Pest Megyi Hírlap, 1979. augusztus (23. évfolyam, 178-203. szám)

1979-08-11 / 187. szám

skMlav 1979. AUGUSZTUS 11., SZOMBAT E ARTVONAL L'i lesz-e feljutó? — így •*"' hangzik a vasárnap in­duló megyei első osztályú lab­darúgó-bajnokság egyik leg­izgalmasabb kérdése. Az 1977—78-as szezonban a Pilis gárdája, egy esztendővel ké­sőbb a Dunai Kőolaj együt­tese lépett vissza az NB ll-es osztályozóktól, alapos megle­petést okozva\ ezzel a megyei szurkolóknak és sportbarátok­nak. A pilisiek döntése — a sportkör anyagi helyzetét fi­gyelembe véve — még csak- csak elfogadható volt, ám a Dunai Kőolaj visszakozását — megváltjuk őszintén — máig sem nagyon értjük. Nagyon reméljük, hogy az idén végre „elvállalja” a bajnok a fel­jebb kerülést, annál is in­kább, mert a folytonos le­mondás lassanként korántsem lelkesítő Pest megyei hagyo­mánnyá válik... upavédők — „nyomtala- nul”. Legalábbis a tró­feán nem lehetett elolvasni, kik voltak az 1975-ben kiírt férfi kézilabda Dunakanyar Kupa eddigi birtokosai, hi­szen egy csapat nevét sem vésték be a serlegbe. Kisfal­vi István, a megyei kézilab­da-szövetség főtitkára szeren­csére írás nélkül is tudta: 1975-ben és 76-ban a Duna­keszi VSE, a következő két évben pedig Csömör volt a birtokos. Hozzátette: a mosta­ni győztest a Ceglédi KÖZGÉP csapatát megkérték, a névvé­sésnél ne feledkezzenek meg az elődökről sem. Az íratlan szabály a védő feladatává te­szi, hogy „szignálja” a serle­get. Természetesen időben, mert ha nem, a fentihez ha­sonló névtelenség adódhat... A Pest megyei Labdarúgó Szövetség évadnyitó liga- ülésén többen is kérdezték, mi lesz a tavalyi banokság so­kat vitatott újításával, a váltófutással?... A verseny- kiírás nem szólt erről, s « válaszadó is megerősítette a tényt: a most kezdődő küzde­lemsorozaton elmarad a mér­kőzések előjátéka. Tehát nerrt lesz váltófutási Az újítás azonban nem hiányzik a programból. Igaz, a sárga és piros lapok bevezetése'csupán folytatás, hisz annak idején már hazánkban is használták a játékvezetők ezt a „színes” fegyelmezést. Hasznos kezde­ményezés a fiatalok mozgósí­tása, az általános iskolás baj­nokság kiírása. Remélhetőleg a klubok szívügyüknek te­kintik az- utánpótlás-nevelést, s nem lesz olyan eset, mint legutóbb a serdülő kupa nyi­tánya volt, amikor is a Gö­döllői SC és a Vácszentlászló hiányzása miatt elmaradt két mérkőzés. Hegyi—Reitter A megyei premieren Tavalyi érmesek NB II: fordított szereposztásban Múlt héten kezdődött az NB II. most pedig a megyei bn.inokság. Mozgásba jött te­hát a leanépszerűbb sportág a labdarúgás gépezete, s egy­két hét múlva mar igazi nagyüzemről beszélhetünk, hiszen a járásokban is el­kezdődnek a csatározások. Az 1979 80. évi küzdelemsorozat nyitánya foghíjas lesz. ugyan­is az EGSZÖV—Dunai Kőolaj találkozót későbbre, augusztus 22-re halasztották, n lachá- ziak NDK-bali vendégjátéka miatt. A nyitány érdekessége, hogy két újonc, tavaly dobo­gón végzett együttessel talál­kozik. így a Szokotlya a bronzérmes Kartald MEDOS7,-t fogadja, a Ráckeve pediie az. elmúlt évi második helye­zett Vácszentlászlónál ven­dégeskedik. Az NB U-ben a második forduló következik, az első­höz viszonyítva fordított sze­reposztásban. A nyitányon, csupán a Dunakeszi Vasutas játszott otthon, most viszont, csupán ez az együttes ven­dégeskedik. másik három csa­patunk pedig megkezdi h'azai szereplését. A bátrak sportja Gödöllőn mp. WM ?: Teniszhírek In dianapol isib.an, a nemzet­közi teniszverseny férfi egye­sének negyeddöntőjébe jutá­sért Taróczy Balázs talán pá­lyafutása legnagyobb eredmé­nyét érhette volna el az ame­rikai Connons ellen, miután az első játszmát 5 nyerte 7:5- re, a másodikban 6:1 arány­ban alulmaradt, majd a har­madikban ismét a magyar bajnok vezetett 5:2-re, de a háromórás csata során a döntő harmadik szettben nem tudott eljutni a mérkőzéslab­dáig — ebben a játszmában végül 9:7-es vereséget szen­vedett,-Ír Sopotban, a tenisz Európa- bajnokságon a férfi egyes ne­gyeddöntőjében Benyik Já­nos 6:3, 6:2 arányban győzött a svájci Schmiz -ellen. A ve- gyespárosok versenyének ugyanebben a szakaszában Benyik Rózsavölgyivel az ol­dalán 6:4, 7:5-ös vereséget szenvedett a csehszlovák Nav- ratil—Mandlikova duótól. A férfi párosban viszont a Be­nyik, Szőke kettős 6:2, 5:7, 6:l-es győzelemmel jutott to­vább a szovjet Ahmercv, Bo­gomolov duóval szemben.-tr A 21 éven aluliak döntő­jében Kuhárszky Zoltán az osztrák Stieglerrel mérkőzik miután a magyar fiatal 7:6, 6:3 arányban győzte le a ro­mán Dircut. & i *■ -sí.-' m *• <s * ' • - -v , ' %*•:' v ­Az MHSZ gödöllői repülőterén e héten rendezik az ejtőernyő­sök Nemzeti Bajnokságát. Képünkön: egy légies hölgy a bát­rak közül, a célba érkezés után. Szatmári Irén már túl van a nehezén ... Körséfa a labdarúgórajt előtt Továbbra is albérletben A Budaörs és a Sülysáp Labdarúgó körsétánkat a legutóbbi bajnokság 12—lb. helyezettjénél folytatjuk. De elöljáróban néhány sor a ta­valyi nyolcadik helyezett ik- ladi Csapatról. IM Vasas Iklad Továbbra is Stefkó Sándor irányításával gyakorol a gár­da, amely verőcemarosi fel­készülése során a szokolyai csapattal játszott barátságos mérkőzést. Otthonukban, a kitűnő állapotban levő, füves pályán többek között a Hat­vani Kinizsi és a Hatvani MÁV együttesét fogadták. Gödöllői SC Erősen megfiatalított gár­da képviseli majd a GSC szí­neit, hiszen hat játékos „le­állt” a régiek közül. Tovább­ra is Faliszek Sándor készíti fel a csapatot, amely többek kö­zött Vácszentlászló ellen v(. volt edzőmérkőzésit. Az ellen­fél ezzel honorálta, hogy a gö­döllői Hegedűs Ferenc hozzá­juk igazolt — mondotta Pa- rádi Lajos technikai vezető. Budaörsi SC A budaörsi sporttelep kor­szerűsítése miatt ősszel is albérletben vívja majd mér­kőzéseit az együttes, éspedig az Április 4. Vasas kelenvöl- gyi sporttelepén. Kovács Ti­bor technikai vezető néhány átigazolási hírről is beszá­molt. Papp a Váci Híradás, míg a bevonult Búzás a Bp Honvéd játékosa lett. Néhány jelentősebb erősítés: Siklóst (22. sz. Volán), Bazsánt (Ceg­lédi VSE), Csiszár, Adorján (Bp. Spartacus). Továbbra is Povázsai László tölti be az edzői tisztet. Perbál Szakács Rudolf irányítja a felnőtt gárda felkészülését, aki eddig az ifi csapatnál te­vékenykedett A résiek közül néhányan abba akarják hagy­ni pályafutásukat. Blind Lász­ló, akinek szabálytalan, majd megsemmisített átigazolása az Óbudához nagy vihart kavart, visszatért anyaegyesületébe, Pilisvörösvárra. Vajda (Pénz­ügyőr), Császár (Szolnoki MÁV), Bánhegyi (Zsámbék), Babies (Pildscsaba) erősíti majd az együttest, Tóth ka­pus Zsámbékna ment három ifjúsági játékossal egyetem­ben. Bálik Pál technikai ve­zető az első tíz közé várja csapatát a megyei bajnokság­ban. Sülysáp A Budaörshöz hasonlóan, pályakorszerűsítés miatt ők is albérletben, Úri községben vívják majd hazai mérkőzé­seiket. A régi gárdából sen­ki nem ment el, viszont leigazolták Andriska Tibort (Dömsöd), Gojácsik Tibort (Mande), Kosik Istvánt (Tá- piószecső), Schosek Csabát (Vegyiművek). Mint Korponai László gazdasági vezető el­mondta, néhány ifistával is felfrissítették az első csapa­tot, amelytől a tavalyinál lé­nyegesen jobb teljesítményt várnak. R. L. tFolytatjuk.) Három osztályban a kézi­labdázók is már a második fordulónál tartanak. A férfi NB I B-bem a veszélyes helyzetben levő Ceglédi KÖZ­GÉP a bennmaradás szem­pontjából nagyon fontos mér­kőzést játszik Várpalota el­len. SZOMBAT KÉZILABDA. NB I B. Férfiak: Ceglédi KÖZGÉP—Várpalotai Bá- nyász (17). NB II. Férfiak. IM Vasas íklad —KÉV Metró (11). Nők. Váci For­te-Székesfehérvári KŐFÉM (16.30), Dunavidéki Vendéglátó—Csepel Autó (Dunaújváros, 17). Megyei bajnokság. Férfiak. Bu­dakalászi Textiles—Váci Híradás (18). VASÁRNAP KÉZILABDA. NB II. Férfiak. BACSÉP SC—Váci Fonó (Kecske­mét. 10.30), Jászberény—Nagykőrö­si Kinizsi (10.30). Megyei bajnokság. Nők. Buda­kalász—Érdi SE (10), Budaörs— Dunai Kőolaj (10), Ceglédi VSE— Váci PENOMAH (10). Dunakeszi SE —Gödöllői SC (10.30). íklad—Tó­almás (9.30). Férfiak. Galgahévíz—Csepel Autó (17), Verőcemaros—Túra (10), Abony—Tököl (10.30), Váci Kötött —Dunai Kőolaj (10). Budakalászi Textiles—Váci Híradás (18), Soly­már—Gödöllői SC (17), Dunavar- sány—Nagymaros (9.30). LABDARÚGÁS. NB II. Közép­csoport: Váci Híradás—Budafok (16.30, Kuti), Bem SE—Szegedi Dózsa (Ceg’ád, 16.30, Nagy M.), Kossuth KFSE--Esztergomi NIM Vasas (Szentendre, 16.30, Drigán), Szegedi EOL-Dunakeszi VSE (16.30. Botka dr.>. Megyei bajnokság. Az ifjúsági előmérkőzések 15, a felnőtt-talál­kozók 16.30-kor kezdődnek az elöl- állók otthonában. Gödi TK—Buda­örs, Pilisi KSK—Gödöllői SC, Dömsöd—Kerepestarcsai SC, Szo_ koíya—Kartali MEDOSZ. Vácszent­lászló—Ráckeve, Érd—Sülysáp, IM Vasas íklad—Ceglédi VSE. Perbál —Óbuda. A Mechanikai Művek felvételt hirdet az aláb­bi munkakörök be­töltésére : hidrotechno- lógus felsőfokú, mun­kaügyi elemző, felső­fokú, munkaügyi sta­tisztikus és munka­erő-gazdálkodási elő­adó középfokú vég­zettséggel. Érdeklődni lehet telefonon vagy személyesen a válla­lat személyzeti főosz­tályán. Telefonszá­munk : 669—400/248. Vállalatunk megköze­líthető a sima 87-es autóbusszal, mely a Kosztolányi Dezső tér­ről indul. ADÁS­VÉTEL Négyéves S—100-as Skoda gépkocsi eladó. Érdeklődni: Vác, Ha­raszti Ernő utca 45. I. 5. Házrész eladó, meg­egyezés alapján. Vác, Buki-sor 6. Érdeklőd­ni lehet: szombat és vasárnap délután. Vác központjában, Pálffy u. 11. szám alatt családi ház. több mel­léképülettel 335 négy­szögöles telekkel el­adó. Azonnal beköl­tözhető. Érdeklődni: augusztus 12-én a helyszínen 8—14 óráig. Gödöllőn — üdülőkör­zetben — Hegyesi Ma­ri út 38. alatt 268 négyszögöl üdülőtelek, betonalapra épült hét­végi faházzal eladó. Bővebb felvilágosítás: Berkes István, Isaszeg Kossuth út. 33. 2000-es Magdeburg esz­terga eladó. Máté Sán­dor, Lajosmizse, Dó^sa telep 12. Pilis, Kávai út 60 alatt házhelytelek eladó, 32 méteres új kúttal, 3X3 méretes szerszám- kamrával. Érdeklődni: Pilis, Kávai u. 69. Misányi László Eladó egy szoba, konyhás családi ház 300 négyszögöles te­lekkel, rajta szőlővel, gyümölcsfával Nyár­egyháza, Szentimre-te- lepen, a buszforduló mellett, Lengyel Jó­zsef. Két családnak is al­kalmas nagykőrösi la­kásomat eladom, vagy budapestire cserélem. Érdeklődni: Jókai ut­ca 29. __________________ Ní vós budapesti egy­szobás komfortos, gáz­fűtéses lakást , adunk 1 V*—2 szobás Pest kö­zeli színvonalas laká-. sért. Megkereséseket; „Operaház közelében PMH 70 310 jeligére a kiadóba. 2 szoba, konyha mel­lékhelyiségekből álló ház Válón eladó. Ér­deklődni lehet mind- den nap bármikor Schmidt László Vál, Ady Endre u. 32. Börzsönyligeten eladó hat helyiségből álló, 80 százalékos készült­ségi vikendház, 493 négyszögöles telken, igényesnek. Telefon: munkaidőben: Vác 10—790; munkaidőn kívül Penc, Csővári utca 4. (Tauber Fe­renc^ __________________ UH rendszámú meg­kímélt állapotban levő Trabant eladó. Érdek­lődni lehet: Iglói, Er­dőkertes, Géza lit­ca 11. ______ Ve nnék 2 vagy 3 személyes német sáto­ros utánfutót, vagy 340 kg alatti lakóko­csit. Irányárral. Cím: Rab László Nagykőrös, V. kér. Munkácsy u. 5. szám. Pilis központjában azonnal beköltözhető két család részére is alkalmas kertes csalá­di ház eladó. Pilis, Dózsa György u. 16, Két szoba összkomfor­tos öröklakás eladó, Kp. -j- OTP. Monor, Kossuth L. U. 88/B, I. emelet 3. Telefon: 470. Wartburg Lim. ZA-s eladó. Vác, Botond utca 2. (Érdeklődés délután négytől.) Eladó kétszobás csalá­di ház. Érdeklődni: Marcis Miklós Sóskút, Wesselényi u. 13. 2038, vagy a fodrászüzlet­ben. Két- és fél szobás szö­vetkezeti lakás garázs- zsal eladó, Kp. + OTP. Monor, Balassi Bálint u. 19/B. I. emelet 4. Nyolchónapos törzs­könyvezett skót juhász kan eladó. Vác, Hor­váth Mihály u. 11. 265 éis 400 négyszögöles telek eladó. őrbottyán, állomástól öt perc. Ér­deklődni: Őrbottyán, FŐ út 21. VEGYES Mindenfajta építő­anyag, padlóburkoló mettlachi, kerámia, csempe, színes fürdő­szoba felszerelések és különböző nyílászáró szerkezetek nagy vá­lasztékban. Rákoscsa- ba. Péceli út 75. Mindenféle építő, fes­tő- és burkolóanyag nagy választékban kapható, kis mennyi­ségben is. Oltott mész 5 kg-tól. Várhidi Ró­bert, XIV., Gyarmat u. 57. Nyitva: 6—16-ig. T.: 832—022. _________^ Ko zmetikustanulónak érettségizett lányt ke­resek, kedvező körül­ményt biztosítok. Ér­deklődni: Kecskemét, Sétatér u. 9. III. eme­let l. Vasárnap egész hétköznap 19 óra nap, r után. Külföldön tanult spa­nyol nyelvtanárnő ta­nítványt vállal. Gödöl­lőn. Telefon: 723. (17 órától). 29 éves két jó barát házasság céljából sze- re'tne megismerkedni hozzájuk illő lányok­kal. akik szeretik a kirándulást és a vidámságot. „Barna fiúk” jeligére várjuk a leveleket a Gödöllő és Vidéke Szerkesztő­séghez._________________ Középkorú házaspár kétéves gyermekkel eltartási szerződést kötne beköltözhető la­kásért, vagy ötéves időtartamra szoba- konyhás albérletet vál­lal. Megegyezünk jeli­gére a Gödöllő és Vi- déke Szerkesztőséghez. 44 éves 160 centiméter magas, barna hajú el­vált, magányos fizikai dolgozó házasság cél­jából megismerkedne olyan nővel, aki vidé­ki otthonába jönne. Házam, kocsim van^ két gyermek nem aka­dály. Leveleket „ősz” jeligére a hirde­tőbe. Vác, Jókai utca Elektroműszerész és mechanikai műszerész bedolgozást és 'szállí­tást vállal. Értesítést: őrbottyán. Főút 21. Családi házak, társas­házak. üdülők villany­szerélését rövid határ­időre vállalom. podo- nyi János villanysze­relő mester,. kisiparos 3000 Hatvan, Saüai út 19. A Budapesti Közlekedési Vállalat Metró Üzemigazgatósága FELVESZ 18. életévüket betöltött fiatalokat metrómotorkocsira segédvezetőnek Feltétel: érettségi bizonyítvány. A tanfolyam idején a bérezés a kollektív szerződés szerint. A tanfolyam elvégzése után a kezdő kereset havonta 3000 Ft. Évente 5000 Ft forgalmi juttatás. Pályaalkalmasság esetén, megfelelő gyakorlat után a segédvezetőket motorkocsivezetővé képezzük ki. A motorkocsivezetők kezdő keresete, túlóra nélkül, havonta 4000 Ft. Évente: 8000 Ft forgalmi juttatás. Szükség esetén munkásszállásról gondoskodunk. Jelentkezés és felvilágosítás a BKV Metró Üzemigazgatósága Felvételi irodáján: Budapest XIV., Hungária krt. 46. Telefon: 637—637, 367-es mellék, vagy a BKV Felvételi irodán: Budapest VII., Kertész u. 10. Telefon: 221—440, 1489-es vagy 1695-ös mellék.

Next

/
Oldalképek
Tartalom