Pest Megyi Hírlap, 1978. október (22. évfolyam, 232-257. szám)

1978-10-01 / 232. szám

5MhtV 1978. OKTOBER 1., VASÁRNAP Garter-Gromiko találkozó A két külügyminiszter vasárnap is tárgyal Washingtonban megkezdődött Andrej Gromiko szovjet kül­ügyminiszter találkozója James Carterral, az Egyesült Álla­mok elnökével. A találkozón részt vesz Cyrus Vance, az Egyesült Államok külügymi­nisztere. Az amerikai elnök és a szov­jet külügyminiszter csaknem négy órán át tárgyalt az új SALT-megállapodásról és a kétoldalú kapcsolatok más kérdéseiről. Gromiko és Vance tárgyalása — az eredeti tervektől elté­rően — még vasárnap is foly­tatódik. Az NSZK felfüg Somoza segélyezését Costa Rica nem enged be AÁSZ-csapatokat Somoza nicaraguai diktátor péntek esti rádióbeszédében közölte: elfogadja az Egye­sült Államok, Dominika és Guatemala közvetítését a ni- earaguai ellenzékkel folyta­tandó tárgyalásokra Hozzá­tette: 1981-ig nem hajlandó le­mondani és élesen támadta Venezuelát, Costa Ricát és Kubát, azt állítva, hogy ezek ez országok robbantották ki a nicaraguai zavargásokat. A nicaraguai fővárosban és ez ország Costa Rica-i hatá­rának szomszédságában egyéb­ként pénteken újra kiújultak a harcok, Managuában pén­teken éjszaka több pokolgép robbant. A főváros utcáit fegyveres járőrök ellenőrzik. A keleti határ mentén fek­vő San Carlos városából ér­kező jelentések a Nemzeti Gárda egységei és a sandinis­ta partizánok között kirob­bant összecsapásról szólnak. A nap nicaraguai króniká­jához tartozik, hogy az NSZK kormánya úgy döntött: a So- moza-rezsimnek az ellenzéki felszabadító mozgalmak bru­tális elnyomása elleni tiltako­zásul átmenetileg szünetelteti a Nicaraguának szánt fej­lesztési segélyt. Az Amerikai Államok Szer­vezete különleges bizottságá­nak javaslatára adott vála­szában a Costa Rica-i belügy­miniszter kijelentette: Costa Rica nem engedi be területére az Amerikai Államok Szerve­zetének csapatait. Az Amerikai Államok Szer­vezete különleges bizottsága ugyanis azt javasolta, hogy a szervezet tagállamai csapa­tokat küldhetnének Costa Ri­cába, hogy egy nicaraguai tá­madás esetén ezek a csapatok megvédjék az országot. „Ha az AÁSZ valóban érdekelt abban, hogy véget vessen az ilyesféle határsér- téseknék, akkor csapatait nem Costa Ricába kell kül­denie, egy olyan országba, amely senkit sem támadott meg, hanem Nicaraguába. Ha a szervezet nem képes szava­tolni tagállamainak biztonsá­gát, szuverenitását, és területi integritását, Costa Ricának fontolóra kell vennie, hogy továbbra is tagja maradjon-e ennek a szervezetnek” — mon­dotta a Costa Rica-i belügymi­niszter. Ürrekord Szombattól hivatalos Csak szombattól vált hiva­talossá Vlagyimir Kovaljonok és Alekszandr Ivancsenkov új világcsúcsa: a Szaljut—6 űrál­lomás második személyzete ezen a napon (tíz százalékkal) lépte túl az első állandó ket­tős, Jurij Romanyenko és Georgij Grecsko világűrben töltött idejét. A 107. munkana­pon a két újdonsült hivatalos világcsúcstartó folytatta a munkát a másik „jubiláns”, a világűrben immár második évet töltő űrállomás, a Szal­jut—6 fedélzetén. Brezsnyev részvéttávirata a Vatikánba Leonyid Brezsnyev, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa elnökségének elnöke a követ­kező szövegű táviratot küldte Jean Villát bíborosnak, vati­káni államtitkárnak: „Fogadja őszinte részvéte­met I. János Pál elhunyta al­kalmából” A Mundo Obrere ünnepe Ibárruri a magyar pavilonban A Mundo Obero ünnepségein a Spanyol Kommunista Párt vezetői szombaton délben meg­látogatták a külföldi testvér­pártok és központi lapjaik ki­állítását. A Népszabadság ki­állításán Dolores Ibarrurit, az SKB elnökét. Santiago Carrillo főtitkárt és a többi vezetőt Földes István főszerkesztő- helyettes és Perczel László, a Magyar Népköztársaság mad­ridi nagykövete fogadta. A demokráciáról Befejeződött a konferencia Varsóban véget ért az a pártközi-tudományos konfe­rencia, amelyen a testvérpár­tok központi bizottságainak küldöttei a demokrácia fejlő­désének és az emberi jogok megvalósításának kérdéseivel foglalkoztak. A küldöttek há­rom. munkabizottságban te­vékenykedtek, majd beszá­molójukat a plénum elé ter­jesztették. Az első számú bizottság a demokrácia tökéletesítésének kérdéseivel foglalkozott, a második — az emberi jogok­nak a szocializmusban való érvényesülésével, a harmadik pedig az embernek a békében éléshez való jogával. A konferencián Andrzej Werblan professzor, a LEMP KB titkára, a marxizmus— leninizmus intézet igazgatója tartott záróbeszédet. Méltatta a szovjet párt- és a szovjet ál­lam óriási tapasztalatainak jelentőségét és rámutatott ar­ra, hogy értékesen járuljanak hozzá a szocialista demokrácia fejlődésének kibontakozásá­hoz. A Biztonsági Tanács — Namíbiáról Semmisek a fajüldözők döntései Az ENSZ Biztonsági Taná­csa pénteken megszavazta azt a Kurt Waldheim. ENSZ-fö- titkár által korábban kidolgo­zott tervezetet, amely a na- míbiai rendezést célozza. A határozat a világszervezet felügyelete mellett megtartan­dó választásokat irányoz elő Namíbiában, és semmisnek nyilvánítja mindazokat az egyoldalú intézkedéseket, ame­lyeket a dél-afrikai rezsim próbál Namíbiára rákényszerí­teni. A pénteki szavazáson dön­töttek arról is, hogy egy pol­gári és katonai személyekből álló ENSZ-kontingenst külde­nek Namíbiába, amely az át­meneti időszak békés jellegé­ről gondoskodik, és ellenőrzi a választások törvényes jelle­gét. A Biztonsági Tanács 12 tag­állama szavazta meg a hatá­rozattervezetet, a Szovjetunió és Csehszlovákia képviselője tartózkodott, Kína pedig nem vett részt a szavazásban. A dél-afrikai apartheid rezsim, amely továbbra is megszállva Párizsi PFSZ-nyilatkozat A különbéke a békét veszélyezteti a Közel-Keleten A Camp Davidben aláírt megállapodások nem jelente­nek lényeges változást a Be- gin-kormány politikájában, mivel az továbbra sem mond le a „Nagy Izrael” megterem­tésének tervéről — jelentette ki Meir Vilner, az Izraeli Kommunista Párt KB főtitká­ra a knesszet vitájában. A főtitkár rámutatott, hogy az úgynevezett autonómiáról szóló terv Izrael katonai je­lenlétének fenntartását irá­nyozza elő, legkevesebb ötéves időtartamra, a Jordán folyó nyugati partján és a Gaza-öve- zetben. A Camp David-i ta­lálkozó résztvevői megállapod­tak abban, hogy hogy nem is­merik el a Palesztinái arab népnek az önrendelkezéshez és a nemzeti függetlenséghez való jogát — mondotta Vilner. Végezetül hangoztatta, hogy a közel-keleti igaz­ságos, tartós és átfogó bé­ke eléréséhez a genfi béke- konferencia újbóli összehívásá­ra van szükség. Itt minden érdekelt félnek, köztük a PFSZ-nek, a Palesztinái arab nép egyedüli törvényes képvi­selőjének is részt kell vennie. Az Egyesült Államok Kom­munista Pártjának Központi Bizottsága is élesen elítélte a Camp Davidben kötött há­romoldalú közel-keleti ügyle­tet, s rámutatott, hogy a Car­ter elnök kezdeményezésére összehívott találkozó ékesszóló bizonyítéka az Egyesült Álla­mok imperialista politikájának. Ibrahim Szusz, a Paleszti­nái Felszabadítási Szervezet párizsi képviselője pénteken a francia rádióban a Camp Da­vid-i megállapodásokról szóló kommentárjában hangoztatta, í hogy a PFSZ soraiban senki sem fogadja el Szadat elnök különutas politikáját. „Lesz különbéke Egyiptom és Izrael között, de ném lesz béke a Közel-Keleten” — mondotta, s rámutatott, hogy Camp Da­vidben a Palesztinád nép egy­negyedének a dél-afrikai ban- tusztánokhoz hasonló, megle­hetősen kétes értékű autonó­miát ajánlottak feL tartja Namíbiát, már írásban értesítette Waldheimet, hogy fajüldöző terveihez tartja ma­gát. Az ENSZ-közgyűlés üléssza­kának pénteki vitájában a mo­zambiki pénzügyminiszter és a venezuelai külügyminiszter szólalt fel. Indalencio Liévano Aguirre, kolumbiai külügyminiszter, az ENSZ-közgyűlés 33. ülésszaká­nak elnöke számos ENSZ- küldöttség kérésére a közgyű­lés napirendjére tűzte a nica­raguai helyzet rendezésének megvitatását — jelentették be pénteken New Yorkban. Éj város - áj helyen Irán földrengés sújtotta te­rületein, Tabasban és környé­kén folytatódik a romok elta­karítása. A teheránd televízió napon­ta sugároz helyszíni tudósítá­sokat a kataszrofális földren­gés sújtotta TabasróL Amir Par viz mezőgazdasági és területfejlesztési miniszter a sajtóban közölt nyilatkoza­tában kifejtette, hogy szakér­tők szerint a természeti csa­pás sújtotta várost nem a ré­gi, a földmozgások miatt ve­szélyeztetett helyen, hanem attól távolabb kell újjáépíteni. Ehhez és az újjáépítés meg­gyorsításához a kormány je­lentős kölcsönnel kíván hoz­zájárulni. Komoly gondot okoz az ds, hogy az átélt bor­zalmak után a lakosok több­sége más vidéken óhajt lete­lepedni. Libanon Ismét súlyos harcok Bejrutban és elővárosaiban — egynapos viszonylagos nyu­galom után — péntek délután óta ismét súlyos fegyveres összecsapások vannak az arab­közi békefenntartó erők Szí­riái alakulatai és libanoni jobboldaliak között A pén­teki és szombat reggeli kato­nai akciókról — libanoni jobb­oldali források jelentései sze­rint. Hadat térségében helyen­ként 12 másodpercenként csa­pódott be egy-egy akna. A víz- és áramellátás megszűnt fogytán van a lakosság élel­miszerkészlete, s mint­egy 4000 szíriai katona körül­zárta az elővárost — a jobb­oldali erők egyik fellegvárát A hét kérdései Enyhülésért — kritikus szakaszban Javaslatok és garanciák — SALT-diiemma Állásfoglalás — késésben H£TFO: Damaszkuszi) an közzéteszik a Szilárdság Front nyolcpontos akcióprogramját. — Rögtönitélő bíráskodás Rhode­siában. — Tömeges letartóztatások, fokozódó terror Nicaraguá­ban. KEDD: Folytatódik az általános vita az ENSZ közgyűlésé­ben, Gromiko szovjet külügyminiszter felszólalása. — Elhúzódó kormányválság Portugáliában. SZERDA: Külügyminiszterünk, Púja Frigyes beszéde az ENSZ- ben. — Az izraeli parlament megszavazza a Sínai-települések felszámolását. CSÜTÖRTÖK: Brezsnyev amerikai üzletembereket fogad. — Carter sajtóértekezlete. — Becsben megnyílik a haderö- csökkentési tárgyalások 16. fordulója. — Dél-Afrikában Botba hadügyminisztert jelölik Vorster helyére. PÉNTEK: Huszonhat nappal trónralépése után meghalt I. János Pál pápa. — A Biztonsági Tanács ENSZ-erőket és -ellenőröket küld Namíbiába, a választások ellenőrzésére. — A Francia KP központi bizottsági ülése, SZOMBAT: A szovjet—amerikai külügyminisztert tanács­kozások után, Washingtonban Carter fogadja Gromikót. — Apartheidellenes világkonferencia az indiai fővárosban. Nem hiába szerepel már a :53-as sorszámnév az ENSZ- közgyűlési ülésszakok jelzésé­re, e tanácskozásoknak kiala­kult hagyományai vannak. Miután megválasztották a ve­zető testületeket és véglegesí­tették az egyre terebélyesedő napirendet, az általános vita adja meg a politikai alaphan­got Rendszerint a külügymi­niszterek, de időnként állam- és kormányfők használják fel ilyenkor a világszervezet szó­székét arra, hogy felvázolják országuk legfontosabb külpo­litikai törekvéseit. Az első fel­szólaló, s így volt ez a most záródó héten is, mindig Bra­zília képviselője: az „idők kez­detén” ugyanis, amikor az ENSZ tagállamainak száma a Jelenleginek csupán egyharma- da lehetett, ez a dél-amerikai ország volt az első az ábécé- 'sorrendben. Azóta már jó né­hány „A” betűs ország helyez­kedik el a padsorokban, de a nyitás szokásjoga megmaradt Brazíliának. MI JELLEMZI AZ ENSZ Általános vitáját? Az igazsághoz tartozik ter­mészetesen, hogy a világ nem a brazil felszólalást figyelte a legnagyobb érdeklődéssel, hi­szen — többek között — ezen a héten illette a szó Gromiko szovjet, Vance amerikai, Owen brit és Huang Hua kínai külügyminisztert, s a rangos névsorban ott szerepelt Púja Frigyes magyar külügyminisz­ter is. Az általános vita jól mutat­ja a világ kellemesebb vagy kellemetlenebb közérzetét. A nemzetközi helyzet legfonto­sabb vonásai ezért pontosan visszatükröződtek az ENSZ- palotában is, kitűnt, hogy va­lóban kritikus szakaszhoz ér­kezett az enyhülés folytatá­sáért, a fegyverkezési verseny megfékezéséért vívott harc, és sürgős megoldást várnak a válsággócok problémái. A szo­cialista külügyminiszterek be­szédei kifejezhették azt a vé­leményt, hogy adottak a to­vábblépés lehetőségei, nem zárultak be a békés egymás mellett élés kapui, a jelenlegi nemzetközi erőviszonyok meg­felelő feltételeket biztosítanak a (kibontakozáshoz. Ugyanak­kor szembe kell nézni bizo­nyos negatív tényekkel. Pél­dául azzal, hogy az Egyesült Államokban és egyes NATO- országokban megerősödtek a hidegháborús hangok; Peking politikája veszélyezteti az egyetemes békét, s különös­képpen növeli a feszültséget Délkelet-Ázsiában; vagy a legutóbbi Camp David-i alku következményeivel, amelyek során igyekeznek gondosan megkerülni a Közel-Kelet ren­dezésre váró feladatait. A szocialista országok kép­viselői azonban nemcsak egy reális helyzetértékelés igényé­vel léptek fel az ENSZ-ben, hanem megerősítették korábbi, (konstruktív javaslataikat, s új kezdeményezéseket tettek. Jól kiegészítette az eddigi le­szerelési indítványokat az a szovjet előterjesztés, hogy biz­tosítsanak mindenirányú ga­ranciákat az atomfegyverekkel nem rendelkező, s a területü­kön atomfeewerzettel állo­másozó külföldi csapatokat sem elfogadó országoknak. Egy ilyen rendelkezés jóváha­gyása megerősítené a kiterjedt területek atommentesítésének irányzatát, fokozná az atom- sorompó-szerződés érvényét, jó hatást gyakorolna a lesze­relési tárgyalásokra. Szovjet részről ezzel messzemenően figyelembe vették az atom­fegyverekkel nem rendelkező országok többször kifejtett .igényeit és aggályait Ha má­sok is így járnak el, a meg­egyezésnek nem lenne akadá­lya... •MIRŐL FOLYNAK A SZOV­JET-AMERIKAI TÁRGYA­LÁSOK?_____________________ A New Yoi-k-i üvegpalotában — az ülésterem mellett — lá­zas munka folyik a különböző különtermekben, kávézókban, folyosókon, s fontos megbeszé­lések zajlanak az ENSZ-misz- sziók épületeiben is. Sor ke­rült két hosszabb Gromiko— Vance találkozóra, majd a szovjet külügyminiszter Wa­shingtonba utazott, hogy pár­beszédet folytasson Carter el­nökkel is. A fő téma változatlanul a SALT. Amennyiben hitelt le­het adni a kiszivárgott hírek­nek, a második stratégiai fegyverkorlátozási egyezmény szövege 95 százalékban már készen áll. Igaz, a megmaradt öt százalék nem egyszerűen mennyiségi, hanem minőségi problémát képez: új fegyve­rek végleges beillesztése, a ra­kétacsaládok korszerűsítésé­nek kérdése és hasonló témák várnak megoldásra. Ezen dol­goznak a hétről hétre Genfben összeülő kiváló szakértők, leg­utóbb az amerikai delegáció vezetője, Warnke utazott Moszkvába, s most nyilván Gromiko tolmácsolja majd a szovjet álláspontot. A derűlá­tók úgy vélik, hogy még az idén tető alá lehetne hozni a megállapodást, mások óvato­sabbak, s utalnak rá, hogy immár négy esztendő telt el eredménytelenül a vlagyivosz- toki keretszámok elfogadása óta. Előrejelzést adni nem le­het, hiszen amikor ezeket az újságpéldányokat nyomják, még tanácskozhatnak Wa­shingtonban ... A fegyverkezéstechnilkai kér­dések valóban nagyon bonyo­lultak, s a fegyverek fejlődé­sével egyre nehezebbén meg­oldhatók. Mégis kijelenthet­jük, hogy a legösszetettebb problémák is rendezésre ke­rülhetnek, ha erre igazi szán­dék mutatkozik. A Szovjet­unió á tárgyalások kezdete óta kész erre, e törekvése Brezs­nyev bakui és Gromiko ENSZ- beli beszédében ismét meg­erősítést nyert. A jelek vi­szont azt mutatták, hogy az amerikai vezetésben nem dőlt el a vita: akarnak vagy nem SALT-megegyezést. Talán a Carter—Gromiko találkozó után világosabbak lesznek majd ezek a frontok. MIT JELENT AZ ÜJABB FORDULÓ BECSBEN? A SALT a kérdések kérdé­se, hiszen a legérzékenyebb területen, a nukleáris fegyver­zet vonatkozásában nyitná meg a korlátozás, szabályozás, és csökkentés útjait. A SALT azonban korántsem az egyet­len leszerelési téma, s ezért kísérte fokozott érdeklődés a bécsi haderőcsökkentési tár­gyalások tizenhatodik forduló­jának megkezdését. A jó öt éve tartó megbeszé­lések keretében a szocialista országok olyan új, kompro­misszumos tervet terjesztettek elő júniusban, amely magába foglalta a korábbi nyugati vé­leményeket, ellenvetéseket is. Így a szocialista országok el­fogadták azt a nyugati kíván­ságot, hogy a közép-európai stratégiai térségben mindkét katonai szövetség tagállamai azonos szintű fegyveres erők­kel rendelkezzenek; konkrét indítványokat tettek a hadi- technika (páncélosok, repülő­gépek, atomrakéták) csökken­tésére, s ésszerű elképzelése­ket vázoltak fel a részletes menetrendre. Közzétették a szükséges létszámadatokat is, amelyekből kiderülhetett, hogy a NATO és a Varsói Szerződés csapatkontingensei nagyjából azonosak az érintett térségben. Jogos volt a (kíváncsiság te­hát, hogy az eltelt gondolko­dási idő nyomán, milyen lesz a nyugati reagálás a szocialis­ta javaslatokra. Az érdemi ál­lásfoglalás egyelőre késik: úgy tűnik, hogy nyugati részről sem tagadhatják a szocialis­ta tervek jelentőségét, ám a gyakorlati megegyezés elől ki­térnek. Hivatkoznak például a létszámadatokban való egyet nem értésre, s olyan kö­veteléssel lépnek fel, hogy a szocialista oldalon 150 ezer fővel nagyobb legyen a csök­kentés, mint a nyugatin. Ez természetesen elfogadhatatlan s nem más, mint a korább: „diszparitásos” leszerelés fel- melegítése. Vannak jelel az időhúzásnak is. Miközben az atlanti orszá­gok egy helyben topognak, a szocialista országok újabb ki­egészítéssel támogatták meg tervüket: mondják ki, hogy már a bécsi tárgyalások ideje alatt' sem emelik a szemben­álló felek fegyveres erőik és fegyverzetük színvonalát Kö- zép-Európában. Ez ismét kínoi NATO-dilemmát eredményez, hiszen éppen a tavaszi NATO- tanácsülés fogadott el ajánlá­sokat újabb nagyszabású fegy­verkezési tervek végrehajtásá­ról... Réti Ervin 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom