Pest Megyi Hírlap, 1977. október (21. évfolyam, 231-256. szám)

1977-10-25 / 251. szám

1 Kommunista műszakban Kéken villogó hegesziőfények Á PEST MEGYEI H i RIA P K Ü l Ö N K I A D A S A XIX. ÉVFOLYAM, 251. SZÁM 1977. OKTÓBER 25., KEDD Még a tél beállta előtt Gyorsabban dolgoznak az építők Az óvodások szülei is segítenek Október második felében Járunk, s mégis napközben olyan melegen süt a nap, hogy megizzadnak az építők, akik Vecsésen ezekben a napokban ugyancsak igyekeznek. Dudinszki László, a vecsési tanács költségvetési üzemé­nek építésvezetője tervrajzok­kal teleaggatott irodájába lé­pünk. Ez a szoba valamikor lakás volt, csakúgy, mint a háznak az a része, amelyet már lebontottak. Erre a he­lyiségre is a lebontás vár, hogy helyén építőanyagot tá­roljanak. Az új, 175 személyes óvo­da alapjait már lerakták, a felmenő pilléreket felhúz­ták, most a földszintet és az emeletet elválasztó födémet szerelik, zsaluzzák és betonoz­zák. A munkákat azonban, amint megtudtuk, cement­hiány nehezíti. A helyi Ferihegy Termelő- szövetkezet kőművesbrigádja segít. Másokra is számítanak, és várják a lakosság támoga­tását. A tanács a községben működő szervekkel szocialista együttműködési szerződést, kö­tött. Az Eötvös utcában a régi fogorvosi rendelőt korsze­rűsítik, melléje gyermek- orvosi rendelőt építenek. Az idén azt is be kell fejez­ni, bár ott, csakúgy, mint a Toldi utcai, sokgyerekes csa­ládok részére épülő ikerház­ban, nem kell a fagytól tarta­ni, mert már tető alatt dol­goznak. Az üzem kőművesei a szom­szédos Ecseren is serényked­nek. Autóval viszik és hozzák őket naponta. A sportpályán öltözőket és irodákat építe­nek. Ezek a létesítmények kétmillió forintba kerülnek. Szeptemberben kezdték meg a munkát és ebben az évben szeretnék be is fejezni. Az üzem nyugdíjasokból álló brigádja már a télre készül. Túl azon, hogy rendszeresen eltakarítja a parkokból a le­hulló leveleket, gondoskodott a fagyérzékeny növények lefe­déséről, s az újabb fák ülte­tését is megkezdi. K. Gy. Gyömrő és Üllő közös vízmüve Csövek — hosszú kilométereken Teljesítik az idei feladatokat Lomtalanítás Olvasóink kérésére ismét közöljük a monori lomtalanító napok pontos idejét. A szállí­tókocsik november 5-én abból a körzetből szállítják el a fe­leslegessé vált holmikat, amelyből egyébként hétfőn­ként viszik el a hulladékot, november 12-én a keddre, november 19-én a szerdára, november 26-án pedig a csü­törtökre és péntekre üteme­zett körzetekből. Takarítanak a diákok A monori Kossuth iskola kis­diákjai vállalták, hogy társa­dalmi munkában rendben tart­ják iskolájuk környékét:. rend­szeresen takarítanak. Különö­sen a piacnapokon van szükség szorgalmukra, a Kossuth Lajos utcában ugyanis minden piac- napon különösen sok hulladék gyűlik össze. Gyömrön, a Köztársaság utcában fektetik földbe az az­besztcsöveket a vállalat dolgozói, Oldal Árpád, Nagy Já­nos és Nagy Károly. A Pest megyei Víz- és Csa­tornamű Vállalat dolgozói ta­valy, július 1-én fogtak hoz­zá Gyömrő és Üllő közös víz­müvének építéséhez: 1976-ban 20 millió forint értékű mun­kát végeztek, idei tervük 40 millió forint értékűt irányoz elő. Hosszú kilométereken már lefektették a csöveket, Gyomron például — a Men- dei utat kivéve — a Klotild- telep valamennyi utcájában, földbe került a csőhálózat. Jelenleg az Erzsébet-tele- pen, a Köztársaság, az Eskü, a Dobó, a Buzogány, a Kini­zsi utcában munkálkodnak a vállalat, dolgozói. A 31-es számú út mellett befejezés előtt áll a két, 500 köbméteres víztározó meden­ce építése, ugyancsak Gyom­ron, a Lengyel utcában hozzá­fogtak két 500 köbméteres tárolómedence elkészítéséhez. Ugyanott a TÖVÁL jó ütem­ben építi a központi gépházat és a telephelyet, az Elektro­mos Művek pedig hamarosan végez a magasfeszültségű ve­zeték kiépítésével. Az év hátralevő részében még jelentős feladatok várnak a vállalat dolgozóira: Üllőn több kilométeres szakaszon fektetik le a csöveket. A vízműépítés eddigi üteme jó, várható, hogy a tervezett idei feladatokat maradékta­lanul végrehajtják. G. J. Visszhang Nemcsak az Újtelepen A Pest megyei Hírlap mono­ri oldalán olvastam, hogy is­meretlen csengötolvaj garáz­dálkodik az Üjtelepen. Nem csak ott, az én példám is bi­zonyítja. A Dózsa György ut­cában lakom, ahol utcai csen­gőm már két ízben áldozatul esett a garázdának. Legutóbb a postás figyelmeztetett, vi­gyázzunk, mert a külső burko­latot valaki leszerelte, életve­szélyes a kilógó vezeték. Nagyon szeretnénk megtudni mi is, ki lehet a csengőket ron­gáló ismeretlen? Tóth Lászlóné, Monor, Dózsa György u. 36, A vezérigazgaró köszöneté Sűrű köd ül Maglódra, csí­pős az október végi kora reg­gel. Emberek igyekeznek mun­kahelyükre, a gyárkapuban találkozva, ismerősként üd- vözlik egymást. Aztán munkásruhát öltve, ki-ki műhelyébe, irodahelyisé­gébe siet, fél hatkor kezde­tét veszi a munka. A kép megszokott. Ügy kezdődik s úgy folytatódik a mai nap, mint a többi, és mégis más: e szombaton kommunista mű­szakot tart az Ipari Szerel­vény- és Gépgyár maglódi járműgyára. Mindenki Néhány perccel múlt hat óra, amikor a gyár igazgató­ját már az üzemben találjuk. — Mindig ilyen korán be­jön? — kérdezzük. — Általában. Igaz, a mai napon a megszokottól kicsit korábban jöttem, de azt hi­szem, ez így természetes. — Indulni készül? — Igen. Körbejárom az üzemet, nincs-e valami gond, probléma ? — Mit vár a mai kommu­nista műszaktól? — Gyárunk párt- és tö­megszervezeteivel jól előké­szítettük e napot. Jóllehet, a műszak éppen csak elkezdő­dött, mi biztosra vesszük, si­keres lesz, a dolgozók csak­nem teljes létszámban bejöt­tek. Majd délután Az alkatrészgyártó üzem egyik forgácsolóműhelyébe lé­pünk. A gépek mellett asz- szonyok. Szászin Jánosné betanított esztergályos, a Petőfi szocia­lista brigád tagja: — A kommunista műszakon való részvételt természetes­nek tartottuk, valamennyien bejöttünk. Ma illesztőcsapot esztergályozok. — Mint édesanyának, házi­asszonynak, a műszakot befe­jezve, még nem ér véget a' napja ... — Két iskoláskorú gyerme­künk van, lett volna munka otthon is ... Kicsit elcsú­szunk, de majd jobban igyek­szünk délután. Szászinné férje is gyári dol­gozó, targoncavezető a rak­tárban, ő is bent van a mai műszakon. Fegyelmezetten Dobos István, a terület gaz­dasági vezetője, a maglódi gyár pártszervezetének titká­ra: — Alkatrészgyártó üze­münkben hatvanon dolgoz­Levelcsládánkból Kegyelet és bsi&kozás Kézilabda Súlyos vereság — negyedik hely Ácsa—Gyömrő 29:14. A gö­döllői—váci összevont járási férfi kézilabda-bajnokságban is lebonyolították az utolsó for­dulót. Az Ácsa—Gyömrő mér­kőzés tétje a második hely megszerzése volt. A gyömrőiek a sérült Novák nélkül voltak kénytelenek kiállni az idegen­beli mérkőzésen. A nagy lelke­sedéssel küzdő acsaiak már a találkozó első félidejében je­lentős előnyre tettek szert. Szünet után a minden elkép­zelés nélkül játszó Gyömrő el­len tovább növelték előnyüket a hazaiak, és végül 15 gólos győzelmet arattak. Eldőlt tehát a bajnokság és a helyezések sorsa. Első he­lyen végzett a domonyi csapat, I második Ácsa, harmadik az j Esze Tamás SE, negyedik I Gyömrő. Érdekesség, hogy a tavalyi 1 bajnokságban szintén a 4. he. lyen végeztek a gyömrőiek. G. nak, a betegek kivételével, teljes a létszám ma is. Az aktivitás a jellemző gyárunk egészére, fegyelmezetten ha­lad a munka mindenütt. A párttitkártól tudjuk meg, hogy az eddigi kommunista műszakok közül a mai a leg­sikeresebb. Nagyobb figyelem A maglódi gyár alighanem legzajosabb része a sajtoló­üzem : hatalmas lemezvágó, présgépeken vágják méretre, hajlítják a megfelelő idomok­ra a különböző vastagságú lemeztáblákat. Pintér Imre, a sajtolómű­hely gépbeállító csoportjá­nak vezetője néhány perc tü­relmet kér: látnivaló, sok a munkája, szerszámozza a gé­peket, szakmai tanácsokat ad. A dübörgő gépek között hangosabban beszélgetünk. — Más a gépbeállító cso­portvezető mai napja, mint a többi? Tekintetét nem veszi le a műhelyről, gondosan figyel a gépeken dolgozókra. — A munka, a feladat ugyanaz, mint más napokon. Ami eltérő? A szakmát isme­rő műszaki dolgozók közül jó néhányan ma itt dolgoz­nak közöttünk, ezért a napi munkaelosztás, a munka még­is csak más, nagyobb figyel­met követel. — Lehet, hogy fáradtabb lesz, mint más napokon? — Nem hiszem. Az idén építettünk, a munkából ha­zaérve, még a ház körül is foglalatoskodom — mondja, s már indul az egyik 180 ton­nás présgép felé. Nyolc óra Felszáll a köd, kisüt a nap is. Kellemes az idő. Az ud­varon targoncák, villáseme­lők viszik, szállítják az al­katrészeket az üzemrészek­be. Kéken villognak a he­gesztőgépek fényei. Krucsó András hegesztőt néhány kérdéssel állítjuk meg munkájában. — Min dolgozik? — Az autóbusztengely úgy­nevezett balos légrúgójának komplett hegesztése a fel­adatom. — Jól halad? — Nincs hiány semmiben, zavartalanul dolgozhatom. Tovább haladunk a hegesztő üzemben. Kísérőnk, Dobos István megjegyzi: — Ott dolgozik az egyik legjobb nőhegesztőnk. A nevét is megtudjuk: Da­ni Irén. A hegesztőüzemben talál­kozunk Dócs Lászlónéval, a maglódi gyár KíSZ-szerve- zetének megbízott titkárával: — KISZ-fiataljaink teljes létszámban részt vesznek a mai kommunista műszakon, az alkalmazotti munkakör­ben levők is a műhelyekben serénykednek A KÍSZ-titkár, aki a köny­velésben dolgozik, a hangos üzemrész ablakait mossa ma. A szereidében Látogatásunk utolsó állo­mása a szerelde. Varga Gábor, az üzemrész vezetője: — A végső szerelés után, mint kész gyártmány hagyja el üzemünket az autóbuszten­gely, a futómű a Csepel Au­tógyárban kerül beépítésre, s mint az már ismeretes, az utolsó állomás az Ikarus- gyár. Sziráki Ferenc, a szerelde egyik legfontosabb embere, a nagy szakértelmet követelő munkafolyamat vezetője mond­ja: — Ugyanazt a mennyiséget, minőséget kell adnunk ma, természetesen adjuk is, mint más napokon. A szerelde háromszoros aranykoszorús Kossuth szo­cialista brigádjának vezetője, Raukó János: — Kollektívánk teljes lét­számban bejött a mai kom­munista műszakra. ★ A kora délelőtti órákban meglátogatta a maglódi gyá­rat Nagy József, az ISG ve­zérigazgatója, s köszönetét fe­jezte ki a műszak valameny- nyi dolgozójának. Megtudtuk: a kétszázhar­mincas létszámú maglódi gyár dolgozóinak 92 és fél százalé­ka vett részt az október 22-i kommunista műszakon. Jandó István Pehely vagosiszám — kukoricábó! Harminchét tagú turistacso­porttal futott be az autóbusz Debrecenből Budapest felé, a négyes műúton. Az idegenve­zető, Csajka Edit orosz for­dításban tolmácsolta, hogy Pilis felé közelednek, ahol Nyáry báró egykori kertjé­ben, a kéttornyú kastéllyal szemben, az évszázados fák alatt 52 szovjet hősi halott alussza örök álmát, sírjaikat a felszabadított lakosság kegye­lettel gondozza. Rövid, orosz nyelven folyta­tott tárgyalás következik, és az autóbusz bekanyarodik Pi­lisre. Nemsokára a szovjet turis­ták csoportja ott a kicsiny te­metőben, melynek sírkövein sorra betűzi a szovjet hősök neveit. Hogy, hogy nem, de percek múlva már az ismeret­len, névtelen hősök sírjára is kerül friss virág. A tisztelet némasága csak az autóbusz felé ballagás köz­ben törik meg. S néhány perc múlva, még mindig Pilisen, a turisták, az öregek napközi otthonában hallgatják Csajka Edit idegenvezetőt, akitől megtudják, hogy a felszaba­dulás á magukra maradt idő­seknek is gondtalanabbá tette életét. . A vendégek megnézték az otthont, s több mint félórás, derűs beszélgetés után a nap­közi minden lakójának egy szép fonott üveggel — de nem ám üressel! — kedves­kedtek. Megható volt az egymást azelőtt soha nem látott em­berek búcsúzkodása. A vendé­geknek és vendéglátóknak e találkozás bizonyára sokáig emlékezetes marad. Bognár József né Pilis A nap kulturális programja MOZIK Gyömrő: A szórakozott. Maglód:. A Scotland Yard ven. dége. Mende: Két férfi jelzi ér­kezését. Monor: Te vagy a da­lom! Esti előadáson: Éjfélkor indul útjára a gyönyör. Pilis: A magas szőke férfi visszatér. Üllő: Hyppolit, a lakáj. Vecsés: Riasztólövés. MŰVELŐDÉSI HÁZAK Gyömrön: 18 órától: a fia­tal utazók klubjának foglalko­zása. Mendén, 18-tól: a népi- tánccsoport próbája. A Monori Állami Gazdaság csévharaszi tcrményfcldolgo- zó üzemében az automata rendszerrel ellátott tárolóberende­zés huszonnégy óriási hengere egyenként negyven vagon ku­koricát képes magába fogadni. Az úgynevezett EXTRUDÄL kukoricapehclyből évente mintegy harminc vagonnal készül. A képen: Papp Mihályné ellenőrzi a holland gyártmányú Extruder kukoricagríz-adago- lását. Barcza Zsolt felvételei

Next

/
Oldalképek
Tartalom