Pest Megyi Hírlap, 1979. október (23. évfolyam, 230-255. szám)

1979-10-02 / 230. szám

■ Rudolf RohEicefc Lázár Györgynél Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke hét­főn hivatalában fogadta Ru­dolf Rohlicek csehszlovák mi­niszterelnök-helyettest. A szí­vélyes, baráti hangulatú ta­lálkozón jelen volt Marjai Jó­zsef miniszterelnök-helyettes és Václav Moravec, Csehszlo­vákia budapesti nagykövete. Nagyköveti'szinten Diplomáciai kapcsolat A Magyar Népköztársaság és a Nicaraguái Köztársaság kormánya megállapodtak, hogy nagyköveti szinten dip­lomáciai kapcsolatokat létesí­tenek. Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága első titkárá­nak vezetésével október ele­jén párt- és kormányküldött­ség utazik Berlinbe, hogy — a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának, az NDK Államtanácsának és Mi­nisztertanácsának meghívásá­ra — részt vegyen a Német Demokratikus Köztársaság megalakulásának 30. évfordu­lója alkalmából rendezendő ünnepségeken. Hét végi szállás A Volán főbb f&svesri t/áilssina Egyre nagyobb az őszi szál­lítási forgalom. Szombat-va­sárnap ugyan ez kevésbé érez­hető, de hétköznapokon a MÁV és a Volán alig győzi az igényeket kielégíteni. Hétvégeken viszont még van szabad kapacitás — legalábbis az 1. sz. Volán­nál. ahogy ezt Te'nczer Róbert igazgatóhelyettes elmondta. Dinamikus vezetés | t j követelmények . 11 U Sokszor, sokfélekép­pen írtuk lp a , kife­jezést a gazdasági életben sokasodó tennivalókkal kapcsolatban, címezve a fi­gyelmeztetést mindenek­előtt a vezetőknek. Mert el- . sősorban nekik kell felis­merniük ama bizonyos új követelményeket, hogy az­tán érvényesíthessék is mindennapi irányítómunká­jukban. S mert — mondom — sokszor és sokféleképpen hangzott el az imén­ti félmondat az elmúlt években ___ persze, nem­csa k a publicisták, hanem politikusok, gazdasági veze­tő testületeket képviselő szakemberek részéről is .... a dolog úgy fest. mintha a figyelmeztetésnek nem na­gyon lenne foganatja. S valóban: lépten-nyomon ta­lálkozni megmerevedett, idejétmúlt vezetési gyakor­lattal, gyakran hallani olyan — úgymond: objektív okok­ra történő ~ hivatkozásokat, mentegetődzéseket, amelyek kapcsán még a laikusok­ban is megfogalmazódik a kérdés: valóban kellően ru­galmas. kellően szakszerű, eléggé önálló és invenció- zus-e a mi gazdasági egysé­geink irányítása? ' Tudjuk, például, hogy számunkra létkérdés a ter­mékszerkezet korszerűsíté­se. S mégis: évek óta szin­te mást sem olvasni, halla­ni, mint a nehezen változó termékszerkezettel kapcso­latos bírálatokat, vagy ép­pen magyarázkodásokat. S ha netán valahol mégis tör­ténik valami jó irányú vál­tozás ez ügyben, akkor azt nem a gazdasági élet ter­mészetes mozzanatának te­kintjük, hanem szinte or­szágos jelentőségű esemény­ként ünnepeljük. Vagy: ellaposodott közhely, hogy Magyarországon nem a munkaerghiány^ hanem a teljesítményhiány jelenti a gazdaság egyik nagy gond- ját-baját. S ha valaki fel­ismeri ezt az alapigazságot és eszerint cselekszik, leg­jobb esetben sem ússza meg gyanúsítgatások nélkül. Vagy: a teljesítmény hiány csökkentésére leginkább al­kalmas — s a teljesítmé­nyekkel arányosan — dif­ferenciált bérezés, anyagi ösztönzés alkalmazása kizá­rólag a vezetői döntés függ­vénye. Mégis: ebben sem jutottunk előbbre, mert más tényezők viszont olyan irányban alakítják a társa­dalmi közhangulatot, hogy az mereven szembeszegül mindenfajta differenciálás­nak. Vagy: tudvalevő, hogy az élőmunkánál hosszabb távon lényegesen okosabb, gazdaságosabb befektetés a műszaki fejlesztés szorgal­mazása. De egy-egy jelen­tősebb gépvásárlás, egy-egy valamennyire is számotte­vő rekonstrukció olyan hi­hetetlenül bonyolult folya­mat eredményeként valósít­ható csak-meg. hogy sokan választják — kénytelen-kel­letlen —. a könnyebb meg­oldást: gyarapítani a lét­számot. Vagy: tudjuk, hogy a jelenlegi gazdaságfejlesz­tés első számú parancsa, inkább kevesebbet, de azt, amit gyártunk, ki­fogástalan minőségben, ver­senyképes áron, és a való­ságos piaci keresletnek megfelelően állítsuk elő. E feltételrendszer megannyi vezetői döntés alapja, kiin­dulópontja. Ugyanakkor a vállalati tevékenység hiva­talos értékítélete nagymér­tékben függ bizonyos meny- nyiségi tényezőktől, a vál­lalatok „rangja” pedig egy­értelműen a növekedés függvénye. Nem mintha a mammutszervezet alkal­matlan lenne a versenyké­pesség kritériumainak ki­elégítésére, de — bizony­gatják ezt meggyőző érvek­kel a szakemberek — gaz­daságunkban inkább. a könnyedség, a gyorsaság, a rugalmasság és a mozgé­konyság vezethet gyorsan kihasználható eredmények­re. Vagyis nem a mérete­ken alapuló „tekintély”, ha­nem a produkció alapján kellene dönteni a vállalatok megítélésében. S ez nagy valószínűséggel arra bátorí­tana, hogy szokatlanabb, merészebb vezetői döntése- . két is hozzanak. Az iménti példákat csak azért említettem, hogy vala­melyest érzékeltessem: az új . követelmények 'felisme­rése és érvényesítése nem csak és nem kizárólag a gyakorló vezetőkön múlik. Munkájuk körülményei sok esetben állítják őket szin­te megoldhatatlan dilem­mák elé. és gyakorta érthe­tő, ha sokan inkább meg­kerülik e dilemmákat, ma­radnak a messzire ugyan nem vezető, de mindenkép­pen kockázatmentesebb úton. A vezetői munka, és ál­talában a gazdálkodás ap­rólékosan, esetenként aggá­lyoskodó körültekintéssel szabályozott feltételrend­szere persze csak nehezen változik. Ezt tudni kell. de azt is, hogy még ez a fel­tételrendszer sem zárja el a kezdeményezés, vagy ha úgy tetszik: az új feltéte­lekhez való igazodás útját. S hogy miért mindig az új feltételek emlege­tése? Mert a gazdaság semmilyen körülmények között sem tekinthető moz­dulatlannak. A legkedvezőt­lenebb körülmények között is szüntelenül változó, for­málódó, új meg új jelensé­geket produkáló folyamat­ról van szó, mely változá­sokhoz a gyakorló vezetők mégiscsak könnyebben iga­zodhatnak. mint a — ter­mészeténél fogva is nehéz­kesebben mozduló — álla­mi szabályozás. Arról nem is beszélve, hogy az általá­nos feltételrendszer esetle­ges módosításait többnyire a gyakorlati kezdeményezé­sek kényszeríthetik ki. Eb­ben az összefüggésben is igaz a tétel: a változó gaz­dasági követelmények egy­re dinamikusabb vezetés't követelnek. Vértes Csaba Szombaton Pest megyében az 1. sz. Volán 1070 teherautót állított forgalomba. Az úgy­nevezett .rakodó gépkocsiveze­tők mellett még betvenhárom szállítómunkásuk és tizenhét rakodógépük dolgozott. A leg­több, ötvenhat gépkocsit a Nagykőrösi Konzervgyár vett igénybe, főképp a gazdaságok­tól a feldolgozandó zöldség és gyümölcs beszállítására. A Csepel Autógyárnak harminc­hat, a Kavicsbánya Vállalat Pest megyei üzemeinek har­minchárom Volán-kocsira volt szükségük. A cukorrépa-szállítás ép­pen hogy megkezdődött. Err© a Volántól mindössze hat járművet kértek a nagykátai és környéki gazdaságok. A hét végi forgalom körül­belül 40 százaléka volt az át­lagos hétköznapinak, De nem­csak szombaton és vasárnap, hanem késő délután és éjszaka is kevesebb teherautót kérnek a vállalatok. Éjszakánként pél­dául Pest megyében mindössze száz-százötven gépkocsival fu­varoz a Volán. Jó lenne tehát, ha a vállalatok, szövetkezetek szállítási felelősei erre is fi­gyelnének. A MÁV-nál, pontosabban a MÁV budapesti igazgatóságá­nál más a helyzet, ök is keve­sebbet szállítanak szombaton és vasárnap, de ettől függet­lenül glőfordul, hogy ilyenkor sém tudnak minden igényt ki­elégíteni. A nemrégiben • a MÁV-nak tártott sajtótájékoz­tatóval egybekapcsolt körkon.- ferencián ugyan elhangzott, hogy garantálják a szombat­vasárnapi igényelt kocsikiállí- tfjst — ahogy azt lapunkban meg is írtuk —, de ezt sajnos nem minden esetben tudják megvalósítani. Oka: számos vállalat szombatra és vasárnapra nem üríti ki a vagonokat. Ä MÁV nyilvántartása szerint az elsősorban a DCM-re. a Ceglédi Tangazdaságra, a Mo­non Állami Gazdaságra. a Pest—Komárom—Nógrád me­gyei Élelmiszer- és yegyiáru Nagykereskedelmi Vállalatra vonatkozik. A legjobb rakodók pedig: az 1. sz. Volán ceglédi telepe, a Közúti Gépellátó Vál­lalat ceglédi üzeme és a Hun- garofruct budaörsi hűtöháza. Most szombaton az igazgató­ság területén 3 ezer vagont kellett kirakni, s 2600-at meg­pakolni. Az áru többsége szén, kő, kavics, olaj és műtrágya. Cukorrépát eddig csak Kis- kunlacházán adtak föl, szep­tember 20-tól mostanáig 2150 tonnát Sz. P. PEST MEGYEI VBiC PROLETÁRJAI, KYBŰUETBCÍ XXin. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM Ara 1,20 forint 1979. OKTÓBER 2., KEDD Barázdát vágnak az' ekék Jót huSmBntsk ess őszi munkák Pe.s# megyében Gépek dübörögnek a földe­ken, szünetelők lármájától hangosak a szőlők, a gyü­mölcsösök. Teljes a nagyüzem Pest megye termelőszövetke­zeteiben, s állami gazdaságai­ban. Az elmúlt hetekben rend­szeresen adtunk hírt arról, egy-egy közösségben miként haladnak az embert, gépet próbára tevő nagy munkával — a kukorica, a cukorrépa, a napraforgó betakarításával, s az őszi vetések előkészítésé­vel, jövő évi kenyerünk meg­alapozásával. Vajon, a megye egészét tekintve, mit végeztek el eddig a gazdaságok a rá­juk rótt tennivalókból. hol tartanak az őszi mun­kák? A kérdésre Stágl József, a Pest megyei Tanács mezőgaz­dasági osztályának termelés- fejlesztési és1 szakfelügyeleti csoportjának vezetője adott választ. Elmondta tájékoztatá­sában, hogy a tavalyinál az év hasonló időszakához vi­szonyítva, jobban halad a munka a gazdaságokban. Mint­egy ,10—12 százalékkal töb­bet végeztek el eddig a beta­karításból, az őszi szántásból, mint az elmúlt évben. Meg­felelő mennyiségű és jó mi­nőségű vetőmag kerülhet a jól előkészített magágyba. A rendkívül száraz időjárás mi­att a gépek is nagy erőpróbá­nak vannak kitéve, nehezen birkóznak a kemény talajjal, de eddig derekasan állják a sarat. Az Agroker is felkészült az őszre, a gazdaságoknak a korábbi éveknél mind meny- nyiségét, mind minőségét te­kintve, a traktorok, erőgépek, s munkagépek nagyobb vá­lasztékát kínálja, Van elegendő műtrágya Is. némi gondot a fontos táp­anyag, a kálium döcögő ellá­tása okoz A kedvező adottságok mellett, jól halad a beta­karítás, s ezt a számok Is alátámaszt­ják. A több mint 82 ezer hek­tár szemes kukorica egynegye­de került a szárítókba, az ál­latok takarmányozásában nél­külözhetetlen silókukricát jó minőségben csaknem teljes egészében levágták már. A cukorrépának egynegye­de utazott már feldolgozó helyére, a cukorgyárakba. A töhb mint tízezer-két­száz hektár napraforgó 82 százalékát aratták már le a gazdaságok, s több mint 80 százalékban tárolókba került a burgonyatermés is. A monori Kossuth Termelőszövetkezetben háromszáz hektáron vetnek rozsot. Nagy gondot fordítanak e munkára, mert a gazdaság a termést vetőmagként értékesíti majd. ! Nem kezdődött még meg az | igazi nagyüzem a zöldséfibe- takarítáisban. Eddig a piac igényelnek megfelelően, alig több mint egyhannadÓJt szedték fel a háztartásban nélkülözhetetlen növények- í nek. A gyümölcsösök csaknem 90 százalékában már termé­süktől megfosztva állnak a fák, de bőven van még tennivaló a szőlőskertekben, az 5898 hek­tár negyvenegy százalékáról szüretelték le a bornak valót. A gazdaságok legfontosabb tennivalója kétségkívül, a ve­iírhordó kábelek A Magyar Kábel Művek erősáramú és hírhordó kábeleit, kü­lönböző rendeltetésű vezetékeit mintegy harminc országba ex­portálják. tés és az őszi mélyszántás. A szervezett munka bizonyítéka, hogy háromnegyed részben már elkészítették a szántást az őszi vetések alá, s a mélyszán­tás több mint egyötödével vé­geztek. A búza 14, a rozs 75 százaléka már a földben van, s az őszi árpa 87 százalékát vetették el, eddig a gazdasá­gok. A termelőszövetkezetek­ben, állami gazdaságokban más munkákkal egy időben fo­lyamatosan és rendben. ha­ladnak a sasarvestrágy ázással is. Jobb, gazdaságosabb Úg fúrógép a ceglédi £VIG-ből Míg a korábbi években többnyire megelégedtünk az­zal, ha egy gép több-kevesebb sikerrel ellátta feladatát, ma már egyre kritikusabb pillan­tásokkal mérjük fel külső megjelenését is. Így a funk­cionális tervezés mellett a forma kialakítása is előtérbe kerül. Az Egyesült Villamos­gépgyár ceglédi Kisgépgyárá­ban, ahol a népszerű barkács- készlet berendezései készül­nek, olyan új fúrógép sorozat- gyártását kezdik meg a jövő év első napjaiban, amely kül­ső megjelenését, tekintve is más lesz, mint az eddi­giek. A már -elkészült mintada.- rab — melyet hivatalosan középfogantyús barkácsfúró- gépnek neveznek — a közel­múltban befejeződött őszi BNV-n is sikert aratott. Az elismerés egyik alapja nyilván az élénk, mondhatni vidám szín, a szemre is rendkívül tetszetős forma volt. de leg­alább ekkora figyelmet érde­melnek az újdonság rejtet­tebb, elsősorban a gyártás so­rán jelentkező előnyei. A konstruktőrök ugyanis arra törekedtek, hogy a lehető leg­kevesebb forgácsolási munká­val lehessen előállítani az egyes alkatrészeket. A mű­anyag ház például semmine­mű utólagos megmunkálást nem igényel. Ehhez természe­tesen a lehető legnagyobb precizitással kell elkészíteni a gyártás során használt szer­számokat is. Ez a gondosság azonban jól megtérülő befektetésnek bi­zonyulhat, nemcsak a szer­számok, hanem az egész ter­mék vonatkozásában. A fejlesztési törekvések Eredményeképpen ugyanis olyan újdonsággal je­lenhetnek meg a piacon a ceglédiek, amely vásárlói ked­vet élesztgető műszaki előnyei mellett előállítását tekintve is gazdaságosabb, tehát verseny­képesebb az eddigieknél. W. B. KÖZELET Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke táviratban üdvö­zölte Alhadji Sheku Shagarit, a Nigériai Szövetségi Köztár­saság elnökévé történt beikta­tása, valamint az ország füg­getlensége kikiáltásának 19. évfordulója alkalmából. Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára hazaér­kezett latin-amerikái körútjá­ról. Gerhard Schürer miniszter­elnök-helyettes, az NDK Álla­mi Tervbizottságának elnöke, aki Huszár István miniszterel­nök-helyettessel, az Országos Tervhivatal elnökével folyta­tott megbeszéléseket, eluta­zott a magyar fővárosból. Karel Polak csehszlovák építésügyi miniszter tegnap Budapestre érkezett Ábra­hám Kálmán építésügyi és vá­rosfejlesztési miniszter meg­hívására. Vcikko Helle, a Finn Szo­ciáldemokrata Párt elnökhe­lyettese, tegnap az MSZMP Központi Bizottsága meghívá­sára, delegáció élén Budapest­re érkezett. Allan Miller, az Ausztrál Szocialista Párt főtitkárhe­lyettese vezeti azt a küldött­séget, amely hétfőn az MSZMP Központi Bizottságának meg­hívására, a magyar fővárosba érkezett. Síáe'úir lérnets veeeféséve! Magyar küldöttség Blank az HBiC-ba

Next

/
Oldalképek
Tartalom