Pest Megyi Hírlap, 1977. szeptember (21. évfolyam, 205-230. szám)

1977-09-20 / 221. szám

A jókedvet nem mosta el az eső Ifjúsági és diáktalálkozó Gazdag, szirtes műsor Zuhogó esőre ébredt vasár­nap a város, ám a fiatalok mégis lelkesen indultak a há­rom város ifjúsági és diák­találkozója, valamint a hon­védelmi hét megnyitására. A készülődőknek kedvezett is a szerencse, s mire délelőtt tíz órakor megszólaltak a fan­fárok a Kinizsi-pályán, már a fű is kezdett felszáradni, csak az ég maradt borús. A megnyitó ünnepségen Gu­lyás Sándor, a KISZ városi bizottságának titkára üdvözöl­te a zöld gyepen felsorakozó mintegy 3 ezer fiatalt, s a vá­rt« vendégeit. Közöttük Évin Sándor vezérőrnagyot, a talál­kozó fővédnökét. Szászi Béla alezredest, az MHSZ megyei titkárát, Kovács Károlyt, Ceg­léd város tanácselnökét, Ér­sek Györgyöt, a KISZ kecs­keméti és Simon Istvánt, a KISZ ceglédi városi bizott­ságának titkárát. Részt vet­tek az ünnepségen Nagykőrös állami és társadalmi vezetői, s az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet déli had- seregcsooort képviselői is. Ünnepi beszédében Pásztor István, az MSZMP városi bi­zottságának titkára a forradalmi hagyományok megőrzésére és ápolásá­ra szólította fel a fiatalo­kat. Megemlékezett a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom jelentőségéről, s a közelgő 60. évfordulójához kapcsolódó feladatokról. Felidézte a ma­gyar történelem legszebb nap­jait. s az egykori fiatalok lel­kesedését állította példaként a mai fiatalok elé, akiknek a szocializ'mus építése és a bé­ke védelme a feladata. A továbbiakban a honvé­delmi hét rendezvényeihez kapcsolódva a fegyveres erő­ket, s a szovjet—magyar fegy­verbarátságot éltette. Az ünnepséget követően a három város fiataljai sport- versenyeken vettek részt. Megtekintették a kertbarátok országos versenykiállítását, s sokan keresték fel az MHSZ- központban megrendezett ki­állítást is. melyet Csípő Ba­lázs, a HNF városi titkára nyitott meg. Az érdeklődők itt az MHSZ tevékenységével, s a nagykőrösi modellezők, rá­diósok két évtizedes munká­jával ismerkedtek. Sokan ke­resték fel a Múzeumkertben kiállított harcászati eszközö­ket is. Sajnos, a dél felé ismét megeredő eső miatt a szabad­téri bemutatók egy része el­maradt. Bőségesen kárpótolták ezért a fiatalokat a dél­utáni és esti programok. Az Arany János Művelődési Központ színháztermében si­kert aratott a ceglédi Kaláris és a kecskeméti Propeller együttes, s vastapsot kapott a nagykőrösi citerazenekar. Telt ház volt a művelődési köz­pont ifjúsági klubjában is. ahol a vidám, játékos vetél­kedő és disc-jockey-műsor szórakoztatta Cegléd, Kecske­mét. Nagykőrös fiataljait. A rendkívül kedvezőtlen időjárás, ha meg is tréfálta a rendezőket, a fiatalok jóked­vét nem tudta elrontani, s a résztvevők szép emlékekkel, az ünnepséget befejező tűzi­játék képével búcsúzhattak Nagykőröstől. F. P. Cegléd bércéi. Egyetértés Tsz Jól halad az őszi munka Silózzák a kukoricát, szántják a földeket A ceglédberceli Egyetértés Termelőszövetkezet 6zérűs- kertjében öröm széjjelnézni. Glédában állnak széna- és szalmakazlak, megnyugtató, hogy nem lesz gond a nagy­számú állatállomány takar­mányozásával. Földjeiken fo­lyik a silókukorica betakarí­tása. Naponta 16—20 vagon­nyit silóznak, jó minőségű, nagy tápértékű eledel előál­lítása cél, amelytől bőven te­jelnek a tehenek. A legelő most már kopár, hamarosan bekötik az istállóba az ed­dig kint legelésző állományt. Befejezték a maglucerna cséplését, még nagyobb ütem­KLUBFOGLALKOZÁSOK, ELŐADÁSOK A gyermek és világa RAJZPÁLYÁZATOT HIRDETTEK Hatósági feladatainak ellá­tása mellett sokrétű^ oktató és felvilágosító munkát lát el a városi tanács egészségügyi osz­tálya. E tevékenységüket tár­sadalmi aktíváikkal összehan­golva végzik. Jelenlegi tenni­valóikról Varga Pálné egész­ségnevelési előadó adott tájé­koztatást. A napokban a Czárák dű­lői iskola úttörő csapatvezető­jével felkerestük a Seregélyesi dűlőnél lakó cigánycsaládokat. A beszélgetés eredményeként több szülő buszbérletet váltott gyermekének, hogy ezzel is megkönnyítse az iskolába já­rását, és befizették a tízóraira való tejet, kiflit is. Ügy terve­zik, hogy a diákoknak hetente kétszer délután külön foglal­kozást tartanak, ahol megis­mertetik őket az egészséges életmód elméleti, valamint gya. korlati ismereteivel és kultu­rális programokat is biztosíta­nak részükre. — Az osztály szervezi több helyen a kismamaklubot. A nyári szünet után a héten Cegléden az ifjú anyáknak dr. Szathmiry Erzsébet gyer­mekgyógyász tartott előadást. Jászkarajenön 21-án lesz fog­lalkozás, ahol dr. Rátonyi Dé- nesné logopédus ismerteti majd a beszédtanulás és fej­lesztés fontosságát, módszereit, elmondva a mesék, versek fontos szerepét a gyermekek kifejező készségének alakítá­sában. A közelmúltban meghívót küldtek a járásban és a város­ban lévő nevelőszülőknek. Előadássorozatra invitálták őket, ahol a gyerek és a csa­lád kapcsolatáról, továbbá ne­velési kérdésekről hallhatnak. A szakelőadók meghívásához sok segítséget ad a Gyermek, és Ifjúságvédő Intézet, vala­mint a városi Vöröskereszt. A nagy érdeklődést kiváltó első előadást Egressy Zsuzsa pszi­chológus tartotta. A gyermek és világa címmel. Legközelebb két hét múlva találkoznak, amikor a gyermekkori beszéd­hibákról kapnak ismertetőt. A Magyar Űttörők Szövetsé­ge ceglédi városi elnökségével, a városi tanács művelődésügyi osztályával és a fegyveres erők klubjával karöltve a Ceglédi ősz programja keretében Én és a családom címmel képző- művészeti pályázatot hirdettek, amilyen részt vehet valameny. nyi kisdobos és úttörő őrs. raj és szakkör, a családi élmény­világ megörökítésével. A legsi­kerültebb műveket díjazzák és továbbítják az országos gyer- mekrajz-pályázatra. ben folytatódnak az időszerű talajmunkák. Az őszi búza alá megfelelően előkészítik a táblákat. Ahol lehetett, már műtrágyáztak, kiszórják az istállótrágyát, folyamatosan ! haladnak a vetőszántással. Minden munkával jól állnak, nincs lemaradás. Számításuk szerint egy hét múlva kezdik a kukoricatörésit. Erre jól fel­készültek, kedvezményes áron vettek kombájnhoz való adap­tert. A munka menetét Col. man típusú szárítóberendezé­sük teherbírása szabja meg, amelyet ebben az időszakban éjjel-nappal működtetnek. A becslés szerint — a kétszeri jégverés ellenére — meglesz a hektáronkénti 54 mázsás termésátlag. Az