Pest Megyi Hírlap, 1979. augusztus (23. évfolyam, 178-203. szám)

1979-08-08 / 184. szám

8 1979. AUGUSZTUS 8., SZERD HÍREK 4- HÍREK 4-HÍREK -+ HÍREK + HÍRE K 4 HÍREK 4 HÍREK 4- HÍREK 4 HÍREK 4 fi MA: 1979. augusztus 8. Szerda. László nap­ja. A nap kél 4.30 — nyugszik 19.09 órakor. A hold kél 19.19 — nyug­szik 4.42 órakor. PÉNTEKEN TEMETIK VARHELYI ENDRÉT Az Operaház igazgatósága közli, hogy Várhelyi Endre érdemes művész temetése au­gusztus 10-én, pénteken 3 óra­kor lesz a Farkasréti temető­ben. Általában kevés felhő, leg­feljebb a Dunántúlon egy-két helyen gyenge záporral. Mér­sékelt, napközben kissé meg­élénkülő déli, délkeleti szél. A nappali felmelegedés tovább erősödik. Várható legmaga­sabb nappali hőmérséklet: 27 —32 fok között. — A túrái nagyközségi ta­nács vb-ülésén értékelték a két helyi óvoda munkáját, amelyekben az óvodás ko_ rúaknaik csupán 68 százalé­kát tudták elhelyezni. A község 71 óvodáskorú ci­gánygyereke közül viszont mindössze heten járnak a gyermekintézményekbe. Tú­ra másik aktuális, égető problémája a parlagföldek hasznosítása. A községben 180 hektárnyi a kihasználat­lan földterület — Víznyelő. A Budapesti Spartacus hegymászói eddig ismeretlen, 150 méter mély­ségű víznyelőt fedeztek fel a 652 méteres Naszály hegyol­dalán egyik túrájuk alkalmá­val. — Könyvtárak. Javultak a könyvtárak működési felté­telei Budaörsön, Üllőn, Aszó­don, Túrán, Csemőn, Tápió- györgyén és Lóréven. Me­gyei keretből létszámfejlesz­tésre kapott lehetőséget 24 település könyvtára. Ebben az évben a könyvtárakra — a megyei költségvetésből — 4 millió forinttal többet for­díthatnak. — Vágóállatok exportra. A tóalmás! Lenin Egyesült Mgtsz hízó marhákat és ju­hokat tenyészt. Ezekből a vágóállatokból 198 tonnát kívánnak — zömében ex­portban — értékesíteni. JESUS CASTELLANOS SZÁZ ÉVE, 1879. augusztus 8-án született, és 1912-ben halt meg Jesus Castellanos kubai író, kritikus, Havannában született, jómó­dú családból. Bölcsészeti ta­nulmányokat folytatott, s ér­deklődése eleinte megoszlott a rajzmüvészet és az irodalznár- kodás között. Első sikerét is karikatúrákkal és kritikákkal aratta. Korán kezdett elbeszélé­seket írni, amelyekre Nietzsche filozófiája és a francia natu­ralizmus nyomja rá bélyegét. 1908-ban látott napvilágot Az összeesküvés című elbeszéléskö­tete; e legismertebb kötetének hőse egy fiatal, felvilágosult orvos, aki minden igyekezeté­vel azon van, hogy megváltoz­tassa embertársainak elmara­dott gondolkodásmódját. Castellanos irodalomtörténeti munkássága elsősorban azért jelentős, mert műveivel először sikerült áttörnie a Kubában eddig egyeduralkodóként létező XIX. századi spanyol realiz~ must. Említett elbeszélésköte­tén kívül Jelentősebb műve még Az érzelmes bozót cím­mel 1909-ben megjelent regé­nye, valamint egy rangos el­beszéléskötet, A szárazföld belsejéből címmel. Újabb megállapodás külföldi cégekkel A következő tíz évben' mintegy 9000 Ikarus autóbuszt szerelnek össze, döntően ma­gyar részegységekből és alkat­részekből az angolai autóbusz- gyárban. Erről írt alá meg­állapodást a Mogürt és az Ikarus a Sacma angolai gyár­ral. A szállítások még az idén megkezdődnek. Az Ikarus Gyárnak ez már a negyedik külföldi autóbusz­szerelő üzeme. Malgasban két hónapon belül kezdődik meg magyar segítséggel az autóbu­szok összeszerelése. Irakban, öt éve folyik autóbusz-össze­szerelés magyar közreműkö­déssel, a Bagdad melletti gyár­ból eddig több mint 3000 Ika- rus-busz gördült ki. Kubai portnerükkel ez év elején ír­tak alá 1000 Ikarus-busz ösz- szeszerelésére vonatkozó meg­állapodást. Ceglédről Kolonial bútor és fasarok Heti előrejelzésünk r * Átmenetileg csökken a hőmérséklet! Ha azt mondom, hogy csa­vart oszlop, kötél faragás, pa­pucsláb, ólomfoglalatú üvegbe­tét, rozetta és díszléc, s mind­ez bútoron, akkor szinte biz­tosra veszem, hogy sokan társítják képzeletükben a ko­lóniánál. A ceglédi Stylus Fa­ipari Szövetkezetben gyártják díszekkel a francia ágyakat, ülőgarnitúrákat. A népszerű kolóniái bútorokon kívül la­borasztalokat és kárpitozott garnitúrákat is készítenek. A Stylus és a Cegléd heverők és fotelek legtöbbjét belga plüs­sel vonják be. A mutatós, di­vatos bútorok nagy részét a fővárosi üzletek és a szolno­ki Domus Áruház kapja. E termékek hoznak hírnevet a ceglédi faipari szövetkezet dolgozóinak, de arról már ke­vesen tudnak, hogy műhe­lyeikben fasarkok, sámfák, fabetétek, más néven bőripari fakellékek ezrei ás készülnek. A fatömegcikk részlegben Skolnikovics István brigádja éppen az Egyesült Cipészipari és Szolgáltató Szövetkezetnek állít elő fasarkokat. Kovács György nyolcezer fasarkot gyárt tíz nap alatt. Míg beszé­lünk, lassan finom, puha por ülepezik le. A munkások el­mondják: az elszívó még nem üzemel. Egy másik brigád, alig elkü­lönülve a kopir- 4 csiszoló­gépek kezelőitől, vég nélkül szögei. Heverők ágyneműtar­tóit fenekelik farostlemezzel. A kartácsszegek ezreit verik ebbe a termékbe. A fatömeg­cikk részleg tizennégy munká­sa megtanulta valamennyi teendőt, így mindenki minden gépet tud kezelni. Ha kell, talpakat másolnak, ha kell, csiszolnak, szegeinek, mázol­nak, sőt a megrendeléstől füg­gően megjavítják a mázsák faalkatrészét, a hordók don­gáit is. U. Gy. Következik: a paradicsom Javában tart a szezon Az elmúlt hét nap alatt kániku­lai meleg napok alakultak ki. A 10—14 órás napsütés és a szub­trópusi meleg levegő beáramlása következtében a hőmérséklet csúcsértéke 30, 36 fok között ala­kult. A legmagasabb hőmérsék­leteket a Körösök vidékén és a Maros mentén mérték, de előfor­dult 36 fok a Mátra alján is és a Közép-Tisza vidékén. Az elmúlt hét végén a Kárpát-medencén egy gyors mozgású hideg front vonult át, viharos erősségű széllel. Ha­tására csökkent a hőmérséklet, sokfelé alakult ki záporeső, ziva­tar. A Szamos vidékén 40 mm körüli csapadékot mértek. Az elkövetkező időszakra a me­leg, nyári idő lesz a jellemző. A sok napsütés hatására a hőmér­séklet tovább emelkedik, ezen a héten 27, 32 fok közötti maximu­mok várhatók. A hét végén át­menetileg megnövekszik a felhő­zet, záporok, gyenge zivatarok ki­alakulhatnak, a hőmérséklet csök­ken. A jövő hét első napjaiban hőmérséklet az évszaknak megfe­lelő érték körül alakul. PROGNÓZIS A MEZŐGAZDASÁGNAK Az elmúlt héten szokatlanul meleg időjárás uralkodott hazánk területén. Az ország keleti felében szinte mindenütt legalább 30 fo­kig emelkedett a hőmérő higany­szála, a délutáni órákban, de igen gyakran fordult elő 34—36 fokos hőmérséklet is. Az éjszakák is Igen enyhék voltak hajnalban általában 20 fok körüli legala­csonyabb hőmérsékleteket mértek. Csapadék a hét folyamán leg­inkább Szabolcs-Szatmár és Bor­sod megyékben esett, gyakran he­lyes zivatarok kíséretében. Az Alföld keleti és déli részén igen kevés csapadék hullott, vagy egyáltalán nem volt eső. Sok helyen mű­ködtek az öntözőberendezések, hogy a másodvetéseket ne érje nagy károsodás, mivel a talaj fel­ső. 50 cm-es rétege meglehetősen száraz. Hibaigazítás. Tegnapi lapszá­munk 5. oldalán. Kölcsöngépek — Szlovákiában című cikkünk utol­só bekezdéséből két szó kima­radt. A helyes szöveg a követ­kező: A nagykátai járásbeli közös gazdaságok — a tóalmás! és a tópiószentmártoni tsz — a Nóg- rád megyeiek segítségére siettek. A hét végén hűvös légtömegek beáramlásának hatására pusztító szélviharral búcsúzott a kánikula. A heves szélvihar, mely helyen­ként felhőszakadással párosult, nagy károkat okozott, nem kímél­ve a gyümölcsfákat sem, ágakat tört le, gyümölcsöket vert le. A továbbiakban eleinte napos, meleg idő várható, a nappali fel- melegedés 27—32 fok között lesz. A hét végén átmeneti lehűlés kö­vetkezik be, ek':or záporok, ziva­tarok kialakulására is számítha­tunk, a nappali felmelegedés 25 fok körül alakul. A jövő hét ele­jén ismét legalább 24—29 fokig emelkedik a hőmérséklet. A haj­nali lehűlések általában 14—19 fok körül alakulnak. Talajnedvesség % Megye 0—50 cm 50—100 Pest 35—45 40—50 Nógrád 45—50 30—40 Heves 50—55 35—40 Szolnok 30—40 25—35 Bács-Kiskun 30—35 30—40 A Pest megyei konzervgyá­rakban is javában tart a nyá­ri főszezon. A gazdaságokból folyamatosan érkeznek a nyersanyagszállítmányok, ame­lyek rövid előkészítés után a feldolgozó rendszerekbe ke­rülnek. Augusztus elején az uborka ad munkát. A termés kedvező, az üzemek a terve­zettnél valamivel nagyobb mennyisége# vesznek át a mezőgazdaságtól. Zöldbabból is a vártnál jobbak a kilátá­sok. A gyümölcsök tartósítása jó •ütemben halad. Sajnos, egyes gyümölcsfajok kínálata a vártnál kisebb. Sárgabarack­ból a tervezettnek csak alig több mint egyharmadát tud­ták befőznd, és az eredeti elő­irányzatnak mintegy kéthar­madát tudják teljesíteni őszi­barackból. Nem a termelőkön múlott; a tél végi, tavaszi fa­gyok, vitték el a barackter­més egy részét, s ezért kerül kevesebb a feldolgozó gépso­rokba is. A konzervipar legnagyobb tömegű áruja a paradicsom: 12 üzemben főzik a paradi­csomot, készítenek belőle sű­rítményt, ivóiét. Az üzemek az első szállítmányokat már átvették. A paradicsom fő szezonja 7—10 nap múlva kezdődik. A termés minőségé­vel elégedettek a szakembe­reit. — Lovasiskola. A hódme­zővásárhelyi áfész lovasisko­lát nyitott a Vác környéki Katalin pusztán. Az oktatás a közelmúltban már meg­kezdődött. Útközben Kezdő az autópályán A szorongásokkal küzdő kezdő vezetők hibáznak, amikor az autópályán pró­bálnak gyakorlatot szerez­ni. A gyakorlásra jobb módszer, ha gyér forgalmú utakon ismerkednek a gépkocsivezetés technikájá­val, majd fokozatosan kap­csolódnak be az erősebb forgalomba és csak ezután próbálkoznak az autópá­lyán. De akkor is olyan idő­pontot válasszanak az in­dulásra, amikor nincs csúcsforgalom. Néhány ta­nács azoknak a nem telje­sen kezdő autósoknak, akik autópályán indulnak túrá­ra: — Az a kocsi, amelyik a városi forgalomba még en­gedelmesen viselkedik, nem biztos, hogy ugyanezt te­szi nagy sebességgel halad­va. . Ezért nem mindegy, hogy milyen a jármű mű­szaki i állapota. Gondoljunk csak arra. milyen sok gép­kocsi, motor vesztegel a leálló sávokon. A gumik­ban az előírttól eltérő lég­nyomás állandó Vezetésbi­zonytalanságot okozhat. — Külön meg kell szok­ni a gyorsítósávok helyes használatát. Az itt becsat­lakozni kívánó gépkocsikat körültekintő sávváltással vagy enyhe lassítással, de semmi esetre sem hirtelen fékezéssel kell segíteni, mert a járműveket ezzel balesetveszélyes helyzetbe sodorhatjuk. Ugyanez vo­natkozik az M3-as autópá­lyán az úgynevezett ka­paszkodósávokban haladó járművek visszasorolásá- nak elősegítésére. — Az efözés nagy se­bességnél lényegesen ve­szélyesebb manőver, mint a megszokott városi forga­lomban, ezért nagy körül­tekintéssel és határozottan hajtsuk végre, s ne felejt­sük el. hogy jobbról előzni az autópályán is tilos. — Az autópálya leálló- sávján csak műszaki hiba miatt szabad megállni és ki kell tenni a veszélyt jelző háromszöget. Soha ne fe­ledkezzünk meg arról a felelősségről, ami a gépko­csivezetőt terheli saját és utasai biztonságáért. A vo­lán mellett nincs helye könnyelműsködésnek, ál­modozásnak, figyelem el­vonó csevegésnek. H. B. A váci Naszályban Csehszlovák áruházi hét Több ezer vásárló várta a hét első napján a váci Na­szály áruház előtt a plakáto­kon, transzparenseken hirde­tett csehszlovák áruházi hét ünnepélyes megnyitását. A népszerű bevásárlóhely hom­lokzatát magyar és csehszlo­vák zászlókkal díszítették, á lépcsőházi feljárónál fényké­pes tablókon mutatták be a losonci rokon-szövetkezet je­lentősebb üzleteit, szállodá­ját, áruházát. Az ünnepélyes megnyitón ott volt Balogh László, a Pest megyei pártbizottság titkára, Vissnyi István, a Vác Városi Pártbizottság osztályvezetője, Marsalek Pál, a váci járási pártbizottság munkatársa, dr. Rissanek Klára, a váci járási hivatal elnökhelyettese és Tari Kálmán, a Vác Városi Tanács VB elnökhelyettese is. i Furák János, a Vác és Vi­déke Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet elnöke köszöntötte a megjelenteket Elmondta, hogy Vác Észak- Pest megye legjelentősebb kis­kereskedelmi központja. Von­záskörzete nagy, kiterjed a határig. A határvíenti terüle­tek lakossága élő kapcsolat-, ban van egymással. A vendégek nevében Suha) János, a losonci JEDNOTA elnöke hangsúlyozta, hogy a losonci JEDNOTA Fogyasztá­si Szövetkezet és a Vác és Vidéke Áfész árucseréje hosszú távú szerződésen alap­szik. Papp Rezső Zárfeltörésért a bíróságra Eltűnt a bűnjel A napokban több kókai pá­linkaperről számolt be la­punk. A megyei Vám- és Pénzügyőrség fővárosi köz­pontjából azóta újabb kétré­szes bűnesetről kaptunk hírt. Tavaly az egyik áprilisi el­lenőrzés során a zöld egyenru­hások 531 liter cukrozott cef­rét találtak egy épülő ház földszinti helyiségében. A hor­dókon kívül hamarosan egy komplett főzőberendezés is elő­került, a tulajdonos László Já­nos 65 éves, Kóka, Homok ut­ca 2. szám alatti lakossal együtt. A pénzügyőrök jegy­zőkönyvezés után elszállították KOSSUTH RÁDIÓ 4.25—7.59: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek. Időjárás-je­lentés. 8.05: Műsorismertetés. Kb. 8.20: A mai nap kulturális prog­ramjából. 8.25: Slágerturmix — gyerekeknek. 9.00: Nótacsokor. 9.48: Tarka mese, kis mese. 10.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 10.05: Csiribiri. 10.35: Válaszolunk hallga­tóinknak. 10.50: Kamaramuzsika. 11.30: Lehoczky Éva operettfelvé­teleiből. 12.00: Déli krónika. 12.20: Ki nyer ma? 12.30: Reklám. 12.35: Üj falusi krónika. 12.55: Operaslágerek. 13.25: Örökzöld dzsessszmelódiák. 14.28: Magyar zene. 15.00: Hírek. Időjárás-jelen­tés. 15.10: A Magyar Rádió és Te­levízió énekkara Grabócz Miklós kórusműveiből énekel. 15.28: Euró­pai gyermektalálkozó. 15.58: Hall­gatóink figyelmébe! 16.00: Ütköz- ben. 16.05: Reklám. 16.08: Kritiku­sok fóruma. 16.18: Daloló, muzsi­káló tájak. 16.38: Nikola Nikolov operafelvételeiből. 17.00: Hírek. Ütközben. 17.07: Mire jó a nyúl- bőr? 17.32: Goldmark: Falusi la­kodalom — szimfónia. 18.15: Hol volt, hol nem volt... 18.25: Mai könyvajánlatunk. 18 28: Hallgatóink figyelmébe! 18.30: Esti magazin. 19.15: Az önkényuralom és a ki­egyezés kora. 20.00: Jascha Heifetz lemezfelvételei. 20.35: Hallgassunk operát! 22.00: Hírek. Időjárás-je­lentés. 22.15: Sporthírek. 22.20: Amerika, 1979. 22.30: Tillai Aurél vezényli a Magyar Rádió és Tele­vízió énekkarát. 22 45: Hámori András riportja. 23.00: Orosz és szovjet szerzők műveiből. 24.C0: Hírek. Időjárás-Jt-lentés. 0.10: Kecskés Sándor klarinétozik. 0.25: Himnusz. PETŐFI RÁDIÓ 4.25—7.59: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek. Időjárás-jelen­tés. 8.05: Filmzene. 8.20: Világtör­ténelem dióhéjban. 8.33: Idősebbek hullámhosszán. 9.28: Szimfonikus könnyűzene. 10.00: Zenedéid ott. 11.21: Orosz nyelvű hírek. 11.30: A Szabó család. 12.00: Énekszóval, muzsikával. 12.30: Hírek. 12.33: Tánczenei koktél. 13.20: Hol élsz? 13.30: Labirintus. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00: A Petőfi rádió zenés délutánja .. . Nagyke- ringők fúvószenekarra. 14.25 Né­hány perc tudomány. 14.30: Hírek. Időjárás-jelentés. 14.35: Slágermú­zeum. 15.30: Operettkettősök. 16.06: Római regék. 16.28: Műsorismerte­tés. 16.30: Hírek. 16.33: Ütközben. 16.35: Egészségünkért! 16.40: Fiata­loknak! 17.30: ötödik sebesség. 18.30: Hírek. 18.33: A-tól Z-ig a popzene vi­lágában. 19.13: Zenekari operarész­letek. 19.45: A beat kedvelőinek. 20.30: Hírek. 20.33: Kíváncsiak klubja. 21.23: Az Állami Népi Együttes felvételeiből. 22.10: Kelle­mes pihenést! Közben: 23.00: Hí­rek. Idő járás-jelentés. 24.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 0.10: Műsorzárás. 3. MŰSOR 8.00: Hírek. Idő járás-jelentés. 8.05: Műsorzárás. 8.08: XIX. száza- v di operából. 9.00: Zenekari mu­zsika. 10.00: Olasz barokk kama­razene. 10.45: Francia madrigálok. 11.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 11.05: Dzsesszfelvételekből. 11.27: Ferencsik János vezényel. 13.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 13.05: Mű­sorismertetés. 13.07: A kamaraze­ne kedvelőinek. 14.00: Az önkény- uralom és a kiegyezés kora. 14.21: Marton Éva és Melis György Ver- di-kettősöket énekel. 15.00: Üj le­mezeinkből. 15.30: Századunk ka­marazenéjéből. 16.51: öt földrész zenéje. 17.00: Meditáció. 17.10: Részletek Rossini operájából. 18.15: Brahms: II. szimfónia. 19.00: Hí­rek. Időjárás-jelentés. 19.05: Hang- felvételek felsőfokon. 19.51: Bever­ly Sills opcrafclvételeiből. 20.23: Modern írók portréi. 20.43: A dzsessz történetéből. 21.23: Az ön­kényuralom és a kiegyezés kora. 22.11: Zenetörténeti érdekességek. 22.52: Csajkovszkij: esz-moll vo­nósnégyes. 23.30: Hírek. Időjárás­jelentés. 23.45: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ 9.00: Tévétorna. 9.05: Óvodások filmműsora. 9.25: Delta. 9 45: A tenger titkai. 10.35: Veszélyes nyo­mozás. 4. rész. 11.25: Lehet egy Nyeléssel több? 16.10: Hírek. 16.15: Chicago újévi rockestje. 17.20: Reklám. 17.25: A világ cirkuszai. 18.15: Szünidősök. 18 45: Staféta. 18.55: A közönségszolgálat tájékoz­tatója. 19.00: Reklám. 19.10: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Ra­kéta a Holdra. Angol film. 21.25: Panoráma. 21.55: Nyitott könyv. 22.50: Tv-híradó, 3. 2. MŰSOR 20.00: Déry Tibor: Az óriáscse­csemő. Dráma egy felvonásban. 21.25: Tv-híradó, 2. 21.45: Tusa Er­zsébet Liszt-hangversenye. a lepárlót, míg a cefrét a hely­színen zár alá vették, s hiva­talos papírral gondos megőr* zésre hívták fel a gazdát. Né­hány hónap múlva a Nagyká­tai Járásbíróságra került a» ügy, s László Jánost 5 ezer fo­rint pénzbüntetésre, valamint a lefoglalt tárgyak elkobzására ítélték. Március 9-én megje­lentek a pénzügyőrök Kákán, hogy megsemmisítsék a cef­rét, ám annak időközben nyo­ma veszett. S itt kezdődött az ügy második felvonása. László János hiába mutatott két hely­beli ember aláírásával tanúsí­tó papírt a cefre kiöntéséről,' mégis zárfeltörésért újabb fel­jelentést tettek ellene. A má­sodik bírósági döntés ismét vétkesnek mondta ki a férfit, és ezúttal 1500 forint pénzbír­ságra, valamint a veszélyezte­tett szeszadó — több mint 11 ezer forint — megfizetésére kötelesek. László János azzal védeke­zett, hogy az erősen erjedő cefrét ellepték a bogarak és a legyek, ezért volt kénytelen kiönteni azt. A férfi szavai igazak is lehetnek, de persze kérdés: valóban megsemmi­sült-e a félkész pálinka? A Vám- és Pénzügyőrségen kér­deztük meg, mi a teendő ha­sonló esetben? A parancsnok­ság egyik munkatársának tá­jékoztatása szerint az illetékes pénzügyőri szakasznál (jelen esetben a ceglédi egységnél) kell bejelentést tenni, s a kiér­kező pénzügyőr jelenlétében már meg lehet válni a kelle­metlenné vált bűnjeltől. B. E. ’ • ' • A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága es a pest megyei-ratines-~mpja. Megjelenik — hétfő kivételével — naponta. — Főszerkesztő- Siel Arnes — „muri nini in Főszerkesztő-helyettes: Arkus István és Mészáros János. - Szerkesztősé*: Budapest VIII. Somogyi Béla u. «. 1951. - Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat, Budapest, Blaha Lulza nCCT MlPYh HlRlAr tér 3. 1959. Felelős kiadó: Csollány Ferenc igazgató. A szerkesztoseg es £i kiadóhivatal központi telefonja: 343-100 és 336—130. — Szerkesztőségi titkárság- 140—447 1 I Lwl lYlLQ I ti niíitní FIOKSZKRKESZTOSEGEINK: Ceglédi Hírlap, Cegléd, Kossuth tér 1. Pf.: 19. 2701. Telefon: 11—400. — Gödöllő és Vidéke, Gödöllő. Szabadság tér 1 Pf • 47 2100 Telefon- st—óit--------------------------------------- ------- Monor és Vidéke, Monoi-. Kossuth u. 78. Pf.: 51. 2201. Telefon: 157. - Nagykorost Híradó, Nagykörös, Hősök tere 7. 2750. Telefon: 393. - Vári Naplö, Vác, Lenin' út 45 Pf- ;<>' 5601 Telefon: 10—095. A lápot .előállítja a Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető; Csöndes Zoltán vezérigazgató. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hirlápkézbesítö postahivataloknál és a kézbesítők." női, -r Slőlízetési díj egy hónapra: 3u,— Ft. Index; 25 064 HU ISSN 0133—0659 A rádió és a televízió műsora

Next

/
Oldalképek
Tartalom