Birkózás Sportotthon, 17 óra: Nk. Kinizsi—Motor Zella Mehlis (Német Demokratikus Köz­társaság), serdülő kötöttfogású barátságos nemzetközi csapat­mérkőzés. Kézilabda Kinizsi-sportelep. 14 óra: Nk. Rákóczi isk.—Nk. Petőfi isk., általános iskolás leány Áfész Kupa-mérkőzés. . Kosárlabda Monor: M. Kossuth isk.— Nk. Arany isk., területi úttö­rő fiú-leány és mini fiú-leány bajnoki mérkőzés. Labdarúgás Kinizsi-sporttelep, 14: Nk. Rákóczi isk.—Nk. Petőfi isk., általános iskolás Áfész Kupa- mérkőzés. Ifjúsági sporttelep, 15: Nk. Toldi DSK—Örkény Szakmunkásképző; Kiskunlac- háza: K. Szakmunkásképző— Nk. 224-es Szakmunkásképző, területi diák bajnoki mérkő­zés. Sakk KlOSZ-székház, 19: a No­vember 7. Kupa minősítő egyéni verseny 7. játéknapja. 4 * be a szervezet családvédelmi munkájában. Kiemelésre méltó érdekessé­ge volt a továbbképző foglal­kozásnak Szűcs István előadá­sa. a város szociális intézetei­nek vezetője, s az egészség- ügyi dolgozók pártalapszerve- zetének titkára a város egész­ségügyi ellátásának teljes ke­resztmetszetét feltárva igye­kezett az iskolai vöröskeresz­tes munka helyét meghatá­rozni. Igen sok új ismeretre tehet­tek szert a tanárelnökök a bemutató előadásokon. Palás­ti Erzsébet, a Pest megyei Csecsemőotthon gondozónője a csecsemőápolásról, Horváth Jánosné rendelőintézeti kör­zeti nővér a házi betegápolás­ról, Csengődi Dezsöné rende­lőintézeti asszisztens és Utasi Margit elsősegélynyújtó oktató a balesetet szenvedettek ellá­tásáról tartott vetítettképes előadást. A kétnapos továbbképzés nem okozott csalódást a ta­nárelnököknek, sőt, szakmai színvonalát tekintve kiemel­kedett az utóbbi évek hasonló rendezvényeinek sorából.

Next

/
Oldalképek
Tartalom