Pest Megyi Hírlap, 1978. július (22. évfolyam, 153-178. szám)

1978-07-01 / 153. szám

1978. JÚLIUS 1., SZOMBAT lartés társadalmi figyelemmel Barinkai Oszkárné előterjesztés® a megyei pártbizottság ülésén A Pest megyei pártbizottság tegnapi ülésén (melyről la­punk 1. oldalán adtunk jelen­tést) olyan dolgozó rétegnek az ügye szerepelt, amelynek a száma itt kiemelkedően ma-, gas, sőt valamennyi megye között a legmagasabb. Orszá­gosan ugyanis a keresőképes lakosságnak 20 százaléka bejá­ró, itt viszont több mint a fele. Reálisan ítélte meg te­hát helyzetüket a napirend előadója, Barinkai Oszkárné, az .MSZMP Pest megyei bi­zottságának titkára, aki az írá­sos anyaghoz kapcsolódó elő­adásában társadalmi helyze­tükről szólva megállapította: a dolgozók egy rétegénél a bejárás megyénkben állandó létformának tekinthető. Bizo­nyos családoknál több gene­rációt érintő bejáró dinasztiák alakultak ki. Olyan széles dol­gozó réteg életkörülményeiről van szó, amelynek munkájá­ra nélkülözhetetlenül szükség van ma is és hosszú távon a jövőben is. Felvázolta a továbbiakban a jelentés a bejárók sajátos ré­tegződését. Ismerjük ugyanis az ingázóikat, akik községek­ből ipari üzemekbe utazgat­nak. Mintegy 30 ezer a fővá­rosból a megyébe ingázó dol­gozó. Vannak a bejáróknak munkásszálláson élő csoport­jai. A legnagyobb mozgást alapul véve azonban a jelen­tés mindenekelőtt azokkal fog­lalkozott, akik minden mun­kanapon lakóhelyükről a más településen levő munkahelyre, elsősorban a fővárosba utaz­nak, majd munkájuk végezté­vel, a lakóhelyükre térnek vissza. A fővárosban nagyobb számban 144 Pest megyei tele­pülésről járnak naponta dol­gozni, s így olyan sajátos ré­tegét alkotják a lakosságnak, amely része a budapesti üze­meknek és intézményeknek is. Ezáltal az üzemi és lakóterü­leti élet alakulása rájuk köz­vetlen hatást gyakorol. Mimktshsfy és iwkóheSy tervszerű együSfBmük&tSése Ennek tükrében vizsgálta az írásos és a szóbeli jelentés a bejárók életkörülményeinek alakulását a belőle adódó fel­adatokkal. Az írásos jelentés­sel összhangban hangoztatta Barinkai Oszkárné azt a leg­fontosabb követelményt, hogy mind a munkahelynek, mind a lakóhelynek jobban kell is­merni és nagyobb tervszerű­séggel, együttműködve kell a bejárók helyzetével foglalkoz­ni. Életmódjuk alakítása en­nek megfelelő tartós társadal­mi figyelmet igénylő politikai feladat. A bejárók rétegeinek sajá­tos jegyeit felrajzolva arra mutatott rá,. hogy többségük­ben már a munkásosztály fiatal, első vagy másodgene­rációs tagjai, akik természetes közegüknek tekintik az üze­met. A derékhadat a középko­rúak alkotják, de megtalálha­tó körükben az idősebb, nagy hagyományú munkásember is. A többség férfi, de Pest me­gyében egyharmadot — más megyéknél magasabb arányt — tesznek ki a dolgozó nők. A bejárók közül sokan más Tnegyéből települtek ide. A bejáró életforma vállalására a gazdasági, vagyis objektív té­nyező mellett szubjektív té­nyezők is belejátszanak. Így például a magasabb fizetés, a munkahelyek közötti nagyobb választás lehetősége, a jó munkahelyi kollektíva vonz­ereje, de a fővárosi letelepe­dés korlátái is. Emellett a be­járók többsége ragaszkodik a vidéki környezethez, korábbi életformája fenntartásához, s otthonosabbnak érzi magát a községekben. Ebben szerepe van a kertnek, a háztájinak, a kisegítő gazdaságnak, ami jelentős részüknél nem egy­szerűen csak kedvtelés, vagy kikapcsolódás, hanem minde­nekelőtt életszínvonalbeli té­nyező. Zöldséget, gyümölcsöt hogy a közlekedés javítását kulcskérdésnek kell tekinteni. Ezáltal lehet erőteljesebben, átfogóbban javítani ennek a nagy számú munkásrétegnek a helyzetét. Ehhez a témakörhöz kap­csolódott a továbbiakban a be­járók művelődési helyzetének elemzése. Tény, hogy az isko­lázottsági szintjük fokozatosan emelkedett, legdinamikusabb a munkás- és szakmunkáskép­zés, mivel az üzemeknek is ér­deke a szakmai képzés meg­gyorsítása Érezhető viszont a lemaradás a munkásnők szak­mai képzésében, mivel gyerme­keik elhelyezése, a nagy erő­feszítések ellenére sem kellően megoldott. Leginkább a ’ köz- művelődés közösségi formáitól vonja el az időt a bejárás, eb­ből adódnak a teendők is. A művelődésre fordítható korlá­tozott idő szól amellett, hogy magát az utazási időt szüksé­ges minél jobban a közműve­lődés szolgálatába állítani. A legelső lépés, hogy a vonato­kat, közlekedési eszközöket, állomáshelyeket jobban lássák el újsággal, folyóiratokkal, könyvekkel. Óriási a szerepe a rádiónak is, ezenkívül a ha­zatérő dolgozóknál a televí­ziónak. Ebben is vannak még teendők. ktskéieriSBeiS etSáfást termelnek, de hangsúlyozottan nem a piacra, hanem a család szükségleteire. Indokolatlanok tehát azok a szélsőséges meg­ítélések, melyek a bejárókat, valamiféle egysíkú félparaszti rétegnek tekintik és gyakran kétlakinak emlegetik. Ugyan­akkor az is igaz, hogy a me­zőgazdasági munkacsúcsok idején megnő az igazolatlanul hiányzók és a táppénzes be­tegállományban levők száma a bejáró dolgozók, között. Lé­nyeges, hogy a munkahelyek vezetése ebben’ nagyobb kö­vetkezetességgel lépjen fel. Már csak azért is, mert az egyeseknél tapasztalható visz- szásságok miatt, gyakran a be­járók egészét marasztalják el. A bejárók életmódjának sa­játosságaival foglalkozott a to­vábbiakban az előterjesztés. Elemezte a közlekedési lehető­ségeket, a közművelődés vi­szonyait, a kereskedelmi ellá­tottságot, majd a bejárók közéletiségét, politikai aktivi­tását. Mindezt a korábbi ál­lásfoglalásokra, vizsgálatokra alapozva. A megye párt-, ta­nácsi, szakszervezeti szervei, társadalmi és tömegszerveze­tei, az érintett járási és váro­si pártbizottságok a korábbi esztendőkben már többször tárgyalták, intézkedtek a be­járó dolgozók életkörülmé­nyeinek megjavításáért. A me­gyei párt-végrehajtóbizottság legutóbb tavaly áprilisban vizsgálta életmódjuk alakulá­sát. Ekkor egyebek között azt a ma is érvényes megállapítást tette, hogy a fokozott erőfeszí­tések és intézkedések hatására a IV. és az V. ötéves tervidő­szakban — a megye általános fejlődésének részeként — élet­módjuk fejlődött, életszínvo­naluk emelkedett. A régi le­maradások és az újonnan ke­letkező feszültségek miatt azonban, helyzetük nem válto­zott az erőfeszítéseknek meg­felelő arányban. Az írásos és a szóbeli jelen­tés egyaránt rámutatott a köz­lekedéssel szinte egyenrangú fontosságú kereskedelmi ellá­tás szükségleteire. Határozot­tan leszögezte, hogy a keres­kedelmi ellátást éppúgy, mint az egészségügyi gondoskodást, vagy a gyermekintézmények létesítését o lakóterületen kell számukra megoldani. A kultu­rált kereskedelem nem jelent­heti azt, hogy a fővárosból kelljen naponta hazacipelni a bevásárlási cikkeket. Egyelőre még azonban a megye keres­kedelmi hálózatának fejlesz­tése sem tartott lépést a for­galom országos átlagot megha­ladó növekedésével. A lakáskörülményekről szól­va megállapította a jelentés, hogy folyamatos javulás mu­tatkozik: új lakótelepek ala­kultak ki a megye városaiban AktivisáSédás és k&séSethen Keescskérdés : ts k&sffekestés r Ezzel összefüggésben — és ugyancsak az írásos előterjesz­téssel összhangban — Barinkai Oszkárné hangsúlyosan ki­emelte a közlekedési problémá­kat. A közlekedés ugyanis — mint mondotta — az a ténye­ző, amely a legmarkánsabban, a legátütőbben hat vissza élet­módjuk egészére. A munka­helyre való rendszeres utazás­ból következik életmódjuk egyik sajátossága, hiszen sza­bad idejüknek jelentős részét, naponta átlagosan két-három, de nem ritkán négy-öt órát is elvon a pihenésükből. A ked­vező változást csak azok a be­járók érzik, akiknek üzemük különjáratokat indít részükre. Megoldásra váró gondként hangzott el például, hogy a nagykátai, a ceglédi, a lajosmi- zsei MÁV-vonalakon naponta rendszeresen 3—4 ezren állva utaznak. A HÉV-vonalakat mintegy 50 ezer ember veszi igénybe, de a menetidő Rácke­véról, Gödöllőről, Szentendré­ről évtizedek óta nem válto­zott. Különösen szembetűnő ez Szentendrénél, ahonnan alig 20 kilométert 40 perc alatt kell a HÉV-en bumlizni. A dolgozók mindenképpen indo­koltnak tartják, hogy Szent­endréig gyorsvasúttá fejlesszék a HÉV-et. — A téma sokoldalú vizsgá­lata abban erősített meg ben­nünket — jelentette ki a me­gyei pártbizottság titkára —, A szóbeli előterjesztés külön figyelmet fordított a bejáró dolgozók társadalmi helyzeté­nek, közéletiségének, politikai aktivitásának vizsgálatára. Ez ugyanis — helyzetüknél fogva — egészen sajátos foglalkozást igényel. Az ismert nehézségek ellenére is napjainkban már aktívabb d részvételük a lakó­terület közéleti és társadalmi munkájában. Megtalálhatók a bejárók a tanácsok tagjainak soraiban, a népfrontbizottsá­gokban, szülői munkaközössé­gekben, Vöröskereszt-szerveze­tekben éppúgy, mint a gyer­mekintézményekért, a kistar- csai kórházért, vagy a községek szépítéséért folyó társadalmi munkában. Jó példa a többi között a rangos helyen álló tápiószecsői együttes, amely évente 50—60-szor lép fel, pe­dig tagjainak mintegy 99 szá­zaléka bejáró; Ceglédbercelen az 50 tagú tanácstagságból 30-an bejárók, Szentendrén a tanácstagok 19 százaléka, a népfrontaktivistáknak 18 szá­zaléka eljáró. Követendő a szentendrei gyakorlat, hogy írásban értékelik a bejárók­nak a lakóhelyükön kifejtett társadalmi tevékenységét, s erről a fővárosi munkahelyük gazdasági, politikai vezetését tájékoztatják. Így ott is mód van elismerni közéleti aktivi­tásukat. — A megyében szerzett ta­pasztalatok mind emellett is arra hívják fel a figyelmünket — hangoztatta a megyei párt- bizottság titkára —, hogy erő­síteni kell a bejárók körében folytatott politikai munkát. Pontosabban: sajátosabb ré­tegpolitikára kell törekedni, Ebből kiindulva mutatott még rá arra, hogy a bejárók ügyé­vel közigazgatási határok nél­kül, a munkahelyi és a lakó­helyi környezetbe helyezve, összefüggésükben kell foglal­kozni. Ezt szolgálhatja, ha a bejárókat nagy létszámban al­PEST MEGYENEK SAJÁTOS HELYZETÉBŐL — A FŐ­VÁROS KÖRÜLI ELHELYEZKEDÉS EB ÖL, GAZDASÁGI SZER­KEZETÉBŐL ÉS TELEPÜLÉSHALÖZATABÖL — KÖVETKE­ZIK, HOGY A LAKÓHELYÜKÖN KÍVÜL DOLGOZOK ARA­NYA MAGAS. AZ 1970-ES NÉPSZÁMLÁLÁS ADATAI SZERINT A MEGYE KERESŐKÉPES LAKOSSÁGÁNAK 51,3 SZÁZALÉKA VOLT A BEJÁRÓ. EZ AZ ARANY AZÓTA IS TOVÁBB NÖVE­KEDETT, ES JELENLEG IS EMELKEDŐ TENDENCIÁT MU­TAT. TÖBB MINT 250 EZER NAPI BEJÁRÓT TARTUNK SZÁMON, EBBŐL MINTEGY 180 EZREN A FŐVÁROSBA, A TÖBBIEK A MEGYE FEJLŐDŐ IPARI VONZÁSKÖRZETEIBE, VAROSAIBA UTAZNAK. (Az MSZMP Pest megyei bizottságának 1978. június 30-i ülésanyagából.) és a Budapest körüli agglo­merációban. Dinamikusan fej­lődött a lakáskultúra, a ház­tartások gépesítése. Javult az érintett települések közműel­látottsága, bővült a szolgálta­tások köre. A munkáslakás- építési lehetőséggel azonban sem a budapesti, sem a me­gyei üzemek nem élnek meg­felelően, s a lakásgondok a népességnövekedéssel fokozód­nak. Az egészségügyi ellátottság is fejlődött, nőtt az általános orvosi körzetek száma, javult az üzemegészségügy helyzete. Ugyanakkor a megyében nagy területek tartoznak fővárosi egészségügyi intézmények kör­zetéhez, ami ott növeli a zsú­foltságot, de a feszültséget is, a már a beutazással járó idő- veszteséggel tetézve. Ajánlások, intézkedések kalmazó üzemek és az ugyan­csak nagy létszámban kibocsá­tó lakótelepek megállapodáso_ kát kötnek a tervszerűbb kap­csolat és az együttmunkálko- dás érdekében. —A bejárókkal való foglal­kozás átfogó, sokoldalú mun­kát igényel. Magában foglalja a szociális, a kulturális, a poli_ tikai feladatokat éppúgy, mint az anyagiakat. Az életmó­dot összességében ugyanis csak az anyagiak alapján lehet ki­alakítani — hangsúlyozta elő­adói beszéde végén Barinkai Oszkárné, egyúttal írásban be­terjesztve a megyei pártbizott­ság elé azokat az ajánlásokat és szervezeti intézkedéseket, amelyek mindezt hivatottak elősegíteni. A Pest megyei pártbizottság tegnapi ülésén elfogadott aján­lások között szerepel, hogy az Országos Tervhivatal, a témá­ban érintett minisztériumok, főhatóságok és a megyei ta­nács a VI. ötéves terv előké­szítésekor vegye figyelembe, a megye -sajátos helyzetét. — A 180 ezer bejáró életkö­rülményeinek javítása igényli, hogy az ellátottsági szint foko­zatosan érje el az országos át­lagot. A fejlődést mindenek­előtt a közlekedésben, a gyer­mek- és egészségügyi intézmé­nyeknél, a kereskedelmi háló­zatban kell gyorsítani. A megyei pártbizottság föl­kéri a Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsát, hogy a kollektív szerződések megkötésekor, fe­lülvizsgálatakor segítse elő ál­lásfoglalásával a bejárók hely­zetének javítását. Hasonlóra kéri fel a budapesti pártbizott­ságot annak érdekében, hogy kezdeményezzék a- bejárókat nagy létszámban foglalkoztató vállalatok választott testületi körében a bejárók élet- és munkakörülményei javításá­nak napirendre tűzését. Ez­zel együtt nyújtsanak segítsé­get együttműködési megálla­podásokhoz Pest megye olyan településeinek vezető testüle­téivel, amelyekben nagy lét­számban laknak bejáró dolgo­zók. Ugyanakkor segítség szük­séges ahhoz is, hogy az üze­mek ösztönözzék a bejárókat részvételre a lakóterületi köz- életben. Az ajánlásokkal együtt elfo­gadott szervezeti intézkedések­ben a megyei pártbizottság úgy határozott, hogy Pest megyér ben a járási jogú pártbizott­ságok, az üzemi és nagyközr ségi pártszervek testületi ülér sén tárgyalják meg a bejárók helyzetét, s hozzanak helyi ha­tározatot feladataikra. A Szakszervezetek Pest mer gyei Tanácsának együttes ülést javasolnak a Szakszervezetek Budapesti Tanácsával a bejáró dolgozók életkörülményeinek megtárgyalására- A tanácsi szerveknek szocialista együtt­működési szerződések megkö­tését ajánlja a megyei pártbi­zottság, a KISZ megyei bizott­ságát pedig védnökségre ösz­tönzi a kultúrált utazási idő kialakítására. Hasonló felké­réseket tartalmaz a határozat a Hazafias Népfront, a Vörös­kereszt munkájára is. Egységes vélemény a felszólalásokban A megyei pártbizottság ülésé­nek vitájában mindvégig hang­súlyozottan helyt kapott az a gondolat, hogy a munkahely és a lakóhely kapcsolata alap­vető fontosságú a bejáró dol­gozók életkörülményeiben. Mindennapjaikból vett példák­kal illusztrálta ezt az első fel­szólaló: dr. Sátor János, a Mechanikái Művek vezérigaz­gatója. A környező községek­kel, főként Érddel együttmű­ködve törekszenek a kulturális és szociális problémák megol­dására. Tóth Albert, a váci járási pártbizottság első titkára a munkahely és a lakóhely ve­zetőinek közös felelősségére mutatott rá, amely elsőrendű jelentőségű a problémák köny- nyítésében éppúgy, mint a be­járók aktivizálásában. Hangoz­tatta: a jelenlegi helyzet to- vábbjavítása csakis összetett társadalmi feladatként képzel­hető el. Dr. Köllner Ferenc, a budai járási hivatal elnöke elmon­dotta, hogy náluk különösen sok az eljáró munkás, így például Érd lakosságának 75 százaléka. Sürgette, hogy a gyermekintézmények nyitva tartási idejét ehhez a körül­ményhez kellene igazítani. Be­szélt a bejáró dolgozók isko­láztatásának helyzetéről is. Dr. Csicsay Iván, a Pest megyei Tanács elnökhelyettese tájékoztatást adott a helyi eredményes erőfeszítésekről, de hozzátette, hogy a kereskedel­mi, szolgáltatási, művelődési igények megfelelő kielégítésé­re kevés a megye ereje. Ter­mészetesen fokozottan gon­dolnak az agglomerációra, ahonnan a bejárók zöme te­vődik ki. A többi között ezt mutatja, hogy a közművelő­dési beruházások 56 százaléka agglomerációs településekre jut. ^ Jámbor Miklós, a Szakszer­vezetek Megyei Tanácsának vezető titkára a közlekedési gondok megoldásának alapve­tő szerepét elemezte. Ezzel tartozik a társadalom azoknak — mondotta —, akik nap­jaik nagy részét munkájuk ér­dekében utazással töltik. Több jó üzemi példát említett, ahol a szakszervezetek kezdemé­nyezésére a kollektív szerző­dések külön is foglalkoznak a bejárókkal. így például meg­tiltják, hogy más munkahely­re átcsoportosíthatók legyenek, vagy hozzájárulásuk nélkül túlórára osszák be őket. Dr. Bíró Ferenc, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese kiinduló pontként javasolta annak szem előtt tartását, hogy továbbra sem számolha­tok a bejáró dolgozók lét­számának csökkenésével, sőt inkább a növekedésével, ob­jektív okok miatt. A bejáró dolgozók közérzetét, életkörül­ményeit kell mindenekelőtt javítani. Ebben a közlekedés mellett különösen a lakáshely­zet játszik alapvető szerepet. Az utazási idő egyharmaddal, felével csökkentése lenne kí­vánatos, a lakásviszonyokban pedig az agglomerációs terüle- teken minőségi változás szük­séges. Lépni kell az alapellá­tást biztosító feltételek kiala­kításában is, amelyet a lakóte­rületen kell biztosítani. Ezért most az infrastruktúra fej­lesztése kívánkozik előtérbe. Mindezeken — mint rámuta­tott — csak a legszorosabban összehangolt tevékenység ve­zethet célra. Ebben kötelessé­geik vannak a főváros, a mi­nisztériumok, a Tervhivatal vezetőinek és mindazon szer­veknek, amelyek saját terüle­tükön bármit is tehetnek a be­járó dolgozók életkörülményei­nek javítására. Az ezt szol­gáló együttműködés közös ér­dek és feladat L. Z. 1 t K )

Next

/
Oldalképek
Tartalom