őszi munkákhoz készí­tett intézkedési terv szerint történik minden. A szükséges gépek rendelkezésükre állnak, az emberek szervezetten dol­goznak, mindenki tudja a fel­adatát. Az őszi búzát október második felében valamennyi, erre kijelölt területen elvetik Jó minőségű vetőmagot sze­reztek be. További teendő még a legelő tisztító kaszálása és az alapos műtrágyázás. A gyepgazdálkodásra nagy gon­dot fordítanak, hiszen a tekin­télyes számú szarvasmarha- állománynak bőséges és jó mi­nőségű takarmányt ad. A PEST MEGYEI HÍRLÁP KÜLÖNKIADÁSA Hin A CÉGLÉDL.JÁPÁS ÉS CE6LÉD_yÁPOS RÉSZÉRE xxi. évfolyam, 221. szám 1977. SZEPTEMBER 20., KEDD Végrehajtható a program Javítani és gyorsítani kell a tsz-beruházások előkészítését A járás termelőszövetkeze­teiben a negyedik ötéves terv idején szakosított állatte­nyésztési telepek egész sora épült. A példák bizonyítják: a gyors ütemű fejlődés alap­ja a körültekintő beruházás. Az eredmények már látsza­nak, a tejtermelés szépen emelkedik, a sertéstelepek fé­rőhelyeit alaposan kihasznál­ják. Az ötödik ötéves terv idő­szakában a géppark bőví­tése és a szükséges re­konstrukciók mellett a gyümölcs- és zöldségtele­pítési program végrehaj­tása a legfontosabb fel­adat. Az utóbbi években a közgaz­dasági szabályozórendszer módosítására, korszerűsítésé­re volt szükség. A járási párt- végrehajtóbizottság a közel­múltban tartott ülésén azt vizs­gálta, a járás és a város ter­melőszövetkezeteiben folyó be­ruházásokra milyen a hitel- politikai elvek és a közgaz­dasági szabályozók hatása. Varga Ernő, a Magyar Nem­zeti Bank ceglédi fiókjának igazgatója jelentésében meg­állapította, hogy a gyakorlat­ban bevált, előnyösnek ígér­kező beruházásokra felhívták a mezőgazdasági nagyüzemek figyelmét és tájékoztatást ad­tak a pénzügyi lehetőségek­ről, az igénybe vehető ked­vezményekről. A beruházást szolgáló hiteleknél elsősor­ban a jövedelmezőséget vizs­gálják. A mezőgazdaságban alkalmazott hitelpolitika — sajátos kedvezményrendszeré­vel — a népgazdaság céljai­nak megfelelő fejlesztéseket ösztönöz. A ceglédi bankfiók azon van, hogy hitelekkel tá­mogassa a gazdaságokat, hi­Korszerű szerviz CEGLÉDI APROHIRDETESEK nwimi.iwrrjjrnb 1 -~r-~ Eladó 1600 négyszög- öles szőlő alápincézett házzal. Csemö. Her­ceg dűlő 2. ____________ El adó Csengeriben 63£ négyszögöles szőlő, szép gyümölcsfákká1'. Két részre is feloszt­ható. Cegléd. Puskin utca 19._______________ Ki adó raktárnak 100 négyzetméter alapte­rületű fűthefő pince. Cegléd X.. összekötő út_19._________________ Eladó 800 négyszög- öles szőlő termése. — , Cegléd, Puskaporos utca 8. Negyediék. Eladó 375 literes hor­dó, dézsa, puttony. — Cegléd. Ü1 városszél 4"._ szám Garanciális Bibetta fda^ó. Cegléd. Malom utca 4. Kétszobás kertes ház eladó Cegléd. Toldi utca 25. Az A FIT III-as számú Autójavító Vállalat ceglédi szervizében kor­szerű diagnoszti­kai berendezések­kel, emelőkkel, automatikus mo­sóval, gépekkel, berendezésekkel javítják a gépko­csikat. A későb­biekben évente 8 —10 ezer autót ja­vítanak majd a szervizben. A fel­ső képen: egy Zsi­guli futóművét ál­lítják be. Az aJsó képen: a szerelő­csarnokban a csá­pos emelőn egy Renault 16-os fé­két ellenőrzik. Apáti-Tóth Sándor felvételei E'adók 10 hl-es és 5 hl-es hordók. Cegléd. Alkotmány utca 12. Tanya, 18 méteres lakható épülettel, 8J0 négyszögöles termő szőlővel eladó. Ceg­léd. Déli út 75. _______ El adó ház lakható épülettel, beépíthető portával. — Cegléd. Csengerj utca 15. Eladó 350 négyszög- öles gyümölcsös, épü­lettel. — Érdeklődni: , Cegléd, Puskin utca **2. szám._____________ El adó tanya lakással , 800 négyszögöles föld­del. Villany, kút van. Cegléd XII.. Romhá­nyi dűlő 226. _______ Po roson. 470 négy­szögöles föld tanyá­val vagy tanya le­bontásra külön is el­adók. Ceg’éd, Damja- l nich utca 29. Eladó beköltözhető szoba konyhás lakás, 734 négyszögöles por­tával, víz. ipari áram van. — Cegléd XI.. öregszőlő 59. __________ Üj állapotban levő Simson Schwalbe mo­torkerékpár eladó. — Cegléd. Köztársaság utca 33. B. épület, földszint 4. Balogh Gyula._________________ El adó két darab ha­sas üsző. Nyársapát, összekötő dűlő 14. — Tstráb Ferencnél. Szőlődará’ó, hordók, kétaknás kályha és új üvegajtó eladó. — Cegléd. Csalogány ut- ca P-8. (Kenderföld). Eladó gumikerekű ko­csi. Cegléd XI., Örké­nyi út 505. Koczkr Mátvás.___________ É'adó ház Cegléd, l Hollós utca 12. szén az a cél, hogy a beruhá­zási kedv ne csökkenjen. A jelenlegi körülmények között a tsz-vezetőknek az eddigi­nél még megfontoltabb beru­házási tevékenységet kell folytatniuk. A bank csak azo­kat a célokat támogathatja, amelyek megvalósulása nyo­mán minden piacon értékesít­hető árualapot állíthatnak elő és az eszközök hatékonysá­ga növelhető. Mindehhez ala­posabb elemezésre, nagyobb körültekintésre van szükség, el kell végezni a gazdaságos- sági számításokat. Sokkal tervszerűbbnek, célratörőbbnek kell len­nie a beruházásokat elő­készítő munkának. Tulajdonképpen már ebben a kezdeti szakaszban eldől a be­ruházások sorsa. Ezen a téren tapasztalhatók még zökkenők a járásban is. Lemaradtak az abonyi Ságvári Tsz 600 férő­helyes szakosított szarvas­marhatelepének előkészítésé­nél, gyorsítani kell a mun­kát a dánszentmiklósi Micsu­rin Termelőszövetkezet szer­vezésében megvalósuló, hat termelőszövetkezet összefogá­sával létesítendő nyolcszáz hektáros gyümölcsös telepí­tésénél. Elengedhetetlen követel­mény, hogy már a kezdeti Időszakban kijelöljék az e munkák lebonyolításában jár­tás, jól felkészült, felelős szakembert, aki átlátja és irá­nyítja a beruházás menetét. Helyes volna, ha a tsz-szövét- ség egy olyan szakembercso­portot szervezne, amely a já­rás ötéves tervének fonto­sabb beruházásait segítené. Természetesen minden terü­leten folyamatosan figyelem­mel kell kísérni az előrehala­dást. Ezt a célt szolgálja, hogy még az idén összehívják és be­számoltatják a tsz-vezetőket az eddigi előrehaladásról és a további tennivalók előké­szítéséről. A termelőszövetkezetek az idén 103 millió forin­tért vásárolnak gépeket, ehhez a Magyar Nemzeti Bank 31,8 millió forint beruházási hitelt adott. A továbbiakban megfelelő súllyal kell kezelni a meglé­vő létesítmények korszerűsí­tését, bővítését is. Ezáltal több élőmunkát lehet megtakarí­tani, nagyobb termelékenysé­get elérni. A bank — elem­zések alapján — rendelkezé­sére tudja bocsátani a terme­lőszövetkezeteknek az indo­kolt fejlesztési programok hi­telfedezetét, és a járásban megvalósulhatnák az ötéves terv céljai. A testület a jelentés nyo­mán leszögezte, hogy a Ma­gyar Nemzeti Bank ceglédi fiókja kellő határozottsággal és körültekintéssel sokolda­lúan segíti a termelőszövetke­zetek fejlődését és ezért c munkáért elismerést érdemel. T.,T. Még egy pohárral? Még tavasszal történt, hogy egy este kapatos férfi tért be Ceglédien a Mizsei úti kocs­mába. Inni kért, de állapotát látván nem szolgálták ki. Az illető egy kis idő múlva meg­jelent egy ismerősével a Bocs­kai utcai vendéglátó' helyiség­ben, ahol — mivel nem ő kért — már zavartalan volt a kiszolgálás. Rokona lévén., elnéző volt vele szemben a boltvezető, B. L.-né. Gém ut­cai lakos. A „jószívűségnek” ára lett: lerészegítés címén a boltvezetőnek, mint szabály- sértőnek 1500 forint büntetést kell fizetnie. Hasonlóan pénzbüntetést vont maga után S. A. ceglédi vendéglátóipari dolgozó tette. Ö július 23-án a Barátság pincében két fiatalkorút ita­tott sörrel — sajnos, a ti­nédzserek sem mondtak ne­met. A labdarúgók idegenben győztek Egygólos vereség Gödön Kézilabda: A megyei női bajnokságban a CVSE együttese Gödön lé­pett pályára, s minimális ará­nyú vereséget szenvedett el. Gödi TK—Ceglédi VSE 15:14 (6:7). CVSÉ: Steffner — Lengyel (1), Csendesné (2), Hódos (9), Kiss, Farkas, Katona (2), Dan- csó. Kezdetben a hazaiak ve­zettek, de 4:2 után a CVSE nemcsak kiegyenlített, hanem a félidő végére előnyt is szer­zett. Szünet után is a Göd kezdett jobban, fölényüket a 10:7-es, 14:ll-es vezetésük is mutatta. A hajrában újra a Cegléd következett, egymás után három gólt lőtt, majd egyet kapott. Az utolsó pilla­natokban csaknem sikerült új­ból az egyenlítés, de kétszer is a kapufa mentette a lövést. Jók: Hódos, Csendesné, Kiss. Steffner. Ifjúsági eredmény: Gödi TK—CVSE 12:8. Góldobók: Gyöngyösi (4), Józsa (1), Körösztös (1), Ben- csik (1), B. Kovács (1). Labdarúgás: Az NB tartalékbajnokság­ban a CVSE II. folytatta jó szereplését, a csapat a máso­dik fordulóban is győzött, ide­genben. CVSE II.—Kisvárda II. 3:2 (0:2). után hátrányát. legjobbja Góllövők: Dudás (2), Ben~ esik (11-esből). A Cegléd II. szünet hozta be kétgólos Dudás a mezőny volt. Az országos ifjúsági baj­nokságban : Kisvárda—Ceglé­di VSE 2:0. Cszás: Cegléden a meghívásos úszó­versenyen négy Pest megyei egyesület indította verseny­zőit. Legjobban a váciak sze­repeltek, csupán két számban nem szerezték meg az első helyet. A ceglédieknek csak helyezéseket sikerült elérniük, míg az abonyi Kelemen egy aranyérmet nyert. Eredmények 100 méteres tá­vokon: leány: gyermek gyors­úszás: 3. Hetyei Gabriella 1:32.2 mp, úttörő mellúszás: 4. Hencz Orsolya 1:47.0 mp. Fiú: béka gyorsúszás: 2. La­katos Tamás 2:17.3 mp, gyer­mek gyorsúszás: 3. Gajdos András (Abony) 1:17 mp, út­törő gyorsúszás: 1. Kelemen Tibor (Abony) 1:20.2 mp, ser­dülő mellúszás: 4. Bónis Ká­roly 1:27.2 mp. Ifjúsági gyors­úszás: 2. Tánczos Géza 1:07 mp, hátúszás: 4. Tánczos 1:28.2 mp. Felnőtt 200 m ve­gyesúszás: 4. Tánczos 2:59.8 mp. 4x100 m gyorsváltó: a CVSE (Tánczos, Tankó, Füle, Tóth) 4:51 mp. U.L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom