Pest Megyi Hírlap, 1978. április (22. évfolyam, 77-101. szám)

1978-04-01 / 77. szám

’xMiatf 1978. ÁPRILIS 1., SZOMBAT Brezsnyev Novoszibirszkben Látogatás egy rakétaegységnél Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtit­kára, a Legfelsőbb Tanács El­nökségének elnöke — szibériai körútja során — pénteken No­voszibirszkben felszólalt a me­gyei párt- és gazdasági aktíva gyűlésén. Az SZKP KB főtitkára min­denekelőtt hangsúlyozta a ta­vaszi mezei munkálatok kellő idejű és megfelelő szintű el­végzésének fontosságát. Han­goztatta, hogy Novoszibirszk — a város és a megye — a nyugat­szibériai gazdasági körzet fon­tos nagyipari láncszeme. A me­gyében a tudomány — tekin­tettel a Szovjet Tudományos Akadémia szibériai tagozatára — kedvező hatást gyakorol a körzet, sőt a tágabb értelemben vett szibériai térségek fejlődé­sére. Leonyid Brezsnyev aláhúzta: az eddig élért eredmények elle­nére még többet kell tenni an­nak érdekében, hogy a tudo­mány vívmányait a gyakorlat, ban alkalmazzák a fűtőanyag- és energetikai problémák meg­oldásában. a geológiai feltárá­sokban, a petrolkémiában, a gépgyártásban és más területe­ken. Továbbra is abban az irányban kell munkálkodni — mondotta Leonyid Brezsnyev —, hogy a tudósok aktívan köz. reműködjenek a tudomány es a gyakorlat összehangolásában, s ezáltal előmozdítsák az or­szág termelőerőinek fejleszté­sét. Leonyid Brezsnyev pénteken Dmitrij Usztyinovnak, az SZKP KB Politikai Bizottsága tag­jának, a Szovjetunió hon­védelmi miniszterének kísére­tében Novoszibirszk körzetében meglátogatott egy rakétaegy­séget A szovjet vezetők részt vettek egy gyakorlaton. A gyakorlat végén Leonyid Brezsnyev beszédet intézett a katonákhoz, tiszthelyettesekhez és tisztekhez: „A szovjet had­sereg személyi állománya ki­váló. Mindez lehetővé teszi szá­munkra, hogy szilárdan és ha. tékonyan megvédjük hazánkat. Önök a szovjet nép békés épí­tőmunkája felett őrködnek — állapította meg Leonyid Brezs­nyev, majd rámutatott: a Szov­jetunió sohasem a fegyverkezés kedvéért fegyverkezett fel, so­hasem volt és nem is lesz a fegyverkezési hajsza ösztönző­je. A katonai területen elért sikerek célja az, hogy biztosít­suk a magunk és szocialista ba­rátaink védelmét egy esetleges agresszióval szemben, bárhon­nan induljon is az ki.” — mon­dotta végül. Moszkvai tanácskozások a szovjet-magyar idegenforgalomról Háromnapos munkaérte­kezleten értékelték Moszkvá­ban a szovjet és magyar ide­genforgalom vezetői a két or­szág közötti turizmus alaku­lását. A Szergej Nyikityin, a Szovjetunió minisztertanácsa mellett működő Idegenforgal­mi Tanács1 elnöke vezette küldöttségek áttekintették a két ország közötti idegenfor­galmi együttműködésről az 1976—1980-as időszakra kö­tött kormányközi megállapo­dás végrehajtását. A megbe­szélésről Valentyin Lebegyev, a szovjet idegenforgalmi fő­igazgatóság elnöke, az In- turiszt igazgatóságának elnö­ke és Szurdi István, az Orszá­gos Idegenforgalmi Tanács el­nöke jegyzőkönyvet írt alá pénteken Moszkvában. Szurdi István, az MTI moszkvai tudósítójának el­mondta, hogy a két ország idegenforgalmi szakemberei pozitívan értékleték az 1976— 77. évi turistaforgalom ered­ményeit. 336 ezer szovjet ál­lampolgár járt tavaly Ma­gyarországon és 180 ezer ma­gyar töltött hosszabb-rövi- debb időt a Szovjetunióban. Ha ezt az ütemet tartani tud­juk, teljesítjük a kormány­közi megállapodásban foglal­takat: 1980-ra megkétszerez­zük a két ország közötti ide­genforgalmat. Elégedetten ál­lapítottuk meg, hogy mindkét országban emelkedett a tu­ristáknak nyújtott szolgálta­tások színvonala. Á bécsi hoderőcsokkentési tárgyalásokon Csehszlovákia bírálta a nyugati országok elméletét Csütörtökön Becsben meg­tartották a közép-európai fegy­veres erők és fegyverzet köl­csönös csökkentéséről folyó tárgyalássorozat 165. plenáris ülését. A Nyikolaj K. Tara- szov szovjet nagykövet elnök­letével folyó tanácskozáson felszólalt Emil Keblusek nagy­követ, Csehszlovákia képvi­selője A csehszlovák delegátus kifejtette, hogy a nyugati or­szágok úgynevezett közös ma­ximális haderőlétszám-szint elmélete ellentmond a csapa­tok és fegyverzet csökkenté­se elvének, mert lehetőséget ad arra, hogy egyes országok a jelenleginél is magasabb szintre emeljék fegyveres erőik létszámát. Ez viszont megbontaná a katonai erők jelenlegi egyensúlyát a csök­kentés tervezett körzetében. Keblusek nagykövet a to­vábbiakban kifejezte remé­nyét, hogy a közelmúltban kölcsönösen előterjesztett ki­egészítő létszámadatok lehe­tővé teszik a NATO-országok számára a Varsói Szerződés fegyveres erőinek létszámá­val kapcsolatos téves becslé­sük felülvizsgálását. Ez jó feltételeket teremtene ahhoz, hogy haladás történjék a fegyveres erők és fegyverzet kölcsönös csökkentésének alap­vető kérdéseiben is. A haderőcsökkentési tár­gyalások következő plenáris ülését a jövő héten, csütör­tökön tartják a bécsi Hof- burgban. Hanoi cáfolat Phnom Penh vádaskodásaira Hanoiban pénteken megcá­foltak a Phnom Panh-i rádió március 29-i adásában elhang­zott, Vietnam-ellenes rágal­makat. A kambodzsai rádió azzal vádolta meg a vietna­mi erőket, hogy március 21- én bombázták az ország ke­leti övezetében lévő Amptil— Kroban körzetének öntöző­művét, és március 25-én ha­sonló jellegű támadást intéz­tek Tuol Priep ellen. A hanoi közlemény rész­letesen beszámol azokról a területsértő akciókról, a viet­nami lakosság soraiban elkö­vetett gyilkosságokról, ame­lyeket kambodzsai fegyveres erőik követtek el március 17 —23. között. Mint a jelentés­ből kitűnik, a Song Bé, An Giang, Long An és Tay-Ninh tartományok határfalvai el­len intézett újabb kambod­zsai támadásoknak több mint 100 halálos áldozata van, és jelentősek az anyagi károk is. A VNA hírügynökséget fel­hatalmazták a korábban emlí­tett kambodzsai rágalmak visszautasítására. Felrobbantották a szivárgó tankhajót Kiürült az Amoco Cadiz, a Bretagne partjai előtt hajótö­rést szenvedett libériái tankba, jó. A haditengerészet helikop­terei által végrehajtott csütör­töki, majd pénteken megismé­telt bombázás után a búvárok jelentése szerint „egy csepp kőolaj sem maradt a tartályok­ban”. A robbantások sikere azt jelenti, hogy teljes lendülettel kibontakozhat a több mint száz kilométeres szennyezeti partszakasz tisztítása. Merényletkísérlet az NDK vasútja ellen Nyugat-berlini területen is­meretlen tettesek csütörtökön újabb merényletet kíséreltek meg az NDK vasutakhoz tarto­zó S-bahn vonal ellen: a sí­nekre kábelt fektettek, és meg­rongálták a jelzőberendezések elektromos vezetékeit Az NDK külügyminisztériuma pénteken hivatalosain tiltakozott a nyu­gat-berlini szenátusnál a csü­törtöki, valamint a kedden el­követett előző merénylet, egy szerelvény ellen végrehajtott gyújtogatási kísérlet miatt Honecker-Kreisky tárgyalás A berlini NDK—osztrák tár­gyalások csúcspontjaként pén­teken hosszú ideig tartó meg­beszélést folytatott egymással Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, az NDK Államtaná­csának elnöke és dr. Bruno Kreisky osztrák szövetségi kan­cellár. A baráti légkörű talál­kozón — amelyen részt vett többek között Willi Stoph mi­niszterelnök is — megelége­déssel állapították meg, hogy az NDK és Ausztria kapcsola­tai a két állam, a két nép ja­vára kedvezően fejlődnek és hozzájárulnak az enyhülési fo­lyamathoz is. A két államférfi egyetértett abban, hogy a békés egymás mellett élés elve és a helsinki záróokmány egésze jó lehetőségeket nyújt a két ál­lam együttműködésének to­vábbfejlesztéséhez. Hazatért Kairóból az izraeli hadügyminiszter Ezer Weizman izraeli had­ügyminiszter pénteken délben, 24 órás egyiptomi látogatását befejezve, visszatért Izraelbe, és azonnal felkereste Begin mi­niszterelnököt, hogy beszámol­jon tárgyalásairól. Szódat el­nökkel is találkozott és két al­kalommal tárgyalt Gamazi had. ügyminiszterrel. Weizman nem nyilatkozottá sajtónak, elutazásakor és érke. zésekor még csak a repülőtérre sem engedték be az újságíró­kat Kairóban titokban tar­tották az elutazás időpontját. Hivatalos magyarázatot nem adtak a szigorú titoktartásra. Szadat levélben számol be Carter elnöknek az izraeli had­ügyminiszterrel megtartott tár. gyalásáról — írta a pénteki Al Ahram. „Az 1977. októberi szovjet— amerikai közös nyilatkozat ala. pul szolgálhat a közel-keleti békés rendezéshez”— jelentet­te ki a UPI hírügynökségnek adott interjújában Jasszer Ara­fat. A PFSZ vb elnöke hangoz­tatta, hogy a PFSZ elfogad bármely ENSZ-határozatot, amely kimondja, hogy a pa­lesztinoknak jógiik van vissza­térni hazájukba, joguk van az önrendelkezésre, saját önálló állam alapítására. A PFSZ vezetője közölte, hogy parancsban adta ki a szervezetéhez tartozó gerillák­nak: működjenek együtt a dél- libanoni ENSZ-erökkeL A ma­ga részéről — mondta Arafat — meg fog tenni mindent an­nak érdekében, hogy az ENSZ- katonák teljesíthessék dél-li­banoni küldetésüket. ______________ «. ­Az olasz kormányzó párt nem enged Moro elrablóinak Az Olaszországot kormányzó Kereszténydemokrata Párt (DC) vezetősége nem tartja le­hetségesnek, hogy engedjen Al­do Moro, elrablóinak és eleget tegyen zsarolásuknak. Erről a párt hivatalos lapja, az II Po- polo ír pénteki vezércikkében. A DC vezetőségének csütör­töki ülésén kialakult álláspon­tot tükröző írás szerint a ke­reszténydemokratáknak ezek. ben a nehéz pillanatokban ál­landó kapcsolatban kell ma­radniuk a programmegállaipo- dásban érintett pártokkal. A L’Unita az OKP lapja pén­teki szerkesztőségi cikkében ugyancsak megállapítja: a de­mokratikus rendszer nem ad­hatja be derekát a terrorizmus­Tartóssa változtatni az agresszió „eredményeit" Az izraeli politika mozgatórugói A közelmúltban szokatlanul megélénkült az izraeli diplo­máciai aktivitás. Begin minisz­terelnök, Weizman hadügymi­niszter kilincselt a Fehér Ház­ban, hogy támogatást szerezzen Tel Aviv agressziós politikája, hoz, amely az utóbbi időben gondot okoz a legszorosabb szö­vetségeseknek, az Egyesült Ál­lamoknak is. Persze nem arról van szó, mintha itt lényegbe vágó ellentétek merültek volna fel Tel Aviv és Washington kö­zött. Az izraeli és az amerikai politika alapvető célkitűzései továbbra is egybe esnek: visz- szaszorítani a térségben a ha­ladó erőket, megszilárdítani az izraeli pozíciókat, a reakció hadállásait a Közel-Keleten. Weizman hadügyminiszter tegnap tért vissza Egyiptomból, ahol a január óta megszakadt kétoldalú tárgyalásokat újítot­ták fel, egyelőre csak a katonai bizottságok szintjén. Begint „megdolgozták" Egyelőre nem látszik meg a Tel Aviv-i állásponton, hogy Begin miniszterelnököt az Egyesült Államokban legfel, sőbb szinten alapos „diplomá­ciai kezelésben” részesítették, hogy némiképpen enyhítsen hajthatatlan, az agresszióval szerzett területekhez minden áron ragaszkodó álláspontján. Az Egyesült Államokban úgy vélik, ha továbbra is a koráb­biakhoz hasonlóan merev és makacs izraeli tárgyalási pozí­ció alakul ki, komolyan ve­szélybe kerülhet az amerikaiak által olyannyira szorgalmazott egyiptomi—izraeli részmegálla­podás terve. Washingtonban a szó szoros értelmében mindent bedobtak, hogy megdolgozzák a még amerikai nézetekhez képest is merev Tel Aviv-i gondolkodás- módot. Carter elnök nemzet- biztonsági tanácsadója, az ame. rikai külügyi gépezet egyik irá­nyítója például nyílt célzást eresztett meg arról, hogy Be- ginnek esetleg mennie kell, ha továbbra is az eddigiekhez ha­sonló hajthatatlanságot tanúsít. Emlékezetes, hogy Szadat el­nök február elején tett wa­shingtoni útján felpanaszolta az amerikaiaknak, hogy Begin egy jottányit sem enged a megszállt területek, az izraeli katonai települések kérdésében. Carter és az amerikai kor­mányzat akkor megígérte az egyiptomi elnöknek, hogy nyo­mást gyakorol Beginre. Wa­shington számára sem közöm­bös a tét, hiszen, ha az izrae­liek némi engedményt tesz­nek, minden bizonnyal megál­lapodhatnak a részegyezmé­nyekre hajlandó Szadattal. Már pedig ha ez bekövetkezik, ak­kor Egyiptomot — a Közel-Ke­let egyik arab kulcsországát — egyértelműen és tartósan levá. laszthatják az igazságos ren­dezést követelők frontjáról. Ez nem azt jelenti, hogy eddig a szadati politika nem állt szemben a leghatározottabban a progresszív arab erőkkel, ha­nem, hogy a létrejöhető egyiptomi—izraeli részmegálla­podással szerződéses formában is rögzíthetik á nyílt szakítást Kairó és a méltányos rendezést követelő országok, szervezetek között. Félkatonai települések A fő nézeteltérés Begin és az amerikai politikusok kö­zött a megszállt területeken létesített izraeli félkatonai te­lepülések ügyében alakult ki. Begin — mintegy jelezve, hogy ezeket a településeket a tartós izraeli uralom jelképei­nek tekinti — foggal, köröm­mel ragaszkodik hozzá: ne adják fel, sőt, folytassák ezek­nek a tulajdonképpen katonai támaszpontoknak tekinthető településformák létesítését. Az izraeli miniszterelnök ugyancsak kísérletet tett rá, hogy elfogadtassa az ameri­kaiakkal a megszállt terüle­tekről való izraeli kivonulást szorgalmazó 242-es számú biz­tonsági tanácsi határozat sa­ját szájíz szerinti értelme­zését. Begin azt akarta bele­magyarázni ebbe a határo­zatba, hogy az nem vonatko­zik a Jordán-folyó megszállt nyugati partjára, Ciszjordá- niára. Az amerikaiak ezt a nézetet elutasították. Tuda­tában vannak annak, hogy a megegyezés reményében minimális engedménveket az izraelieknek is tenniük keli. De vajon, hogy fogadja a mind merevebbé váló Begin- féle álláspontot az izraeli tör­vényhozás, az uralkodó osz­tály. Nos, egyre több jel mu­tat arra, hogy a miniszterel­nök esztelen politikája elszi­getelődik saját országán be­lül is. Elgondolkoztató, hogy Weizman hadügyminiszter — aki a napokban tett kard­csörtető nyilatkozatot a dél­libanoni invázióval kapcso­latban — maga is jobban haj­lik a realitások, a helyzetből levonható tanulságok elis­merésére, mint Begin. Weiz­man például — felismerve, hogy a makacskodás megtor­pedózhatja a kairói—Tel Aviv-i párbeszéd, esetleges egyezmény reményét is —, 6Íkraszállt az izraeli uralom alatt lévő arab területeken az új katonai települések épít­kezéseinek leállítása mellett. Nem véletlen tehát, hogy az Egyesült Államokban Weiz- mant tekintik a jövő emberé­nek, akivel esetleg felválthat­ják a legcsekélyebb kompro­misszum ellen tiltakozó Be­gint. Amerikában nem csi­náltak titkot belőle, hogy ked­vezően fogadják Weizman — egyébként Begin amerikai út­ja idején tett — kijelentését, miszerint Izraelnek „nemze­ti békekormányra” lenne szük­sége, amely magába foglal­ná az ellenzéket, a munkás­pártot Is. Belső ellentétek Begin sem maradt tétlen, a politikáját, posztját támadók­kal szemben, mozgósította a katonai települések lelkes hí­vét. a szélső jobboldali néze­teiről ismert Sharon mező- gazdasági minisztert. Az iz­raeli kormánykoalíciót, min­denekelőtt Begin politikáját ért támadások ellenére az iz­raeli miniszterelnök helyzete — legalábbis ami a parla­menti erőviszonyokat illeti — még szilárd. A 120 tagú parlamentben, ha nyílt tá­madásra kerül a sor, Begin még mindig legalább 63 sza­vazatra számíthat, ez elegen­dő, hogy keresztülvigye aka­ratát. A lényeg azonban: ma­guk az izraeli uralkodó körök is egyre inkább szembe ke­rülnek a szemellenzős, a rea­litások figyelembevételére tel­jesen képtelen Begin-politi- kával. Izrael nemcsak hogy nem hajlandó engedményeket ten­ni a megszállt területek kér­désében, hanem újabb ag­ressziót követ el. Dél-Liba- nonban a megszálló izraeli csapatok tartós jelenlétre rendezkednek be, noha ENSZ- határozat írja elő kivonásu­kat. De mindezeket, különös­képpen pedig a palesztin nép törvényes jogainak lábbal- tiorását Tel Aviv nem foly­tathatná támogatók nélkül. Az amerikai—izraeli nézetel­térések ellenére Washington továbbra is legfontosabb kö­zel-keleti szövetségesének te­kinti Izraelt, nyílt vagy bur­kolt támogatást nyújt a Tel Aviv-i agressziós célok meg­valósításához. S ne felejtsük el, az izraeli politika szekér­tolóihoz tartozik immár Kairó is, amely a különutas politi­ka egyre nyilvánvalóbb kilá- tástalansága ellenére ragasz­kodik az Izraellel kötendő al­kuhoz. D.P. nak. Ha beadná, utat nyitni, újabb és újabb zsarolások előtt. Egy milánói vizsgálóbíró el­rendelte a Magneti Marelli és a Falk-gyárak hét munkásá­nak letartóztatását. Azzal vá­dolja őket, hogy 1975—76-ban a „vörös brigádokkal” és az „autonomistákkal” fegyveres felforgató akciókban működtek közre. Értesülések szerint kap­csolatban álltak a „vörös bri­gádok” egykori vezetőjével, a Torinóban perbe fogott Renata Curcióval is. Összeült az Indiai KP kongresszusa Pénteken megkezdte munka, ját az Indiai Kommunista Pár: XI. kongresszusa az észak-in- diai Punjab állambelli Bathin- dában. A kongresszust Avtar Singl. Malhotra, az indiai komimu nisták Punjab állarnbeJi szer­vezetének vezetője, az IKI központi végrehajtó bizottságá­nak, a párt országos tanácsá­nak tagja, a kongresszus szer- vező bizottságának elnöke nyi­totta meg. Megnyitójában kiemeli < hogy az indiai kommunistá' jelenlegi kongresszusának fon tos szerepet kell játszania i széles dolgozó tömegek mozgó sításában a létérdekeikért, t politikai és gazdasági jogaikér vívott harc fokozása érdeké­ben. Az IKP XI. kongresszusál több mint 30 testvérpárt kül­döttséggel képviseltette maga-. Lemondott a francia kormánj _ A francia kormány pénte ki rendkívüli ülésén Raymom Barre miniszterelnök benyúj tóttá kormányának lemon­dását. A lemondást Giscan d’Estaing államfő elfogadts A köztársasági elnök már cius 22-i beszédében, a vá lasztások mérlegét megvon va jelentette be, hogy tanács kozásokat kezd a politikai é szakszervezeti vezetőkkel, é ezt követően fogja kinevező az új kormány elnökét. Az Elysée-palota szóvivőj közölte, hogy Giscard d’Ef taing államfő pénteken ismt fogadta Raymond Barre-t. / bejelentés a megfigyelők szf rint igazolja azt a várakozás hogy Raymond Barre utó'- Raymond Barre lesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom