Pest Megyi Hírlap, 1979. augusztus (23. évfolyam, 178-203. szám)

1979-08-11 / 187. szám

1979. AUGUSZTUS 11., SZOMBAT xJlmav CSALÁDBAN - HÁZ KÖRÜL Kockás ötletek... Az idei nyár divatos anyaga a kockás mintájú kelme. Né­hány nyári ötletet adunk azok részére, akik üdülni ké­szülnek, vagy szívesen stran­dolnak, kirándulnak a hegyek­be. Széltől frizuránkat, naptól szeműnket védi az ellenzos sapka, amely hat egyforma cikkelyből és ellenzőből áll. Jobb tartása és formája lesz, ha erősebb vászonnal bélel­jük. A vállkendő szükség sze­rint jó szolgálatot tehet hű­vösebb idő, vagy hirtelen zá­por esetén. Szélére horgol­junk színes csipkét, de ké­szen is vásárolhatunk mé­terben hímzett szegélyt vagy cémacsipkét hozzá. Akinek jól áll és szívesen viseli, fej­kendőt is szabhat az anyag­ból. A nagyméretű strandtáska házilag is elkészíthető, csak egy ügyes barkácsoló férj se­gítsége szükséges, aki a fel­ső részét vékony falemezből vagy műanyagból kiszabja. A fogóját vastag sodrott zsinór- bői fűzzük be. A 3 darabos garnitúra áz üdülés legkiih asznál hatóbb öl­tözéke lehet. Részei: a mell­tartó, a bermudanadrág és az egyetlen, hosszú lapból ál­ló szoknya, amelyet magunk köré csavarunk és megkö­tünk. B. K. Változatos napirend Váljék egészségükre a szünidő A vakáció a pihenés, a ki­kapcsolódás ideje. Lazítani kell tehát az iskolai fegyel­men, a kötöttségeken, dé va­lamilyen időbeosztásra, egy­fajta napirendre ilyenkor is szükség van. Helyes, ha a gyerekek nem szoknak hozzá a reggeli lustálkodáshoz, ha­nem nyáron is korán kelnek. Kitűnő alkalom kínálkozik arra, hogy a futtában maj­szolt kiflivég helyett most végre nyugodt körülmények között fogyasszák el a tar­talmas reggelit Napközben azitán adjunk nekik egy kis szabadságot, hogy mindegyik azzal foglalkozhasson elsősor­ban, ami érdekli, azt csinál­hassa, amit szeret. (Feltéve, hogy nem kifejezetten káros, veszélyes vagy haszontalan időtöltésről van szó.) Érdek­lődésüket persze, lehet és kell is befolyásolni, de sohasem erőszakkal.. Tapintatosan úgy kell megkedveltein! velük egy-egy hasznos hobbyt, érde­kes játékot vagy egy szép sportágat, hogy szinte maguk­tól jöjjenek rá a dolog ízé­re. Legyen tehát változatos az a bizonyos napirend. Kapjon benne feltétlenül kellő helyet a szabad levegőn végzett moz­gás, a sport. Emellett azon­ban maradjon idő szellemi játékokra, olvasásra, barká­csolásra, tv-nézésre, mozira is — kinek-kinek kedve és haj­lama szerint. Az esti programnál ne feled­kezzünk meg arról, hogy a későn sugárzott tv-műsorok a szünidőben sem az iskolások­nak szólnak. Ráadásul, ha este sokáig fent maradnak, másnap reggel meg alig le­het őket kihámozni az ágyból, akkor az egész életrendjük felborul. A normális ritmus­ra való visszatérés azután ősszel — teljesen feleslegesen — komoly energiákat emészt majd fel. A csoportos gyermeküdülte­tés és az úttörőtáborok álta­lában jól szolgálják a szün­idő helyes kihasználását. Az élelmezés itt a korszerű kö­vetelményeknek megfelel, a rendszeres mozgást, a pihenést és. a szórakozást gondosan meghatározott napirend bizto­sítja. Különösen hasznosak ezek a táborok a zárkózott, visszahúzódó, gátlásos gyere­kek számára. Ök ebben a környezetben általában köny- nyetroen feloldódnak, a kö­zösségbe jobban beilleszked­nek, mint a tanév alatt az iskolában. A nevelők természetesen a nyári napközist áborok ban is igyekeznek megfelelő elfog­laltságot biztosítani a gye­rekeknek. Kiviszik őket a sza­badba, játszhatnak, mozog­hatnak, a környezet, a rend és a fegyelmezés módja még­is szükségképpen iskolás jel­legű. Az igazi kikapcsolódás és a környezetváltozás érde­kében ezért célszerűnek lát­szik, hogy legalább 10—14 napot a szüleivel együtt tölt­hessen a gyerek. Menjünk velük nyaralni, érezzék jól magukat a családi környezet­ben. Tanítsuk meg úszni, vi­gyük kirándulni, ismertessük meg még nem látott tájakkal, városokkal. Sokkal inkább magukévá teszik majd a he­lyes életmódot, ha tőlünk is ezt látják, mint ha csak mon­dogatjuk nekik. Amit kirán­dulás, városnézés vagy mú­zeumlátogatás közben látnak és hallanak, vagy amit érde­kes könyvekben olvasnak, abból szórakozva is többet tanulnak, mintha a tanköny­veik mellé parancsolnánk őket A szülőknek valójában nem kis gondot jelent a család nyári programjának összeál­lítása. Kétségtelenül egysze­rűbb és kényelmesebb a gye­reket a nagymamára bízni, vagy az egész vakációban napközistáborba járatni. Még­is annak van igaza, aki a nyári szabadságot — ha csak lehet — összeegyezteti gyer­mekeinek szünidei program­jával. A velük együtt, okos beosztással és egészséges élet­móddal eltöltött vidám napok jelentik számunkra is a leg­igazibb pihenést HORGÁSZOKNAK Leégések ellen... Nyáron a horgász kétféle­képpen tud leégni: a naptól fizikailag, és a halaktól, kép­letesen. Ez utóbbi a gyako­ribb, különösen fülledt me­leg idején, amikor még egy keszegkapás sincsen. Hogyan lehetne ezt elkerülni? Erre próbálunk néhány általános, de néha bevált tanácsot adni. Ha ez sem sikerül — a hiba a halakban van ... © Keressük a mély vizet! Hogy miért? Mert a fizi­ka törvényei értelmében min­dig, a víz legmélyebb részei a leghidegebbek, tehát néha elő­fordul, hogy az elviselhetet­len hőség elől oda húzódnak le a halak. De mivel a nagy melegben a kapás igen ér­zékeny, kár fenekezővel pró­bálkozni, úgysem fogjuk a leheletfinom kapást érzékel­ni. Ezért tanácsos minél hosz- szabb, 4—5 méteres botot is vinni magunkkal úszózás­hoz ... © Sajnos, énnek ellenkező­je is igaz: Tasson, Rác­kevén gyakran derült már ki, hogy a különben fenéklakó dévér napközben, különösen dél és 6 óra között „félvi- zen”, azaz a 4—5 méteres vízben másfél-két méter mélyen jár — és eszik. Hogy a két eset közül melyik vá­lik éppen be,, az naponta változó — ki jtéll próbálni! A félszíni horgászat: kü- Ionosén hajnalban és al­konyaikor nem egy vizünkön szinte célba lehet dobálni a pontyok hátára úszós kész­séggel! Többen azzal magya­rázzák: nincs oxigén, a ha­lak feljönnek levegőzni. Ez két érvvel is kontrázható: ha laza, nem gyúrt kenyérrel, vagy árvaszunyoglárvával „do­bunk célba” a pontyokra, szinte biztos a kapás. És az oxigénhiány miatt bódult hal nem eszik! Viszont: aki meg­figyeli ilyenkor a víz színét, látja: bolharákok és hason­ló apró élőlények milliói nyü­zsögnek fent, ezek nyomába jönnek fel a pontyok és a keszegek is, ezt eszik! Az úszós felszereléseken kívül jól beválik a legfeljebb 20— 25-ös zsinórral, úszó és ólom nélkül jó messzire dobott, kenyérhéjból vágott kocka is. Általános tapasztalat: fel­színen még a legpuhább cse­megekukoricával is kár pró­bálkozni ... O Egy biztos: a meleg szélvizeket akkor is ki­hagyhatjuk a próbálkozásból, ha ott néha halmozgást lá­tunk. Mert lehet, hogy „na­pozni” kiáll néhány hal, de azok semmilyen körülmények között sem esznek... O Ha fordul az idő: fra szél támadna fel, és le­hetőségünk van rá: mielőbb igyekezzünk arra az oldalra, ahol a szél szembefúj. Néhá- nyan most csodálkoznak: hi­szen a horgász mindig a hát­szeles oldalt keresi, onnan könnyebb dobni. Ez általában igaz. De kánikula utáni szél­ben a szembeszéles oldalra húzódik szinte minden hal. valószínűleg azért, mert a táplálékukat oda veri a szél, és a hirtelen feltámadó ét­vágyukban a táplálékszerve­zetek útját követik. O Zivatar esetén: ha va­gyunk olyan bátrak, és kinn maradunk a vizen, ne lepődjünk meg, ha nem a zi­vatar előtti csendben lesz ka­pásunk, ilyenkor inkább csak a harcsa fogható — de a zi­vatar első perceiben, és kü­lönösen az utána jövő hűvös enyhülésben sokszor esett már szép, vegyes zsákmány, mindenféle halból. Sz. J. I. KISTERMELŐK - KISKERTEK Szamócatelepítés idején Kedvelt gyümölcsünk ha­zánk éghajlati viszonyai kö­zött majd minden tájon ter­melhető. Különösen a talaj tápanyag- ellátottságára igényes. A sza­móca eredményesen akkor termeszthető, ha az elővete- ménye nem tartozik a talaj­zsaroló növények közé. Külö­nösen érzékeny a talaj gyo- mosodására és a talajlakó kár­tevőkre. Szamócát tehát csak gyom és károkozóktól mentes talajba telepítsünk. Leglalább 10—14 centi- méteres mélységben for­gassuk át a talajt, de semmi esetre sem mélyebben. A for­gatással egyidejűleg juttassuk ki a talajfertőUenitő szert is, a Basudin 5 G granulátumot, hogy a cserebogárpajorok ne veszélyeztessék fiatal növé­nyeinket. A talajmunkával egyidejűleg a talaj tápanyag­ellátottságának megfelelően műtrágyával pótoljuk a hiány­zó mennyiséget. Hatóanyag­tartalomtól függően négyzet- méterenként 3—5 dekagamm- nyi nitrogént szórjunk ki. A talajelőkészítést követően ta­nácsos az újonnan létesítendő ágyasokat alaposan beöntözni, mert ez elősegíti a talaj ked­vező szerkezetének kialaku­lásán túl a talaj nedvesség­tartalmának a megőrzését is. A szamóca, különösen a gyö- keresedés időszakában jgényel sok nedvességet. Több lesz a termés A szamóca telepítésének időpontja meghatározó a kö­vetkező év termésmennyiségé­re. A korai, augusztusi tele­pítés előnye többek között az is, hogy a szamóca tövei a hi­deg őszi napok beköszöntőre már kellően megerősödtek, jobban elviselik a téli meg­próbáltatást A gyökeres edésen kívül fontos, hogy a két-há- rom lomblevél kialakulásával együtt ekkorra a szívlevelek is kellően fejletté váljanak. Ha korán telepítünk, nem lép fel annak a veszélye, hogy a téli hidegek hatására a későn megjelenő szívlevelek károso­dást szenvednek a téli hideg­ben. Ültetési mélység A legtöbb hiba az ültetés mélységével kapcsolatos. Ha mélyre telepítünk, akkor a tövek befulladnak, ha pedig magasra, akkor könnyen ki­száradhatnak, tehát a szívle­velek kezdeménye minden­képp látsszon ki a talajból. Az ültetőfa régi szerszám, de feltétlenül ezzel végezzük a telepítést Eltekintve attól az esettől, ha a palánták gyökere erősen fejlett, akkor inkább ültetőkanállal vagy ásóval ültessük el a palántá­kat. A talajba helyezéskor semmi esetre se hajoljon visz- sza a tövek gyökere, mert ez­zel a gyökeresedés vontatottá válik, rosszabb esetben a pa­lánta el is száradhat. Gondos öntözés Fontos tudnivaló, hogy a palántaiskolából vagy az anyatövek mellől fölszedett gyökeres indanövényekst gon­dosan válogassuk újra és csak az egészségeseket telepítsük el. Gyökerükről ne rázzuk le a rátapadt földet, mert az elő­segíti a gyökeresedést. Az ültetés befejező része az öntözés. A betelepített ágya­sokat négyzetméterenként 20— 40 liter vízmennyiséggel ön­tözzük meg. A gyökeresedés sikeres-ebb, ha íi szamóca- ágyások fölé esőztető öntöző­berendezést szerelünk. Bazsó Csongor A gyümölcsmolyok ellen Elmúlt heti cikkünkben az erős takácsatka- és bagoly­lepke-fertőzésre hívtuk fel ol­vasóink figyelmét. A továbbra is kedvező időjárás miatt folytassuk a védekezést ezen kártevők ellen. A fentieken kívül az őszi­barackfákon jelentős a keleti gyümölcsmoly fertőzöttség. A fiatal hernyók ellen Unifosz 50 EC, Bi 58 EC, Sinoratox 40 EC 0,1—0,15% permedével le­het védekezni. Ugyanezekkel a növényvédő szerekkel véd- hetjük meg fáinkat a levéi- tetű-fertőzéstől is. A zsendülő szőlőben nagy károkat tehet a szürkepené­szes rothadás. Ellene is folytassuk a már korábban el­kezdett védekezést, Ortho- Phaltan, Chinoin Fundazol 50 WP, Topsin-Metil 70 WP gombaölő szerek egyikével. Felhívjuk a figyelmet ar­ra, hogy a zsendülő és érő őszibarack és szőlő növény- védelménél az élelmezés­egészségügyi várakozási idő­ket szigorúan tartsák be. HÉTVÉGI KALAUZ Beatrice Budaörsön Irodalmi koncert lesz va­sárnap este Budaörsön a Jókai Művelődési Házban a Föfös- példány írócsoport és a Beat­rice együttes közreműködésé­vel. Fél hattól Blztosítótű és bőmadrág címmel rendezett fotókiállítást tekinthetik meg a fiatalok. Kőbányai János szociófotóin a Beatrice együt­tes koncertjeinek közönségét örökítette meg. Az irodalmi koncert 6 órakor kezdődik: ekkor lép a színpadra az együttes és Szilágyi Ákos, Szkárosi Endre, Kemenczky Judit, és Győré Balázs költő, valamint Temesi Ferenc és Kőbányai János író, akik verseiket és novelláikat mond­ják el. Nyolc órakor pedig a Beatrice együttes koncertjére kerül sor. Másfél évvel ezelőtt alakult meg az együttes, melynek ve­zetője Nagy Ferenc, basszus- gitárosa Miklóska Lajos, szóló­gitárosa Lugosy László, dobo­sa Donászy Tibor, zenei ren­dezője Vedres József. Mint Nagy Ferenc, az együttes ve­zetője — akit tegnap délelőtt a Jókai Mór Művelődési Házban tartott próbán értünk utol te­lefonon — elmondotta, mint mindig, most is egyfolytában 90 percet fognak játszani. A jól ismert számok mellett — a Motorizált nemzedék, a Far­kasmese, Jerikó — a legújab­bat, melynek címe Angyalföld, is hallhatja a közönség. Az együttest egyébként nemcsak ezen a hét végén, hanem a jövő hét péntekén is hallhat­ják rajongóik a megyében: augusztus 17-én este Budake­szin lépnek fel. A fóti műemléktemplombari holnap délután fél ötkor kez­dődik Pécsi Sebestyén orgona- hangversenye. Stúdió Vácott A váci Madách Imre Műve­lődési Központban augusztus 16-ig láthatják az érdeklődők a váci képzőművészeti stúdió csoportos kiállítását. A képzőművészeti stúdiói melynek munkájában diákok, munkások és tisztviselők egy­aránt részt vesznek, a váci művelődési központ égisze alatt működik. A csoportmun­ka még 1955-ben kezdődött meg Tegzes László grafikusművész irányításával. Tegzes László tragikus haláláig, 1958-ig vezet­te a csoportot. Ezt követően a munka, mely művészettörténeti előadásokkal is kiegészül, Dá­niel Kornél festőművész irá­nyításával folytatódott. A szak-; kör 1968-ban megszűnt, és új­jászervezése csak 1970-ben kezdődött meg. A képzőmflvé-i szeti stúdió és szakkör vezető­je azóta Mikes István J. Ä mostani kiállításon Jankovics János, Feró Julianna, Székely László, Debreceni János, Jung András, Császár Emőné, Boro» Zsigmond és Gáspár István Gábor alkotásai láthatók. Á Néptánc Kiállítások Tíz évvel ezelőtt rendezték meg utoljára Szentendrén a városban élő művészek leg­újabb alkotásait bemutató ki­állítást. Az a tárlat tehát, mely tegnap délután nyílt meg a Főtéri képtárban és a szentendrei művészek közel­múltban született műveit tárja a látogatók élé, egy régi ha­gyományt elevenít fel. A ter­vek szerint ezentúl kétéven­ként láthatnak hasonló kiállí­tást a képzőművészet barátai. Kisfalusi Márta keramikus- művész kiállítása augusztus 12-ig tekinthető meg Szent­endrén a megyei művelődési központban. Kocsis Imre festőművésznek az elmúlt két évtizedben ké­szült grafikáiból, murális ter­veiből, plakátjaiból, festmé­nyeiből, valamint díszletter­veiből rendezett kiállítás augusztus 20-ig tart nyitva Szentendrén a Művésztelepi galériában. A fiatal művész egy Interjú­ban így vall önmagáról: olyan köznapi dolgokat szeretek meg­látni, amit általában minden nap lát az ember, csak az úgynevezett művészet szférájá­tól távol esik: koszos utca, vagy egy kirakat előtt álló figura... Én általában irány­zatoktól teljesen függetlenül különbséget teszek két típusú művészet között: van egyfaj­ta elvont, vagy teljesen elvo­natkoztatott magatartás, ami­kor egyszerűen gondolati sí­kon megjelenő dolgokat ve­títenek ki reálisan érthető for­mákká. Érzek egy másik vo­nalat, aminek az eszközei na­turálisak. viszont egy eredeti külső környezeti Indíttatásból születendő változata a képző­művésznek. Én a másodikhoz Q sorolom magam ... Földi Péter festőművész tárlata augusztus 15-ig tekint­hető meg Vácott a Vak Boty- tyán Múzeum görögkeleti kiál­lítótermében. Hangversenyek Ma este 8 órakor kezdődik Szentendrén az a hangver­seny, melyen a negyedik esz­tergomi nemzetközi gitárfesz­tivál résztvevői lépnek a pó­diumra. A Barcsay Gyűjte­mény udvarán vagy rossz idő esetén a megyei művelődési központban megtartandó hangversenyen közreműködik David Russell (Anglia) és Mar­tin Myslivecek (Csehszlová­kia). A Pest megyei Afészek 9 szövetkezeti táncegyüttesének néptánc-találkozójára ma, va­lamint holnap kerül sor Nagy­kátán és környékén. Ma Ró­kán, Pándon, Tápióbicskén és Tápiószentmártonban, holnap pedig Nagykátán lépnek fel az együttesek. Kókán a műve­lődési házban az abonyi Bú­zavirág és a bag-hévízgyörki Muharai Elemér együttes lép fel. A pándi művelődési ház­ban az Isaszegi Csata és a ceglédberceli német nemzeti­ségi együttesek műsorára ke­rül sor. A tápióbicskei műve-1 lődési házban ma este a nagy- kátai Tápiómente, a kiskun- lacházai Kiskun, valamint a lórévi délszláv nemzetiségi Együtteseknek tapsolhat majd a közönség. A tápiószentmár- toni művelődési házban a tá- piószecsői hagyományőrző és a nagytarcsai szlovák nemze­tiségi együttes lép színpadra.' A ma esti előadások vala­mennyi helyen este hat óra­kor kezdődnek. Holnap délelőtt 10 órakor kezdődik Nagykátán a Dózsa György úton az a menettánc- verseny, melyen valamennyi együttes részt vesz. 11 órától pedig nagyszabású gálaműsor lesz Nagykátán a szabadtéri színpadon. Ezt követően hir­detnek eredményt és adják át a díjakat a találkozón legna-. gyobb sikerrel szerepelt együt-; teseknek. Zebegény —1979. Ma délután 4 órakor kezdő-; dik Zebegényben a Szőnyi Ist­ván Emlékmúzeum szabadtéri színpadán a zenei és irodalmi hétvége cimű hagyományos nyári program. A műsorban közreműködik Jancsó Adrien­ne előadóművész, Zempléni Mária operaénekes és Varasdi Emmi zongoraművész, vala­mint Hernádi Gyula író. A házigazda Czigány György. Blaskovich Múzeum Különösen azok figyelmébe ajánljuk a tápiószelei Blas­kovich Múzeum megtekintését, akik a nagykátai néptánc­találkozón részt vesznek. A két község közötti távolság ugyanis olyan kicsi, hogy fel­tétlenül érdemes időt szakíta­ni a múzeum meglátogatására. A múzeum kiállítása egye­dülálló az országban. Ennek az oka egyrészt maga az épület, mely a XIX. század klasszi- | cista nemesi kúriájának mintá- 4 jára épült udvarház, másrészt í pedig maga a kiállítás, mely a Blaskovich testvérek volt ma- . gángyűjteményének felhaszná­lásával a múlt századi magyar társadalom egy rendkívül fon­tos rétegének — a kis- és kö­zépbirtokos nemességnek — hétköznapi környezetét mutat­ja be. Ä látogatók a rendkí­vül gazdag Blaskovich-gyűjte- mény legszebb tárgyait korhű környezetben, enteriőr elhelyez zésben tekinthetik meg. összeállította: Koffán Éva

Next

/
Oldalképek
Tartalom