Pest Megyi Hírlap, 1978. február (22. évfolyam, 27-50. szám)

1978-02-18 / 42. szám

8 "xMdav 1978. FEBRUAR 18., SZOMBAT 4/1 ZI • 1978. február 18. Win • Szombat, Konrád napja. A Nap kél 6.46 — nyug­szik 17.12 órakor. / A Hold kél 13.04 — nyug­szik 3.33 órakor. VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és nyugat felől újabb havazás várható. Fokozatosan megélénkülő délies szél. Várható legmagasabb nap­pali hőmérséklet mínusz 2, plusz 3 fok között. — Véradónap. Biatorbá- gyon az általános iskola, Her­ceghalmon a művelődési ház épületében délelőtt fél ki­lenctől délután négy óráig tartanak véradónapot feb­ruár 21-én. Banán érik Virágh Mihály háztáji trópusi növénykertjé­ben Orgoványon. A 45 négy­zetméteres üvegházban a legkülönbözőbb egzoták dísz­lenek. A termő banán- és citromfák mellett 120 tő or­chidea virágzik és szirmot bontott az agancspáfrány is. Fényálló festék A Tiszamenti Vegyiművek porfestékgyárában megszün­tették a régi, ma már korsze­rűtlen krómsárga festékek ké­szítését. Az angol Imperial Chemieais Industries (ICI) cégtől vásárolt knowhow alapján fényálló krómfes­tékek gyártására tértek át. A mintegy 40 mil­lió forintos beruházást igénylő termékváltással lényegesen javultak a vállalat export- lehetőségei. A legnagyobb té­telben Angliába, Jugoszláviá­ba, Olaszországba, az NSZK- ba és Belgiumba szállít. Újab­ban pedig Japán is belépett a vevői sorába. Az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár székesfehérvári gyáregységében az idén 630« autóbuszt készítenek, amely­nek 75 százalékát szocialista országokba exportálják. A gyár kollektívája csatlakozott a munkaverseny felhívásához és az idén terven felül száz Ikarus-autóbusz elkészítését vállalták. Képünkön: hazai megrendelésre készítik az Ika­rus 266-os autóbuszokat a sze­relőcsarnokban. — Az értelmiség társadal­mi szerepéről tart előadást dr. Huszár Tibor egyetemi tanár a Fáklya Klubban február 24-én, a vezető pe­dagógusok részére szervezett elméleti konferenciasorozat­ban. Az előadásra mintegy 50 Pest megyei vezető neve­lőt várnak. — Az új tanterv jegyében. A szentendrei járás általános iskoláiban több tantárgyat tanítanak — kísérleti jelleg­gel — az új tanterv szerint. Február 21-én az érdeklődő pedagógusok számára bemu­tató órákat tartanak a kor­szerűbb oktatási módszerek alkalmazásáról a város két iskolájában: az ötödik osztá­lyos matematikaórát a Baj- csy-Zsilinszky úti, a harma­dik osztályos környezetisme­ret-órát pedig a Rákóczi úti iskolában. A bemutató taní­tások után a pedagógusok megbeszélik tapasztalataikat. • Fenyőrigók, bóbitások. Az Észak-Európában költő madárfajok közül sok keres ' menedéket télen hazánkban. Szinte minden évben vissza­térő vendégek a fenyőrigók és a színes tollú bóbitás szárnyasok: a csonttollú ma­darak, amelyek most a ha­vazások hatására behúzódtak a városokba. — Növényritkaságok. A Balaton környékén a lelkes természetkutatók feltérképez­ték a növényritkaságok te- nyészhelyeit. A Lesence pa­tak égerfákkal övezett lápos partján található a jégkor­szaki maradványfaj, a tarajos pajzsika. Lesenceistvánd, Le- sencetömaj és Billegemajor tőzeges rétjein még ma is szép számban díszük a hava­si hízóka nevű rovaremész­tő növény, a ritkaságnak szá­mító lisztes kankalin, az illa­tos hagyma, a szibériai nő­szirom s a fehér májviróg. Itt tenyészik a lápi nyúl- farkfű és a kékperje is. ZRÍNYI ILONA KÉTSZAZHETVENÖT evvel EZELŐTT, 1703. február 18- án halt meg a törökországi kis-ázsiai Nikomédiában — 60. éves korában — Zrínyi Ilona, Munkács várának hős védő­je, Zrínyi Péter és Frangepán Katalin horvátországi főneme­sek leánya, IL Rákóczi Ferenc anyja. A dúsgazdag horvátországi grófnő l€67-ben ment férjhez I. Rákóczi Ferenchez, majd mi­után megözvegyült, 1681-ben Thököly Imréhez. Második fér­je oldalán maga is egyik szer­vezőjévé vált a Habsburgok elleni kuruc felkelésnek. Miután Thököly Imre török fogságba került, Zrínyi Ilona még há­rom évig védte Munkács vá­rát a császári csapatok ostro­ma ellen. Végül 1688-bán kény­telen volt a várat feladni, ek­kor a bécsi udvar gyermekei­től elszakította és a bécsi Or- solya-szűzek zárdájába zárat­ta. Thököly Imre három évvel később, 1691-ben a fogságába esett Heissler osztrák generá­lisért cserében kiszabadította. Zrínyi Hona férjét elkísérte a számkivetésbe is; hamvai a kassai dómban vannak elte­metve. — Gyűrt felületű inganyag előállításának nagyüzemi kí­sérleteit kezdik meg a Lenfo­nó és Szövőipari Vállalat győri gyárában. A divatos kelmékből ingek, blúzok, sőt női ruhák is készülhetnek. Az első negyedévben 15—20 ezer négyzetmétert gyárta­nak. , Mit jeleznek a csont toll nak? Megjelentek a Mátrában és Eger környékén a csonttollú madarak. Csapatostul lepték el a hegyvidéki települések környékét. Az utakat szegélye­ző ostorfák bogyótermése a kedvenc csemegéjük. A csonttollú madarak meg­jelenéséből, a régi tapaszta­latok alapján tartósan hideg időre következtetnek. A jöve­vények ugyanis a sarkvidé­ken fészkelnek, s csak akkor húzódnak délebbre, ha állan­dó tartózkodási helyükön még az ő számukra megszokottnál is hidegebbre fordul az idő­járás. A lottó e heti nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a bicskei Petőfi Művelődési Házban megtar­tott 7. heti lottósorsoláson a kö­vetkező nyerőszámokat húzták ki: 17,40,45,62,65 A MŰANYAG BÚTOROK ÁRTALMAI A bécsi egyetem környezethigiéniai intézetének vizsgálatai szerint a műanyag bútorok használata új megterhelést jelent a szervezetnek. A kereskedelemben kapható műanyag bútorokon ülve, vagy fekve, szaporább lesz a pulzus, gyorsul a légzés, 5—10 százalékkal nagyobb a bőrfelület nedvessége, mint a természetes anyagokból készült bú­torok használatakor. Épülő lakások, több iskolás * Javulnak a cigánylakosság életkörülményei Erden Egy 1976-os felmérés szerint a megye legnagyobb községé­nek cigánylakosainak száma, megközelíti a 800-at, Életkö­rülményeik jobbátételére, a még meglévő előítéletek leküz­désére hozták létre három esz­tendeje az — aikkor még „ér­dekvédelmi” nevet viselő — cigánykoordinációs bizottsá­got, mely ez évtől albizottságai segítségével látja el feladatát. A bizottság tegnapi ülésén harmincán vettek részt, kö­zöttük a nagyközség cigány­lakosságának képviselői is. Meghallgatták Zám Ágnesnek, a tanács közművelődési fő­előadójának beszámolóját, aki elmondotta, még mindig száz­nál több a keresőképes, de a munkát kerülő, állásukat gyak­ran változtató cigánylakosok száma Érden. A munkára nevelés a bizott­ság egyik legnehezebb felada­ta, évente 10—12 család tagjai­nak segítenek munkahelyet keresni. Néhány üzemben — így az MGM diósdi gyáránál, a Texelektro Szövetkezetnél — támogatják a cigánydolgo­zók lakásgondjainak megoldá­sát, s más üzemek is sokat te­hetnének dolgozóik megtartá­sáért. A lakásgond sokakat érint, s a tanács elsősorban az ál­landó munkaviszonyban álló cigánylakosokat segíti: az el­múlt évben 12 család lakáskö­rülményei javultak támogatá­sukkal. Egy tavalyi víszgálat adatai szerint a nagyközség 168 ci­gánytanulója közül Í46-an iratkoztak be az iskolába, s közülük 31-en kisegítő iskolá­ba, ahol megkülönböztetett szeretettel nevelik őket. Nagy gondot fordítanak arra, hogy az általános iskolát elvégzők továbbtanuljanak. A felnőtt- oktatásban viszont kevesebb eredmény mutatkozik: mind­össze öten jártak a dolgozók esti iskolájába. Figyelemre méltó a Budai Járási Művelődési Központ tevékenysége: cigányfórumot, cigány Ki mit tud?-ot, s a ve­szélyeztetett gyermekek szá­mára cigányklubot szerveztek. A könyvtár cigányolvasóinak száma 50, s többségükben még általános iskolai tanulók. A mostani ülésen — a ko­rábbi tapasztalatokat haszno­sítva — megalakult a koordi­nációs bizottság öt munkacso­portja, a munkaügyi, lakás­ügyi, közművelődési, egészség- ügyi és közrendvédelmi albi­zottság. A munkacsoportok két- két cigánycsalád patronálására vállalkoztak — a rájuk háruló szakmai feladatok megoldása mellett. A bizottság idei terveiben tíz cigánycsalád lakásgondjai­nak enyhítése szerepel. A munkaadókkal együttműködve alapfokú felvilágosító tanfo­lyamokat szervez majd szá­mukra a művelődési központ, s az iskolák is felmérik: kik léptek iskolaköteles korba. — Az idén megnyitják a lá­togatók előtt Nyíregyháza sóstói múzeumfalut, város képtárat alakítanak ki a me­gyeszékhelyen, és folytatják a kisvárdai múzeum épitését. Az idei, csaknem félszáz tár­lat művészeti bemutatói mel­lett ezek lesznek a szabolcs- szatmári múzeumi program legjelentősebb eseményei. PIK-vásár Nagyobb forgalom Tízmillió forintot szán koc­kázati alapjából a jelenleg; iparcikkvásár kedvezményének fedezésére a Pest megyei Ipar­cikk Kiskereskedelmi Vállalat. Mint Molnár László igaz­gatóhelyettes elmondta, har­minc üzletben 20—30 százalé­kos kedvezményt nyújtanak. Ötféle rádiót, egy tv-t, öt kü­lönböző hűtőszekrényt, két porszívót, kéféle vízmelegítőt, légnedvesítőt, mosógépeket és vasalógépet kínálnak ideigle­nesen olcsóbban. A hét első felében három nap alatt 2 mil­lió forinttal nőtt az üzletek forgalma, a hét végére a szo­kásosnál 4—5 millió forinttal magasabb bevételre számíta­nak. A Volán-járatokon Hogy csökkenjen a zsúfoltság Az autóbusz-közlekedésben egyre több helyen okoz ma már a fővárosihoz hasonló gondot a zsúfoltság, bár a Vo­lán múlt évi utaslétszáma a kiemelt városokban napi át­lagban 77,5 százalékos, más nagyvárosokban 60,8 százalé­kos buszkihasználtságot jel­zett. Azokat az utasokat per­sze nem vigasztalja az átlag, akik az adott járatokon, az adott időpontokban naponta csak közelharc árán juthatnak fel a kocsikra. Ezt a mintegy 180 település belső forgalmát is lebonyolító Volán is jól tudja, ezért idei intézkedései elsősorban arra irányulnak, hogy a csúcsidőben Is 100 szá­zalék alá csökkenjen a jár­művek kihasználtsága, s a csúcsforgalomban is kulturált utazási lehetőségeket teremt­senek. Az idén az eredetileg tér-» vezettnél kevesebb, 883 autó­busz beszerzésére van lehe­tőség, mégis magasabb szín­vonalon akarják ellátni a for­galmat. Ennek jegyében főleg a nagyvárosi és az elővárosi közlekedésre koncentrálják az új jármüveket. A budapesti elővárosi forgalomban - telje-" sen újakkal váltják fel a régi kocsiparkot. Ezenkívül a for-" galomszervezést tovább kor-" szerűsítve, dolgozókat és jár­műveket csoportosítanak át azokra a vonalakra és idő­szakokra, ahol és amikor arra a legnagyobb szükség van. Ki­segítő járatokkal, valamint cél- és gyorsjáratok indításá­val is igyekeznek enyhíteni a zsúfoltságot. Ezzel párhuza­mosan a Volán segítséget kér az igen sokat jelentő lépcső­zetes munkakezdés bevezeté­séhez, szélesítéséhez. Törökvilág Budapesten Címünk ezúttal nemf törté­nelmi korszakot idéz, hanem nagyonis napjainkról szól. Pontosabbarn-Budán nem is, csak Pesten, még közelebbről a tfuna Intercontinentalban lesz sajátságos, kedves törökvi­lág egy héten át. A csapiatok már itt vannak. Találkozhattunk velük pénte­ken a szállóban rendezett saj­tótájékoztatón, ahol Menyhárt Lajos szállodaigazgató, Hor- nyánszki Zoltán étteremigaz­gató elbeszéléséből megtudtuk, hogy a hétfőn itt kezdődő török hét folytatása az eddigi sike­res nemzeti heteknek. Koráb­ban már rendeztek francia, spanyol, japán hetet, amelyek elsődlegesen gasztronómiai jel­HALALOS BALESET Pest megyében. Csömör kül­területén Kiss Béla, 45 éves betanított munkás, budapesti lakos, személygépkocsijával el­ütötte Szebelédi Ferenc 48 éves csömöri segédmunkást, aki sérüléseibe a helyszínen belehalt. A vizsgálat eddigi adatai szerint Kiss Béla nem az útviszonyoknak megfelelj) sebességgel vezette személy- gépkocsiját. A rendőrség to­vább folytatja a baleset vizs­gálatát. GYALOGÁTKELŐHELYEN GAZOLT Dunaharasztin, a Bajcsy- Zsilinszky utcában Tóth Fe­renc, 29 éves gépkocsivezető nvergesvontatóval elütötte a kijelölt gyalogátkelőhelyen ha­ladó Gemesi Ede 75 éves nyug­díjast. Az idős ember köny- nyebb sérüléseket szenvedett. Trabant alkatrészeket utánvéttel szállít a Keravill: 1211 Budapest XXI., Rákóczi u. 91. Megrendelé­seknél kérjük a gépkocsi gyártá­si évének feltüntetését is. Tv. 17.40: A másik 12 óra Az emberek általában éle­tük felét — napjuk egyik ti­zenkét óráját — házon kívül töltik: munkában, szórakozás­sal, iskolában, közlekedéssel. Mindössze a másik tizenkét óra az otthon töltött idő, amelynek egy része alvással telik el. Nem mindegy azon­ban, hogy milyen ez az ott­honi környezet! A kilencrészes sorozat a lakáskultúra külön­böző kérdéseivel foglalkozik, sorra veszi a lakásban töltött időhöz kapcsolódó bútorokat, berendezési tárgyakat; helyet kapnak a sorozatban a konyha, a tárolás, a gyermek elhe­lyezése, a pihenés megterem­tése mellett különböző speciá­lis kérdések is, például a művészetek, a művészi alko­tások megjelenése a lakásban. Az első adás általános ér­vényű: az anyagokról és a for­mákról szól, amelyeket a kü­lönféle tárgyak hordoznak környezetünkben. KOSSUTH RADIO 4.25—7.59: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek. Időjárás-je- lentés. 8.05: Műsorismertetés. Kb. 8.20: A mai nap kulturális prog­ramjából. 8.30: Lányok, asszo­nyok. 8.55: Az Ifjúsági Rádió mű­sora. 9.30: Mindenki iskolája. 10.04: Hírek. Időjárás-jelentés. 10.05: Nagy mesterek — világhírű előadómű­vészek. 11.00: Korunk hósei. 12.00: Déli Krónika. 12.20: Zenei anya­nyelvűnk. 12.30: Magyarán szól­va. .. 12.45: Melódiákoktól. Köz­ben: 13.30: Földes György jegy­zete. 14.01: Kóruspódium. 14.30: Zárszámadás közben. 15.00: Hírek. 15.05: tTj Zenei Újság. 15.40: Tré­fás népdalok. 15.55: Reklámpará­dé. 16.00: 168 óra. 17.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 17.30: Meixner Mihály műsora. 18.25: Mai könyv- ajánlatunk. 18.28: Hallgatóink fi­gyelmébe. 18.30: Hírek. Időjárás- jelentés. 18.40: Tudósítás az V. Dózsa—Szeged bajnoki labdarú­gó-mérkőzésről. 18.45: Zenekari muzsika. 19.38: A csinovnyik ha­lála. 20.30: Radnai György, Gyur- kovics Mária és Sárdy János nö- tafelvételeiböl. 21.30: Beethoven: Esz-dúr szonáta. 21.54: Sporthí­rek. 22.00: Hírek. Időjárás-jelen­tés. 22.15: Rádiószínház. 23.15: A beat kedvelőinek. 24.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 0.10: Melódiá­koktól. Közben: 1.00: Hírek. Idő­járás-Jelentés. 1.58: Himnusz. 2.00: Műsorzárás. PETŐFI RADIO 4.25—7.59: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek. Időjárás-je­lentés. 8.05: Fúvószene. 8.15: A csúcstalálkozóktól a testvérbrigá­dok látogatásáig. 8.30: Hírek. 8.33: Gaá.1 Gabriella, Madaras Gábor és Madarász Katalin énekek 9.25: Válaszolunk hallgatóinknak. 9-40: Bende Zsolt énekel. 9.55: Hetilap­szemle. 10.00: Nyugdíjasok mű­sora. 11.00: Részletek Offenbach operettjéből. Közben: 11.30: Hí­rek. 12.00: Dzsesszf elvételekből. 12.30: Hírek. 12.33: Kamaramu­zsika. Közben: 13.00: Juhász Ju­dit riportja. 13.45: Időjárás- és víz­állásjelentés. 14.00: Fiataloknak! 14.45: A Magyar Rádió novella- pályázata. 15.08: KBrkapcsolásos labdarúgó-mérkőzésekről. 15.55: Orvosok a mikrofon előtt. 16,00: A gyermekrádió műsora. 16.47: Éneklő Ifjúság. 16.57: Hírek. 17.00: ötórai tea. 17.50: Közvetítés az Ü. Dózsa—Szeged és a Bába ETO —DVTK bajnoki labdarúgó-mér­kőzésről. 18.20: Hírek. 18.23: Nagy- ragyvár tanyától — Pityerszerig. 19.30: Jó estét, gyerekek! 19.36: Magángyűjtemény. 20.30: Hírek. 20.33: Sporthírek. 20.38: A Magyar Rádió Karinthy Színpada. 21.51: Nyári Károly népi zenekara Ját­szik. 22.30: Hírek. 22.33: Sláger­múzeum. 23.15: Hangszerszólók. 24.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 0.10: Műsorzárás. 8. MŰSOR 8.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 8.05: Műsorismertetés. 8.08: Ma­gyar zeneszerzők. 8.35: Kamara- muzsika. 10.00: Hírek. Időjárás­jelentés. 10.05: Slágerlista. 10.40: Kis Ferenc versei. 10.45—1L59: A hét műsoraiból. 12.00: Déli Kró­nika. 12.20: Részletek Weber ope­rájából. 13.20: Zenekari muzsika. Közben: 14.00: Hírek. 14.00: Mű­sorismertetés. 15.15: Délutáni hang­verseny. Közben: kb. 16.00: Hí­rek. Kb. 16.03: Versek világa. 16.58: Négy évtized magyar ope­rája. 18.00: Hírek. 18.03: Bemu­tatjuk új lemezünket. 18.56: Dzsesszfel vételekből. 19.30: Hírek. 19.33: Kapcsoljuk a Zeneakadé­mia nagytermét. Közben: Kb. 20.35: Irodalmi összeállítás. Kb. 21.25: -Operakettősők. 21.55: Zene­kari muzsika. 23.00: Hírek. Idő­járás-jelentés. 23.15: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ 7.59: Idősebbek Is elkezdhetik. Tévétorna. 8.05: Iskolatévé. Osz­tályfőnöki Ara (ált. isk. 7—8. oszt.). Honvédelmi ismeretek. A Polgári Védelem szervezete és feladatai. 8.20: Üj-Guinea őslakói között. NSZK film (ism.). 9.35: Mindenki közlekedik... (ism.). 9.50: A vi­lág cirkuszai. A Humberto cir­kusz (ism.). 10.40: Eletet az évek­nek. Nyugdíjasok műsora (ism.). 11.10: Égj, hogy világíts! Magya­rul beszélő bolgár filmsorozat. VH/1. rész (Ism.). 13.57: Mozgás- és viselkedésformák az állatvi­lágban. Francia filmsorozat. XHI/7. rész: A szitakötők. 14.25: FIDEM. Riportfilm a Nemzetkö­zi Eremszövetség kongresszusá­ról. 15.05: Nádparipán. Barcsay Jenő. 15.35: Északi sí VB. Közép­sánc. Közvetítés Lahtiból, felvé­telről. 16.45: Reklámműsor. 16.50: Az első 365 nap a gyermek életé­ben. NSZK filmsorozat. XIIfi, rész: A gyermek most héthóna­pos. 17.15: Hírek. 17.20; Front­operatőrök. A DEFA-Gruppe ’67 dokumentumfilmje. 17.40: A másik 12 óra. IX/l. rész: Anyagok, for­mák. 18.20: Panoráma. Jelenségek a világpolitikában. 18.45: Rek­lám. 18.55: Egymillió fontos hang­jegy. A Televízió könnyűzenei so­rozata. 19.15: Cicavízió. 19.20: Idő­sebbek is elkezdhetik. Tévétorna. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Gusztáv kihág. Magyar rajzfilmsorozat. *0.05: Az állam én vagyok. Ze­nés vfgláték két részben. A Fő­városi Onerettszlnház előadása, a váci Madách Imre Művelődési Köz­pontból, felvételről. 22.20: Tv-hfr- adó 3. 22.30: Az élszaka kapui. Magyarul beszélő francia film. 2. MŰSOR *0.00: Ének Mlchelangelőért. Hangverseny-közvetítés a slxtu- sl kápolnából. *0.45: Tv-hfradó 2. 21.05: Utószezon. Magyarul beszé­lő NDK tévéfilmsorozat. 111,3. rész. 22.40: Szomszédom a feleségem. Magyarul beszélő angol tévéfilm­sorozat. 5. Az abszolút vég. legűek, az adott ország nép­konyháját hivatott megismer­tetni, de a finom ízeket össze­kötik más kellemességekkel b" népművészeti kiállítással, _ más népi bemutatókkal, meg bepillantással a mai divatba. Így lesz ezúttal Is, amikor a törökországi testvérintézményt, az isztambuli Intercontinentalt hívták meg, közösen a MALEV- vel. A hazai rendezőkön kívül részt vesz a török hét szerve, zésében a Török Idegenforgal­mi és Tájékoztatási Miniszté­rium, az ankarai Női Iparmű­vészeti Intézet, az Akcabaat népi tánccsoport, s Budapest­ről a Török Köztársaság nagy- követsége. A vasárnapi megnyitó után február 26-i mindennap anka­rai és isztambuli szakácsok a vendégek szeme láttára ké­szítik a finom falatokat, étel­különlegességeket sőt a tö­rök kávéfőzós fortélyát is megtanítják. íme például egy menüajánlat: fekete len­cseleves (amj nem tévesz­tendő össze a feketeleves­sel), majd kelet-ázsiai csirke előételnek, s utána jérce bam­busz nyárson, vajas piláffal, desszertnek pedig édes tök dióval. Lehetnek más összeállí­tások is a fűszeres különleges­ségekből (amelyeknek nemcsak az íze, hanem helyenként az ára is borsos, de elvégre nem mindennapi ételekről van szó). A vendégeknek ezenközben alkalmuk van pillantást vet­ni a török népi művészetre is, mert vacsora közben marcona harcostáncot láthatnak, aztán divatfelvonulás (a ruhák több­ségén a dús arany- és ezüst­hímzés kelt ámulatot), s a te­remben művészi réztálak, edé­nyek régi és mai kultúrák mestereit dicsérik. A népek barátkozásának kétségtelenül sajátos formája ez a rendezvénysorozat, de mindenképpen hasznos és szép kezdeményezés, amelynek Budapest után — február 28- tól március 5-ig — a pécsiek is részesei lehetnek. — a PEST MEGYEI HÍRLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja Megjelenik - bétfő Kivételével - naponta Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat - Főszerkesztő: dr. Lőköa Zoltán. — Főszerkesztő-helyettes: Sági Ágnes. - Felelős kiadó: Csoliány Ferenc. - Szerkesztőség: 195) Budapesi vui.t Somogyi Béla u t Kiadóhivatalt 1951 Budapest vm., Blaha Lujza tér 3. - A szerkesztőség és a kiadóhivatal központ) telefonja: 348—100 és 142—220 - Szerkesztőség) titkárság (40—441 ____________________________ FIOKSZERKE8ZTÖSEGEINK: Cegléd) Hírlap, 2701 Cegléd, Kossuth tér l. Pf: 19 Telefon 11-400 — Gödöllő és Vidéke, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 1 Pf:47 Tel.; 0190 ­-------------------------------------------------------Monor és Vidéke, 220) Monor. Kossuth u 78. Pf: 51. Tel: 157. - Nagykőrös) Híradó, 2750 Nagykőrös, Hősök tere 7 Tel 398. Vác) Napló. 260) Vác, Lenin u 45 Pf 32. Tel 10-005 A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda. Budapest. - Terjeszti: a Magyar Posta. Előfizethető bármély postahivatalnál, a kézbesítőknél • posta hírlapüzleteiben a Posta Központi Hlrlapírodénál. Budapest V.. József nádor tér t TeL: 180—850. Postacím: &900 Budapest - Előfizetés) díj havonta 39 forint Index: 25064 BU ISSN 0133 0650 A rádió és a televízió műsora

Next

/
Oldalképek
Tartalom