Pest Megyi Hírlap, 1978. január (22. évfolyam, 1-26. szám)

1978-01-01 / 1. szám

2 %Wúan 1978. JANUAR 1., VASARNAP Kádár János fogadta Louis van Eeyt-et Carter Lengyelországból Iránba utazott Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Közpon­ti Bizottságának első titkára szombaton délelőtt a KB szék­házában találkozott Louis van Ceyt-tel, a Belga Kommunis­ta Párt hazánkban tartózko­dó elnökével. A szívélyes, elv­társi légkörű beszélgetésen, melyen részt vett Gyenes András, a Központi Bizottság titkára, eszmecserét folytattak a két pártot érintő időszerű kérdésekről. Kambodzsa megszakította kapcsolatait Vietnammal A Phnom Penh-i rádió szom­baton reggel bejelentette, hogy Kambodzsa ideiglenes jelleg­gel megszakította diplomáciai kapcsolatait Vietnammal. Phnom Penh a döntést a kambodzsai—vietnami hatá­ron történt harci cselekmé­nyekkel indokolta. A vietnami külügyminisz­térium szombaton délelőtt az alábbi tájékoztatást adta az MTI tudósítójának a kam­bodzsai kérdésről: — A Vietnami Szocialista Köztársaság külügyminiszté­riumának tudomása van a kambodzsai döntésről. A viet­nami fél az ügy kapcsán nyi­latkozatot ad ki. Mindeneset­re Hanoi álláspontja az. hogy a két ország kapcsolatát il­letően továbbra is türelmet, megértést és nyugalmat ta­núsít. Ugyanakkor — hangoz­tatja a vietnami külügymi­nisztérium —, minden ország természetes joga szuvereni­tásának megvédése. Kifejtették a VSZK állás­pontját, miszerint a két or­szág közötti határok kérdése bonyolult, a történelmi idők­re visszanyúló probléma, ame. lyet a feleknek tanulmányoz­niuk kell, s mindenképpen tárgyalniuk kell róla. A kambodzsai határon sok szenvedéssel járó konfliktusok­ra került sor az elmúlt hóna­pokban. Ennek ellenére viet­nami részről nem az a törek­vés, hogy a kapcsolatok meg­romoljanak, hanem mindig kö­vetkezetesen a barátság erősí­tésére törekedtek Kambodzsá­val. Vietnam több ízben tett javaslatot a kétoldalú tárgya­lásokra, azonban Kambodzsa elutasította. Elhunyt Kuwait emit je Szabah el Szalem El Szabah kuwaiti emír szombaton reg­gel, 65 éves korában szívro­ham következtében elhunyt. Az uralkodó halálának bejelentése után Dzsaberal. Ahmad al-Dzsaber-al-Szabah sejket, Kuwait eddigi minisz­terelnökét kiáltották ki az ország új emírjévé. A kuwaiti hatóságok 40 napos gyászt rendeltek el. Varsói látogatásáról közös közleményt adtak ki Edward Gierek, a LEMP KB első titkára pénteken este va­csorát adott a hivatalos láto­gatáson Varsóban tartózkodó Carter amerikai elnök tiszte­letére. A vacsorán pohárkö­szöntők hangzottak él. — Az enyhülési folyamat kulcsfontosságú tényezőjének tekintjük' — mondotta ebben Edward Gierek — az Egyesült Államok és a Szovjetunió kö­zötti kapcsolatokat. A két nagy­hatalom párbeszédétől függ napjainkban a nemzetközi kap­csolatok általános légköre, és az, hogy az emberiség meg­menekülhet-e a nukleáris há­ború katasztrófájától. — Lengyelország szocialista szövetségeseivel és barátaival mindent elkövet annak érde­kében, hogy elmélyítse és visszaforíthatatlanná tegye az enyhülési folyamatot, mert ez korunk egyetlen alternatívája — mondotta, — Teljes mértékben támo­gatjuk Leonyid Brezsnyevnek azt a kezdeményezését, hogy megállapodás alapján köl­csönösen mondjanak le a nuk­leáris fegyverek gyártásáról. Örülünk annak, hogy amint ezt mai tárgyalásunk bizo­nyította, ön elnök úr, egyetért azzal a törekvésünkkel, hogy továbbra is sikerrel formál­juk a lengyel—amerikai kap­csolatokat. Dinamikusan fej­lődnek a gazdasági kapcsola­taink, amelyeknek különös je­lentőséget tulajdonítunk, ame­lyeket továbbra is fejleszte­ni szeretnénk. Az amerikai elnök válasz­beszédében hangsúlyozta: A Nyugat időnkint nem bí­zik a Keletben. Lehetséges, hogy időnkint önök nem hisz­nek a mi szándékainknak, vagy értékeléseinknek. Előfordul, hogy mi, mint NATO-szövet- ségeseink is, szemben állva a Varsói Szerződés országai­val — azt hisszük, hogy önök meg fenyegetnek bennünket. Most azonban mindennél job­ban meggyőződhettem róla, hogy az olyan népek, mint a lengyel és a szovjet nép, első­nek soha sem kezdene hábo­rút. Mi szintén békét akarunk és soha sem kezdenénk hábo­rút, ha csak valamilyen hiba folytán nem, ami abból fakad­hat, hogy nem értettük meg potenciális ellenfeleink szán­dékát — jelentette ki Carter. Az amerikai elnök ezután utalt arra, hogy szoros együtt­működés és konzultáció fo­lyik az Egyesült Államok és a Szovjetunió között az atom­pusztulás szörnyű veszélyének kiküszöbölésére. — Ez rendkívül bonyolult és nehéz technikai vitát je­lent, a jószándék és a közös célkitűzések azonban előmoz­díthatják a nézetkülönbségek leküzdését. Varsóban pénteken éjfél­kor közös közleményt hoz­tak nyilvánosságra Carter amerikai elnök lengyelorszá­gi látogatásáról. Az amerikai elnök és kí­sérete szombaton Lengyelor­szágból Iránba utazott, ahol a tervek szerint — lapunk zárta után — megkezdi tár­gyalásait a sahhal és Husz- szein jordániai uralkodóval. Az év három kérdése Útiélmények nyomában Neutronvicc — Coué-módszer — Szádot és a népharag Külpolitikával foglalkozó új­ságíró számára az utazás nem­csak öröm, hanem kötelesség is. Tartozik nyitott szemmel körüljárni a világban. Az év 3 kérdését útiélményeim kap­csán próbálom megfogalmaz­ni: Brüsszelben, a NATO mi­niszteri tanácsülésén a részt vevők beszédeiből kiszivár­gott, vagy kiszivárogtatott részletekből, no, meg a saj­tókonferenciákon elhangzott kérdésekből és feleletekből érzékelhettem, milyen fontos kérdés: hogyan alakul a fegy­verkezési verseny? Rómától Strasbourgig, Bács­tól Brémáig sokhelyütt hal­lottam vitákat a nyugati vilá­got megrázkódtató gazdasági válságról, az infláció okozta gondokról, a munkanélküli­ségről, a termelés stagnálásá­ról. A második kérdés: ha már 1977 nem hozta meg a válságból való kievickélést, 1978-ban várható-e fordu­lat? A televízióban láttam csu­pán, de egy nyugati ország tévéjében, amely órákon ke­resztül egyenesben közvetí­tette, Szadat jeruzsálemi lá­togatását. Tanúsíthatom: az eseménynek óriási lélektani hatása volt. Valószínű persze, hogy éppen csak a lélektani befolyásolás volt az elsődle­ges cél. A harmadik kérdés: döntő év lett-e 1977 a Közel- Keleten? HOGYAN ALAKUL A FEGY­VERKEZÉSI VERSENY? 1977. október elején járt le a szovjet—amerikai megálla­podás, amelyet öt évvel ez* előtt Leonyid Brezsnyev és Richard Nixon, a hadászati fegyverek korlátozásáról kö­tött. Az év elején hivatalba lépett új amerikai elnök, Jim­my Carter, egyhamar értés­re adta, hogy új vonalat pró­bál érvényesíteni... Jólle­het, elődje, Gerald Ford, 1974 végén Leonyid Brezsnyev- vel elvi megá’lapodásra ju­tott az újabb SALT-egyez- mény elvi alapjairól, Carter márciusban olyan javasla­tokkal küldte Moszkvába kül­ügyminiszterét, Cyrus Vance, et, amely nagyon is eltért a vlagyivosztoki megállapodás­tól. Ezzel egyidőben az a Car­ter, aki választási kampányá­ban a fegyverkezési hajsza korlátozását helyezte kilátás­ba, új fegyverek gyártását kezdte emlegetni: a cirkáló rakétáét és a neutronbombáét. I A világközvélemény több­sége felháborodással utasítot­ta el a tiszta bomba gondo­latát : a neutronfegyverről ugyanis azt állították ameri­kai tábornokok és politiku­sok, no, meg a gyártásban ér­dekelt üzletemberek, hogy emberségesebb, kevésbé kár­tékony, hiszen csak öl, a pusz­tító hatása nem terjed ki anya­gi értékekre .. . (Saját fülem­mel hallottam Willy Brandt volt nyugatnémet kancellár­tól egy neutronviccet: van-e különbség a neutronfegyver hatása és a kávéivás között? Nincs semmi... A kávéscsé­sze mind a két esetben meg­marad ... Brandt, az SPD elnöke maga is a neutronfegy­ver ellenzőinek táborába tar­tozik.) A szeptember végi Gromi- ko—Vance és Gromiko—Car­ter találkozók után javult a helyzet: az USA vezetői lej­jebb adták. A SALT—2 meg­kötésének lehetősége megnö­vekedett. A neutronbomba gyártására vonatkozó ameri­kai döntés még nem történt meg. A cirkáló rakéták ható­sugarát korlátozó intézkedé­sek belekerültek a SALT—2 tárgyalási anyagába. (Ami már nem tetszik a NATO nyu­gat-európai tagállamai veze­tőinek, elsősorban katonái­nak: a SALT miatt megle­het, elesnek attól, hogy ne­kik is lehessenek cirkáló ra­kétáik.) 1978-ban reális esélye van a hadászati fegyverek korlá­tozását célzó szovjet—ameri­kai megállapodás megköté­sének ! 1977 NEM HOZTA MEGA NYUGATNAK A GAZDASÁ­GI VÁLSÁGBÓL való ki­evickélést? Nem, határozottan nem. Pedig, hogy fogadkoztak má­jusban, a Carter elnök rész­vételével Londonban megren­dezett nyugati csúcskonfe­rencián! Ki-ki megígérte — Japántól az NSZK-ig, Olasz­országtól Kanadáig —, hogy ilyen-olyan intézkedéseket tesz az infláció visszaszorítására, a termelés, a beruházások fokozására, a munkanélküli­ség csökkentésére. És tessék: az év utolsó napjaiban az OECD, a nyugati világ 24 or­szágát tömörítő gazdasági szervezet szakértői olyan je­lentést adtak ki, amely a vál­ság 1978-ra való áthúzódá­sát, a termelés valóságos stag­nálását, a munkanélküliség növekedését jósolta. 17 mil­lió munkanélküli lesz jövő­re a 24 országban, különö­sen Nyugat-Európában vá­lik súlyosabbá a helyzet, mi­vel itt 6 százalék fölé ugrik a munkanélküliek aránya. Bár a kereslet csökkenése, a mezőgazdaságban volt vi­szonylagos jó termés és a béremelések elmaradása nyo­mán az árak az OECD orszá­gaiban csak 8 százalékkal kúsztak feljebb, gondot okoz, hogy a gazdasági növekedés fokozásához megint olyan intézkedések lennének szük­ségesek, amelyek az infláció arányát ismét megnövelnék. Természetesen ma sincs hiány Nyugaton derülátó hi­vatalos nyilatkoza'okban. Mondjuk, Párizsban, ahol a tavaszi választások előtt a kor­mánytöbbség pártjai és a mi­niszterek az úgynevezett Coué- módszerhez folyamodnak: csak azt kell hajtogatni, hogy min­den jól megy és — máris jól megy minden ... Vagy Lon­donban, ahol az Északi-ten­ger alól felhozott brit olaj­ban látják a jövő boldogulá­sának zálogát. De például amíg ma már brit érdek az olaj árának emelése, addig a többi tőkésország, mint a fűz­től úgy fél az olaj drágulá­sától. Hiszen például Francia- országban 1978-ban kétszer is sor kerül a benzin árának emelésére, pedig december­ben Venezuelában az OPEC- országok megígérték, hogy fél évig nem nyúlnak az olaj árá­hoz. DÖNTÖ ÉV LETT 1977 A KÖZEL-KELETEN ? Talán nem járok messze az igazságtól, ha azt állítom, hogy az OPEC-országok fél­éves olajármoratóriuma egy­ben a közel-keleti válság megoldási kísérleteire enge­dett félesztendős türelmi idő is. Kairóban mindenesetre versenyfutás kezdődött az idő­vel. Szadat elnöknek valami eredményt kell sürgősen el­érnie és felmutatnia tudnia. Ha nem képes erre elsöpri a népharag. Egyrészt arab na­cionalista indulatból, más­részt az ország súlyos gazda­sági helyzetéből fakadó elé­gedetlenség és türelmetlenség következtében. B Az a tagadhatatlanul óriá­si lélektani hatás, amelyet Szadat jeruzsálemi látogatá­sa keltett, lassan-lassan el­fogy. Minden csoda három napig tart — igy szól a köz­mondás. S ha megszokottá vá­lik az egyiptomi—izraeli köz­vetlen tárgyalások ténye, ak­kor az önmagábán nem biz­tosítja az eredményt, legyen, bár kétoldalú különmegálla- podás Kairó és Jeruzsálem kö­zött. Már most észre lehet ven­ni, hogy az izraeli kormány az első engedményeken túl továbbiakra aligha lesz haj­landó, egyre csak Egyiptom­nak kell új meg új területen visszakoznia. (Persze, nem földrajzi értelemben: a Sí- nai-félsziget sivatagjában ép­penséggel előbbre juthatnak Szadat emberei, ahogyan Be­gin katonái onnan távoznak — a visszakozás az arab ügy egésze tekintetében értendő...) Szadatnak engednie kell a pa­lesztin kérdésben csak úgy, mint Szíria érdekeit illetően, de tulajdonképpen még a Sí- nai-félszigeten sem áll hely­re teljesen az egyiptomi szu­verenitás. Szadattól azt is elvárják, hogy segítsen el­odázni a genfi közel-keleti békekonferenciát, legalábbis annak teljes és hatékony for­máját: a szovjet—amerikai társelnökök irányította, ala­posan előkészített, a palesz­tin nép hivatott képvisele­tével együtt, valamennyi ér­dekelt közel-keleti ország rész­vételével megrendezett béke- írtekezletet. Márpedig — s ezt lyugodtan meg lehet jósolni — 1978 is csak akkor lehet döntő év a Közel-Keleten, ha így ül össze, és így hoz ér­vényes határozatokat a genfi konferencia. Pálfy József Kuba nemzeti ünnepén Magyar vezetők üdvözlő távirata DR. FIDEL CASTRO RUZ elvtársnak, a Kubai Kommu­nista Párt Központi Bizottsága első titkárának, a Kubai Köz­társaság Államtanácsa elnökének, a Minisztertanács elnökének, HAVANNA Tisztelt Fidel Castro elvtárs! A forradalom győzelmének 19. évfordulója, a Kubai Köz­társaság nemzeti ünnepe alkalmából a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és Minisztertanácsa, a magyar nép és a ma­gunk nevében forró elvtársi üdvözletünket küldjük önnek és személyén keresztül a Kubai Kommunista Fart Központi Bi­zottságának, a Kubai Köztársaság Államtanácsának, Minisz­tertanácsának és a hős kubai népnek. A magyar nép őszinte tisztelettel tekint azokra a ki­emelkedő eredményekre, amelyeket a kubai nép, a kommu­nista párt vezetésével a szocialista társadalom építésében, a népi hatalom intézményes megszilárdításában, a népgazdaság és a kultúra sokoldalú fejlesztésében elért. A Kubai Köztár­saság sikerei, internacionalista külpolitikája, a gyarmatosí­tás és a neokolonializmus ellen vívott harca elismerést vált ki a szocialista országok népei és a haladás erői körében vi­lágszerte. örömmel állapítjuk meg, hogy pártjaink és népeink test­véri barátsága napról napra mélyül, sokoldalú együttműkö­désünk erősíti a szocialista országok közösségét, hozzájárul a nemzetközi kommunista és munkásmozgalomnak az imperia­lizmus ellen, a békéért, a biztonságért és a társadalmi hala­dásért vívott harcához. Forradalmuk győzelmének 19. évfordulóján kívánjuk ön­nek és a testvéri Kubai Köztársaság népének, hogy további ki­magasló eredményeket érjenek el a Kubai Kommunista Párt I. kongresszusa határozatainak valóra váltásában, hazájuk felvirágoztatásában, a szocializmus ügyének szolgálatában. KADAR JANOS, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, LOSONCZI PÁL, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, LAZÁR GYÖRGY, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke ★ Az évforduló alkalmából Apró Antal, az országgyűlés el­nöke táviratban üdvözölte Bias Rocát, a népi hatalom nem­zetgyűlésének elnökét. A Hazafias Népfront, a SZOT, a KISZ, az Országos Béketanács és a Magyar Nők Országos Tanácsa ugyancsak táviratban fejezte ki jókívánságait a kubai part­nerszervezeteknek. ★ ★ Amerika szabad földje. Ku­bát világszerte így emlegetik a haladó gondolkodású embe­rek. Ma, amikor az új eszten­dő első napján, nemzeti ünne­pükön köszöntjük a karib- tengeri szigetország lakóit, arra a csaknem hatéves, ha­talmas áldozatokat követelő, hősies küzdelemre emléke­zünk, amelyet a kubai nép szabadságáért vívott. Ez a harc 1959. január 1-én söpör­te el végleg a Baíisía-dikta- túrát. Azóta 19 esztendő telt el, s a nyugati félteke első győztes szocialista forradalma ma is lelkesítő, vonzó példa az elnyomott népek számára. Pedig a forradalom után a kubai népnek sokféle nehéz­séggel kellett megbirkóznia. Belső és külső ellenforradalmi erők egyaránt fenyegették, s az Egyesült Államok gazda­sági blokádja is fojtogatta. Kuba népe azonban a legne­hezebb pillanatokban is meg­őrizte a forradalomba vetett hitét, s a világ legerősebb tő­késországának szomszédságá­ban váltotta és váltja valóra a szocializmus eszméit. A térség első szocialista ál­lamában 1959. óta üzemek százai épültek, a villamos- energia-termelés ötszörösére, a cementtermelés háromszo­rosára, a népélelmezés szem­pontjából fontos halászat ter­melése pedig a tízszeresére növekedett. Ebben a hatal­mas, orszá'gépítő munkában Kuba segítségére siettek a szocialista országok, köztük Magyarország is. Ma már szinte nincs olyan terület, amelyre ne terjednének ki kapcsolataink Kubával. Ma­gyar szakemberek működtek közre a gépjárműipar, a köz­lekedés, távközlés, a földtán, A karib-tengeri ország legnagyobb kincse a rizs. Képünkön; kor­szerű kombájnnal aratják a rizst egy kubai állami gazdaságban. ★ Latin-Amerika első szocialista országában erőteljesen korszerűsí­tik az ipart. Képünkön: Havanna egyik korszerű gépipari üzeme. a növény- és állatvédelem fejlesztésében. Korszerű ipari létesítmények, autóbuszok, Diesel-mozdonyok, 6—12 ton­nás kikötői portáldaruk, hír­adástechnikai eszközök, mező- gazdasági gépek, oktatási be­rendezések, stb. egész sora is öregbíti hazánk hírnevét Ku­bában. A magyar termékekért cserében nikkelt, rézkoncent- rátot, etilalkoholt, citrusfélé­ket, leveles dohányt, stb. ka­punk. Jól fejlődő kapcso­latainknak fontos állomása lesz az idén — hogy csak há­rom példát említsünk — a magyar—kubai üveggyár tő- szomszédságában épülő lám­pagyár átadása, a kubai na­pok magyarországi rendez­vénysorozata és természete­sen, a XI. Világifjúsági és Diáktalálkozó Kubában. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom