Pest Megyi Hírlap, 1977. szeptember (21. évfolyam, 205-230. szám)

1977-09-03 / 207. szám

8 1977. SZEPTEMBER 3., SZOMBAT K +■ HÍREK -f- HÍREK -+- HÍREK H ^ *7 ■ y *•> -•?/ rrrnnTr i' rrrnnTr.: i ’ v;’ •" ,<v >.- ;-.V?:. >• -,s* - o M|| . 1977. szeptember 3. Ifin ■ Szombat, Hilda napja. A Nap kél 5.05 — nyug­szik 18.21 órakor. A Hold kél 21.05 — nyug­szik 10.59 órakor. Időnként megnövekvő felhő­zet, legfeljebb néhány helyen kisebb esővel. Napközben meg­élénkülő keleti, délkeleti szél. A hajnali órákban helyenként erősen párás levegő. A várható legmagasabb nappali hőmér­séklet 22—27 fok között. Korrózió ellen Szovjet—magyar baráti találkozó Tápiószecsőn a Damjanich Művelődési Házban szovjet —magyar baráti találkozót rendez ma a Hazafias Nép­front nagyközségi bizottsága. A HNP Pest megyei Bizott­sága 12. barátságvonatának több mint 100 résztvevője és a szovjet vendégek először Papp József néprajzi gyűjte­ményes házát tekintik meg, majd a szecsői népi együttes történetét bemutató kiállí­tást. Az együttes ezután Kék szivárvány címmel élőben is ízelítőt ad Tápióvölgye éne. kes-táncos hagyományaiból. Az esti órákban táncház­zal fejeződik be a baráti ta­lálkozó. A Vízügyi Építő Vállalat ve- csési központi gépjavító üze­mében nemcsak nagy átmérőjű acélcsöveket gyártanak, hanem különböző csövek korrózióvé­delmével is foglalkoznak. A védőfólia angol—magyar koo­perációban készül, a gépsor vi­szont hazai. — Megjelent a MÉM In­formációs Központja Tanul­junk Egymástól című folyó­iratának második száma, melyben két Pest megyei tsz-vezető cikkét is olvashat­juk. Kiss Varga Ferenc, a dánszentmiklósi Micsurin Tsz termelési elnökhelyettese a demokrácia érvényesülésé­nek új lehetőségeiről, Dékány István, az érdi Benta-völ- gye Tsz elnöke Kellő előre­látással elkerülhetjük az el­szigetelődést címmel írt cik­ket. — Társadalmimunka-mér- leg. A HVDSZ-hez tartozó nagyobb Pest megyei vál­lalatok az első félévben az előirányzottnál lényegesen több önkéntes munkát tel­jesítettek. A Pest megyei Fémipari Vállalat dolgozói például egész évi felajánlá­suk 78 százalékát, a PEVDI dolgozói 55, és a PEMÜ dol­gozói 69 százalékát teljesí­tették hat hónap alatt. — Harminc százalékká’ több árut vásárol az idén a Pest megyei ZÖLDÉRT, mint tavaly. A szerződések értelmében 9600 vagonnyi zöldárut vesznek át a terme­lőktől a múlt évi 6700-zal szemben. KELLNER SÁNDOR KILENCVEN ÉVVEL EZELŐTT, 1887. szeptember 3-án született Tiszaeszláron és 1919. október 6-án halt mártírhalált Sopron­ban Kellner Sándor nyomdász, a Magyar Tanácsköztársaság Sopron megyei kormánybiztosa, az ellenforradalom elleni harc egyik kiváló vezetője. Szegény tanító harmadik gyermekeként, 1901-ben Buda­pestre került nyomdászinasnak. Mint tanonc, részt vett az ifjú­munkás-mozgalomban, s csak­hamar a nyomdászszakszerve­zet tagja lett. Katonaként az orosz frontra került, fogságba esett, s amikor hadifogolytá­borokban 1916 végén agitátor­csoportok alakultak, az egyik ilyen csoport vezetője Keilner Sándor lett. Később, az Októ­beri Forradalom győzelme után a szaratovi Vörös Gárda pa­rancsnokaként harcolt az ellen- forradalmi és az intervenciós csapatok ellen. Amikor 1918 novemberében hazatért, részt vett a KMP megalakításában. A Tanácsköz­társaság kikiáltása után Sopron város és a vármegye politikai biztosa lett, és felelősségteljes megbízatását mindvégig követ­kezetes forradalmárként látta el. A Tanácsköztársaság meg­döntése után az ellenforradal­márok elfogták, kegyetlenül megkínozták, majd meggyilkol­ták; emlékére Sopronban szob­rot emeltek. KITÜNTETÉS A Népköztársaság Elnöki Tanácsa több évtizedes ki­emelkedő munkásmozgalmi és szakmai munkássága elismeré­séül, nyugállományba vonulá­sa alkalmából Révész Miklós­nak, a Magyar Filmgyártó Vállalat igazgatójának a Szo­cialista Magyarországért Ér­demrend kitüntetést adomá­nyozta. A kitüntetést Pozsgay Imre, kulturális miniszter pénteken adta át. A kitünte­tés átadásánál jelen volt Kor- nidesz Mihály, az MSZMP KB osztályvezetője. ★ A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Stefkó Dezsőnek, az MSZMP KB Politikai Főisko­lája tanulmányi osztályveze­tőjének nyugállományba vo­nulása alkalmából a Szocia­lista Magyarországért Érdem­rendet adományozta. NSZK-beli vöröskeresztes delegáció Vácott A Magyar Vöröskereszt ve­zetőinek meghívására ha­zánkban tartózkodó Walter Bargatzky, a Német Szövet­ségi Köztársaság Vöröskereszt szervezetének elnöke és fele­sége, Beate Bremme alelnök, valamint dr. Jürgen Schilling főtitkár és felesége csütörtö­kön dr. Gyűszű Miklós, a Ma­gyar Vöröskereszt helyettes főtitkára és Aranyosi László, a Vöröskereszt Pest megyei titkára kíséretében Vácra lá­togatott. A vendégeket a Sző- nyi Tibor kórházban dr. Ko­rona Árpád igazgatóhelyettes fogadta. Aranyosi László a Vöröskereszt megyei szerve­zeteinek tevékenységéről adott tájékoztatót, dr. Tóbiás István osztályvezető főorvos, a Szőnyi Tibor kórház Vöröskereszt csúcsvezetőségének titkára a szervezet kórházon belüli mű­ködését ismertette. Dr. Gyüszü Miklós pedig a hazai véradó­mozgalom rendszerét és ered­ményeit mutatta be a láto­gatóknak. A kórház megtekin­tése után a vendégek a szomszédos véradóállomásra látogattak, ahol dr. Tóth Olga osztályvezető főorvos mutatta be az intézmény működését. A delegáció ezután rövid vá­rosnézésen vett részt, mely­nek során felkereste a zene­iskolát, ahol Cs. Nagy Ta­más igazgató beszélt a városi zeneoktatás fejlődéséről. A küldöttség tagjai elisme­réssel nyilatkoztak a Vácon látottakról. K. Ä. A lottó heti nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a Kincses- bányán megtartott 35. heti lottó­sorsoláson a következő számokat húzták ki: 14,18,68,76, 78 Zene és irodalom Holnap — az idén utoljára — zenés irodalmi műsor vár­ja az érdeklődőket Zebegény- ben a Szőnyi István Emlék­múzeumban. Közreműködik Halász Judit, Fűlőp Attila, Szentpál Mónika és Rákos Sándor költő. R A gazdag programban min­denki találhat kedvére valót: muzsikusok éneke, hangszeres játéka társul a prózához; da­lok, kamarazenei remekek, operaáriák, sanzonok. Játék is lesz, amelynek spontán örö­mét tetézik az elnyerhető szép díjak: festmény, rézkarc, kép­zőművészeti album, könyv — az emlékmúzeum ajándékai. Egy negyedórányi irő—olvasó találkozó is belefér a holnap délutáni másfélórás találko­zó kötetlen kereteibe. A Pest megyei Idegenfor­galmi Hivatal is szervez szép programokkal egybekötött ki­rándulást Zebegénybe. Az el­ső program a verőcemarosi Gorka Kerámiamúzeum meg­tekintése, ahoi kerámiakészí­tési bemutató is lesz. Délután a zenés irodalmi est színhe­lyén Zebegényben Kollányi Ágoston színes filmjeit vetítik Szőnyi Istvánról és Gorka Gé­záról, majd az Emlékmúzeu­mot lehet megtekinteni. Hol­nap délután négy órakor kez­dődik a hangulatos hangver­seny és irodalmi délután. tói este 10 óráig disc-jockey lesz, amit Lendvay Péter vezet. Holnap délután 6 órától este 10 óráig ifjúsági tánc lesz Vá­cott, a Madách Imre művelő­dési központ zeneudvarán. Közreműködik a Juventus együttes. Klubélet Holnap délután a budaörsi nyugdíjas klubtagoknak ismét érdemes elmenni a művelő­dési házba. Hauser József pe­dagógus — aki egyben a köz­ség krónikaírója is — máso­dik előadását tartja Buda­örs történetéről. Őszi séta Újból megkezdődik a ki­rándulások, túrák, városnézé­sek időszaka. Kikapcsolódás­ként most a Gödöllői Termé­szetbarát Szövetség őszi sé­táját ajánljuk. Az érdeklődők holnap Gödöllő nevezetessé­geivel, műemlékeivel ismer­kedhetnek. A találkozó reggel 9 órakor lesz a gödöllői HÉV Erzsébet parki megállójánál. Kutyarandevú Kiállítás Fiataloknak Sok tánczenei koncert várja a könnyűműfajt kedvelőket ezen a hétvégén szerte Pest megyében. A ceglédi Kossuth műve­lődési központ ifjúsági klub­jában ma és holnap délután 6 órakor kezdődik a discó Szabary Bálint vezetésével. A holnapi műsort Ady Endre irodalmi vetélkedő teszi vál­tozatossá. A Jókai művelődési házban Budaörsön ma este 7 órakor a Benkó Dixilend együttes koncertezik. A művelődési házban 6 órakor pedig a discoklub keretében a V—73 együttes játszik. Tagjai: Lerch István, Sáfár József és Herpai Sándor. A műsort Keresztes Tibor vezeti. Leányfalun a művelődési házban holnap délután 6 órá­Vácott járva érdemes meg­nézni a tegnap megnyitott új kiállítást. Gacs Gábor grafi­kusművész munkái szeptember 18-ig láthatók a Madách Imre művelődési központ emeleti galériájában. Gacs Gábor 1834-ben végzett a Képzőművészeti Főiskolán, Konecsni György tanítványa­ként. Több hazai kiállítása után külföldön — Becsben, Szófiá­ban és Bukarestben volt ön­álló tárlata. Munkáival részt vett a nemzetközi grafikai biennálékon is, majd 1959-ben Párizsban a fiatal művészek nemzetközi biennáléján. Ugyanebben az évben Becs­ben VIT-díjat, 1804-ben Luga- nóban Grafikai díjat, 1866-ban pedig Munkácsy- és Tornyai- díjat kapott. Jelenleg a Bu­dapesti Képzőművészeti Szak- középiskola grafikatanára. A kutyák a vadászok elen­gedhetetlen segítőtársai. Hol­nap azonban nem igazi vadá­szat közben, hanem érdekes bemutatón adnak számot tu­dásukról. A MAVOT Pest megyei In­téző Bizottsága holnap dél­előtt 10 órakor vadászkutya­napot rendez a Pest megyei vadászati és környezetvédelmi kiállítás keretében. Az érdek­lődőket a Gödöllői Agrártu­dományi Egyetem bejárata előtt várja a rendezőség. A programban vadászkutyaver­seny, fajtabemutató és a fe­gyelmező gyakorlatok bemu­tatója szerepel. Horgászoknak Csillagászat Ma délután 6 órakor az érdi művelődési központban lesz a csillagászati hét befejező ese­ménye. Urbán László Csilla­gászat és irodalom címmel tart előadást. A magyar fantasztikus iro­dalom bővelkedik érdekes al­kotásokban. 1837-től napjain­kig több ezer fantasztikus re­gény, novella és film látott napvilágot. Eredeti illusztrá­ciókkal mutatják majd be en­nek a műfajnak a fejlődését, külön is hangsúlyozva azokat a tudományos hipotéziseket, amelyek ezekben a művekben szerepelnek. így kapcsolódik a tudomány a szépirodalomhoz. Reméljük, az idő is kedvez majd a távcsöves bemutató­nak, amelyen az érdeklődők a Holdat láthatják. Sok gyermekibaleset Szeleburdi kisfiú. Tápiósze- lén Maka Ernő 7 éves kisfiú váratlanul az .úttestre szaladt, ahol egy motorkerékpár el­gázolta. A gyerek súlyos sé­rüléseket szenvedett. Nem adott elsőbbséget. Göd határában a Göd-pusztára ve­zető úton Kovács István 77 éves helybéli nyugdíjas ke­rékpárjával nem adott elsőbb­séget. Összeütközött a vele szemben közlekedő motorke­rékpárossal. Az idős ember súlyosan megsérült. Gázolás. Érden az 57 éves Róth János, helybéli segéd­munkás motorkerékpárral el­ütötte Asztalos Gyuláné 71 éves nyugdíjas gyalogost. Az asszony súlyos, a motoros könnyebb sérüléseket szenve­dett. Áldozat a kisgyerek. Török­bálinton Túri Jánosné 29 éves raktáros személygépkocsival elgázolta a kerékpározó Kon­koly András 8 éves kisiskolást. A gyerek súlyosan megsérült. Elütötte a kerékpárost. Al­bertirsán a 4. számú főút és a szentmártonkátai utak ke­reszteződésében Sülé János 48 éves főosztályvezető elütöt­te a kerékpáros Szuda Ká- rolyné 56 éves tsz.-tagot. A kerékpáros súlyosan megsé­rült. A rendőrség valamennyi ügyben tovább folytatja a vizsgálatot. — Agrokémiai társulás. A dunavarsányi Petőfi Tsz ve­zetésével megalakult Pest megye első Agrokémiai Szol­gáltató és Elosztó Társu­lása. A pillanatnyilag 7 tag­gazdasággal rendelkező tár­sulás több termelőszövetke­zettel folytat tárgyalásokat a csatlakozás ügyében. Az augusztus 24-i megbeszélés eredményeként várhatóan a Pest megyei AGROKER lesz a nyolcadik részvevő. Tv, 18.20: A fojtogatott ország A sorozat mai adásában Etiópiáról lesz szó. Az ország Északkelet-Afrikában van, egé­szen a Vörös-tengerig húzód­nak határai. Területének alig tíz százaléka a mezőgazdasá­gilag megművelt föld, az or­szág négyezer méteres átlagos magasságban fekszik a tenger­szint felett. Lakosságának nagy része földműveléssel és állat- tenyésztéssel foglalkozik. Afri­ka harmadik legnépesebb álla­ma soha nem volt gyarmat. 1950 óta Eritrea is hozzátarto­zik. Az ország válságos éveket élt át. Az eritreaiak elszaka­dási törekvéseit Szaúd-Arábia és Szudán is támogatja. De erős nyomással nehezedik Etiópia belső életére a Nyu- gat-Szomáliai Felszabadítás! Front tevékenysége és a belső reakció visszahúzó ereje. A műsor Etiópia gazdasági hely­zetét, társadalmi gondjait mu­tatja be. A rádió és a televízió műsora KOSSUTH RÁDIÓ 4.25—7.59: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek. Időjárás- jelentés. 8.05: Műsorismertetés. Kb. 8.20: A mai nap kulturális programjából. 8.25: Tormisz: Lako­dalmi ének — kórusszvit. 8.35: Lá­nyok, asszonyok. 9.C0: Szóljatok, szép szavak! 9.30: Oj tanév kez­detén. 10.00: Hírek. Időjárás-jelen­tés. 10.05: Fejezetek az Operaház történetéből. 11.00: Déry Tibor em­lékezete. 12.00: Déli krónika. 12.20: Zenei anyanyelvűnk. 12.30: Ma­gyarán szólva . . 12.45: Melódia­koktél. 13.35: Kényszerű juttatások. 13.45: Éneklő ifjúság. 14.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 14.05: Harangozó Teréz virágénekeket énekel. Tar- jáni Tóth Ida cimbalmozik, Sebes­tyén János csembalózik. 14.25: Üt a hivatáshoz. 14.55: Üi Zenei Üj- ság. 15.30: A Humphries ének- együttes felvételeiből. 15.55: Rek­lámparádé. 16.00: 168 óra. 17.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 17.30: Mi a titka? 18.25: Mai könyvajánla­tunk. 18.28: Hallgatóink figyelmé­be! 18.30: Hírek. Időjárás-jelentés. 18.40: Aranyember. I. rész. 19,32: Lili. Részletek Hervé operettjé­ből. 19.59: Üj nótafelvételeinkből. 20.42: Hírek. 20.47: Szvjatoszlav Richter magyarországi hangverse­nyei. 22.00: Hírek. Időjárás-jelen­tés. 22.15: Sporthírek. 22.25: A Rá­diószínház bemutatója. 23.07: Két madrigál. 23.15: A beat kedvelői­nek. 24.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 0.10: Melódiakoktél. Közben: 1.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 1.58: Him­nusz. 2.00: Műsorzárás. PETŐFI RÁDIÓ 4.25—7.59: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek. Időjárás-jelen­tés. 8.05: A Berlini Rádió táncze­nekara játszik. 8.20: Változások a változatlanban. 8.30: Hírek. 8.33: Andor Éva, Lukácsi Huba, Csapó Károly, Kerekes Tóth Erzsébet énekel. Béres János népi kamara- együttese játszik. 9.30: Hírek. 9.33: Retilapszemle. 9.38: Mario Lanza operettdalokat énekel. 9.55: Vála­szolunk hallgatóinknak. 10.10: A Magyar Rádió Karinthy Színpada. 11.10: A vietnami kultúra hete. 11.30: Hírek. 11.33: Térzene a Ha­lászbástyán. 12.03: Gloria Gaynor és a Queen együttes felvételeiből. 12.30: Hírek. 12.33: Zenekari mu­zsika. 13.05: Természeti erőforrá­saink. 13.20: Időjárás- és vízállás- jelentés. 13.35: Fiataloknak! Kom­játhy György kívánságműsora. 14.20: ,.Bácsi, kérem, hol lehet itt focizni?” 15.35: Napraforgó. 16.25: Orvosi tanácsok. 16.30: Hírek. 16.33: Körkapcsolás bajnoki labdarúgó­mérkőzésekről. 17.25: ötórai tea. 18.15: Közvetítés az Ü. Dózsa— Vasas bajnoki labdarúgó-mérkő­zés II. félidejéről. 19.05: Jó estét, gyerekek! 19.10: Közügveink. 20.30: Hírek. 20.33: Közvetítés az FTC— Bp. Honvéd bajnoki labdarúgó­mérkőzésről. 21.00: Földön, vízen, levegőben. 21.57: Népdalok, nép­táncok. 22.30: Hírek. 22.33: Sláger­múzeum. 23.15: Tanyejev: Hang­versenyszvit. 24.00: Hírek. Időjá­rás-jelentés. 0.10: Műsorzárás. 3. MŰSOR 8.00: Hírek. Idő járás-jelentés. 8.05: Műsorismertetés. 8.08: Ma­gyar zeneszerzők. 8.45: Kamara­muzsika. 10.00: Hírek. Időjárás­jelentés. 10.05: Szimfonikus zene. 12.00: Déli krónika. 12.20: Muzsi­kusportrék. 12.51: Bemutatjuk új kóruslemezünket. 13.20: Marilyn Horne énekel. 14.00: Hírek. 14.03: Műsorismertetés. 14.05: Vivaldi- művek. 14.55: Slágerlista. 15.30: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. Kb. 16.00: Hírek. 16.43: Heltai Jenő ver­sei. 16.48: Dzsesszfelvételekből. 17.15/ Szimfonikus zene. Közben: 18.00: Hírek. 19.21: Hírek. 19.24: Debussy: Pelléas és Mélisande. Közben: 20.27: Találkozásaim. 23.00: Hírek. Időjárás-jelentés. TELEVÍZIÓ 8.59: Idősebbek is elkezdhetik. Tévétorna (ism.). 9.05: Perpetuum mobile. Ismeretterjesztő műsor gyerekeknek (ism.). 9.50: Reklám­műsor. 9.55: Sztrogoff Mihály. Ma­gyarul beszélő francia—olasz— nyugatnémet filmsorozat. VII/6. rész (ism.). 10.50: Verseny. Szov­jet film. 13.43: Fejezetek az állat­lexikonból. Ismeretterjesztő film­sorozat. XV/12. rész: A medvék. 14.15: Hírek. 14.20: „Bácsi, kérem, hol lehet itt focizni?” — Ki a leg­gyorsabb? Ki a legkitartóbb? A labdarúgó és atlétikai tehetségku­tató akció döntőjének közvetítése Pécsről. 15.35: Sugárbányászok. Riportfilm. III/3. rész. örökrang­adó. 16.10: Műsorainkat ajánljuk! 16.30: Kajak-kenu világbajnokság. Döntők. Közvetítés Szófiából. 17.55: „A lány kérje meg a legényt!” Békés Itala műsora. 18.20: Tájak, városok, emberek ... A fojtogatott ország. 18.45: Reklámműsor. 18.55: Egymillió fontos hangjegy. A te­levízió könnyűzenei sorozata. 19.15: Cicavízió, 19.25: Idősebbek is el­kezdhetik. Tévétorna. 19.30: Tv- híradó. 20.00: Gusztáv, az arany­ásó. Magyar rajzfilmsorozat. 20.05: A rózsaszín párduc. Magyarul be­szélő amerikai film. 22.00: Tv-hír- adó, 3. 22.10: Reklámműsor. 22.15: Atlétikai Világ Kupa. Közvetítés Düsseldorfból, felvételről. 2. MŰSOR 20.00: Machiavelli: Mandragora. Zenés játék két részben. A kecs­keméti Katona József Színház elő­adása, felvételről. (18 éven feluMck- nek!) Közben: Tv-híradó, 2. 21.55: Doktor a háznál. Magyarul be­szélő angol tévéfilmsorozat. 5. Nézzen a szemembe! A Duna szeszélyes vízszint- ingadozásai sorra csúfolják meg a horgász-prognózisokat, és tönkreteszik sokak hétvégé­jét. E hét végére azonban nyugodt, csendes apadásról számolhatunk be: csütörtöktől, a budapesti vízmércénél mért 330 centiméterről a hét vé­géig csak 320 centiméterig apad a folyó, és ezt egy-két napig tartja. Ez a vízállás, a dunai süllőzéshez, paducozás- hoz r*ág magas, a holtágak- beli pontyozáshoz, kiöntések­ben csukázáshoz már kevés. És ami a szeptembert illeti, a vízügyi szervek előjelzése sem sokkal biztatóbb: legfel­jebb 250 centiméterig apad a Duna, de ha esős lesz a hó­nap, újból áradni kezd. Ép­pen ezért néhány hagyomá­nyos paducozó- és süllőzőhe- lyet, mint Szentendrét, a ta- hitótfalui hidat, a kulcsi ka­nyart egész hónapban csak nagyon esetlegesen, a napi víz­állásjelentés meghallgatása után lehet felkeresni. Amit viszont ebben a hó­napban érdemes megpróbálni, különösen a napsütötte szep­tember eleji napokon — az a korai csuka. A közhit szerint a csuka szezonja késő őszre, tél ele­iére esik, amikor a kishalak már eltűnnek, és az éhes, csíkos mintázatú ragadozók falánkabbak. Kevesebben tud­ják viszont, hogy ilyenkor a csuka dél körül a víz színén kergeti a napozó kishalnépsé­get. Hínaras-vízinövényes te­rületeken könnyű villantóval (típusra legjobban a 2-es számú MEPS, ABU, vagy a könnyű magyar gyártmányú törpe-pergő válik be), nyílt vizen még a balinozó szerelés halalakú ólmával is szép zsák­mány ejthető. A mülegyet nem kell a balinozóról levenni, mert annak felszínen húzása biztosítja a legjobb sebessé­get. A hárosi holtágban, Adonyban, de a tolnai holt­ágban, vagy a tassi VI-os vi­zen is bevált ez az állóvíz! per­getőmódszer. Időnként jó eredményt lehet így elérni a kétkanalas magyar dupla per­gő típusú villantóval, vagy az ólomszivar után kötött egysze­rű Farlow-kanállal is. Akik a különleges halakat szeretik, azok számára egy távolabbi vízről: a Balaton partján Szabadi-Sóstó vasút­állomás mellett kisebb tó ta­lálható. Ez a sóstó, nevével ellentétben nem sós. hanem kénes. Az igazi, sárga arany­kárász nagy tömegben fordul elő benne, ezen kívül csak angolna lakja. (Horgászni csak a sóstói kemoing vendégeinek szabad, de a jó kárászozás meg­ér egy, a kempingben töltött napot. Kenyérre, gilisztára egyaránt jól jön a kárász, az eresztéket kell csak jól beál­lítani: fenék felett 15—20 centiméterre. Egy apróság: fürdeni a sóstóban nem aján­latos. nem a víz, hanem a rengeteg pióca miatt. Összeállította: Bóday Márta A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja Megjeleníti - hétfő kivételével - naponta Kiadja Hírlapkiadó Vállalat. ­PEST MEGYEI HÍRLAP Főszerkesztő dr. Lökés Zoltán._- Főszerkesztő-helyettes Sági Agnes - Felelős kiadó: Csollány Ferenc. - Szerkesztőség: 1951 Budapest Vili.. Somogyi Béla u • Kiadóhivatal: 1951 Budapest Vin„ Blaha Lujza tér 3 - A szerkesztőség és a Kiadóhivatal Központ) telefonja 343—100 és 142—220 - Szerkesztőségi titkárság i40—443 _____________________________ FIOKSZERKESZTOSEGEINK: Ceglédi Hírlap, 2701 Cegléd Kossuth tél I Pf: 19 Telefon 11-400 - Gödöllő és vidéke, 2100 Gödöllő Szabadság tér I Pf 47 Tal «1M ­—--------------------------------------------- Monor és Vidéke, 2201 Monor' Kossuth u )8 Pf 51 Tel. 157 - Nagykőrösi Híradó, 2750 Nagykőrös. Hősok tere 7 Tel 398 Váci Napló, 2601 Vác Lenin u 45 Pf 32 Tel 10-095 A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda. Budapest - Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál a kézbesítőknél ® o°sta Hírlapüzleteiben a Posta Központ) Hírlapíródénál. Budapest V József nádor tér « Tel.- 180—850 Postacím 1900 Budapest - Előfizetés) dl) havonta 20 forint Index- 25064 HD ISSN 0X33—0659 i

Next

/
Oldalképek
Tartalom