Pest Megyi Hírlap, 1977. december (21. évfolyam, 282-307. szám)

1977-12-23 / 301. szám

Százharminchárom otthon a Clll-esben A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA A VÁCI JÁRÁS ES VÁC VAROS RESZERE XXI. ÉVFOLYAM, 301. SZÁM 1977. DECEMBER 23., PENTEK Társadalmi munka — o városért Értéke: tízmillió forint Bizakodva várják a verseny értékelését A Vác Városi Tanáét* pénz­ügyi és munkaügyi osztálya a múlt év végén eljuttatta a vállalatokhoz az 1977. esz­tendő városi társadalmim,un­ka-feladatait, -terveit, kérve, támogassák megvalósításukat. Az V. ötéves terv időszakára a város vezetői 30 millió fo­rint értékű társada'.lmimiu'.i- ka-teljesítést irányoztak elő. Az első esztendőben, 1978-ban hat és fél millió volt az ér­ték. lakosonként átlagosan 200 forint. Az idei társadalmi munka értékét már nyolc és fél millió forintban határoz­ták meg. A félévi produktum és az utóbb beérkezett adatok azt mutatják, hogy ebben az esztendőben tíz­milliós teljesítés várható, ami rekordnak számít a város történetében. E rekord feljogosítja Vácot arra, hogy a rangsorolásban előkelő helyre számíthasson a Pest magyei városok közötti versenyben. Hol dolgoztaik társadalmi munkások? Sokan támogatták az új út­törőtábor építését, a Hársfa utcai óvoda létesítését, a Le­nin úti úttörőház kialakítását. Segítették a lakosok a deák­vári 12 tantermes iskola fel­építését, az ifjúsági park ki­alakítását, a dolgozók álta­lános iskolájának elkészül­tét. Patronáltak a társadalmi- munkások óvodáikat, bölcső­déket és klubokat. Százakat mozgósított A virágos, tiszta Vácért akció, a környezetvé­delmi hónap, az Egy üzem — egy iskola mozgalom. Némi elmaradás mutatkozik a Duna- part parkkialakításában, a művelődési ház fenntartásá­ban, a tanácstagok által szer­vezett munkákban. Vác a hazai lapokban A Rokka című üzemi új­ság megemlékezett arról, hogy öt éve eredményes, jó az együttműködés a Hazai Fésűs- fonó- és Szövőgyár váci gyá­ra, valamint a helyi kisegí­tő iskola között. A Budapesti Közlekedési Hírlap színes cikket közölt arról, hogy a vasparipa von­tatta szerkezet hazánkban 1846. július 15-én közlekedett először Budapest—Vác között, 350 utassal. A Magyar Nemzet hírei kö­zött olvastuk, hogy népsze­rű az idén Vácott először gyártott kávés tej. A fejlesz­tési tervek szerint, jövőre ka­ramellás tejet is készít a vác- deákvári tejüzem. A Labdarúgás havilap két­oldalas, több képpel illuszt­rált cikket közölt, Ez a Váci Híradás címmel, a Híradás labdarúgóiról, akik két év alatt kát osztállyal kerültek fel­jebb. A Szabad Föld színes, nagy tudósításban mutatta be a váci Deákvár éttermet, melyben naponta kétszáz felsőtagoza­tos iskolás gyermek étkezésé­ről gondoskodnak, közmeg­elégedésre. A Hétfői Hírek értesülése szerint, Vácott népszerű az asztalifoci és a városban al­kalmazták először az eszter­gált műanyag korongokat, amelyek bevezetése forradal­masította a játékot. P. R. VÁCI APROHIRDETESEK 140 ezer Ft készpénz -f OTP-átvállalással lakást keresek. Min­den megoldás érdekel. Válaszokat: „1977.” jeligére kérek hirde­tőbe Vác. Jókai utca 9. sz. Elcserélném szegedi, központi fekvésű, gáz­fűtéses, 1 szobás, ta­nácsi lakásomat vá­ciért vagy váckörnyé- kiért. Bármilyen meg­oldás érdekel. Tele­fon kizárólag 19—22 óra között: Vác 10— 783. ____________________ Eg ygyermekes fiatal házaspár albérletet keres Vácott vagy Vác környékén. Min­den megoldás érdekel. Leveleket: ,,Üj év” jeligére hirdetőbe Vác, Jókai u. 9. Elcserélném tatabá­nyai kétszobás, kom­fortos, tanácsi lakáso­mat váci hasonlóért, esetleg kisebbért. Le- vélválaszt: „Tél” jel­igére hirdetőbe Vác, Jókai u. 9. Állattenyésztésre al­kalmas gazdasági épü­letet keresek Vácott vagy környékén. Te­lefon: Vác 11—309. Nyugdíjas hölgyet vagy házaspárt kere­sek 9 és 3 éves fiú­gyermekeim mellé al­kalmankénti felügye­letre, aki ezt saját lakásán vagy nálunk vállalná. Jelentkezés levélben: Dr. Siroki Péter, Rád, Petőfi u. 8. sz. Fiatal házaspár 2 szo­bás lakást bérelne Vácott. Telefon: 18 óra után: Vác 11—309. Bérbe vennék üres szobát vagy szoba, konyhát, ideiglenes bejelentővel. Szeles Sándor, 1365 Budapest, postafiók 709. _________ Ne hezen mozgó idős férfi mellé keresek gondozót vagy gondo­zónőt a nappali órák­ra. Békési, Vác, Be- niczky u. 12. Eladó jó állapotban levő dupla rekamié, 2 fotel, 2 szék, nagy szekrény, i ágy sod­ronnyal, matracokkal, nagy asztal székekkel, előszobafal. Vác, Galamb köz 5. AZ AFIT 515. SZ. AUTÓJAVÍTÓ VÁLLALAT PÁLYÁZATOT HIRDET váci karbantartó üzemébe termelésvezetői (üzemvezető-helyettes) munkakör betöltésére PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: O a szakmával kapcsolatos egyetemi vagy főiskolai végzettség, O legalább 5 éves szakmai gyakorlat, vezetési ismeret, O 1977 december 31-ig történő jelentkezés. Bérezés a 16/1976. MüM. sz. rendelet szerint. Jelentkezés személyesen vagy Írásban a vállalat személyzeti osztályán. 1441 Budapest XIV., Miskolci u. 157. A városi pártbizottság kez­deményezésére, két alkalommal kommu­nista műszakban dolgoz­tak az üzemek, gyárak munkásai, akiknek fel­ajánlott munkabére szin­tén a várospolitikai célok megvalósítását teszi lehe­tővé. Mindebből kitűnik, hogy a város fejlesztését támogató társadaLmi összefogás nagy­szerű eredményei a tervszerű­ségnek, valamint annak a kö­vetkezményei, hogy a segítsé­güket felajánlóknak megte­remtették a munka feltéte­leit. Papp Rezső Óvoda, bö’csfde a Földvári íérsn Elkészültek a Földvári téri, 100 gyermek befogadására al­kalmas óvoda és a 60 csecsemő elhelyezését lehetővé tevő böl­csőde tervei a Pest megyei Ta­nács Tervező Vállalatinak rajzasztalain. Már a kivitelezés előkészítő munkálatai folynak, megren­delték az előregyártott eleme­ket, az alapozási munkálatokat pedig 1978. tavaszán megkez­dik. A tervek szerint, 1979-ben adják át az új gyermekintéz­ményt. CS-!akások Az Alagi Állami Tangazda­ság a területén található régi majorsági épületek felszámold sára programot dolgozott ki: fokozatosan megszünteti az egészségügyi és szociális köve­telményeknek meg nem fele­lő, komfort nélküli lakásokat. Több év alatt, OTP- és tan­gazdasági kölcsöntámogatással, 146 CS-lakást építenek fel közel eső községekben, egészségtelen, düledező telepe­ket pedig sorra lebontják. Vásárlás — amíg lehet Az ünnepek előtti utolsó na­pokat is felhasználják a váciak a vásárlásra. Zsúfoltak az áru­házak, sokan válogatnak a Naszály Áruház poprcelán- és edényrészlegén (jobb oldalt), s az utolsó fenyőfák is gazdá­ra találnak a Széchenyi utcai ABC elárusító helyén (alsó kép). Néninger Géza felvételei Jövőre nagyobb kazán üzemel Jó ütemben építik a kivite­lezők a Földvári téri lakóte­lepen a C/ll-es jelű, 133 la­kást magába foglaló épület szerkezetét. A lakások közül nyolcvannyolcat a következő évben, a többit 1979 február­jában adják át. A C/ll-es épület fűtéséről és melegvíz-ellátásáról a Vá­sár utcai tömbfűtőmű gon­doskodik, ezért a jelenlegi kazánt nagyobb teljesítmé­nyűre cserélik ki. A munkálatokhoz a fűtési idény befejeztével, azonnal hozzákezdenek, hogy jövő ősszel már az új kazánnal üzemelhessenek. Alma, őszibarack, cseresznye... Csemetetelepítés — jó időben A korán érkezett ősz és a hideg napok kedveztek azok­nak a gazdaságoknak, ame­lyek gyümölcsfákat telepítet­tek ezekben a hetekben. A fóti Béke Termelőszö­vetkezetben meggy-, cseresz­nye- és szilvacsemetéket ül­tettek, az Alagi Állami Tan­gazdaságban pedig a kiörege­dett almásokban és ősziba­rackosokban kezdték meg a felújítást. E csemeték ülteté­sét csak a jövő őszre tervez­ték, de a faiskolákban olyan szépen fejlődtek, hogy egy év­vel előbb kikerülhettek vég­leges helyükre. K. Sz. I. PULTOKON A DOBOZOS TEJ Megjelenése napjától népszerű Gondot okozott, főként nyá­ron, hogy a több napos ün­nepekre mikor szerezzük be a tejet, hiszen hűtőszekrényben tárolva is szavatossági ideje csak egy nap volt. A tejet éj­szaka szállítják a boltok elé, hogy időben minden vevő meg­vásárolhassa a reggelinek va­eken a tartósított tej, melynek bevezetését már nyár óta ígér­te a tejipar. Most, miként a fő­városi boltokban, a Dunaka­nyarban is megjelent a fóliává! bevont, paipírcsomagolású ulí- rapasztőrözött tartós tej. A li­teres dobozokban forgalomba hozott termék szavatosság! lót, de éppen ezárt, a nyári I ideje 42 nap; hűtés nélkül. meleg éjszakákon már a szál­lításkor minőségi romlás kö­vetkezett be, s ha a tejet fel­forralták, összement. A kereskedelem és a tejipar ugyan elfogadta ilyenkor a reklamációkat, de nem volt a reggelihez, vagy a sütéshez tej. Sok panasz hangzott el egy időben a hibás zacskók miatt is. Változtatni kíván az eddigi­szobahőmérsékleten tartható. Az utolsó napot, melyen még fogyasztható, a dobozon fel­tüntették. ‘ A ma megvásárolt tartós te­jet tehát nem kell hűtőszek­rénybe tenni és még januárban is fogyasztható. Értesülésünk szerint, már a megjelenése napján népszerű­vé vált. M. OLVASÓI FÓRUM Köszönet a figyelmességért Anyakönyvi hírek Született: Sindely Tibor és Baricz Erzsébet: Tibor, Liszo- nyi Gábor és Feldöldi Éva: Gá­bor, Pobori István és Aburdán Lenke: Lenke, Sykó Miklós és Hubert Katalin': Mónika, Gu­bacsi Sándor és Huszák Mária: Gabriella, Becsei Istvá és Za- goránszki Erzsébet: Gábor, Ma­yer István és Varga Ilona: Szil­via. Mikes Mihály és Lukácsik Judit: Adrienn, Rózsahegyi Sándor és Kovács Erzsébet: At­tila, Tóth Sándor és Lakati Ka­talin: Erika, Balázs László és Makó Erzsébet: Mónika, Ber­ta István és Ivanics Valéria: Bernadett, Fábián Dezső és Nagy Zita: Szabolcs, Füzesi László és Jakab Teréz, Beat­rix, Schulcz Tibor és Rottek Mária: Marianna, Kovács Já­nos és Pál Erzsébet: Zsuzsan­na nevű gyermeke. Házasságot kötött: Rácz Gá­bor Bucsányi Erzsébettel, Ge- recze Pál Parragi Györgyivel, Rónaszéki József Mauler Zsu­zsannával, Mézes Attila Koncz Zsuzsannával, dr. Margitics Béla Pálinkás Etelkával, Csó- kási László Kalas Judittal, Pet- rás József Vörösmarty Zsu­zsannával. Vácott hunyt el: Horváth Dénes (Gödöllő), Török Mihály (Vác, Petőfi u. 28.), Stencli Já- nosné Szabó Erzsébet (Vámos- mikola), Homolya János (Kösd), Fidel Vilmos (Perő- csény), Nagy József (Kösd). Pellei Emil (Vác, Juhász Gy. u. 1.), Radnóti János (Budapest, IV.), Virsinger Jakab (Szende­hely), Hegyi Györgyné Kozma Terézia (Tabitótfalu), Sajtos Tiborné Bulejka Erzsébet (Vác, Március 15. tér 10.), Erdélyi Fe­renc (Göd), Branda Sándor (Vác, Lőwy S. u. 12.), Cziglécz- ki Andrásné Borka Anna (Bu­dapest, IX.), Leyer László (Vác, Banda M. u. 18.), Pásztor György (Főt), Treszkony Ru- dolfné Pertzián Márta (Vác, Lőwy S. u. 11.). A kettős ünnepek előtt a \ kiskereskedelemre nem két­szeres, de sokszor négyszeres munka hárul. Karácsony és szilveszter előtt az élelmiszert árusítók dolga még több. A kereskedelem hajtómotor­ja a központ áruforgalmi osz­tálya, amelynek beosztottjai nemcsak beszerzik az árut a boltoknak, hanem állandóan tartják a kapcsolatot a köz­ponttal, a szállítókkal és a boltvezetőkkel, eladókkal. Fel­adatuk állandó készenlétet, fe­szültséget, percenkénti tele­fonbeszélgetést igényel. Ebből adódóan, hasonló feszültséget, készenlétet kíván a posta te­lefonközpontjában dolgozók­tól is. Ez a közös gond, feladat, talán az a tudat, hogy egy- egy telefonbeszélgetés a bolt­hálózatnak, következésképp a lakosságnak is több mázsa szaloncukrot, narancsot, több Pólyák Ferenc kiállítása MEGNYITÓ: MA DÉLUTÁN A Madách Imre Művelődé­si Központban ma, december 23-án, délután fél ötkor Bé­res Ferenc népdalénekes nyit­ja meg Pólyák Ferenc fafa­ragó népművész kiállítását. Pólyák Ferenc így vall ma­gáról: Vert falú házban szület­tem, 1945. március 4-én. Szü­leim napszámosok voltak, apám már születésemkor tü­dőbeteg volt. A fafaragást az asztalfiából ellopott bicská­val kezdtem, . 6 éves korom­ban. Voltam juhászbojtár, napszámos, gimnazista, se­gédmunkás, tsz-tag.' Mintegy 70 kiállításom volt, a parasz­ti világról szólók, a szobrá­szat formanyelvén. Fafaragá­saim láthatók a kecskeméti Naiv múzeumban, s a világ több táján. Mint „Baltás” Po- lyákot ismernek, mert szob­raim baltával készítem. Je­lenleg is Matkópusztán élek, a régi családi házban, há­rom gyermekünkkel. Földet Citerás (a kiállított szobrok egyike). is művelek, de életem és sze­relmem a fa. Irta és fényképezte: Papp László fenyőfát jelent, adta a gondo­latot annak a telefonközpon­tosnak, aki így szólt át ne­künk hétfőn délelőtt 11 óra­kor: — Itt a posta! Nincs sürgős beszélnivalájuk? Azonnal tu­dom kapcsolni. A nevét nem mondta meg. Ez úton mondunk az isme­retlen központosnak és a váci postának is köszönetét figyel­mességéért, és ez úton kívá­nunk mindnyájuknak boldog új esztendőt! A Vác és Környéke Élel­miszer Kiskereskedelmi Vállalat áruforgalmi osz­tályának dolgozói Szép ajándék A Dunakanyar Szolgáltató Vegyesipari Szövetkezet sződ- ligeti részlege a novemberben tartott kommunista szombat ■bevételéből négyezer forintot ajánlott fel a helybeli napkö­zi otthonos óvodának. Az ajándékokból játékokat vásá­roltunk, hogy még szebbé te­gyük gyermekeink karácso­nyát. A részleg dolgozóinak ez úton mondunk köszönetét, amiért feláldozva szabad szombatjukat, örömet szerez­tek a kilencven óvodásnak. Lendér Lajosné vezető óvónő Dr. Józsa Ferenc szülész-nőgyó­gyász értesíti betegeit, hogy m.- rendelőjét megnyitotta. Rendel: csütörtök 1/2 5—1/2 7-ig. Bp. V.* Néphadsereg 12. (x) A Haraszti Ernő utcában és Vám utcában húzódó elektromos kábelt és a kapcsolódó 2. sz. transzformátorállomást ez év de­cember 8-án feszültség alá helyez­tük. Köszönetnyilvánítás. Hálás kö­szönetünket fejezzük ki rokona­inknak, ismerőseinknek, baráta­inknak és munkatársaknak, akik szeretett férjem, édesapám, illetve fiúnk, Branda Sándor temetésén megjelentek és virágaikkal szí­vünk mély fájdalmában osztoztak. A gyászoló család. Köszönetnyilvánítás. Köszönetét mondunk a Kőbányai Sörgyár és Kirendeltség összes dolgozóinak, a kórház dolgozóinak, ismerőseink­nek és rokonainknak, mindazok­nak, akik drága jó férjem, édes­apám temetésén megjelentek, sír­jára virágot, koszorút helyeztek, részvétükkel mély gyászunkban osztoztak, özv. Szarka Lászióné, Szarka Beáta. i 1 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom