Pest Megyi Hírlap, 1978. november (22. évfolyam, 258-282. szám)

1978-11-01 / 258. szám

Moszkva zászlódíszben Készülődés az ünnepre Országszerte jó politikai hangulatban, újabb munkasi­kerekkel készülnek a szovjet dolgozók a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 61. évfor­dulójának megünneplésére. A zászlódíszbe öltözött szov­jet fővárosban javában foly­nak a hagyományos november 7-i katonai díszszemle és a dolgozók ünnepi felvonulásá­nak előkészületei. Szíriái vélemény Bagdadban Egyiptom önmagát zárta ki az Arab Ligából A bagdadi lapok a külügy­miniszteri értekezleten el­hangzott felszólalások közül számosat ismertettek. Ezekből kitűnik, milyen választóvona­lak húzódnak az arab világon belül. A Szadatot mentő igyeke­zettel szemben a demokrati­kus Jemen képviselője sürget­te a Camp David-i alku el­ítélését. A líbiai külügyminisz­Mozog Ó hajként elképzelhető: a termelő szép komóto­san berendezkedik az új árucikk előállítására, majd amikor minden a legnagyobb rendben megy, akkor megkezdi a szállítást az örömében tapsikoló ve­vőnek. Ilyesfajta óhajok azonban manapság már az üzletemberek álmaiban sem jelennek meg, mivel annyira értelmetlenek, any- nyira eltávolodtak a való­ságtól. A vevő valamikor ráért, ugyanez határozta meg a termelő magatartá­sát is; az idő egyik félnek sem számított sokat. Nap­jainkban ha valaminek, akkor az időnek nőtt meg igazán a szerepe, súlya, ahogy azt mondani szokták, az idő termelési tényezővé vált. Ahhoz, hogy ez a té­nyező hasznos legyen, s ne tetemes károkkal vé­tesse észre jelentőségét, a termelőknek képeseknek kell lenniük a piaci moz­gások időbeni észlelésére, s természetesen arra szintén, ezeket a mozgásokat — rugalmasságával — követni tudja az áruelőállítás. Sokféle útja, módja van a fölkészülésnek, a védeke­zésnek, a támadásnak; a vállalati stratégia és tak­tika fegyvertára ma ugyanolyan rangú, mint a technika, technológia al­kotta állóeszköz állomány. Egyik a másik, nélkül, il­letve az egyik magas szín­vonala a másik alacsony színvonala mellett nagyon keveset, vagy semmit sem ér. A hetvenes évek közép­ső harmadától folyamato­san növekszik azoknak az eseteknek a száma, me­lyek figyelmeztetnek és bizonyítják: csak az a ter­melőhely tud — tartósan — erőteljes piaci munkát fölmutatni, mely fokozódó gondot fordít a mozgások elemzésére, a váratlan mozgások ellensúlyozására, azaz alkalmassá tette ma­gát — a kollektívát éppúgy, mint az eszköz- és mód­szertárat — a változások követésére, szélsőségeik ki- egyenlítésére. I gaz, nem egyik óráról a másikra, ám alig túlozunk, ha azt mondjuk, egyik napról a másikra hoppon maradt a Híradástechnikai Anyagok Gyára korszerű termékével, a táptranszformátorral. Ezt a cikket a nyugatnémet partner vállalat asztali kis- számítógépekbe építette be, s úgy adta el a berendezé­seket jónéhány országban. A kereslet azonban meg­csappant a szóbanforgó ter­mék iránt, s készítője nem sokat töprengett, fölhagyott a gyártással. Ezzel azon­ban a váci cég is nehéz helyzetbe jutott, hiszen te­kintélyes anyagiakat fordí­tott a gyártásfejlesztésre, időt, energiát emésztett fel a munkások betanítása s így tovább. Futottak a pénzük után? Ha nyersen fogalmazunk, akkor ezt kell leírnunk. Ez a futás azonban — szemben a leggyakrabban tapasztalhatókkal, hason­ló esetekben — nem vált pánikkal keveredő kap­kodássá. Mert igaz, szocia­lista vállalat számára szin­te elképzelhetetlen a ter­melést megszüntető dön­tés olyan könyörtelen, semmire sem tekintettel lévő végrehajtása, mint amit partnerüknél ta­pasztalhattak — s amit a saját bőrükön is éreztek —, ám a korszerű termék at­tól még korszerű maradt, hogy egy fölhasználónak nem kellett, a gyártási ta­pasztalatok szintén értéket képeztek, ahogy a gyártó- berendezések ugyancsak. S itt rejlik a mozgások kö­vetésének, illetve kivédésé­nek lényege. Az előbb föl­sorolt tényeeők nélkül ugyanis a gyáron semmi sem segít, ezzel a termék­fajtával leül, tetemes vesz­teséget kell elkönyvelnie. Igaz, a haszon így sem a számított ritmusban folyik be a pénztárba, ám éppen a rugalmasság képessége, valamint a — kezdeti — piacismeret kamatoztatása elkerülhetővé teszi a képle­tes leülést. Lehetőség kí­nálkozik a műszakilag és árban megfelelő termék­nek más vevőt, vevőket keresni, a gyártóberendezé­sek bizonyos fokig konver­tálhatók, azaz más cikk elő­állításához is fölhasználha­tók. S nem vesz kárba az a munka sem, amit a dol­gozók mozdulatelemzésen alapuló betanítására fordí­tottak, hiszen az újabb mozdulatelemzéses feladat számukra is könnyebben megoldható, nem teljesen idegen. P arányi eset abból a kavargásból, amit a piaci mozgások kelte­nek termelőknél és fel­használóknál, s ha tetszik, ha nem tetszik, ezt a ka­vargást tudomásul kell venni, számolni azzal. Hi­szen sértődötten ugyan ki­vonulhat egy-egy gyártó a piacról, de akkor- mit kezd eszközeivel, szellemi ta­pasztalataival ? S főként, ha enged sértettségének, miként teljesítheti népgaz­dasággal szembeni kötele­zettségeit, devizabevételi feladatait? Ez az út tehát járhatatlan. Van azonban másfajta irány! A Minisz­tertanács 1978. július 14-i ülésén átfogó előterjesztést vitatott meg a gépipar szelektív fejlesztésének legfőbb tapasztalatairól, s a tennivalókról. Ennek a témának a tárgyalásakor megállapította a kormány, hogy a gépiparnak elsősor­ban azon a területein bi­zonyult az átlagosnál gyorsabbnak a hatékonyság javítása — a termelés nö­vekedését és a fajlagos rá­fordítások alakulását ösz_ szevetve —, ahol a gyártók fokozták, vagy egyáltalán megteremtették szerveze­tük rugalmasságát. Amibe természetesen az irányítás, az értékesítés éppúgy beleértendő, mint maguknak a termelő álló­eszközöknek a rugalmassá­ga, alkalmassága arra, hogy az állomány egészén belül ésszerű átcsoportosításokat hajthatnak végre. Ami persze többletteher, vesz­teség, de jóval szerényebb kár, mintha füstbe menne minden remény. A sakko­zásnak, ahogyan az üzemi szóhasználat újabban jelö­li ezt a tevékenységet, az emberek, eszközök szükség szerinti átcsoportosítását, nem egyszerűen nagyobb a szerepe, mint korábban, hanem most már a fősze­rep a járandósága. A sakk­béli hasonlatnál maradva: a gyalog bástyává rukkolt elő a táblán. A sakkozás új, még szerény fokon el­sajátított ismerete elég volt ahhoz, hogy a Híradástech­nikánál kivédjék a mattot. Csakhogy tudják: holnap is sakkozni kell. Koránt­sem biztos azonban, ezt mindenütt tudják, erre készülnek fel. Mészáros Ottó PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! <V\Z"MSZifoP PEST MEGYEI BIZQTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM, 258. SZÄM ÁSSA 80 FILLÉR 1978. NOVEMBER 1., SZERDA Hajrá nélkül, javuló minőség Háromnegyed év Pest megye textilgyáraiban Hovatovább már csak két hónap van hátra az évből. A vállalatok többségénél elegen­dőnek tartják a hátralevő időt ahhoz, hogy teljesítsék az éves terveket. Akadnak azonban gyárak, amelyekben csak nagy hajrával, túlórázásokkal szé­píthető, amit tíz hónap alatt elrontottak. Az alábbi kis kör­képet Pest megye textilipari üzemeiben készítettük. Való­színűleg olvasóinkat is meg­győzik arról, hogy az év ki­lenc hónapjában jól vették az akadályokat, és nem ábránd az év sikeres befejezése. A termelés üteme különösen Mozambiki delegáció Pest megyében A küldöttek a tájékoztatón hallottakat jegyzetelik. Bal oldalt Joree Rebelo, a küldöttség vezetője. Polyvás Béla Albert felvétele A Mozambiki Felszabadítá- si Frontnak (FRELIMO) ha­zánkban tartózkodó küldöttsé­ge tegnap Pest megyébe, a szentendrei járásba látogatott. A küldöttséget Jorge Rebelo, a FRELIMO Politikai Bizottsá­gának állandó tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára vezeti, tagjai: Rafael Maguni, a mo­zambiki Országos Pártszerve­zési Iroda vezetője, a mozam­biki rádió igazgatója, Daniel Ritsure, a maputói tartományi pártbizottság ideológiai titká­ra, Luis Silva, a FRELIMO Központi Bizottsága káder- képzési osztályának és Fer­nando Sousa, a Központi Bi­zottság propagandaosztályá­nak munkatársai. A küldött­séget elkísérte Vinkovits Já­nos, az MSZMP Központi Bi­zottságának munkatársa. A vendégeket a délutáni órákban Szentendrén, a járási pártbizottság épületében Csonka Csaba, az MSZMP szentendrei járási bizottságá­nak első titkára fogadta, s tá­jékoztatta a járás politikai életéről. A küldöttség tagjait külö­nösen a pártalapszervezetek munkája és szervezeti kérdé­sek érdekelték. Jorge Rebelo egyik kérdése indoklásában el­mondta: a felszabadítási front vezetői, a FRELIMO tagjai szervezeti életük megszilár­dításán fáradoznak, ezért ta­nulmányozzák a baráti orszá­gok tapasztalatait és módsze­reit. Beszélt eközben arról is: ma még sok gondot okoz munkájukban, hogy a párt egy-egy aktivistájára sok fel­adat hárul a tömegszerveze- tekben, s így — például ä ná­lunk látottak alapján — az ésszerű munkamegosztás ki­alakítására törekszenek. A delegáció tagjait ezután Pomázon, a nagyközségi ta­nács dísztermében Decsi Lász-1 ló, a nagyközségi pártbizottság titkára tájékoztatta a falu mozgalmi életéről, a lakóterü­leti párta unkáról. Itt a ven­dégek az iránt érdeklődtek, hogy a lakóterületi pártalap­szervezetek kommunistái ho­gyan segítik a községi célok megvalósítását. szeptemberben javult sokat, s ez meghatározta a gyár har­madik negyedévi eredményeit így érték el Vácott, a Pamut­fonóipari Vállalat finomcér- názó üzemében, hogy a terve­zettnél 3,3 százalékkal több cérna alapanyag kerülhetett le a gépekről. — Júliusban, augusztusban és szeptemberben 237,4 tonna fonalat állítottunk elő — tájé­koztat Karácsonyi György fő­mérnök —, ehhez légióként két körülmény segített. Egyik az, hogy megerősödött a szak­munkásgárdánk: a múlt hó­napban tizenhárom harmad­éves ipari tanulónk szabadult föl. Nem kis jelentőségű az a tényező sem, hogy jó minősé­gű, új alapanyag érkezett Szu­dánból, amely könnyen fel­dolgozható, és a nemzetközi színvonalat megütő termék készítésé­re alkalmas. Év elején 7 millió 600 ezer négyzetméter bélésszövet gyártását tűzték célul a Ma­gyar Selyemipari Vállalat váci Bélésszövőgyárában. Am, ép­pen a harmadik negyedévi eredmények alapján felaján­lotta az üzem kollektívája, hogy a tervezettnél 100 ezer négyzetméterrel több termé­ket állítanak elő. — Júliusban 605 ezer, au­gusztusban 670 ezer, szeptem­berben pedig 740 ezer négy­zetméter szövetet szőttek lá- nyaink-asszonyaink — tájé­koztatott Somogyi László, a gyár igazgatója. — Igaz, hogy a két nyári hónapban a ko­rábbi évekhez hasonlóan, idén is csökkent a fizikai dolgozók száma. Nemcsak a mennyiség növe­lésére ügyeltek a bélésszövő­ben, hanem a minőségre is nagy figyelmet fordítottak, így érték el, hogy az összes készárunak több mint kilenc­ven százaléka megfelelt a kereskedelmi első osztályú minősítés­nek. A tavaly üzembe állított új tí­pusú, nagy hatásfokú, auto­mata szövőgépeken pedig — már 88 van belőlük — 93—94 százalék az első osztályú ter­mék aránya. — Harmadik negyedévi munkánkat meghatározza, hogy változtattunk a termék- szerkezeten — magyarázza az igazgató. — A piaci igények­hez alkalmazkodva, teljesen megszüntettük az úgynevezett nehézbélések szövését és átáll­tunk a könnyített bélés készí­tésére. Az új terméktípus hoz­zájárult a hatékonyság növe­kedéséhez, mivel az új gépek alkalmasabbak a könnyűbélés gyártására. D, Gy. Cukrosodik a répa Pontos szállítás: felár a termelőknek A cukorrépa felét átvették a gyárak és mintegy negyedét már fel is dolgozták, jó ütem­ben halad tehát az idei cu­korrépaszezon, amelynek ed­dig az időjárás is kedvezett. Az elmúlt napokban azonban a mezőgazdászok már egyre több helyen nehezményezték a jó időt, a talajnak ugyanis esőre lenne szüksége, mert a túlságosan felszikkadt felső földréteg erősen fogva tartja a cukorrépa gumóját, s a sze­dőgépek mind gyakrabban be­letörik a termést a földbe. Termőföldről a feldolgozóba Sárgarépát visz a szalag a Duna Tsz-ben A csepeli Duna Kertészeti Tsz-ben százhúsz hektáron termesztenek sárgarépát, pasz­ternákot, gyöngyhagymát és céklát a feldolgozó üzem ré­szére. A betakarítás és a feldolgo­zás is teljesen gépesített, a termőföldről szinte emberi kéz érintése nélkül jut el a termény az üzembe. Itt a megfelelő előkészítés után szárítmányt készítenek a zöld­ségfélékből. A mintegy négy­ezer tonnányi szárítmányt a szovjet, jugoszláv, NSZK-beli és holland levesporgyárak ré­szére szállítják. Jelenleg a sárgarépa betakarítása és fel­dolgozása folyik, ebből a zöldségféléből mintegy kettő­száznyolcvan vagon szárít- mány készül. Húsz-harminc milliméteres esőre lenne szükség ahhoz, hogy fellazuljon a felszikkadt földfelszín, és a szedőgépek ideális körülmények között hozhassák le a földekről a ré­pát. A termés cukortartalma 1 százalékkal jobb a tavalyinál, amire korábban nem sok ag- ronómus számított, hiszen a napsütés tekintetében az idei nyár elmaradt a sok évi át­lagtól. A verőfényes ősz azonban javított a helyzeten, a növények szépen rendben beértek, és az elmúlt évinél több cukrot kínálnak a gyá­raknak. Mázsánként 8 forint felárat kapnak október 21 és novem­ber 20 között a mezőgazdasági nagyüzemek abban az esetben, ha az előzetes megállapodás alapján 24 órás pontossággal adják át a répát. Bui Quang Taoval, a Köz­ponti Bizottság tagjával az élen tegnap elutazott Buda­pestről a szocialista országok testvérpártjai pártszervezé­si kérdésekkel foglalkozó KB- titkárainak tanácskozásán részt vett vietnami pártküldöttség. A delegáció budapesti tartóz­kodása során megbeszélése­ket folytatott a pártaunka tapasztalatairól Jakab Sán­dorral, az MSZMP KB párt­ós tömegszervezetek osztá­lyának vezetőjével. Alekszandr Petronnak, az SZKP csuvas autonóm köz- társasági bizottsága titkárá­nak, az SZMBT csuvas köz- társasági tagozata elnökének vezetésével tegnap Budapest­re érkezett a Szovjet—Magyar Baráti Társaság küldöttsége, az MSZBT meghívására. / de­legáció tagjai részt vesznek a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 61. évfordulója tiszteletére rendezendő ünnep­ségeken. ter hangoztatta, hogy Szadatot úgy kell kezelni, mint Izrael szövetségesét. Haddam szíriai külügyminiszter, líbiai kollé­gájához kapcsolódva, nagyon erélyes hangú beszédben mu­tatott rá, hogy az Arab Liga 1950 óta hozott határozatait mindmáig érvényesnek kell tekinteni. így azt is, amely előirányozza az Izraellel együttműködőknek az Arab Ligából való automatikus ki­zárását. A bagdadi külügyminiszteri értekezlet kedden saját kebe­léből hattagú bizottságot dele­gált az államfői csúcstalálkozó munkaokmányának megszer­kesztésére. • Arafat nyilatkozata — Az arab állam- és kor­mányfők Bagdadban megren­dezésre kerülő csúcstalálkozó­jának célja, hogy tovább szi­lárdítsa az arab felszabadító harc részeseinek egységét, erősítse az arab országok és természetes szövetségesük, a szocialista közösség, minde­nekelőtt a Szovjetunió kapcso-j latoit — jelentette ki Jasszer Arafat kedden Moszkvában szovjet újságírókkal beszél­getve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom