Pest Megyi Hírlap, 1978. augusztus (22. évfolyam, 179-205. szám)

1978-08-26 / 201. szám

Saját készítésű szögmérő V. ÉVFOLYAM, 201. SZÁM 1918. AUGUSZTUS 26., SZOMBAT Kevés a kivétel Hat tanterem szeptemberre Javítani kell az építők munkáján A Mezőgazdasági Gépkísér- Jéti Intézetben gyakran elő­fordul, hogy olyan gépekről, külföldről beérkezett eszkö­zökről kell gyors.adatfelvételt készíteni, amelyekről még részletes leírás sem áll ren­delkezésre. Ám ha van is ilyen, a kísérleteket végző ku­tatónak a vizsgált gép minden adatáról magának is meg kell győződnie, hogy megbízható tájékoztatást adhasson a ha­zai szakemberek előtt isme­retlen gépről. A kutatókat a Mezőgazda- sági Gépkísérleti Intézetben is számos mérő, ellenőrző mű­szer segíti, egyrészt olyanok, amelyeket az ipar gyárt, más­részt saját készítésűek is. Ez utóbbiak sorába tartozik az a Bőséges burgonya- és zöld­ségtermést várnak az idén a gazdaságok. A tavalyi felvá­sárlási, raktározási gondokból okulva, a szövetkezetek már idejekorán igyekeznek meg­szervezni a termények érté­kesítését. Ezt célozta az a megbeszélés is, amit a gödöl­lői járási hivatal szakembe­rei, a ZÖLDÉRT Vállalat kép­viselői és a nagy burgonya- termelő gazdaságok vezetői tartottak. Bár a többletter­mény sorsáról egyelőre nem tudtak dönteni, a felvásárló azonban értesülhetett a vár­ható kilátásokról. A járás me­zőgazdászai remélik, hogy még a szezon megkezdése előtt A járási közművelődési bi­zottság, a gödöllői helytörté­neti gyűjtemény és az aszódi Petőfi Múzeum közös kiállí­tást rendezett a Gödöllői já­rás népi műemlékei címmel. Ez a kiállítás tulajdonképpen harmadik a sorban, mert az érdeklődők már két, építészet­tel foglalkozó tárlatot láthat­tak a közelmúltban. Az első a járás műemlékeit mutatta be, a második napjaink la­kásépítéséről igyekezett átfo­gó képet nyújtani, a jelenlegi pedig népi műemlékeink megismertetésére vállalkozik. Tenyészett a tébécé „A napjainkban kiteljesedő életformaváltás, a mezőgazda­ság szocialista átszervezése nyomán visszavonhatatlanul és rohamosan megváltozik te­lepüléseink épületállománya. Az egyre fogyatkozó régi épü­letek megfigyelése, megörökí­tése fontos tudományos és köz- művelődési feladat.” Ez a felirat fogadja a látogatókat a kiállítás bejáratánál, amely­nek képeit Polónyi Péter, ' a gödöllői helytörténeti gyűjte­mény vezetője készítette. A fényképek a járásunkban még fellelhető parasztházakat áb­rázolják. Mit adhatnak ezek a néma tanúk a mának? — Bizonyítékai ezek a há­zak annak, hogy a paraszt­építkezés mindig szigorúan kötődött a célszerűség szem­pontjaihoz. — mondta Poló­nyi Péter. A falusi építkezés­nek ily módon elsősorban a termelési funkcióhoz kellett kapcsolódnia, s a csa’ád ter­melési szerepének kellett meg­gyors szögmérő, amit Cseh István technikus (képünkön) szerkesztett, s mutat be egy francia gyártmányú műtrá­gyaszóró gép tartálytérfogatá­nak mérése közben. A műtrá­gyaszórók, vetőgépek, kombáj­nok, takarmánytárolók tartá­lyainak térfogatszámítását az nehezíti, hogy nem egyszerű téglatestek, hanem különböző ferde szögben döntött oldalfa­lakból, esetleg kúpos elemek­ből állnak össze. A pontos számításhoz az egyszerű mé­rőszalagon kívül igen hasznos az ötletes szögmérő használata, amely a ferde felületekre il­lesztve, a dőlésszögek értékét azonnal megmutatja. F. I. megfelelő intézkedések szület­nek az átvétel és raktározás megkönnyítésére. Barátságos mérkőzés A járási labdarúgó-bajnok­ság szünnapját felhasználva a Galgamácsai Tsz SE csapata meghívta a szomszédos Do- monyi KSK csapatát, hogy augusztus 27-én, Vasárnap délután 3-kor barátságos ta­lálkozón mérjék össze erejü­ket. A visszavágót is megren­dezik majd, s ezzel is igye­keznek elmélyíteni a két köz­ség barátságát. felélnie. A lakás nagysága a melléképületekhez képest, a gazdasági épületek elhelyezé­se, az ember fontossága és sze­repe a gazdasági szervezetben, ezek fejeződtek ki az épület­ben. Ezek formálódtak meg az itt megismerhető falusi há­zakban, azok felépítésében, be­osztásában. A család, a régi parasztcsalád elsősorban ter­melési egység, s a lakásnak ezt kellett szolgálnia. Ezenkí­vül a lakás megszabta az együttélés minőségét, a min­dennapi életvitel menetét, tar­talmát, sőt hangulatát is. Próbáljunk a látható doku­mentumok segítségével képet adni a régi paraszti lakások­ról, illetve lakóiról. Például egészségügyi szempontból. — A régi parasztházak vá­lyogból épült, vertföldes, kis- ablakos házaiban sajnos te­nyészett a tébécé. Személyes élményeink vagy olvasmá­nyaink alapján emlékezünk az egyszobás lakások arányai­ra, s azt is tudjuk, hogy az egészséges és beteg emberek különválasztása ezekben lehe­tetlen volt. A fejlődés, a civi­lizációs szint emelkedésének másik mutatója a fürdőszoba és a vécé. Ezekben a régi tí­pusú házakban egyiknek sem találjuk nyomát. Gyanakvással Nagyon szép képek mutat­ják a tisztaszobákat, vagy ahogyan más községekben ne­vezik, az elsőházakat. — A tisztaszoba ma is érin­tetlenül áll a meglévő pa­rasztházakban. Néha a ven­dégek számára felhasználható, Az idei fejlesztési tervek időarányos teljesítéséről szá­moltak be a városi tanács ve­zetői, Benedek János tanács­elnök, és Bamberger Károly tanácselnök-helyettes, a váro­si párt-végrehajtóbizottság legutóbbi ülésén. Az írásos előterjesztésből és a szóbeli kiegészítésekből kiderült, hogy az év elején gondokkal számoltak a tanácson: a be­ruházási feszültségek. miatt eleve csak a középtávú terv­ben rpegfogalmazott építkezé­sek megkezdésére, illetve foly­tatására vagy befejezésére gondolhattak. Tízhónapi késés Az építőipar nehézségei azonban a visszafogott elkép­zeléseket is kereszbe húzták: így időarányos tervteljesítésről nem beszélhetünk. Bár az aránytalanság az év végéig még némileg csökkenthető, A Vas-, Fém és Villamos­energiaipari Dolgozók Szák­szervezetének Pest megyei sportbizottsága ma, augusztus 26-án, szombaton 9 órakor Gö­döllőn rendezi meg a XVI. megyei Vasas-sportnap ese­ménysorozatát. Az Agrártudo­mányi Egyetem sporttelepén délelőtt 9 órakor kerül sor a de kevés az a vendég, aki er­re érdemes. Állandó funkció­ja, hogy különváljon a közna­pi élettől, annak minden mun­kához kapcsolódó piszkától, tisztán mutassa meg annak a lehetőségét, hogy van egy szo­ba — minden , szűkösség elle­nére — a legszebben berende­zett, ami éppen attól olyan rendes, szép és tiszta, mert használaton kívül van. Polónyi Péter magyarázatá­ból azt érzem, hogy a régi la­kások megismertetése, a do­kumentumok gyűjtése és őr­zése mellett azt a célt is szol­gálja, hogy új építési szoká­sok iránti igényt ébresszen az emberekben, s ezekben az újonnan felépített, vagy fel­építendő lakóházakban fel­használható legyen az évszá­zadok paraszti építkezésének sok-sok tapasztalata. — A szocialista mezőgaz­daság megteremtésével és megerősödésével egyszerre szűnik meg a családnak a ter­melés kiszolgálásában vállalt közössége, s a lakásnak az a szolgálata, amelyet ez a funk­ció jelent. Jó része munkásla­kássá válik, és a változó vi­szonyokkal, a gazdasági lehe­tőségek körével az igények is változnak. Ez a változás jut kifejezésre, ha építkezni kez­denek. Az előző kiállításunk, amely a napjainkban folyó la­kásépítéssel volt kapcsolatos, bizonyította, hogyan válik pél­dává és követendővé a • volt kúriák vagy villák ellesett építkezése és beosztása a most készülő épületekben. Az, hogy a helyi kőműves dilettantiz­musa üzleti érdekből hozza azzal kell számolni, hogy a szűkös kapacitások újabb ha­táridő-módosulásokat eredmé­nyeznek. Ahhoz, hogy a fej­lesztési tervek teljesítése nem éri el a kívánt mértéket, hozzájárult az is, hogy bár az idén tavasszal jóváhagyták az általános rendezési tervprog­ramot, a tényleges rendezési terv hiányzott. Az előkészíté­si időszak rövidsége, a közép­távú tervekben megalapított, s ma már túlhaladott árak, az építési területek objektív aka­dályai egyaránt befolyásolták az eredményeket. A Szabadság téren . befeje­ződött a második . 80 lakásos épület szerkezetszerelése, va­lamint a házgyári , lakások alapozása. Az első 80 lakásos épület átadása 7 hónapot ké­sett, a 44 lakásos épület kivi­teli terveinek elkészítése pedig tízhónapnyi késedelmet szen­vedett. Jó ütemben halad vi­sportnap ünnepélyes megnyi­tójára. majd ezt követően megkezdődnek a különböző sportágakban a versenyek. Az egész napos küzdelem után délután négy órakor lesz az ünnepélyes eredményhirdetés és a sportágak legjobbjai ek­kor vehetik át megérdemelt létre ezeket a sokat bírált há­zakat, nem magyarázat; A csúcsos tetők, a feltűnő kis tornyok, a kétszintes man­zárdházak négyszögletes ma­gas . tetejükkel hol a régi kú­riák, hol a kertvárosi villák építkezési módját idézik. Lé­nyegük, hogy már az alap­rajzban eltérjenek az egy sík­ra épült, gazdasági udvar hosszában elnyúló épülettől, amelynek kis ablakszeme szűk gyanakvással néz az ut- 'cára. Megéri a fáradságot Mi lehetne a megoldás? — A kiállítás megnyitóján Jósvai Lajos, a járási hivatal elnök- helyettese a következőket mondotta. — Sirathatja a megszűnő faluképet, a hagyo­mányos házat a városból az, akit gyermekkori nosztalgia köt a faluhoz, vagy az, aki oly messzire sodródott, hogy el­különült szépségként tudja élvezni a népi építkezés letisz­tult nemességét, egyöntetűsé­gét. ritmikusságát. De aki a faluban maradt, és a hajdani paraszti sorból kiemelkedve a régitől akar szabadulni, az másként gondolkodik. A ha­gyományt őrzik majd a mú­zeummá vált házak skanzen­jei, őrzik a tájhá-mk, a falu­múzeumok. Jó lenne, ha a já­rás községei, ahol arra mód van, most, a huszonnegyedik órában követnék a saját táj­házát, falumúzeumot létreho­zó községek — Nagytarcsa. Verseg, Zsámbok, Galgamá- csa — példáját. Az újonnan építtetőknek pedig segítsék a korszerű ott­hon megteremtését a közmű­velődés dolgozói, együtt a műszakiakkal, a tervezőkkel. Megéri a fáradságot, mert ez­zel a tevékenységükkel meg­könnyítik az ezernyi megráz­kódtatással együtt járó élet­módváltozást. Fercsik Mihály szont a tömbfűtőmű belső sze­relése, s az épületek közmű­veinek építése. Átadás előtti roham A János utcában, a Pest megyei Tanácsi Építőipari Vállalat által épített G-jelű épületet csak több éves kése­delemmel, háromszori határ­idő-módosítással adhatták át auguszus 20-án. A volt MÉK helyén épülő lakótelep próba- cölöpözése is várat magára. A Kör utcában elkészültek az építkezés elkezdéséhez szük­séges előmunkálatokkal. A szanálásra váró házakból a jövő év elején átadandó la­kásokba költöznek a lakók. A János utcában a G-jelű épület földszintjén a 30 sze­mélyes bölcsődét a határidő után két hónappal adhatják át. Határidőre befejezik az Építőipari Szövetkezet dolgo­zói az Imre utcai általános is­kola bővítéseként készülő 6 tantermet. A Szabadság téri 12 tantermes iskola építése viszont — kivitelező a Nógrád megyei Állami Építőipari Vál­lalat — máris késedelmet szenved. A művelődési ház építkezési területe az elmúlt hónapban élénkült meg, az alapozás februári befejezése óta itt a Pest megyei Állami Építőipari Vállalat nem sokat dolgozott A határidők becsülete A kereskedelmi hálózat bő­vítéséhez nagyban hozzájárul­nak a Dózsa György úti, a tíz­emeletes ház földszintjén ki­alakítandó üzlethelyiségek, — ha elkészülnek, mert jelenleg 3 hónapot késik az átadásuk. A Stromfeld sétányon átadott ABC áruház mintapéldája le­hetne az építőiparban előfor­duló rossz szervezésnek. Hó­napokig nem haladtak előre a munkákkal, hogy aztán az át­adás előtt rohammal pótolják a lemaradást. Öröm viszont, hogy így is korábban elké­szült, mint tervezték, külseje, belseje egyaránt tetszetős, s megoldja a lakótelep élelmi­szer-ellátását. Az építkezések meggyorsítá­sa érdekében a városi taná­cson minden hónapban koor­dinációs értekezleteket tarta­nak, amelyeken a tervezők, beruházók és építők a város képviselőivel egyeztetik a le­hetőségeket, s igyekeznek job­ban megszervezni munkáju­kat. Remélhető, hogy a közel­jövőben ezek az értekezletek több sikerrel járnak, mint a korábbiak. A párt-végrehajtóbizottság a beszámolót elfogadta, s ha­tározatában megállapította, hogy a tanács szakemberei­nek, vezetőinek mindent el kell követnie azért, hogy a Gödöllőn építő vállalatokat vállalásaik betartására szo­rítsák. G. Z. GALGAMÁCSÁN Illés-koncert Az Illés együttes ad koncer­tet augusztus 28-án, hétfőn es­te hét órakor Galgamácsán, a művelődési ház nagytermé­ben. A népszerű zenekar fel­lépésére a járás többi közsé­géből is várják a fiatalokat a rendezők. Szombati jegyzet Türelmetlenül Városunk épül, szépül, gyarapodik, anyagi, szeUe- mi értelemben egyaránt. Az új lakótelepek, a megújuló vagy most születő üzletek, boltgk, az alapjaiból ha­marosan kinövő művelődé­si ház, a bölcsődék, óvo­dák, iskolák, az utak, s a többi mind, egyszerű kije­lentésünk igazát tanúsítják. Akárcsak a művelődés, a tanulás, a szórakozás bő­vülő lehetőségei. Mi a vá­ros lakói, dolgozzunk akár üzemben, szövetkezetben, az igazgatásban vagy má­sutt, féltő gonddal szemlél­jük a változást: elég gyors- e, megjelel-e kívánalmaink­nak, mi van s mi kellene még. S néha csalódottan vesz- szük tudomásul, hogy el­képzeléseink lassabban valósulnak meg, mint aho­gyan szeretnénk. A hiva­talok dolgozószobáiban, a választott testületek tanács­kozásain, a különféle bi­zottságok, társadalmi szer­vek fórumain éppen úgy megbeszéljük örömeinket, gondjaänkat, mint a bará­ti összejöveteleken, a fehér asztal melletti társalgáso­kon. Ki-ki társadalmi po­zíciója, a birtokában lévő információk alapján, a saját munkahelyén szerzett tapasztalatokból kiindulva hangulata, vérmérséklete, alapjain ítéli meg a helyze­tet. Így aztán vannak sokan, akik keveslik azt, amit má­sok soknak, vagy leg­alább is elegendőnek tar­tanak, például éppen az említett témakörben, a vá­rosfejlesztésben. Hogy hol az igazság, azt persze, em­ber legyen a talpán, aki mértékadóan eldönti. Mondhatnánk azt is, hogy szemlélet kérdése az egész. Hiszen ha régi gödöllőiek­kel találkozunk, akik az ország más vidékeim, vagy éppen külföldön élnek, s csak ritkán fordulnak meg szülőföldjükön, megelége­déssel nyugtázhatjuk: fej­lődésünk elkápráztatja őket, irigylésre méltónak tartják helyzetünket. Akik viszont évek óta la­kásra várnak, s az építke­zések makacs elhúzódásán bosszankodnak, aligha osztják az idelátogatók né­zeteit. Őket legfeljebb a türelem, sőt inkább a tü­relmetlenség jellemzi, mintsem a megelégedett­ség. S a város lakói, akik . ugyan nem új otthont vár­nak, hanem még több bölcsődét, iskolát, újabb és újabb üzleteket, szolgál­tatóipari létesítményeket, jobb kommunális ellátást, szintén így vannak a do­loggal: gyorsabb, dinami­kusabb, s ami a legfon­tosabb, zökkenőmentes, tervszerű, az előzetes tá­jékoztatásnak megfelelő fejlődést várnak. Álláspontjuk, alighanem több szempontból is elfo­gadható. Az egyik ilyen szempont: megnövekedetl lehetőségeink, ami a többi között bővebb pénzforrá­sokat jelent. A rriásik szempont éppen az egész­séges türelmetlenség: a mindig többet, jobbat aka­ró szemlélet, a kritikus hozzáállás, amely nem lan­gyos és közömbös, hanem alkotó. S hogy miről jutott mindez eszembe? Arról, hogy a minap összegezték a városfejlesztésben az el­ső félévben elért eredmé­nyeket. Nos, a mérleg, enyhén szólva kedvezőtlen. S a lemaradások legfőbb oka, az építőiparban régóta mutatkozó hiányosságok: a kapacitáshiány, a határ­időcsúszások, a rossz mi­nőségű munka. Ez borzol­ja idegeinket, ez növeli tü­relmetlenségünket. Mert, hogy ebben az ágazatban valahol, valami nincs rend­jén, az bizonyos. S az is, hogy teljesen rendbe ten­ni Gödöllőn, sem város­lakó, sem hivatali, sem választott vezető nem tud­ja. Országos gond, ahogy mondani szoktuk, De va­jon meddig? Mindannyian türelmetlenek vagyunk, s a legérdekesebb, hogy ma­guk az építők is, többé-ke- vésbé azok. Hol vart hát a hiba, amit orvosolnunk kell? Gáti Zoltán ELŐRE SZERVEZNI Bő termés fesz burgonyából díjaikat. Egy kiállítás tanulságai Változó életmód, változó igények Vasas-sportnap Gödöllőn

Next

/
Oldalképek
Tartalom