Pest Megyi Hírlap, 1978. november (22. évfolyam, 258-282. szám)

1978-11-28 / 280. szám

MOHOB'Vnm ■j&'te S;T>M £ £ Y E I H.í R L A P K 0 L Ó,N,K 1 A O Á S A-' XX. ÉVFOLYAM, 380. SZÁM 1978. NOVEMBER 38., KEDD A gyarapodás számbavétele Jobb munkával, eredményesebben Ipartelepítés, beruházások, közművelődés A XI. kongresszus óta eltelt idő munkáját értékelte leg­utóbbi ülésén a monori nagy­községi pártbizottság. Az 1975. februárjában megtartott nagyközségi pártértekezletet követő három és fél év tevé­kenységéről Jólesz Sándor, a nagyközségi pártbizottság első titkára számolt be. A feladatok végrehajtásá­ban mind a nagyközségi párt- bizottság mind az alapszerve­zetek jó eredményeket értek el, bár kisebb nagyobb zökke­nők nehézségeket okoztak. A IV. ötéves terv sikeres befe­jezését nagyban segítette a kibontakozott kongresszusi munkaverseny-mozgalom, a legtöbb gazdasági egységben javult az üzem és munkaszer­vezés. Az alapszervezetek rendszeresen beszámoltatták a gazdasági vezetőket és foko­zottabban figyelemmel kísér­ték a gazdálkodás alakulását. Az alapszervezeti pártitkárok megértették, hogy nem a gaz­dasági vezetés feladatkörének átvételével, hanem politikai eszközökkel segíthetik a ter­melési célok elérését. Az ipartelepítési politika törekvéseivel összhang­ban, több budapesti vál­lalat, szövetkezet létesí­tett telephelyet Monoron. A gazdasági egységek terme­lési tevékenységének értéke­lését nehezíti, hogy a telephe­lyek, gyáregységek nem ren­delkeznek önálló teryszámok- kal. Az előző három és fél évben több termelő beruházás valósult meg, sajnos, néhány épület, üzemcsarnok, az ere­deti határidőkhöz képest, je­lentős késéssel. Kapacitás- hiány miatt előfordult házila­gos kivitelezés is, ami ellen­kezik az elfogadott gyakor­lattal. A FŰSZERT raktárbá­zisát, a Filmtechnikai Válla­lat gyáregységét és az új TÜ- ZÉP-telepet 1975-ben adták át. ^gyancsak új telephelyre köluf'ött a KPM Budapesti Közúti Igazgatóságának lít- tnestesége, jelenleg a ZÖL- DÉRT-telep énül és Monori- erdőn hajt végre folyamatos bővítést a vegyipari szövet­kezet. A gazdasági egységek ter­veiken a központi kivánal­maknak megfelelően dolgoz­zák ki, a termelés növeke­dése teljes egészében a ter­melékenység emelkedéséből adódik. Az üzemek töreked­nek a gazdaságos termékszer­kezet kialakítására, a gyárt­mányszakosodásra. Erre utal a húsipari gének gyártása a MEZŐGÉP Vállalatnál, a mű­szaki kefék készítése a kefe­gyárban, a Finommechanikai Vállalat bekapcsolódása a járműprogramba, a vasipari szövetkezetben pedig a rob­banásbiztos hajtóművek elő­állításának fejlesztése. A gazdasági egységek egyre többet áldoznak a szociális lé­tesítmények korszerűsítésére. Napjainkban a keresetek megközelítik, illetve elérik a fővárosi átlagot. Az egyesülés után jelentő­sen fejlődött a Kossuth Ter­melőszövetkezet. Több terme­lési rendszerbe bekapcsoló­dott, emelkedett a tsz-ben a műszaki színvonal, növeked­tek a termésátlagok. A IV. ötéves terv beruhá­zásait a tanács nem tudta maradéktalanul végrehajtani, 124 lakás befejezése áthúzó­dott 1976-ra. Az V. ötéves terv fejlesz­tési céljait, a rendelkezés­re álló pénz figyelembe vételét, a pártbizottság cselekvési programja és a lakosság reális igényei alapján alakították ki. Az utóbbi három és fél év­ben a következő beruházások valósultak meg: felépült a szakmunkásképző iskola négy tanterme, a zeneiskola három helyiséggel, a bölcsőde 30 hellyel bővült, a Petőfi utcá­ban elkészült a 60 személyes óvoda, a napközis helyek szá­ma százhússzal emelkedett, határidőre tető alá került a korszerű szakorvosi ren­delőintézet és a Munkásőr utcai iskola új szárnya. E be­ruházások széles társadalmi összefogás eredményeként születtek meg, de nagy szere­pük volt megvalósításukban a szocialista együttműködési szerződéseknek is. A község­ben befejezéséhez közeledik az ivóvízhálózat építése, s jó ütemben halad a csatornahá­lózat bővítése is. A lakosság igényei túllépik a lehetőségeket. Nagy gondot jelent a szükséges óvodai he­lyek hiánya, az utak rossz ál­lapota és a nem kielégítő ke­reskedelmi ellátás. A lakás­igénylők száma egyre növek­szik, ezért 15 éves lakásépí­tési tervet dolgoztak ki. A nem tanácsilag épült lakások jelentősen javították a hely­zetet. A .szolgáltatóház. a Gelka- szerviz, a Patyolat-szalon régi igényeket elégít ki, magas színvonalon. Megkezdődtek a Patterman utcai áruház épí­tésének előkészületei, több. különböző profilú üzlet nyílt meg Monoron és Monori- erdőn. A pártbizottság jelenleg, 19 alapszervezetben 640 tagot irányít. A pártbizottság tag­jainak megfelelő politikai fel- készültsége biztosíték arra, hogy a testület elé kerülő té­mák megvitatása, elemzése alapos. Az oktatás és a ká­derképzési terv alapul szol­gál az utánpótlás nevelésére. Tovább javult a párt irá­nyító és ellenőrző tevé­kenysége, amely kiterjed az állami, társadalmi és gazdasági élet minden te­rületére. A különböző tömegszerveze­tekkel az utóbbi időben egyre erősödik a kapcsolat. A közművelődési munka az MSZMP kultúrpolitikai hatá­rozatának szellemét tükrözi. A műveltség fokozására több üzem indított kihelyezett ál­talános iskolát. A dolgozók esti iskolájába az idén, szer­vezési hiányosságok miatt, kevesebben iratkoztak be. Az általános iskolai oktatásban jelentős fejlődés tapasztal­ható, növekedett a pedagógu­sok szakmai felkészültsége és javultak a tárgyi feltételek. A művelődési ház egyre ke­vesebb nevelőhatású és élve­zetes műsorral, rendezvény- sorozattal jelentkezik, részint a hiányos tárgyi és személyi feltételek okából. Propagan­dája a havonta megjelenő műsorfüzeten kívül, csupán egy-két plakátra terjed ki. A jelentős költséggel kialakított bemutatóterem csak időnként ad otthont megfelelő színvo­nalú kiállításoknak. Az üzemi könyvtárak több­sége és a járási könyvtár, a helyiséggondok ellenére is jól látja el feladatát. Kövess László Létszámpótlás — átcsoportosítással Szabad szombaton sem pihennek Túlteljesítik idei tervüket A hatalmas gépek között a szabad, szomuaioaoii megszo­kott csend honolt a Vízügyi Építő Vattaint vecsési gépja­vító telepén, de az acélcsövek hudegszigeteiésére berendezett üzemrészben szaporán dolgoz­tak az emberek és a gépen. Nagy Istvánná ügyeletes da­rukezelő vállalta, hogy a szi­getelők folyamatos munkájá­hoz a különböző átmérőjű csöveket a helyükre viszi. Megértették — Én is szívesebben vásá­rolnék be a hét végére a csa­ládnak, de az üzemnek is tar­tozunk ezzel a munkával. Ah­hoz, hogy reggel 6 órától a 130 méternyi csőre rákerüljön a szigetelő MAFLOWLINE vé- dőíólia, valamennyiünk össze­hangolt munkájára van szük­ség — mondja Nagy István­ná. Krenyóczi József, Horváth Lajos, Borgula Károly nem­rég még a száilítóbrigádban dolgozott, de miivel az üzem gazdasági és társadalmi veze­tői, a nagymértékű fluktuáció okozta létszámhiány pótlására, átcsoportosításról döntöttek, őket a hidegszigetelőkhöz he­lyezték át, ahol szintén becsü­lettel helytállnak. — Nem volt könnyű meg­szoknunk a három műszakos rendszert, a robusztus szállító- járművek helyett, az aprólé­kosságot, hozzáértést igénylő szigetelőgépeket. A szállítás­ban már kevesebben is elbol­dogulnak. megértettük az át­csoportosítás fontosságát. Eny- nyivel mindenképpen tarto­zunk a havi fizetésért, amihez még itt 500 forint prémiumot is kapunk — mondják az át- helyezettek. Három műszakban A VIZÉP vezetőinek jól elő­készített létszám-átcsoportosí­tásai üzemszervezési szem­pontból is fontosaik, de nép- gazdasági érdekek is indokol­ják a vállalatok munkásgár- diájánák hatékony atob, terv­szerűbb foglalkoztatását, fő­ként a VIZÉP-nél, mert a hi­degen szigetelt acélcsövek iránt megnövekedett a keres­let. Nemcsak az Adria kőolaj- vezeték százhalombattai bér kötő csöveit szállították a ve- csési gépjavító telepről, ha­nem a kaposvári DÉL VIZÉP, a Fővárosi Gázművek, a sió­foki és debreceni regionális vízmű építéséhez is ebben az üzemrészben szigetelték az acélcsöveket. Nem tudták a növekvő igényeket kielégíteni, ezzel magyarázható, hogy há­rom műszakos rendszerben, szabad szombaton is próbál­nak a gondokon enyhíteni. A minap megtartott terme­lési tanácskozáson ugyancsak a szigetelt csövek iránt meg­növekedett igény kielégítésé­nek lehetőségei foglalkoztatták a dolgozókat. Mint a műszaki vezetők tájékoztatásából ki­tűnt, a hatékonyság érdeké­ben, g kis átmérőjű csöveket a most készülő új üzemrészben fogják szigetelni, a jelenlegi szágetelőműhelyt pedig a nagy átmérőjű acélcsövek védő- bevonására használják majd. A régi műhelyben a kapacitást új rozsdátlanító és alapozó gépsorral bővítik. A gépi be­rendezések egy részét, az üze­mi tapasztalatok hasznosításá­val, már elkészítette a VIZÉP vecsési tmik-részlege. Kedvező kilátások Simák József, a szigetelő részleg vezetője elmondta: je­lenleg kedvezőek a tervteljesí­tés kilátásai. A szigetelők 26 millió forin­tos előirányzatukat már de­cember első harmadában tel­jesítik, s utána a túlteljesítés érdekében munkálkodnak majd. O. K. Szerteágazó tevékenység Fegyelmezettebben dolgoznak Gépek — egymillió forintért A monori nagyközségi tanács költségvetési üzemében az igé­nyek alapján készült el az 1979. évi, már jóvá is hagyott, műszaki árbevételi terv. A 104 dolgozót foglalkoz­tató üzem tevékenysége igen szerteágazó. A megannyi szolgáltatás, a vízberendezések karbantartása, a monori-erdei strand üzemel­tetése, a fűtégszolgáltatás, a parkfenntartás, a kertészeti és köztisztasági munka 1979 vé­gére összesen 2 millió 883 ezer forintos árbevételt eredmé­nyez. Az építőipari tevékenység jobbára épület-karbantartás, felújítás, de sor kerül néhány kisebb beruházás megvalósítá­sára is. Egész sereg óvoda és iskola kap a jövőben új pvc- burkolatot, sokat újrafestenek, s kisebb-nagyobb átalakítások is szerepelnek a tervben. Az építőipari tevékenység a leg­fontosabb : árbevétele várha­tóan eléri a 10 millió 680 ezer forintot. Az úgynevezett egyéb ten­nivalók közé főként az utak karbantartása, aszfalt­SPORT —SPORT — SPORT — SPORT — SPORT Atlétikai csapatbajnokság Meglepetés a futóversenyeken A Munkásőr úti iskolások győztek A járási sportfelügyelőség és a járási általános iskolai sportbizottság által megrende­zett atlétikai csapatbajnokság II. fordulóját Monoron ren­dezték meg. A KMP megalakulásának 60. évfordulója tiszteletére le­bonyolított versenyen öttagú csapatok vettek részt. A rend­kívül kellemetlen, hűvös idő­ben 30 csapat mérkőzött meg egymással. Meglepetésre, a futószámokban eddig hasonló sikerrel még nem szereplő monori Munkásőr i:H iskola j csapatai remekeltek, győztek. 1 EREDMÉNYEK Lányok: 1. Monor, Munkás­őr 107, 2. Vecsés, Kun Béla tér 124, 3. Monor, Ady 135 helyezési számmal. Fiúk: 1. Monor, Munkásőr 83, 2. Vecsés, 3. számú iskola 125, 3. Pilis, 2. számú iskola 131 helyezési számmal. A csapatbajnokság II. for­dulója után, az élcsoport ál­lása a pontversenyben: Üllő, Pilis, Monor, Munkás- őr, Vecsés, Kun Béla téri is­kola, Monori-erdő, Vecsés, 3. számú iskola, Monor, Ady úti iskola. Sz. A. Hiányt pótló üzlet Színes a menyasszonynak és A lakásokban nyúlánk pálmák, büszke filodendronok — A zsalugáteros ablakok régen kedvelt virága, a tűz­piros szirmú muskátli még mindig divatos. Most azonban inkább a temetők nyári dí­sze. Az apró zsalugáterokat felváltották a széles, sötétlila függönnyel ellátott, nagy ab­lakok. Ezt hallottuk Üllőn, a fel­tűnően szép, új könyvtár kö­zeli szomszédságában, az íz­lésesen kialakított, berende­zett, nemrég megnyílt virág­üzletben. Mirtuszbokréta helyett A divat mindenhatósága még a virágüzletben is érvé­nyesül. Most a margarétához hasonló, szolid, színes gerbe- rát vásárolják leginkább. A menyasszonyi hófehér csok­rok egyeduralma is szűnőben, a csokrok is színessé, tarkává váltak, s a násznép férfi tag­jainak kabáthajtókájára szin­tén színes virág kerül. Haj­dan, bizony, a habfehér mir­tuszbokréta mellett araszos rozmaringág díszlett. Abban az időben, persze, a házak eresze alatt akós dé­zsákban, nagy faládákban, gerendákig érő rozmaringbok­rok, meg vaníliaillatot lehelő leánderfák virítottak. — Ki emlékszik már az egyszerű virágokra? A pár hét óta árusító, dí­szes virágüzlet vezetője, a fiatal Bagó László elmondja, hogy a szén házak tágas elő­tereiben, szobáiban nyúlánk burkolattal való tartozik. ellátása A burkolás nagy részét nem a járás területén, hanem más megrendelők kívánságára, egyebütt végzik, ami, a helyi útviszonyokat figyelembe vé­ve, nem egészen érthető. Az egyéb tevékenység révén csak­nem 1 millió 680 ezer forintra tesznek szert. A költségvetési üzem ösz- szes tevékenységéből szár­mazó árbevétel kedvezően alakul, várhatóan eléri a 14 millió 860 ezer forintot. Jelentős ez az összeg, hiszen az idei árbevétel mindössze 8 millió 956 ezer forint volt. A bátrabb tervezésben bizo­nyára szerepet játszott az idén megvalósított egymillió forin­tos gépi beruházás és a mun. kafegyelem megszilárdulása is, K. L. Gomba Hat új tanterem Már a panelokat várják Az előző ötéves terv idején sem épült összesen annyi új iskolai tanterem a járásban, mint az utóbbi két évben. A gondok az erőfeszítések ellenére csupán enyhültek, de nem szűntek meg. Arra, hogy minden településen az egy- műszakos oktatást vezessék be, belátható időn belül nincs is remény. Gombán például — a jövőre felépülő hat FORFA-tanterem elkészíté­sével is — csak azt érik el, hogy harmadik iskolai mű­szakot nem kell bevezetni. A panelszerkezet még eb­ben az évben megérkezik Gombára, s az építkezés terü­letének előkészítését is de-' cemberben kezdi meg a helyi Fáy András Termelőszövet­kezet, társadalmi munkában. Vásárlók a virágüzletben pálmák, büszke filodendronok pompáznak, a szobáit lakkos, fényezett virágtartóiba pedig télen a bozontos hortenzia, a kényes ciklámen kerül... Muskátli? Ugyan! Orchidea és ekmea A családi ünnepek jeles vi­rága a szegfű. Színe is az al­kalomtól és a megajándéko­zott korától függ. A csokor­ban a fehér mellett már egy­re több a rózsaszín, a mérges­piros és a halványkék. Egyébként a virágvásárlás­ban a névnapok jelentősége lassan elmosódik. Alkalomtól függetlenül, a gondos házi­asszonyok gyakori vásárlók az új virágüzletben, hiszen a lakás legszebb dísze mégis csak a virág, virágos környe­zetben még az arcok is ha­marabb válnak mosolygósak­ká. Az üzletből, persze, nem hiányzik az orchidea és az ekmea sem. Ezek a kényes trópusi virágok azonban a la­kásokban hamar elszíntele- nednek, elhalnak, ugvanis életelemük az egyenletes me­leg és a 90 százalékos pára- tartalom. Csokor készül A közeli iskolából kislá­nyok szaladnak be, születés­napi csokrot kérnek. Termé­szetesen hamar összeáll a szí­nes csokor, Bagó László ugyanis a virágkötő szakmá­ban szerzett mesterlevelet. Irta és fényképezte: Kiss Sándor A mai nap kulturális programja Csévharaszíon, 17 órától: az ifjúsági klub foglalkozása, Gyömrőn, 18-tól: a fiatal uta­zók klubjának összejövetele, Mondén, 15-től a gyermek­klub, 18-tól a könyvbarátok körének foglalkozása. Mono­ron, 17-től: asztalitenisz-ed­zés, 18-tól: a kézimunka­szakkör foglalkozása és kis­motorvezetői tanfolyam, 19- től: Bessenyei Ferenc szín­művész önálló estje (a Han­gulat presszóban), Péteriben, 14-től: a gyermekszínpad és a népi tánccsoport próbája (az iskolában), Pilisen, 9-től: lo­gopédiai tanfolyam (a mag­nós klubban), 18-tól: a mag­nós klub összejövetele, Úri­ban, 14-től: a gyermek sport­szakkör foglalkozása, Vccsé- sen, 19-től: a karate klub fog­lalkozása (a Petőfi téri isko­lában).

Next

/
Oldalképek
Tartalom