Pest Megyi Hírlap, 1977. november (21. évfolyam, 257-281. szám)

1977-11-17 / 270. szám

19T7. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK Feladatait — a minőség jegyében Elfogadták a MÉSZÖV új alapszabályát r Amint már topunk tegna­pi számában is jeleztük, teg­nap tartották küldöttközgyű­lésüket Pest megye fogyasz­tási szövetkezetei. Budaörsön a MEZÖGÉPTRÖSZT nagy­termében jöttek össze a kül­döttek és a társvállalatok kép­viselői, hogy megvitassak az új szövetkezeti törvényből adódó feladatokat, illetve a módosított alapszabály-terve- Betet. Nagy Gábor ÁFÉSZ- titkár nyitotta meg a közgyű­lést, melyen részt vett dr. Mol­nár Frigyes, a SZÖVOS'Z el­nöke, Balógh László, az MSZMP Pest megyei bizott­ságának titkára, Markó Ist­ván, az MSZMP Központi Bi­zottsága gazdaságpolitikai osztályának helyettes vezetője, Lakatos Tibor, a Pest megyei Tanács elnökhelyettese, dr. Ár­pást Zoltán, a KISZ Pest me­gyei bizottságának első titkára, Krasznai Lajos, az MSZMP budai járási bizottságának tit­kára és dr. Stiroki Sándor, Pest megyei főügyészhelyettes. Nagy ’ Gábor megállapította: i a csepeli felhívás alapján a szövetkezetekben is szé­les körű munkaverseny bontakozott ki. Az elsők között csatlakozott a Monor vidéki ÁFÉSZ, a gö­döllői áruház 7 szocialista brigádja, a tápiósizelei szövet­kezet Marketing brigádja es a Nagykőrösi ÁFÉSZ. Őket követte a többi közösség. Vál­lalásaik között — melyeket maradéktalanul teljesítettek, sőt, túlteljesítettek — első he­lyen szerepelt az áruforgalmi és nyereségnövelési terv túl­teljesítése, a taglétszám eme­lése. Üj zöldség-gyümölcs ter­melő szakcsoportok alakultak, korszerűsítették a belső anyag- mozgatást, újításokkal segí­tették a nehéz fizikai munka arányának csökkentését. A Vá­ci ÁFÉSZ brigádjai például kommunista műszakot szer­veztek, s 106 ezer forint ér­tékű munkát végezitek, 20 ezer forint munkabérüket pedig fel­ajánlották a városi tanácsnak a kommunális beruházások tá­mogatására. A takarékszövet­kezetek több millió forinttal teljesítették túl a betétnöve­lésre tett felajánlásukat. Tuza Sándomé dr., a MÉ­SZÖV elnöke az ötödik ötéves terv eddig eltelt két évének eredményeit elemezte, s fel­hívta a figyelmet az MSZMP XI. kongresszusának határo­zataiból adódó feladatokra. A kisgazdaságok termelésfejlesz­téséinek és árufelvásárlásá­nak értékelésénél rámutatott arra, hogy az eddiginél is jobban ösz­sze kell hangolni az AFÉSZ-ek és takarékszö­vetkezetek munkáját, hiszen az utóbbiak által nyúj­tott mezőgazdasági kölesö­nökből termelik meg azt az árutöbbletet, melyet a felvá­sárlótelepeken értékesítenek a kistermelők. A küldöttek hozzászólása­ikban támogatásukról bizto­sították az elnökséget, s el­mondták helyi tapasztalatai­kat. Elsőként Juhász Sándor, az alsónémedi takarékszö­vetkezet küldötte kért szót. Megállapította, hogy az új alapszabály-tervezet a szövet­kezeti mozgalom fejlődését szolgálja. Halasi Jánds, a Nagykőrö­si ÁFÉSZ küldötte az előké­szítő bizottság alapos mun­káját elemezte. A zöldség­gyümölcs termeléssel és fel­vásárlással kapcsolatban el­mondta. hogy helyesnek tartja a tájkörzetek kialakítását, hi­szen ezzel nagymértékben fo­kozzák a termelési kedvet. Jellemző példa erre, hogy míg tavaly egész évben 180 va­gon zöldséget és gyümölcsöt vásárolt fel az ÁFÉSZ a kis­termelőktől, az idén az első háromnegyed évben túllépték a 335 vagont. Balogh László, a Pest me­gyei pártbizottság titkára el­mondta, hogy a Pest megyei pártbizottság néhány hete ösz- szegezte az MSZMP XI. kong­resszusa határozataiból adó­dó- feladatok végrehajtását és az ötéves terv első két évének teljesítését. Amint ezt a Köz­ponti Bizottságnak is jelen­tették, Pest megyére a cse­lekvő politikai élet, szép gaz­dasági és kulturális eredmé­nyek jellemzőek. A megye ipara, de mező­gazdasága is az országos átlagnál gyorsabban fej­lődik. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nincs több tennivalónk. Nem elég a mennyiségre tö­rekedni, sőt, ez manapság már egyértelműen kevés; jó minő­ségű árut kell termelnünk, hogy versenyképesek marad­hassunk a külföldi piacokon. Az ÁFÉS’Z-ek eddig is sokat segítettek a termelés színvo­nalénak emelésében, a feltéte­lek megteremtésében. A jö­vőben még fokozottabban kell tevékenykedniük a népgazda­ság céljainak eléréséért. Ezt elsősorban úgy tehetik, hogy a kisárutermelokkel is több értékesítési szerződést kötnek, s jó minőségű palántát, gyü­mölcsfaoltványt és más sza­porítóanyagot szereznek be a számúkra. Doroszlai László, a Kisdu- namenti ÁFÉSZ küldötte a szocialista brigádmozgalom jelentőségét emelte ki, s a sa­ját brigádja, a Kiskun szo­cialista közösség példáján mu­tatta be, hogyan lehet emelni egy étterem forgalmát a bri­gád lelkiismeretes munkája se­gítségével. Háromnegyed év alatt vállalását is túlteljesít­ve, 9 millió forint nyereséget termelt a 14 brigád. Dr. Kalácska Sándor. a Hungarofructot képviselte a küldöttgyűlésen. Amint mond­ta, jóleső érzéssel olvasta a kistermelők támogatásáról szó­ló anyagot, s örömmel tapasz­talja, hogy az ÁFÉSZ-ek szív­ügyüknek tekintik az export fokozását. Különösen a gyü­mölcsnél van szükség fajta­váltásra, hiszen a nyugati piacon csak a legjobb árut lehet eladni. A szocialista országok is ra­gaszkodnak a jó minőséghez. A következő években még szo­rosabbra kell fonni a MÉSZÖV és a Hungarofruct együttmű­ködését, hogy már a szerző­déskötéseknél tisztában legye­nek a külföldi igényekkel, s olyan zöldséget termeljenek, amire a külkereskedelmi vál­lalat vevőt is tud szerezni. A küldöttgyűlés ágazati vá; lasztmányi ülésekkel folytaitól dott, amelyeken külön-külön vitatták meg az alapszabály­tervezetet. Ezt követően újabb plenáris ülésre gyűltek össze, melyen elfogadták a fogyasztá­si szövetkezetek új, belső al­kotmányát. Egységesebben érvényesülnek a közművelődési alapelvek A Pest megyei tanács vb elismerése a művelődési központnak és könyvtárnak — Napirenden: a többlet ingatlanok helyzete Rövidesen két esztendeje lesz, hogy 1975 decemberében megkezdte működését a me­gye legjelentősebb közművelő­dési intézménye, a Pest me­gyei Művelődési Központ és Könyvtár. Az ún. komplex szervezettségű, megyei feladat­körű intézmény országosan is újdonságnak számított, ezért tevékenységéhez kísérleti jel­leggel járult hozzá a Kulturá­lis Minisztérium. Az azóta el­telt idő a próbálkozás helyes­ségét bizonyította, s a Pest megyei Tanács végrehajtó bi­zottsága szerdai ülésén úgy foglalt állást, hogy a megyei művelődési központ és könyv­tár eredményesen látja el fel­adatát. O Negyvenezer látogató A testület elé terjesztett írá­sos beszámoló, valamint a szó­beli kiegészítés elégedetten ál­lapíthatta meg, Szentendre vá­rosa befogadta az új intéz­ményt, magáénak tekinti, sem­miféle zavart nem okoz a helyi és á megyei szerepkör együt­tes ellátása. Bizonyítja ezt egyebek között a látogatott­ság. A művelődési központ és könyvtár működésének első esztendejében, 1976-ban, ösz- szesen negyvenezren vettek részt a különböző rendezvé­nyeken, az idén viszont, január és szeptember között már a 42 ezret is meghaladta a láto­gatók száma. Sikeresnek bizonyultak az ún. kiscsoportok, azaz a kü­lönböző művelődő közösségek Az élelmiszertörvény szellemében Ellátás, szavatosság, csomagolás Az országgyűlés mezőgazdasági bizottságának ülése A kenyérellátásról, a korsze­rű hűtőláncról, a csomagolás­ról és sok egyéb, az egész la­kosságot érintő kérdésről tár­gyaltak a képviselők az élel­miszertörvény végrehajtásának eddigi tapasztalatait elemezve: szerdán Kőbányán, a BNV 25- ös pavilonjában — ahol most központi élelmiszer-kiállítást tartanak —, ülésezett az or­szággyűlés mezőgazdasági bi­zottsága. Bélák Sándor elnöki megnyitója után Kovács Sán­dor mezőgazdasági és élelme­zésügyi miniszterhelyettes szá­molt be az idén januárban élet­be lépett élelmiszertörvény végrehajtásáról és a további teendőkről. Kiemelte a miniszterhelyet­tes, hogy az intézkedések nyomán elsősorban a csomagolás­ban és a választék széle­sedésében szembeszökőek az eredmények. Jellemző például, hogy míg 1960-ban 1300-féle termék kö­zül választhattak a vásárlók, addig 1977-ben már 4000 kü­lönböző cikket kínál a keres­kedelem. Nőtt az ipari csoma­golású termékek aránya is. A‘liszt, a rizs, a kristálycukor és a zsír több mint kétharma­da már előre csomagolva ke­rül az üzletekbe. A vágott baromfi és aprólék tálcás for­galmazása 1975-höz viszonyít­va az idén majdnem megkét­szereződött. A csomagolási körülmények azonban még sok gondot okoz­nak, elsősorban a gyenge mi­nőségű csomagolóanyagok, a hiányos nyomdai munka és a sokféle, műszaki megoldásában gyakran hibás jelzési mód miatt. Az ok: nagymértékben elavult a csomagológéppark, korszerűtlenek a jelölőberen­dezések és a nyomdaipar sem tart lépést az élelmiszergyár­tással. Az említett nehézségek miatt a MÉM, az Egészségügyi és a Belkereskedelmi Minisz­térium — ahol az indokolt — 1981-ig felmentést ad a jelölé­si rendelkezések alkalmazása alól. Az érintett vállalatoknak azonban el kell készíteniük részletes fejlesztési program­jaikat, hiszen 1981 után csakis az élel­miszertörvényben előírt csomagolással és jelöléssel hozható forgalomba bár­milyen áru. A szavatosság, az eltartható­ság és a felhasználhatóság ed­digi sokféle és nehezen kiis­merhető jelzéseit a MÉM vég­rehajtási rendelete alapján egyszerűsítik. Az élelmiszertörvény szelle­mében tovább bővítették a ter­mékek választékát a gyártók, és — döntően 1977-ben — több mint 100 új terméket mutattak be. A sort a konzervipar vezeti 53 új cikkel, és jelenleg 49, ed­dig még nem gyártott termék vár bevezetésre, elsősorban a tej-, a konzerv-, a hűtő-, az édes-, a hús- és az üdítőital­iparban. A választékbővülés egyértelműen a vásárlók érde­keit szolgálja, ám a megbízha­tó, állandó minőségű, hagyo­mányos tömegcikkek árusítá­sát is biztosítani kell. A termékszerkezet korsze­rűsítése tehát nem jelent­heti a megszokott és köz­kedvelt cikkek eltűnését és ezt az ellenőrzésekkor alap­vetően figyelembe kell venni. Az iparban tartott hatósági ellenőrzések szerint az erősö­dő szabályozásnak köszönhe­tően mind kevesebb a minősé­gi kifogás. Esetleges átmeneti visszaesések ellenére is egyér­telmű a fejlődés, jórészt az el­lenőrzési munkának köszön­hetően, Több mint 150 millió forintót fordítottak 1969 óta új intézetek építésére és a régiek felújítására. Az élelmiszertörvény előírá­sainak végrehajtását számon tartó szakemberek megállapí­tották, hogy a higiéniai felté­telek megteremtésében az ipar­ágak között meglehetősen nagy az eltérés. Az új üzemek már a szigorú előírásoknak megfe­lelően épülnek, a régi gyárak viszont olyanok, amilyenek. A nemzetközileg is elfogadott és a vevők által megkívánt élel­mezés-egészségügyi adottsá­gokkal ma csak néhány húsipari vállalat és konzervgyártő üzem rendelkezik. A többieknek a következő évek fejlesztési terveinél kell figye­lembe venniük az élelmiszer- törvény 10. paragrafusának előírásait. Az ülésen felszólalt Bollók Józsefné, Cselőtei László (Pest megye), Bankó Mihály, Kiss Imre, Kasó József, Mateovics József, Molnár Béla, Palóczi Lajosné, Pál István, Sarudi Sándor, Szemerits Ferencné, Vadkerti Miklósné, Varga Já­nos (Pest megye), Varga Sán­dor és Vass József képviselő. Egy műszakban: ezer darab A Ganz Műszerművek gödöllői Árammérőgyárában új fröccsöntő gépet vásároltak a svájci Büchler cégtől. Egy mű­szakban a géppel ezer darab műanyag kapocstestet gyártanak. Halmágyi Péter (elvétele létrehozására tett erőfeszíté­sek: ma harmincnégy ilyen tevékenykedik, s közülük több kiemelkedően szerepelt me­gyei és országos versenyeken. A végrehajtó bizottság a be­számoló megvitatásakor külö­nösen nagyra értékelte azt a tevékenységet, amelyet a mun­kásművelődés elősegítése, a szocialista brigádokkal kiala­kítandó rendszeres kapcsolat érdekében fejtett ki a műve­lődési központ és könyvtár. Ugyancsak többen elismerés­sel szóltak az ifjúság körében végzett munkáról, de hangsú­lyozták azt is, hogy az iskolá­ból kikerült fiatalok művelő­déséért céltudatosabban és kö­vetkezetesebben kell munkál­kodni. * Hatásos módszertani segítség Lényeges része az intéz­mény sokágú feladatainak a megyében folyó közművelő­dési munka módszertani segí­tése, s az eddigi eredmények azzal biztatnak, e követel­ménynek is mind jobban meg­felel. Kialakultak az alap- és a továbbképzés különböző for­mái a közművelődésben nem főhivatásúként dolgozók szá­mára, s most van napirenden a főhivatású közművelődési dolgpzók egységes továbbkép­zésének megteremtése, megyei közművelődési szakirodalmi gyűjtemény létrehozása. A vég­rehajtó bizottság ülésén több felszólalás bizonyította, hogy a művelődési központ és könyvtár hatásos módszertani segítséget nyújt tanfolyamai­val éppúgy, mint különböző kiadványaival, sőt, sok eset­ben országos tapasztalatcse­rékhez is megfelelő módszere­ket és tényeket kínál. Hatásos eszköznek bizonyul a fővárosba bejáró megyei dol­gozók művelődési lehetőségei­nek bővítésében az az együtt­működés, amelyet — szerződé­sek alapján — mind jobban elmélyíteni szándékozik az intézmény a Fővárosi Művelő­dési Házzal, a Pataki István Művelődési Központtal, a Fő­városi Szabó Ervin Könyvtár­ral. Ebben is, másban is ter­mészetesen még érezhetők a kezdeti bizonytalankodás je­lei, hiszen a megyei művelő­dési központ és könyvtár múlt­ja kétesztendős sincsen. Jogos igény tehát — ami elhangzott a végrehajtó bizottság ülésén — a városi, valamint a terü­leti-megyei feladatok egészsé­ges aránya kialakításának szor­galmazása. Erősíteni a területi munkát Ez a gondolatkör megkü­lönböztetett figyelmet kapott a testület ülésén, s a végrehajtó bizottság egyetértett abban, mód nyílik, s megfelelő ala­pok is rendelkezésre állnak — egy-két, dologi tényezőt kivé­ve — a területi munka erősí­téséhez. Ahhoz, hogy a . me­gyében működő közművelő­dési intézmények gazdag szol­gáltatási lehetőségből válo­gathassanak, amibe a szemé­lyes kapcsolatok, helyszíni módszertani útmutatások épp­úgy beletartoznak, mint a te­matikus tanfolyamok, a külön­böző segédanyagok. Majdnem kétesztendős tevé­kenységével — állapította meg a végrehajtó bizottság — a Pest megyei Művelődési Köz­pont és Könyvtár bizonyította, a művelődési otthon és a könyvtár egységes, komplex intézménnyé szervezése he­lyes, eredményes elképzelés volt. Az intézkedés segítségé­vel koncentrálódtak a közmű­velődésre fordítható anyagi és szellemi erők, erősödött a köz- művelődési alapelvek és ne­velési célkitűzések egységes értelmezése, növekedett a mód­szertani irányítás alatt álló in­tézmények együttműködési készsége, az egyesített költ­ségvetés lehetővé tette a kü­lönböző tevékenységi terüle­tek arányosabb — célszerűbb — anyagi ellátását. A Pest megyei Tanács végrehajtó bi­zottsága, elfogadva az előter­jesztést, elismerését fejezteid a művelődési központ és könyvtár dolgozóinak eddigi munkájukért. Határozatában megjelölte azokat a teendőket, melyek a következő években a munka alapját adják. Így a többi között az intézmény szakembergárdájának megszi­lárdítását. a munkások, az if­júság, a szövetkezeti paraszt­ság, a nemzetiségek és a kül­területi lakosság körében vég­zendő közművelődési tevé­kenység hathatós támogatását húzta alá a testületi határozat középponti teendőként. 0 Mérséklődött az ingatlanforgalom Az elfogadott napirendnek megfelelően a végrehajtó bi­zottság ezt követően megvitat­ta az állampolgárok tulajdoná­ban levő többletingatlanok helyzetéről készített előter­jesztést. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a birtokolható ingatlanok mértékére vonat­kozó jogszabályok végrehajtá­sa a megyében mind követke­zetesebb. A tanácsok kellő fi­gyelmet szentelnek a többlet- ingatlanok ügyének, s ennek köszönhetően visszaszorult a telekspekuláció, a közgondol­kozásban egységes felfogás ala­kult ki az indokoltat meghala­dó vagyonszerzésre törekvők­ről. Minden bizonnyal — hang­zott el a végrehajtó bizottság ülésén — része volt a külön­böző korlátozásokat kimondó jogszabályoknak is, pontosab­ban azok gyakorlatban! érvé­nyesítésének abban, hogy a megyében csökkent az ingat­lanforgalom. Négy esztendeje, 1973-ban összesen 26 919 ingat: lanátruházás történt a megyé­ben, 1976-ban ez az aktus már csak 21 324 ügyletre terjedt ki. Elősegítette a kedvezőbb hely­zet kialakulását az is, hogy mind a megyei tanács, mind a helyi tanácsok rugalmasan, az ésszerűség szabta korlátokat figyelembe véve jártak el, hi­szen jó néhány településen nincs értelme a mértéket meg-; haladó telek- vagy lakástulaj­don elidegenítési kötelezettsé­gét fönntartani, mert ezekre az ingatlanokra egész egyszerűen nincs vevő. Ott viszont, ahol mód van az értékesítésre — s ezt határozatában is megfogal­mazta a testület —, a taná­csoknak következetesebben és az eddigieknél rugalmasabban kell eljárniuk. A végrehajtó bi­zottság az előterjesztést elfo­gadta, s fölhívta a helyi taná­csok figyelmét a telekadóknál mutatkozó hátralék fölszámo­lás ÉTra. 4[ 0 Új természetvédelmi terület Befejezésül a testület egyéb ügyeket tárgyalt. Ezek sorá­ban úgy határozott, hogy ter­mészetvédelmi területté nyil­vánítja a huszonhat hektár kiterjedésű legelőt Csömör községben. A területen ki­emelkedően értékes növényzet található, az ún. hínárvege­táció különleges növényfajod kát foglal magába, s ez, vala­mint a tájképi jelleg egyaránt indokolja e megyei értékű ter­mészetvédelmi területté nyíl-: vánítást, s az ezzel járó korlát tozások kimondását. M. O. 1 t

Next

/
Oldalképek
Tartalom