Pest Megyi Hírlap, 1979. január (23. évfolyam, 1-25. szám)

1979-01-09 / 6. szám

Phnom Penh elfoglalásai után A nép! erők ellenőrzik Kambodzsa egész területét Megalakult a Népi Forradalmi Tanács PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! 'AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYE) TANÁCS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM. ÁBIA 80 FfiLLÉIt 1979. JANUÁR 9., KEDD Ixp@rt9flin@sé<get vállaltak Munkásgyülés ax EWIG ceglédi gyárában Púja Frigyes Líbiában Abduszalam Dzsallud, az Általános Népi Kongresszus főtitkárságának, a Líbiai Arab Szocialista Népi Állam, legfel­sőbb politikai irányító testü­letének tagja fogadta Púja Figyes magyar külügyminisz­tert, aki líbiai kollégája, Ali Abdesszalam Triki meghívá­sára hivatalos látogatáson tartózkodik Líbiában. Vasárnap délelőtt szakértő részvételével megkezdődtek a magyar—líbiai külügyminisz­teri tárgyalások. Az első ülés napirendjén nemzetközi kér­dések szerepeltek: áttekintet­ték a közel-keleti helyzetet, az afrikai térség problémáit és aiz európai biztonsággal ösz- szefüggő kérdéseket. Púja Frigyes külügyminisz­ter líbiai látogatását követően Dom Mintoffnak, a Máltai Köztársaság miniszterelnöké­nek és külügyminiszterének a meghívására január 9 és 11 között hivatalos látogatást tesz a Máltai Köztársaságban. Az SPK, a Kambodzsai Nemzeti Egységfront hírügy­nökségének hétfő esti jelenté­se szerint megalakult az or­szág új adminisztratív irá­nyítószerve, a Kambodzsai Né­pi Forradalmi Tanács. Az SPK közleménye a többi kö­zött rámutat: A Kambodzsai Nemzeti Egységfront igaz harcának zászlaja alatt Kambodzsa né­pe és forradalmi hadserege felkelt, támadásba ment át, s megdöntötte az idegeneket kiszolgáló fasiszta, militarista, diktatórikus és nepottkus Pol Pót—leng Sary-klikket. Január 7-én a kambodzsai forradalmi erők és a nép fel­szabadították Phnom Penh-t, az ország fővárosát és bizto­sítják az egész ország admi­nisztratív irányítását. A for­radalmi hatalom átment a kambodzsai nép kezébe, s a cél az, hogy minden belső és külső feladatot a soknemzeti­ségű lakosság várakozásainak megfelelően lássanak el. A fenti céltól vezéreltetve jött létre a Kambodzsai Népi Forradalmi Tanács. A Kambodzsai Népi Forra­dalmi Tanács (KNFT) elnö­ke Heng Samrin lett. Alelnöke, a nemzetvédelmi miniszter funkcióját betöltve: Pen Sovan. A Kambodzsai Népi Forra­dalmi Tanács megalakulását bejelentő közlemény hangsú­lyozza, hogy a forradalmi fegyveres erők ellenőrzik az ország egész területét Hírügynökségek szerint a Phnom Penh-i rezsim ve­zetői a fővárostól mintegy 35Ó kilométerre levő, a thai­földi határhoz közeli Battam- bangba menekültek. A külföl­di követségeket ugyancsak Battambangba költöztették. Pol Pót kormánya felajánlot­ta a külföldieknek, ha akar­nak, repülőgéppel Kínába tá­vozhatnak. Az értesülések sze­rint a Pol Pot-rezsim hadsere­gének veszteségei rendkívül súlyosak és a közhangulatra a legteljesebb pánik a jellemző. A Kambodzsai Nemzeti Egységfront egyik fő felada­tának tekinti, hogy végef ves­sen a Pol Pót—leng Sary-re- zsim diszkriminációs politiká­jának. A Kambodzsa felsza­badított területein élő állam­polgárok politikai, gazdasági és szociális jogai és kötelessé­gei egyenlőek, függetlenül at­tól, hogy hol dolgoztak az elő­ző rezsimek idején — szögezi le a Front programja, ame­lyet 1979. január 1-én foga­dott el a szervezet Központi Bizottsága. A program Kam­bodzsa felszabadított terüle­tein máris érvényben van. A program célul tűzi ki vala­mennyi, a reakciós rezsim ál­tal létrehozott erőszakszerve­zet és adminisztratív szerv felszámolását. Gazdasági téren a Kambod­zsai Nemzeti Egységfront cé­lul tűzi ki az anyagi javak Igazságos elosztását, vala­mennyi állampolgár élelmi­szerrel és ruházati cikkekkel való ellátását. (Folytatás a 2. oldalon) Az ÉVIG ceglédi gyárában sok éves hagyománya van, hogy számvetéssel — munkás- gyűléssel — kezdik az eszten­dőt a dolgozók. Értékelik az előző év munkáját s megis­merkednek az új feladatokkal. Tegnap délután az első mű­szak végén tanácsterem lett a munkahelyi ebédlő, ahol Tan­kó Zoltán igazgató értékelte a tavalyi munkát. Mint mondot­ta: a ceglédi gyárét a válla­lat eredményei határozták meg. Az ÉVIG közepesen jó évet zárt. A termelékenység 5,6 száza­lékkal, a bérszínvonal 6,9 szá­zalékkal emelkedett. Az ex- temtermelés a bázishoz ké­pest javult, de a tervet 97,6 százalékra tudta teljesíteni az ÉVIG. A többlettermelés a termelékenység eredménye, a vállalat nyeresége viszont ke­vesebb lett a tervezettnél. Nehéz év áll a ceglédi gyár mögött is, bár feladataikat megoldották. Ebben jelentős része van a szocialista brigá­doknak és a törzsgárdának. A centrifugamotor-gyártók ta­valy vállalták, hogy 20 ezer­rel többet készítenek a kere­sett termékből. Vállalásukat mieg valósították és többet gyártottak a VZ-motorokból is. Kiemelt feladat volt az ex­portterv teljesítése. Tőkés or­szágokba 18 millió forint érté­kű árut szállítottak. A kismo­torüzem 1972 óta tavaly telje­sítette túl először éves tervét. A műszaki fejlesztés és a gyártmányfejlesztés az egész évi munkában tükröződik. A ceglédi gyár teljesítette múlt évi cselekvési prog­ramját. Sikerült jó politikai légkört kialakítani, ütemesen termel­ni, javítani a munkafegyel­met. A munkaverseny-mozga- lom a tervteljesítés egyik alapköve 1 volt. Termékeik mi­nőségét javították, több gyárt­mányuk keresett a hazai és a külföldi piacokon. Az idei terveket a hamaro­san sorra kerülő termelési ta­nácskozáson ismerik majd meg részletesen az ÉVIG ceg­lédi gyárának dolgozói, az idei cselekvési programmal együtt. Az ÉVIG — a nagyválla­lat — kétmilliárd forint ter­melési értéket tervezett ez év­re és 6,5 százalékkal több ár­bevételt a tavalyinál. A kismotorüzem Lenin szo­cialista brigádja nevében Ungvári József bejelentette: a minőség javítására egész év­ben törekedni fognak, Az idén is elegendő trak­tor és kombájn áll majd a gazdaságok rendelkezésére. A hazai Rába típusú erőgépeken kívül kapható lesz a szovjet T—150 K és csehszlovák Zator, növeljük a lengyel Bizon-Gi- gant aratócséplő gépek im­portját is. Az AGROKER Pest—Nógrád—Komárom me­gyei vállalata — amelynek forgalmából megyénk 40 szá­zalékos arányban részesedik — megfelelő mennyiségű al­katrészt halmozott föl raktá­raiban. Mint Polgár József, a vállalat igazgatóhelyettese el­mondta, 1979-ben a korábbi évektől eltérően takarékosabb gépvásárlásokra számítanak, ugyanis kevesebb hitelre, álla­mi támogatásra van kilátás. Az összes mezőgazdasági gép- eladás mintegy 950 millió fo­rint lesz, ezzel a gépparkkal elérhető 13,5 százalékos terme­lésfejlesztés. Fokozott figyelmet fordíta­nak a melléktermékek, kuko­ricaszár, szalma betakarítását, feldolgozását szolgáló masinák beszerzésére, a tavalyinál lé­nyegesen több Hamster—Ma­jor rendfelszedőt, nagybálázót kínálnak eladásra. A műtrágya-fölhasználást idén már mindenütt a talaj­ai exporttervet év vége előtt igyekszenek teljesí­teni. Kereskes Mátyásné, a kézi- szerszámgyár szocialista bri­gád vezetője elmondta, hogy védnökséget vállalnak a kere­sett barkáes-fúrógépek elő­állítása felett és garantálják a jó minőséget. A Marx Ká­roly szocialista brigád 10 ezerrel több ce ntrifuga gyár­tását vállalta. A Béke szocia­lista brigád exportminőségben gyártja majd a HD-motoro- kait. ■ A munkásgyűlés résztvevői egyhangúlag elfogadták az él­üzem cím elnyeréséért induló versenyfelhívást, amelyet Ba­lázs Sándor, az üzemi szak-: szervezeti bizottság titkára is­mertetett. E. K. vizsgálatokra alapozzák majd, nem becsléssel döntik el, mennyi hatóanyagot szórjanak ki a földekre. így elkerülhető­vé válik a pocsékolás, és megszűnik az egyes üzemek közötti kirívóan nagy különbé ség. A kereskedelem előrejelzése alapján már most elmondha­tó, hogy egyes műtrágyaféle­ségekből átmeneti hiányok lesznek, többek között a nit­rogén tartaimúakból a tavaszi időszakban. Az AGROKER úgy próbál segíteni a gondon, hogy minden szövetkezetnek juttat a készletekből legalább annyit, amennyi a növények normális fejlődéséhez szüksé­ges. Az országos gyakorlattal el­lentétben gondoskodtalt arról, hogy a műtrágya a kiskerttu­lajdonos kívánságának megfe­lelően kisebb csomagokban is kapható legyen. Növényvédő szerekből —? bár különösebb ellátási prob­lémákkal nem kell számolni — várható néhány hiánycikk. Jó néhány szer esetében gon­doskodni kell helyettesítő anyagokról, ami az alkalma­zott technológia megváltozta­tását vonhatja maga után. Ha ugyanis például a Ditham gombaölő helyett réztartalmú szert használnak, megnő a permetezések száma. Az eb­ből fakadó többletmunkára ezért időben föl kell készülni. Az AGROKER telepeiről egyébként megkezdődött a téli gépjavításokhoz szükséges cik­kek kiszállítása. V. B. KÖZÉLET A Magyar Szolidaritási Bi­zottság táviratban üdvözölte a Dél-afrikai Felszabadítási Szervezetet és az Afrikai Nem­zeti Kongresszust megalaku­lásának 67. évfordulója alkal_ mából. Tímár Mátyás, a Magyar Nemzeti Bank elnöke tegnap küldöttség élén Svájcba uta­zott, a kelet—nyugati pénz­ügyi kapcsolatok fejlesztésével foglalkozó értekezletre. Dieter Zibelius, az NDK bu­dapesti nagykövetségének ta­nácsosa és Dieter Henze, az NDK Kulturális és Tájékozta­tó Központjának igazgatója tegnap filmkoktélt adott az NDK centrumban a Német Kommunista Párt megalakulá­sának 60. évfordulója alkal­mából. Három nap E lőbb meleg víz folyjon a csapból, majd az­után beszélhetünk kultúráról — szólt közbe ingerülten egy férfi. A munkásszállásokon élők feszegették a szakszerve­zeti taggyűlésen, melynek légkörét felborzolta a nyers hangú vélemény: a tanács­kozás két pártra seakadt. Voltak, akik helyeselték és azt hangoztatták, míg a vállalat munkásszállóin a szociális és egészségügyi ellátottság nem lesz „össz­komfortos”, kár is az időit vesztegetni a művelődési témával. Mások viszont erősgették, hogy „egyik feltételezi a másikat, nem lehet sorrendet állítani’’, mivel csak a művelt em­ber igényli és tudja meg­becsülni a kulturált kör­nyezetet. Példákkal is ér­veltek: egyik nemrég épült munkásszállón — a gond­nok a megmondhatója — bakancsostól fekszenek a vadonatúj paplanos heve- rője, a pvc-padló csupa fe­kete lyuk, mert beletapos­sák az égő cigarettavéget. Az itt lakók tévét se na­gyon néznek, szívesebben forgatják az ördög bibliá­ját. Csupán az új falak még nem orientálják az embereket tartalmasabb időtöltésre: olvasásra, ta­nulásra, klubfoglalkozás­ra... Parázs vita kerekedett, de végül mégis nyitva ma­radt a kérdés: az I—IV. kategóriába sorolt szállo­dákban a komfortfokozat határozza meg a közműve­lődési szemléletet? Az ország több mint há­romezer munkásszállójá­ban százezer dolgozó tölti családjától távol az esté­ket. Az építőiparban min­den harmadik ember... A „hétköznap” otthonában is ösztönösen keresik azt a családias keretet, mely kényelmet, pihenést és szó­rakozást ad. Életmódjuk javítását segíti elő az 1976-ban hozott miniszter- tanácsi határozat, mely kö­telezi a tárcákat a munkás szálláshelyek korszerűsíté­sére. Az építőipar 89 mun­kásszállójából 45 felel meg ezeknek a követelmények­nek. A MÁV-nalk 102 szállója, 80 munkásiakta- nyája és 400 lakókocsija van, a színvonal itt is ve­gyes. Debrecen, Pécs, Szol­nok, Veszprém munkásai új szállókban laknak. Bu­dafokon az építők 1040 ágyas painelszállója min­dent tud: a szobákban hi­deg-meleg víz, külön van gyengélkedőhelyiság, ta­nulószoba, könyvtár. A fő­városban az Építőipari Szolgáltató Vállalat a 19 legnagyobb szálló gazdája, a tervidőszakban 400 millió forintot meghaladó össze­get költ felújításra, kor­szerűsítésére. Tehát a szo­ciális és egészségügyi fel- * tételek megteremtése jó úton halad. Ebbe az össz­komfortba azonban a mű­velődés is beletartozik. Legalábbis bele kellene hogy tartozzon. Százezer szállólakó Vá- rosnyi népesség. Társadal­munknak nem lehet mind­egy, hogy ezek az em­berek az év mintegy há­romszáz napját milyen kö­rülmények között töltik, s hogyan használják ki sza­bad idejüket. Sok köztük a fiatal, például Borsod me­gyében 57 százalék, Pest megyében 45, Budapesten 60—70 százalék a harminc éven aluliak aránya. Álta­lános és szakmai művelt­ségük aiz átlagszínvonal alatt van, 60—70 százalé­kuk betanított vagy segéd­munkás, csaknem felének nincs meg a nyolc általá­nos iskolai végzettsége, s akad köztük analfabéta is. Van, aki éveken át úgy él, mint egy ágyra járó. Hiányzik a közösségi élet — mondják —, s ezért nem vonzza őket otthonként a szálló, inkább sörözőkben ütik agyon az estét. Barát­ságok ritkán szövődnek, mivel gyakran cserélődik a munkásgárda a változó munkahelyek miatt. Leg­többen már pénteken haza­utaznak és hétfőn jönnek vissza. Marad a kedd, a szerda és a csütörtök. De mit lehet kezdeni három nappal? Sokat, nagyon so­kat. Több vállalat munkás­szállójában szervezi meg a szakmai továbbképzést, po­litikai tanfolyamokat. Is­meretterjeszt ő előadások, szellemi vetélkedők színe­sítik a programot, és rend­szeres a klubfoglalkozás. Nem feltétlenül szükséges ehhez a főfoglalkozású népművelő. Segíthet a kö­zeli művelődési ház vagy akár a vállalat közművelő­dési bizottsága. A fiatalok tanulnak, az idősebbek sor­ra veszik ki a könyvtárból a Jókai-, Dickens-, Balzac-, M i kszá th - reg én veket. Két­ségtelen, a család távolsá­ga közönyt szül, de egy jó közösség magával ragadja a legelfásultabb embert is. E nlékszem, középiskolás koromban Radnóti-es- tat rendeztünk egy munkásszállón. Barakkban, építőmunkások között, terí­tő nélküli asztalok mellett, gyalulatlan deszkából ácsolt padokon ültünk. A „díszlet”: vaságyak, vas­kályha, lavórok, kékmázas vizeskannák. Az egyórás műsor után kérték, marad­junk még, folytassuk a<z előadást. A végén már a magyarórák tananyagából szavaltunk Petőfit, Aranyt, József Attilát, Adyt. Vacso­rára is ott marasztaltak bennünket, hazai füstölt szalonnával, szikkadt ke­nyérrel kínáltak, hozzá cit- rompótlós teát ittunk. En­nek a délutánnak a hangu­latát nem lehet elfelejteni, éop ezért tudom: a műve­lődési igény felkelthető összkomfort nélkül is. Ter­mészetesen jó, ha együtt jár mind a kettő. De az bi­zonyos : nemcsak a meleg vízen múlik, hogy valaki Hemingway öreg halászát elolvassa... Horváth Anita Papíron az idei termés Négy szerződési kedv az év elején A mezőgazdasági termelők, valamint az élelmiszeripari üzemek és a terményfelvásár­ló vállalatok, szövetkezetek jó ütemben kötik az idei évre szóló termékértékesítési szer­ződéseket. Figyelemre méltó, hogy az idei zöldségszükségletet papí­ron már csaknem teljes egé­szében biztosították a keres­kedelmi vállalatok és a fel­dolgozó üzemek. (A szükség­let 98 százalékára van már szerződéses partner.) A gaz­daságok és az ipar leszerződ­te a cukorrépa termőterület teljes egészét, és nem sók hiányzik már az olajos mag­vak szerződési előirányzatá­nak teljesítéséhez sem. A tervben előirányzott must és bor 95 százalékát kötötték le már január elején. Az állati termékekre vonatkozó írásos megállapodásnál előbbre tar­tanak, mint az elmúlt év azo­nos időszakában. A húsipari vállalatok az idei év sertés­felvásárlási előirányzatának 80 százalékát kötötték le ed­dig. Még ennél is jobb az eredmény a baromfiiparban, a baromfihús és a tojásfelvásár­lás a szerződések jelenlegi ál­lása szerint nem okoz majd fennakadást, máris akadt ele­gendő mezőgazdasági termelő az idei szükséglet kielégítésé­hez. A hűtőipar idén is kiemelt árat fizet a málna felvásárlá­sára, az áfész-ek pedig igye­keznek szerződéses kapcsolat­ba kerülni a háztáji termelők­kel, akiktől szamócát, ribizlit és málnát várnak minden ed­diginél nagyobb mennyiség­ben. Az élelmiszeripari üzemek lehetőleg a közel eső gazdasá­gokkal igyekeznek szorosabb­ra fűzni a kapcsolatokat. Tár­gyalnak arról, hogy speciális alapanyagot termeltetnek a gazdaságokkal; például az úgynevezett szalámisertések hizlalására és a száraztészta- gyártásnál jól felhasználható különleges búza és' liszt elő­állítására szeretnék rábírni a gazdaságokat. Vizsgáznak a fogyasztásmérők és a kapcsolóórák A Ganz Műszerművek Gödöllői Árammérő Gyárában 650 ezer fogyasztásmérőt és 130 ezer bojler-kapcsolóórát gyártanak. Termékeik több mint 40 országba jutnak el. A képen: a mé­rőórák minőségét a hosszú próba garantálja. Rozsán Péter felvétele Nem lesz hiány traktorból, kombájnból Zökkenőmentes ellátás Kevesebb a műtrágya és a növényvédő szer á t

Next

/
Oldalképek
Tartalom