Pest Megyi Hírlap, 1979. március (23. évfolyam, 50-76. szám)

1979-03-01 / 50. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Gázvezetékgyűrű Budapest körül Kétszáz kilométeres csőrendszer épül AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA I X XXIII. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM Ar« 1,20 fŐriül 1979. MÁRCIUS 1„ CSÜTÖRTÖK Barátsági gyűlés Budapesten Befejeződtek a magyar—kambodzsai tárgyalások Szolidaritási és barátsági gyűlésen találkozott szerdán a főváros dolgozóival a Kam­bodzsai Nemzeti Egységfront Központi Bizottságának Ros Samay főtitkár vezette kül­döttsége. A Marczibányi téri ifjúsági ház nagytermében ott voltak a fővárosi nagyüze­mek munkáskollektíváinak, szocialista brigádjainak kép­viselői, a politikai, az állami és a társadalmi szervek vezető személyiségei. Részt vettek a gyűlésem a hazánkban tanuló kambodzsai diákok is. Az elnökségben foglalt he­lyet Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára. Bostai Károlyné. a HNF budapesti bizottsága titkárának meg­nyitója után Molnár Béla, a HNF Országos Tanácsának tit­kára mondott beszédet. — Barátságunk a kambod­zsai néppel nem új — mon­dotta. — Rokonszenvünk, szo­lidaritásunk kísérte hősi küz­delmét az amerikai agresszió elleni harc időszakáuar és örültünk győzelmének. Ez a barátság azonoan nem oon_ lakozhatott ki, mert a hc^a- lombitorló Pol Pót—leng Sary klikk elzárta a népet, elszi­getelte igaz barátaitól. Ba­- rútságunk a forradalmi erők győzelmével megújult, kibő­vült. A továbbiakban emlékezte­tett arra, hogy Indokína tér­sége ismét a nemzetközi ér­deklődés középpontjában áll. A kínai vezetés a VSZK elle­ni agresszióval egy dicstelen sorhoz, a francia, a japán, az amerikai imperializmus délke­let-ázsiai agresszióinak sorá­hoz kapcsolódott. Nem kétsé­ges, hogy elődeik vereségében is kénytelen lesz osztozni. — Testvéri szolidaritásunk a Kambodzsai Népköztársa­sággal egyúttal szolidaritás a VSZK-val, a kínai vezetés Vietnam elleni agresszióinak elítélése pedig támogatás nem­csak Vietnamnak, hanem Kambodzsa forradalmi népé­nek is — mondotta Molnár Béla. Felszólalt a nagygyűlésen Ros Samay főtitkár is. Beve­zetőben szólt azokról a ke­gyetlenkedésekről, amelyek a Pol Pót—leng Sary rezsim uralmát jellemezték. — Kambodzsában ma nem található olyan család, amely­nek ne okozott volna gyászt a pekingi terjeszkedő politikát kiszolgáló klikk — mondotta. — E halált hintő rendszer bű­neit tapasztalva népünknek nem volt más választása, mint harcot kezdeni puszta létének megmentéséért. Az ellenállás fokozatosan fejlődött, s hama­rosan olyan erővé vált, amely képes volt a kambodzsai nép történelmében példátlan bru­tális rendszer megdöntésére. Űj élet vette kezdetét Kam­bodzsában. A kambodzsai nép, amely több mint 3 millió fiát vesztette el, s még számos seb­ből vérzik, országának igazi urává vált, s hozzákezdett a társadalom újjáépítéséhez. A kambodzsai népnek szám­talan nehézséggel kell szem­benéznie — mondotta a to­vábbiakban. A szocialista or­szágok, a független államok, az el nem kötelezettek mozgal­ma, a nemzetközi szervezetek, a béke- és igazságszerető em­beriség rokoinszenve és szo­lidaritása, sokoldalú támogatá­sa azonban jelentős segítség ahhoz, hogy felülkerekedjenek a nehézségeken, sikeresen fel­építse a békés, független, de­mokratikus, semleges, el nem kötelezett és a szocializmus fe­lé haladó Kambodzsát. A vég­ső győzelem a kambodzsai né­pé lesz, amely meghiúsította az ellenségnek többek között a kambodzsai és a testvéri magyar nép szolidaritása és barátsága aláírására irányuló kísérletét. Az elmúlt időszak megpróbáltatásai után Kam­bodzsa és Magyarország ba­rátsága ma tisztább és szilár­dabb, mint valaha — hang­súlyozta. — A pekingi vezetés Viet­nam elleni bűntette sérti az ENSZ alapokmányát, az el nem kötelezett országok alap­elveit — mondotta ezután Ros Samay. — E cselekménye nem más, mint a kínai feudá­lis urak és gyarmatosítók, az imperialisták politikájának to­vábbfolytatása Vietnammal szemben, hegemonista törek­véseinek végrehajtása Indokí­nában, Délkelet-Ázsiában és az egész világon. Ezekkel a cselekményekkel abban az illúzióban ringatják magukat, hogy megmenthetik a Pol Pót —leng Sary klikk maradék erőit,' amelyeket a kambodzsai nép elsöpör és megsemmisít. Beszéde végén Ros Samay át­nyújtotta Molnár Bélának a Kambodzsai Nemzeti Egység­front vörös zászlaját. A résztvevők ezt követően táviratot fogalmaztak meg a kambodzsai népnek, amelyet Gaál György, a Ganz Villa­mossági Művek szocialista bri­gádvezetője ismertetett. — Mi, a budapesti szolidaritási és barátsági gyűlés résztvevői testvéri üdvözletünket küld­jük és szolidaritásunkról biz­tosítjuk a hős kambodzsai né­pet — hangoztatja a távirat. — A világ haladó emberiségé­vel együtt üdvözöltük január 7-én a Kambodzsai Nemzeti Egységfront fegyveres erőinek győzelmét, az ország felszaba­dítását, a népellenes Pol Pót— leng Sary bábrezsim bukását, a Kambodzsai Népi Forradal­mi Tanács megalakulását, a Kambodzsai Népköztársaság kikiáltását A távirat a továbbiakban ki­emeli: a jelenlegi helyzetben, amikor a kínai fegyveres erők barbár támadást indítottak a testvéri vietnami nép ellen, a Vietnami Szocialista Köztár­saság és a Kambodzsai Nép- köztársaság között aláírt bé­ke, barátsági és együttműkö­dési szerződés hozzájárul a két testvéri nép jószomszédi kapcsolatainak fejlesztéséhez, a térség és Délkelet-Ázsia bé­kéjének biztosításához. Kívánjuk, hogy a Kambod­zsai nép a nemzeti egységfront és a népi forradalmi tanács vezetésével a népi hatalom megszilárdításáért vívott küz­delemben és az országépítő munkában sok sikert érjen el — fejeződik be a távirat. Ros Samay sajtótájékoztatója Sarlós Istvánnak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa főtitkárának, és Ros Samaynak, a Kambodzsai Nemzeti Egységfront Központi Bizottsága főtitkárának veze­tésével szerdán befejeződtek a hivatalos magyar—kambodzsai tárgyalások. A megbeszéléseket követően Ros Samay — aki a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak meghívására hivatalos, baráti látogatáson tartózkodik hazánkban — a népfront Belg- rád-rakparti székházában új­ságírókkal találkozott. Az újságírók kérdéseire vá­laszolva elmondotta, hogy a kambodzsai népi erők az egész országot ellenőrzésük alatt tartják, s csak kislétszámú bandákat kell a most követ­kező időszakban ártalmatlanná tenni. Ros Samay megalapo­zatlannak és ellenségesnek minősítette azokat a nyugati hírügynökségi és pekingi ál­lításokat, amelyek szerint Kambodzsában a Pol Pót— leng Sary bukott rezsim hívei szervezett ellenállásban har­colnak. A népi fegyveres erők január 24—28. között Takeo tartományban számolták fel az utolsó nagyobb forradalomel­lenes egységet, amelynek 563 tagja esett el, illetve került fogságba. A közelmúltban az ország északi részén a népi egységfront felhívására egy 40 tagú ellenforradalmi cso­port megadta magát, s 500 bé­kés lakos szabadult ki a fogsá­gukból. A kínai vezetők most a Thaiföldön élő kínai szárma­zású lakosságot próbálják rá­venni kambodzsai beszivár­gásra és zavarkeltésre. A thai_ földi miniszterelnök közölte, hogy országa semleges ma­rad. — A szocialista országok, köztük Magyarország, szolida­ritása, politikai, erkölcsi és anyagi támogatása mélységes hálával tölti el országunk né­pét — húzta alá a továbbiak­ban Ros Samay. — Küldöttsé­günkkel most először járt kambodzsai delegáció Ma­gyarországon, mégis úgy érez­zük, mintha testvérként, ben­sőséges jóbarátként érkeztünk volna. Csak azt kívánhatom, hogy az internacionalista szo­lidaritás további erősítésével „írjuk tovább” a haladó vi­lág történelmét — mondotta befejezésül Ros Samay. Mint lapunk hasábjain már hírül adtuk, a múlt héten ke­rült sor Pest megye vezetői­nek és a Nehézipari Miniszté­rium képviselőinek tervegyez­tető tárgyalására. A megbe saélésen nagy súllyal szere­pelt a főváros körüli gázveze­tékgyűrű építése. Szóba ke­rült az is, hogy rövidesen Szentendrét is bekapcsolják a gázszolgál­tatásba. Vizsgálták továbbá azt is, hogyan csatlakozhatna mi­előbb a fővezetékre a város két lakótelepe. Pest megyében a földgáz- hálózat jelentősen fejlődött a jelenlegi tervidőszak első há­rom esztendejében. Nagyrészt elkészült Érd, Gödöllő és a kerepestarcsai kórház ellátá­sát biztosító gázvezeték a hozzá kapcsolódó- létesítmé­nyekkel. Bővült Budakeszi, Vác, Cegléd és Nagykőrös gázvezeték-hálózata, folyama­tosan bekapcsolják Főt, Diósd községeket is. Ezenkívül meg­kezdődött a szigetszentmiklósi új lakótelep gáz fűtőművének építése. A témával kapcsolatban fel­kerestük a Kőolaj és Gázipari Tervező Vállalat nyomvonal- és műtárgy osztályának veze_ tőjét, Füleki Györgyöt, aki elmondta, hogy az Olajterv szakemberei már tervezik a szentendrei csomópont—Solymárvölgy ki^pötti vezetéket, amelyet 1980-ra valósítanak meg. Készül a zárószakasz ta­nulmányterve is, Solymár- völgy—Ercsi között a gázve­zeték kivitelezésére a VI. öt­éves tervben kerül sor. A 800 milliméter átmérőjű, 200 ki­lométer hosszú csőrendszer Budapestet és az agglomerá­ciót 15—20 évre ki tudja majd szolgálni gázzal, pedig a téli csúcsidényben nem kevesebb a terület gázigénye, miint órán­ként I millió 200 ezer köbmé­ter. Ezen felül ez a rendszer alkalmas lesz Győr és Diósd felé 200 ezer köbméter gáz továbbítására is. A második számú gázgyűrű két helyen keresztezi a Dunát, Százhalombatta, illetve Duna­keszi—Szentendre térségében. A kivitelezők Dunakeszinél már elhelyezték a vízszint alatt 8 méternyi mélyen kiko­tort árokba a fő- és a tar­talékágakat, a százhalombattai Duna-sza- kasz alatt pedig a tartalékágat. Ez a teendő drága és munka- igényes, kotrással, illetve rob­bantással készítik elő. Egy Du- na-keresztezés 100 millió fo­rintba kerül. Dunakeszi— Szentendre térségében robban­tás helyett a drágább megol­dást kényszerültek választani, ugyanis óvni kellett a folyó­ban lévő vízszállító betonve­zetéket. Az- acélcsöveket a honvédség segítségével pon- tonhídra szerelték és csörlők- kel engedték a Duna-mederbe mélyített árokba. A kotrást ezúttal Dunakesziméi egy nyu_ gatnémet cég végezte. A gáz­vezeték mellett hírközlőkábelt is elhelyeznek, amely a biz­tonságos üzemeltetést segíti elő. U. Gy. Herbert Wefaner tárgyalásai Gyenes András, az ország- gyűlés külügyi bizottságának elnöke, az MSZMP Központi Bizottságának titkára szerdán a Parlamentben megbeszélést folytatott Herbert Wehnerrel, a -Német Szociáldemokrata Párt parlamenti frakciójának elnökével, a párt elnökségének tagjával. A tárgyalásokon részt vettek: Marie Schlei, Hans-Jürgen Junghaus és Konrad Porzner, az NSZDP parlamenti frakciója elnöksé­gének tagjai, valamint Eugen Selbmann, a frakció külpoliti­kai tanácsadója; magyar rész­ről Darvasi István képviselő, az országgyűlés külügyi bizott­ságának titkára, Csillik And­rás képviselő, a külügyi bizott­ság tagja és Horn Gyula, az MSZMP külügyi osztályának helyettes vezetője. A tárgyalá­sok során áttekintették a két ország államközi és parlamen­ti kapcsolatainak helyzetét, véleménycserét folytattak a nemzetközi élet időszerű kér­déseiről, valamint tájékoztat­ták egymást országaik helyze­téről. Apró Antal, az országgyűlés elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, szerdán a Parlamentben fogadta Herbert Wehnert és kíséretét. Harmincéves jubileum Magyar—szovjet tudományos együttműködés A Magyar—Szovjet Baráti Társaság — és a munkahelyi, az iskolai tagcsoportok tagsá­gának milliós tábora — gazdag programmal emlékezik meg a magyar—szovjet tudományos- műszaki* együttműködési meg­állapodás aláírásának 30. év­fordulójáról. Tudományos ülésszakon, előadásokon, ki­Győri Imre látogatása Győri Imre, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának titkára, szerdán a főváros XV. kerületében, Rá­Halivadékok Százhalombattáról Több százezer csukaivadékot nevel az idei év elején Százhalom­battán a TEHAG. A két centiméteres, háromhetes halakat március­ban telepítik ki a folyókba és a természetes tavakba. Bozsán Péter felvétele Ha hűvösebb helyre is ke­rülnek, nem fenyegeti ko­molyabb veszély azt a 150 ezer csukaivadékot, amelyet a na­pokban szállítanak el a Száz­halombattai - Temperáltvizű Halgazdaságból az ország kü­lönböző természetes vizeibe. Ez a halfajta, amely közis­merten falánk, ragadozó ter­mészetű, főként a tavak bio­lógiai egyensúlyának fenntar­tásában játszik majd fontos szerepet. A csuka ugyanis el­pusztítja azokat a legyengült kopoltyúsokat, amelyek kü­lönböző betegségeket terjeszt­hetnek, de veszélyes ellenfelei a vadnaiaknak is. Az apró úgynevezett előnevelt —mind­össze 2 centiméteres — ivadé­kokat olyan szélvédett vagy növényzettel borPutt része­ken helyezik ki, a.xol az idő­járás kedvezőtlen hatasa ke_ vésbé érvényesül, éo megfele­lő mennyiségű táplálékot is találnak. A már kifejlett anyák egyébként most kezdik az ívást, az ikrarakást, bár a február végi fagyosabb napok kedvezőtlenül hatottak erre az élettani folyamatra. Az egy­két év múlva piacképessé vált egyedek közül elsősorban a fejlettebb, gyorsabb növekedé- sűek kerülnek exportra. A többi halféle, így a fe­hér busa, harcsa, amur kijut­tatása az állami gazdaságokba, tsz-ekbe majd csak altkor kez­dődik meg, amikor a levegő hőmérséklete nulla fok fölé emelkedik. Ezek a fajok ugyanis jóval érzékenyebbek a hidegre. A Százhalombattai Tempe­ráltvizű Halgazdaság idei ter­vei szerint 1979-ben 140 mil­lió zsenge, 30 millió előne­velt és 6 millió egynyaras iva­dékot forgalmaz majd. V. B. kospalotán tett látogatást^ A pártbizottság székházában a KB titkára megbeszélést foly­tatott a 125 ezer lakosú kerü­let életéről, fejlődéséről, az üzemek, intézmények, szövet­kezetek tevékenységéről, vá­rospolitikai gondokról. A prog­ram ezután — rövid városné­zést követően — Újpalotán, a Kontyfa utcai 24 plusz 6 tan­termes általános iskolában folytatódott. * Ezután Győri Imre felkeres­te a nagy munkásmozgalmi ha­gyományokkal rendelkező, mintegy kétezer dolgozót fog­lalkoztató Landler Jenő MÁV Járműjavító üzemet. A látogatás délután párt­nappal zárult, amelyen Győri Imre időszerű kérdésekről szólt. állításokon és filmvetítéseken tárják az érdeklődők elé a szovjet tudomány és technika legújabb vívmányait, népsze­rűsítik együttműködésünk eredményeit — mondotta Té­tényi Pál akadémikus, a Mi­nisztertanács Tudománypoli­tikai Bizottságának titkára, az MSZBT alelnöke. A Barátság Házában szerdán tartott tájé­koztatón ott volt Nagy Máfta, az MSZBT főtitkára is. Tétényi Pál kiemelte: az év­forduló jó alkalom arra, hogy a magyar közvélemény válto­zatos rendezvényeken pillant­hasson be együttműködésünk e kiemelkedő területének hét­köznapjaiba, a magyar és a szovjet tudósok közös munká­jának eredményeibe. Hiszen — mint, hangsúlyozta — a meg­állapodás aláírása tette lehe­tővé, hogy a hazai tudomá­nyos kutatás olyan új terüle­teket is meghódítson, mint az atomfizikai, a magfizikai ku­tatások. Közös szellemi erő­feszítések dicsérik az űrkuta­tásban kimunkált újszerű megoldásokat is. Természetes tehát, hogy az elkövetkező hó­napokban az évfordulót kö­szöntő ünnepségeken magyar és szovjet tudósok is sűrűn tar­tanak majd előadást együtt­működésünk fejlődéséről, s a jövő elképzeléseiről. A külkereskedelem és a termelővállalatok Pest megyei üzemek is kaptuk beruházási támogatást A külkereskedelmi és az ipari, illetve mezőgazdasági vállalatok együttműködésé­nek a versenyképes export fokozását szolgáló új formá­ja, hogy a külkereskedelmi vállalatok fejlesztési alapjuk­ból bizonyos összeggel támo­gatják termelő partnereiket, így egészítve ki az exportnö­velésére hivatott anyagi for­rásaikat. Támogatásukkal el­sősorban a minőség javítását, az árualap és az áruskála bő­vítését, valamint a piaci igé­nyeknek megfelelő csomago­lás fejlesztését kívánják elő­segíteni. Tavaly erre a célra félmil- liárd forintot költöttek, s eb­ből kisebb-nagyobb mérték­ben Pest megyei vállalatok is részesültek. így a Szerszám­gépipari Művek, melynek ku­tátóintézete Halásztelken ta­lálható, vagy az Egyesült Vil* lamosgépgyár, melynek gyár­egysége van Cegléden. A Mo- nimpex. a Borgazdasági Vál­lalatok Trösztjének adott tá­mogatást, melyből a Pest me­gyei Pincegazdaság is része­sedhet. A Chemolimpex Kül­kereskedelmi Vállalat tavaly 14 millió forinttal járult hoz­zá, hogy ipari partnerei nö­velhessék, a külpiacokon ke­resettebbé tehessék termékei­ket. A Pest megyei vállala­tok közül a Forte filmcsoma­gológép vásárlásához kapott ilyen módon 2 millió forintot. Érdemes megemlíteni, hogy a Chemolimpex a korábban átengedett fejlesztési alapok nyomán tavaly már két és fél millió dolláros árbevétel több­lethez jutott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom