Pest Megyi Hírlap, 1978. július (22. évfolyam, 153-178. szám)

1978-07-01 / 153. szám

■ ^MOap 1978. JÚLIUS 1., SZOMBAT Június 26—30 között a Por­tugál Kommunista Párt meg­hívására Nemeth Karoly nem, az MSZMP Politikai Bizottsá­ga tagjának, a Központi Bi­zottság titkárának vezetésével, látogatást tett Portugáliában a Magyar Szocialista Munkás­párt küldöttsége. A magyar pártküldöttség tolmácsolta az MSZMP szoli­daritását azzal a harccal, ame­lyet a portugál kommunisták a forradalmi vívmányok és a demokratikus szabadságjogok védelmében, a néptömegek anyagi és szociális helyzetének javításáért, társadalmi fel­emelkedésükért, Portugália nemzeti függetlenségének ér­dekében folytatnak A Portugál Kommunista Párt képviselői pártjuk nevé­ben köszönetét mondtak azért a szolidaritásért, amelyet az MSZiMP, a magyar nép tanúsí­tott és tanúsít a portugál nép­nek a fasizmus elleni harcával és a portugál forradalommal. Kifejezték szolidaritásukat a magyar kommunistákkal, a szocializmust építő magyar néppel. A két párt képviselői hang­súlyozták, hogy a világbéke megőrzése az emberiség sors­kérdése. Az MSZMP és a PKP képviselői megerősítették, hogy a két párt síkraszáll a békéért, a nemzeti enyhülésért, az ál­talános és teljes leszerelésért, összhangban az európai kom­munista és munkáspártok 1976. évi berlini értekezleté­nek állásfogalásávaL Az MSZMP és a PKP szoli­dáris minden néppel, amely harcol a fasizmus, a reakció, a fajgyűlölet, az újgyarmatosítás és az apartheid, az imperialis­ta uralom minden formája el­len. Az MSZMP és a PKP kép­viselői különösen fontosnak tekintik a nemzetközi kommu­nista és munkásmozgalom egy­ségének erősítését, a marxiz­mus—leninizmus és a proletár­internacionalizmus alapján. A két párt képviselői meg­erősítették, hogy a magyar és a portugál nép kölcsönösen ér­dekelt a Magyar Népköztársa­ság és Portugália közötti sok­oldalú együttműködés fejlesz­tésében, s kifejezték pártjaik készségét, hogy továbbra is cselekvőén hozzájárulnak eh­hez. Az MSZMP küldöttségének portugáliai látogatása hozzájá­rult a két párt testvéri kap­csolatainak, internacionalista együttműködésének erősítésé­hez. A magyar pártküldöttség pénteken este visszaérkezett Budapestre. Kadhafi Varsóban Kadhafi ezredes, líbiai ál­lamfő Varsóban, a szejm épületében találkozott Edward derekkel, a LEMP KB első titkárával. A megbeszélésen áttekintették a kétoldalú kap­csolatok helyzetét és fejlődési távlatait. Nemzetközi kérdé­sekkel foglalkozva a felek hangsúlyozták a szocializmus és a haladás, a világméretű antiimparialista front szolida­ritása és együttműködése meg­erősítésének jelentőségét. A négyszemközti találkozó után a két vezető elnökleté­vel megkezdődtek a plenáris tárgyalások. Kadhafi ezredes­nek a szejm épületében nyújtotta át a Lengyelország Szolgálatáért érdemrend nagy csillagát Edward Gierek, a LEMP KB első titkára. A tagállamok eredményesen oldják meg feladataikat A KGST XXXII. ülésszaká­nak munkájáról pénteken dél­után Bukarestben rendezett sajtótájékoztatón Nyikolaj Faggyejev, a KGST titkára megállapította, hogy a tagál­lamok eredményesen oldják meg feladataikat, tovább mé­lyül eredményeik gazdagítá­sára az integráció, * sikeresen teljesítik az ötéves terveket. Részletes áttekintést adott az ülésszakon elhangzottak alapján a szocialista országok építőmunkájának sikereiről. Mint a múltban, most is a legmagasabb növekedést az ipari termelésiben érték el a tagállamok. Elsősorban a gép- híradástechnfkai, az elektroni­kai és vegyipar fejlődött na­gyobb mértékben. KGST-or- szágok kölcsönös áruforgal­mának értéke elérte a 91 mil­liárd rubelt Szólt arról, hogy a szocia­lista országokban erőteljes Az ENSZ rendkívüli ülésszaka Elfogadták a záróokmányt Az , ENSZ-közgyűlés rendkí­vüli ví leszerelési ülésszaka zá­róokmányának szövegegyezte­tési munkálatai eredményesen befejeződtek. A záróokmány négy részből áll: a bevezető­ből, a nyilatkozatból, az ak­cióprogramból és a leszerelé­si tárgyalások nemzetközi mechanizmusával foglalkozó fejezetből. A szerkesztési koordinációt kézbentartó ad hoc bizottság csütörtök délutánra tervezett ülését késő éjszakára halasz­tották eL Azután, hogy a bi- „ zottság megvitatta és jóvá­hagyta a záróokmány terveze­tét, a dokumentum a plenáris ülés elé kerül. Hírügynökségek a rendkí­vüli ülésszak egyik legfonto­sabb eredményének tekintik azt a megállapodást, amelyet négy atomnagyhatalom és a vezető el nem kötelezett orszá­gok képviselői értek el a genfi leszerelési bizottság átszerve­zésének kérdésében. A Szov­jetunió, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaor­szág javasolta, hogy az eddig 31 tagú genfi testületet bővít­sék ki újabb hat országgal. Az el nem kötelezettek ajánlása szerint a genfi bizottság 40 ta­gúra bővülne. A küldöttek a testület átszervezésére tett alapjavaslat elfogadásán kívül megegyeztek abban is, hogy a leszerelési testület kibővítésé­ről akkor döntenek, amikor az új résztvevők listájáról tár­gyalnak. Carlos Ortiz de Rozas, a rendkívüli ülésszak záróokmá­nyának szövegegyeztetési mun­kálatait koordináló ad hoc bi­zottság elnöke pénteken beje­lentette, hogy a testület — he­lyi idő szerint — hajnalig tar­tó ülésén elfogadta a záródo­kumentum végleges tervezetét és azt a közgyűlés plenáris ülése elé terjesztette jóváha­gyás végett. Folytatja a kísérleteket a négy úrim jós Űjabb tudományos kísérle­tekkel foglalkozik pénteken a Szaljut—Szojuz űrállomás négytagú nemzetközi személy­zete. Vlagyimir Kovaljonok, Alekszandr Ivancsenkov, illet­ve Pjotr Klimuk és az első 1‘angyel űrhajós-kutató, Miros­lava Hermaszewski befejezi az első kísérletet a SZPLAV mi­ni-olvasztókemencével, amely­ben új félvezetők előállítását próbálják ki. A kísérleti kap­szulát a Szojuz—30 űrhajósai visszahozzák a földre, ahol a kristályokat szovjet és lengyel kutatóintézetekben vizsgálják meg. Egy másik orvosi vizsgálat során az űrhajón megismétlik az oximeter-kísérletet, amit csehszlovák tudósok dolgoztak ki, s annak idején Vladimir Remek űrrepülése során pró­bálták ki először. A jelenlegi űrutazás során pszichológiai tesztekre is sor kerül. Az űrhajósok például — a szakértők által meghatá­rozott formában, előre meg­adott tesztkérdésekre válaszol­va naplót vezetnek közérze­tükről, képességeik esetleges módosulásáról az általuk fon­tosnak tartott fiziológiai és lé­lektani hatásokról. A naplók alapján a szaktudósok össze­hasonlító vizsgálatokat tudnak végezni a tartós és a rövid űr­utazás lélektani hatásairól és az űrben töltött idő egyéb ki­hatásairól. A négy űrhajós kitűnően ér­zi magát és jól végzi az együt­tes munkát. A négy űrhajós sajtóérte­kezleten válaszolt a földi irá­nyítóközpontban helyet foglaló újságírók kérdéseire. mértékben gondot fordítanak az életszínvonal emelésére. Ismertette, hogy az idén be­fejeződik a szövetség gázveze­ték építése. Ugyancsak az idén kerül befejezésre a Vinnyica —Albertirsa közti 750 kilo­volt feszültségű első rendszer­közi villamos távvezeték. Méltatta az energetikai kér­dések megoldására tett erőfe­szítéseket s azt az elhatáro­zást, amelynek alapján a tag­államok az atomerőművek so­rozatát építik ki. Faggyejev végül bejelentet­te: a Szovjetunióban jelentős eredményeket értek el az 1000. megawattos reaktor megvaló­sításában. Csehszlovák- portugál közös közlemény Bohuslaro Chnoupek cseh­szlovák külügyminiszter hiva­talos portugáliai látogatása be­fejeztével hazautazott. Eluta­zása előtt közös közleményt adtak ki, a Victor sa Machado portugál külügyminiszterrel folytatott tárgyalásairól. • A felek között megállapodás született a kettős adózás ki­küszöböléséről és a nemzetközi közúti szállításról. Elhatároz­ták, hogy folytatják tárgyalá­saikat egy műszaki-tudomá­nyos megállapodás megkötésé­ről. Bohuslaiv Chnoupek cseh­szlovákiai látogatásra hívta meg portugál kollégáját. Az időpontot később egyeztetik. TERRORISTA elrablói meg­gyilkolták Macumoto Fudzsio japán üzletembert, egy salva- dori-japán közös textilipari társaság elnökét. Az 54 éves nagyiparost még május köze­pén rabolta el a magát „a nemzeti ellenállás felfegyver­zett osztagainak” nevező sal­vation maoista terrorszervezet. leonyid Brezsnyev: Ellenzőnk minden beavatkozást az afrikaiországok belügysibe A hivatalos látogatáson a Szovjetunióban tartózkodó Di­dier Ratsiraka madagaszkári elnök tiszteletére a Kremlben csütörtökön este adott díszva­csorám pohárköszöntőt mondott a szovjet és a madagaszkári államfő. Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára méltatta a Madagaszkári Demokratikus Köztársaság imperialista elle­nes politikáját, azt a törek­vést, hogy imperialistaeMenes, gyarmatosításellenes alapon kívánja megszilárdítani az af­rikai egységszervezetet. „Afrika most rendkívül ki­terjedt, és mondhatnám nem túlzottam egészséges érdeklő­dés tárgya az imperializmus erői részéről — folytatta Brezsmyev. A nyugati főváro­sokban a rosszemlékű időkhöz hasonlóan egymást érik az af­rikai problémákkal foglalkozó tanácskozások. Korántsem vilá­gos azonban, ki hatalmazta fel őket arra, hogy az afrikaiak nevében az Észak-Atlamfi tömb érdekszférájába kapcsol­ják be. Nincsenek önző érdekeink Afrika földjén — mondta a főtitkár. Szilárdan fellépünk az ellen, hogy az imperialista monopóliumok elrabolják az afrikai országok természeti kincseit. Határozottan ellen- zünk mindenfajta beavatko­zást az afrikai országok és minden más ország belügyei- be. A szovjet államfő kijelen­tette: a két ország nézetei azo­nosak a béke megszilárdítása és a nemzetközi biztonság fel­adatait illetően. Leonyid Brezsnyev méltatta a Szovjetunió és a Madagasz­kári Demokratikus Köztársa­ság kapcsolatainak fejlődését, majd így folytatta: „Szeretnénk még egy kérdés­ről szólni. Július elején ünnep­li meg a testvéri Vietnam né­pe, s vele együtt sok millió barátja, a Vietnami Szocialis­ta Köztársaság kikiáltásának ínásodik évfordulóját. Mi, szovjet emberek tiszteljük és szeretjük Vietnam népét, har­cokban edzett vezetőit, elvisé- gükért, a szocializmus eszméi iránti mélységes odaadásu­kért. Ma, amikor a vietnami Moszkva A lengyel nemzetvédelmi miniszter kitüntetése Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Legfel­sőbb Tanács Elnökségének el­nöke pénteken a Kremlben fogadta Wojciech Jaruzelski hadseregtábornokot, a LEMP KB politikai bizottságának tagját, a Lengyel Népköztár­saság miniszterét Leonyid Brezsnyev és Woj­ciech Jaruzelski meleg, baráti légkörű megbeszélésén eszme­cserét folytattak a sokoldalú szovjet—lengyel kapcsolatok megszilárdításáról és tovább­fejlesztéséről. Leonyid Brezsnyev a Vörös Zászló rendet nyújtotta ált pénteken Wojciech Jaruzelski- nek a második világháború idején az antifasiszta harcok­ban szerzett érdemeiért és a ikót ország fegyveres erőd fegy­verbarátsága megszilárdításá­hoz való hozzájárulásért A szovjet párt- és államfő rámutatott arra, hogy Edward Gierek legutóbbi moszkvai lá­togatásakor kijelölték az SZKP és a LEMP, a Szovjet­unió és Lengyelország együtt­működése elmélyítésének új lépéseit. Ennek gyakorlati pél­dája a sikeresen megvalósuló első szovjet—lengyel közös űr kísérlet Wojciech Jaruzelski meleg szavakkal mondott köszönetét a magas elismerésért Köztársaságok alkotmánya Csütörtökön Moszkvában az Oroszországi Föderáció Legfel­sőbb Tanácsának Elnöksége megvizsgálta az autonóm köz­társaságok alkotmányainak előkészítésével és elfogadásá­val kapcsolatos befejező mun­kálatok kérdését- Az alkotmánytervezeteket össznépi vita előzte meg. Az autonóm köztársaságokban a pártszervezetek, a dolgozó kollektívák, a mezőgazdasági termelőszövetkezetek több mint 95 000 gyűlést tartottak, ame­lyeken nyolcmillió állampol­gár vett részt és 330 000 em­ber szólalt fel Kétszázötven­ezer javaslat és megjegyzés hangzott el. Az alkotmányter­vezeteket, a városi, járási, és falusi tanácsok népi küldöt­teinek tanácskozásain vizsgál­ták meg. Az autonóm köztársaságok alkotmányainak elfogadásával — amint Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB első titkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa Elnökségének elnöke rámutatott — befejeződött a fejlett szocialista társadalom társadalmi és állami élete al­kotmányos megformálásának, az össznépi állam egész tör­vényrendszere alapjai megte­remtésének munkája. Sorompót az atom elé népnek a durva és igazság­talan külső nyomással kell szembenéznie, ismét biztosít­juk a testvéri Vietnamot arról, hogy határozottan támogatjuk az új társadalom építésére, a nép életfeltételeinek megjaví­tására, elidegeníthetetlen szu­verén jogainak megvédésére, a Vietnami Szocialista Köz­társaság, a szocializmus meg­bízható délkelet-ázsiai előőrse nemzetközi helyzetének meg­szilárdítására irányuló erőfe­szítéseit.” Beszéde végén az SZKP KB főtitkára hangoztatta: meggyő­ződése, hogy a madagaszkári elnök látogatása, moszkvai tárgyalásai hatékonyan hoz­zájárulnak a baráti kapcsola­tok elmélyítéséhez és kiszéle­sítéséhez, a béke és a haladás érdekében kifejtett közös kül­politikai tevkenység aktivizá­lódásához, A Madagaszkári Demokra­tikus Köztársaság elnöke po- háuköszöntőjéban hangsúlyoz­ta: a két népet a közös célok fűzik össze szoros baráti kö­telékkel. Didier Ratsiraka részletesen foglalkozott az afrikai hely­zettel, elítélte azokat az im­perialista erőket, amelyek azért akarnak tüzet szítani ezen a földrészen, hogy meg­mentsék pusztulásra ítélt po­zícióikat. — Meggyőződésünk minden erejével támogatunk minden olyan erőfeszítést, amely a vi­lág békéjének megteremtésére irányul, nagy reményeket fű­zünk ahhoz, hogy a Szovjet­uniónak erre irányuló állha­tatos tevékenysége meghozza a sikert. Ugyanezek az érzé­sek vezetnek bennünket az enyhülést és a leszerelést il­letően is — mondotta a többi között. Ratsiraka rámutatott: az imperialista hatalmak propa­gandagépezete most arra tö-| rekszik, hogy igazolj^ ag­resszív tevékenységüket a Föld minden olyan térségében, ahol a népek valóban szaba­dok, s a haladó vezetőknek nincs más választásuk, mint az, hogy osztályszövetségeseik­hez forduljanak és ellenállja­nak az ellenük irányuló véget nem érő összeesküvéseknek. Pénteken elutazott Moszkvá­ból Didier Ratsiraka, a Ma­dagaszkári Demokratikus Köztársaság elnöke. Didier Ratsiraka csütörtökön tárgya­lásokat folytatott Leonyid Brezsnyewel, az SZKP KB főtitkárával, a Legfelsőbb Ta­nács Elnöksége elnökével és Andrej Gromikóval, az SZKP KB Politikai Bizottsága tagjá­val, külügyminiszterrel. A madagaszkári államfőt a Vnukovói repülőtéren Leonyid Brezsnyev, Andrej Gromifco és más szovjet hivatalos szemé­lyiségek búcsúztatták. Didier Ratsiraka madagaszká­ri elnök pénteken a kora esti órákban szovjetunióbeli út­jának első állomására, Jere­vánba érkezett. Az örmény fő­városon kívül Ratsiraka meg­látogatja a Krím-félsziget déli partvidékét is. Róma Eredményiben szavazás Az olasz „nagyválasztók” a harmadik fordulóban sem tud­ták megválasztani Itália új el­nökét. A pártok eddigi hivata­los jelöltjei közül egyik sem érte el a szükséges kétharma­dos többséget, ezért Ingrao, a képviselőház elnöke újabb szavazást rendelt el szombat délután 3 órára. A 4. menettől kezdve már nem szükséges többé a kéthar­mados többség, az alkotmány értelmében elegendő lesz az abszolút többség is (50 száza­lék plusz egy szavazat). HANS-DIETRICH GEN­SCHER nyugatnémet külügy­miniszter kétnapos izraeli lá­togatásának befejeztével pén­teken visszautazott Bonniba. I 4 Közlemény a magyar—portugál aártközi táravalásekról Az lenne a kívánatos, ha ** több ország nem fejlesz­tene ki atomfegyvert, akinek pedig van, megsemmisítené. Ennek az óhajtott folyamatnak első fele megkezdődött. Most, az atomsorompó-szerződés alá­írásának 10. évfordulóján első­sorban ez érdemel méltatást — vigaszul a fegyverkezési hajsza és a rendkívül nehéz leszere­lési tárgyalások közepette. Népszerűén hívják e meg­állapodást „atomsorompónak”, hivatalosan a nukleáris fegy­verek elterjedésének megaka­dályozásáról szóló szerződés, amelyben a vele rendelkezők — a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia — vállalják, hogy nem adják át másnak, a többi aláíró pedig kötelezi magát, hogy nem ve­szi át, nem fejleszti ki és más módon sem szerzi be ezt a fegyvert. Valóban az első fontosabb lépés volt ez a pusztító esz­közöktől szabad világ felé, s valamivel több mint száz csat- , lakozott is a múlt esztendők­ben a szerződéshez. Lehetsé­ges tehát ezen a területen is a közeledés, elképzelhető olyan szöveg megfogalmazása, ame­lyet az egyébként ellentétes érdekű államok elfogadhatnak, még átfogóbb érdek, az embe­riség fennmaradása szolgálatá­ban. De mint minden politikai folyamatnál, itt is a vissza­esés veszélyével jár a megál­lás. Kettős a baj. Nem három, hanem öt nukleáris hatalom van, de Franciaország és Kí­na (más-más indítékokból) nem csatlakozott a megállapo­dáshoz. Ennél is sötétebb ké­pet vetít azonban a jövőbe az esetleges atomanarchia: az az állapot, amelyben tíz, húsz vagy ennél is több államnak van atomfegyvere. Ma már ez nem tartozik a tudományos fantasztikum világába, hiszen a békés célokat szolgáló reak­torok mellékterméke a plutó­nium, egyben az atombomba fő alapanyaga lehet, s 1980-ra a föld országai annyi plutó­niumot állítanak elő, amennyi ezer bombához elég. Rendkívül élénk a hasadó anyagok és a reaktorok exportja-importja, olyan szigorú nemzetközi el­lenőrző rendszert kellene tehát kidolgozni és kiterjeszteni, amely szigorú szabályokhoz köti ezt a kereskedelmet, a technika legfejlettebb eszközeivel figyeli a veszé­lyes eszközök forgalmát, anél­kül, hogy a békés célú al­kalmazást akadályozná. Vagyis: „teljesen le kell engedni a so­rompót” az atomfegyver elter­jedésének útjára. Alva Myrdal svéd diplomata mondta: „Öt atomhatalom, az öttel több, mint amennyire szükség van.” Igaz. Ezért ja­vasolta a Szovjetunió az ENSZ rendkívüli leszerelési ülésszakán: vállalják vala­mennyien a nukleáris fegyver­zet valamennyi fajtája gyár­tásának megszüntetését. Ez lenne az igazi atomsorompő! Tatár Imre

Next

/
Oldalképek
Tartalom