Pest Megyi Hírlap, 1977. szeptember (21. évfolyam, 205-230. szám)

1977-09-01 / 205. szám

A Nagy Október tiszteletére Mérlegen a jubileumi munkaverseny — Pest megyei körkép a vállalatokról A csepeli felhívás után a Pest megyei üzemek, intézmények szinte kivétel nélkül csatlakoztak a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója előtt kibontakozott munkaversenyhez. A felajánlások óta eltelt több mint fél év elegendő idő arra, hogy a vál­lalatok számot vessenek eddigi eredményeikkel, s meg­állapíthassák, hogy időarányosan hol tartanak válla­lásaik teljesítésében. A megye legtöbb dolgozót foglalkoztató vállalata a Cse­pel Autógyár, az első félévben készárutermelését 2,8 száza­lékkal növelte, exporttervét 5,5, nyereségtervét 18 száza­lékkal teljesítette túl. A szocialista brigádok kezdeményezései alapján jelentős volt az anyagmegta­karításuk, összesen 18 millió forint. A KGM-vállalatok közül ki­emelkedő eredményeket ért el az ikladi Ipari Műszergyár, ahol az éves teljes termelési értéknek több mint a felét állították elő az esztendő első hat hónapjában. Tőkés export­jukat majdnem másfélszere­sére emelték, a vállalati ered­mény pedig hatszorosa az 1976 első félévinek. Anyagtakaré­kossági tervüket ugyan nem tudták teljes egészében teljesí­teni, az energia felhasználásá­ban viszont jelentős megtaka­rítást értek el, aminek felét a szocialista brigádok jó mun­kája tette lehetővé. Hasznos­nak bizonyult a vállalat ár- és kereskedelmi osztályán dolgo­zó brigádok kezdeményezése; havonta értékelik a selejt ala­kulását, elemzik az okokat, majd ezeket az érdekelt üzemi brigádok rendelkezésére bo­csátják- Ez a módszer is hoz­zájárult ahhoz, hogy a selejtet 0.3 százalékkal, a veszteség­időket 2,7 százalékkal sikerült csökkenteni. Két intézmény, a Közép - magyarországi Közmű- és Mélyépítő Vállalat, valamint a Pest megyei Állami Építőipa­ri Vállalat jubileumi felaján­lásában fontos szerepet játszik a kistarcsai kórház építésé­nek meggyorsítása. A Közmű- és Mélyépítő Vál­lalat dolgozói a kórház külső közművesítését már teljes egészében, a belső közműve­ket 55 százalékig készítették el. A PÁÉV munkásai pedig a szerkezetépítési munkáknál szereztek háromhetes előnyt. A Pest megyei Vegyi és Divatcikkipari Vállalat szocia­lista brigádjaira — a csökkenő létszám miatt — rendkívül nagy feladatok hárulnak az idén. Feszített tervüket így is 104 százalékra teljesítették. Idei csoportjuk 87 százalékát, ezen belül tőkés kivitelük 65 százalékát, termelték meg az első félévben. Ezeket az ered­ményeket a tervezettnél százhar­minccal kevesebb dolgo­zóval érték el. Energiamegtakarításra tett vállalásukat 150 százalékra teljesítették, s dolgozók által benyújtott és elfogadott újí­tások eredménye 11 millió fo­rint A tanácsi vállalatok közül a Pest megyei Műanyagipari Vállalat szintén szép sikerek­ről adhat számot. A termelési értéket az előirányzottnak megfelelően több mint 16 szá­zalékkal növelték. Az első fél­év során 13,1 millió forint ér­tékű anyagot takarítottak meg ésszerűbb gazdálkodással és a Biszku Béla fogadta a LEMP KB titkárát Biszku Politikai Béla, az MSZMP Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára a KB székházában fogadta a hazánkban tartózkodó Stanis­law Kaniát, a Lengyel Egye­sült Munkáspárt Politikai Bizottságának tagját, a Köz­ponti Bizottság titkárát. A szívélyes, elvtársi légkörű megbeszélésen a két párt kép­viselői tájékoztatták egymást a szocialista építőmunka eredményeiről, és véleményt cseréltek a két testvérpárt kapcsolatainak alakulásáról, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom időszerű kérdéseiről. Gáspár Sándor a főváros XVIII. kerületében Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZÖT főtitkára szerdán lá­togatást tett a főváros XVIII. kerületében. Gáspár Sándor tájékozódott a városrész politikai, gazdasá­gi és kulturális . helyzetéről, majd megtekintette a kerület­ben társadalmi munkával fel­épített sportcsarnokot. Ellá­togatott a Ferihegyi repülő­térre is, ahol megtekintette az átépített indulási csarno­kot, az automata telexköz­pontot, a hangárépületet, a ha­józóbázist és a repülésokta­tási központot. A pestlőrin­ci látogatás munkásgyűléssel ért véget, amelyen Gáspár Sándor tájékoztatást adott időszerű társadalompolitikai kérdésekről. Maróthy László látogatása Bács-Kiskun megyében Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a KISZ Központi Bizott­ságának első titkára szerdán Bács-Kiskun megyébe látoga­tott. Kecskeméten tájékozta­tást hallgatott meg a megye életéről. Bajára utazva a Kis­motor- és Gépgyár 5. számú gyáregységét, a hűtőházat, majd az épülő húskombiná­tot tekintette meg, végül pe­dig a megyei KlSZ-bizott- ság bajai KISZ-vezetőképző iskolájában — városi és járá­si KISZ-aktivistákkal talál­kozott. Gyenes András megbeszélései Dragoij'ub Sztavrevvel Gyenes András, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára szerdán fogadta Dra- goljub Sztavrevet, a Jugo­szláv Kommunisták Szövetsé­ge Központi Bizottsága Elnök­sége Végrehajtó Bizottságá­nak tagját, aki pihenésre ér­kezett hazánkba. Az elvtársi légkörben lezajlott találkozón kölcsönös tájékoztatásra ke- rüLt sor a szocialista építő­munka eredményeiről. Véle­ménycserét folytattak pártja­ink és országaink együttmű­ködésének fejlődéséről és a nemzetközi élet időszerű kér­déseiről. szocialista brigádok segítségé­vel. A jubileumi munkaver­senyben nagy jelentősége van a társadalmi mun­káknak is. Az üzemekben végzett társa­dalmi munka bevételét, vala­mint a kommunista műszakok bérét gyermekintézmények, la­kásépítések támogatására, üdülők korszerűsítésére fordí­tották a kollektívák. A Csepel Autógyár dolgozói ezekre a célokra az első félévben 88 ezer 720 óra társadalmi mun­kát áldoztak. A Pestvidéki Gépgyár dolgozói sport- és kulturális létesítmények fej­lesztésére fordítják a Vasas centenáriumi komunista mű­szak munkabérét, 232 ezer forintot. Az Ipari Műszergyár­ban a kommunista műszakban több mint kétezren dolgoztak, s az így megkeresett 200 ezer forintot gyermekintézmények támogatására ajánlották föl. A Váci Tanácsi Építőipari Válla­latnál a társadalmi munkák és kommunista műszak értéke 284 ezer forint, amiből 32 ezer forintot a városi tanácsnak utaltak át. Az élelmiszeripari vállala tok dolgozói is kivették a ré­szüket a társadalmi munkából, aminek értéke a Ceglédi Sü­tőipari Vállalatnál 76 ezer fo­rint A PENOMAH dolgozói majdnem 13 ezer, a Dunakeszi Konzervgyár dolgozói pedig ezer 400 társadalmi munka­órát teljesítettek az első fél­évben. H. Sz. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! mm AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS'LAPJA .XXI. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM Ára 80 fillér 1977. SZEPTEMBER 1., CSÜTÖRTÖK Kezdődik a cukorszezon Szolnokon, az ország legna­gyobb cukorgyárában, szer­dán begyújtották a kazánokat, megkezdődött az üzemi fő­próba. A gépek és berendezé­sek működését ellenőreik és szeptember nyolcadikén kez­dődik meg az idei répatermés feldolgozása. Lázár György ma Bulgáriába utazik Lázár György, a Magyar Népköztársaság Minisztertaná­csának elnöke Sztankó Todorovnak, a Bolgár Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének meghívására, ma szeptember 1-én, hivatalos baráti látogatásra a Bolgár Népköztársaságba utazik. Felkészül a betakarításra az AGR0KER Ha kell, ügyeleti szolgálat is lesz Ä Pest-Nógrád-Komárom megyei AGROKER Cservenka Miklós utcai telephelyén, bár augusztus végén vagyunk, a hatalmas udvar mégis majd­nem szűknek bizonyul a sok gép és szerszám elhelyezésé­hez. Pedig az idei megrendelé­sek többségét már kielégítet­ték. A bányászok köszöntése A 27. bányásznap alkalmá­ból szerdán ünnepséget tartot­tak a Nehézipari Miniszté­riumban. Kapolyi László mi­niszterhelyettes méltatta a szén-, olaj-, bauxif-, érc- és ásványbányászat 120 ezer dol­gozójának sikerekben gazdag munkáját és az iparágak fej­lődését. Az ünnepségen részt vett Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, Havasi Ferenc, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, valamint az érdekelt állami intézmé­nyek és társadalmi szervezetek vezetői. Havasi Ferenc miniszterel­nök-helyettes az ünnepségen Bányász Szolgálati Érdemér­met adott át 68 bányaipari dolgozónak, közülük 52-nek az érdemérem arany fokozatát. Ezenkívül hatan kapták meg a bányászat kiváló dolgozója kitüntetést. Ezután Simon Pál nehézipari miniszter fogadást adott a kitüntetettek tisztele­tére. ★ Ezekben a napokban osztják ki a bányászok hűségjutalmát, együttvéve /nintegy 700 millió forintot. Az országszerte sor- rakerülő bányásznapi ünnep­ségeken 2—2 dolgozó kapja meg a Munka Érdemrend ezüst-, illetve bronzfokozatát, 10 ezer 680-an a Bányász Szolgálati Érdemérmet, abból 1710-en az aranyfokozatot, 250-en pedig a Bányászat ki­váló dolgozója kitüntetésben részesülnek. Másodvetés 90 ezer hektáron Az elmúlt napok esőzései kedveztek a másodvetéseknek, a korábban elvetett növények szépen zöldellnek, fejlődnek és várhatóan meghálálják majd a termelők gondoskodását. A má­sodvetésekre azért volt szük­ség, mert a szántóföldi zöld­ségfélék vetésterülete ugyan a tavalyinál 16 százalékkal nagyobb, egyes zöldségfélék­ből azonban többre lenne szük­ség, például a konzervipar is szívesen fogadna újabb zöld­borsó- vagy zöldbabszállít­mányokat és paprikából is minden kínálatot elfogad­nak. A másodvetésekkel egye­bek között a zöldborsó ter­méskiesését lehet pótolni. A másod- és tarlóvetések területe már meghaladja a 90 ezer hektárt, ebből 8000 hek­tár zöldségvetemény. A Vető­magtermeltető Vállalat mint­egy 30 féle növényből elegen­dő vetőmagot biztosított, ne­gyedével többet, mint az el­múlt évben. Permet a káposztának — Augusztusi adatot még nem tudok mondani — lapoz­gat a feljegyzéseiben Polgár József igazgatóhelyettes —, de az tény, hogy július végéig több mint 370 millió forint értékű gépet és szerszámot adtunk el a Pest megyei gaz­daságoknak. Többek között H0 SZK—5-ös, SZK—6-os és E— 512-es nagyteljesítményű kom­bájnt, melyek nemcsak a kenyérgabona betakarítására alkalmasak, hanem adapter felszerelésével a kukoricához is jól használhatók. Most még 90 SZK—5-ös, 40 SZK—6-os és 11 E—512-es arató-cséplő­gépünk van raktáron. A szük­séges kukoricaadaptereket át­adtuk már a gazdaságoknak, de ha kell, további igényeket is ki tudunk elégíteni. — NDK és lengyel gyárt­mányú gépeink vannak a bár­sonya felszedésére. Eddig ti­zenegy kétsoros és három há­romsoros gépet adtunk ki az NDK-gyártmányok közül. A lengyel gépekből kettőt vittek el, s további három a közeli napokban érkezik. Ezekből többet is tudunk adni. A for­góvillás kiszedőket a kisebb területekre ajánljuk. — A cukorrépa betakarító gépekből van traktorvontatású és önjáró gépünk. A vontatott- ból minden igényt ki tudunk elégíteni, az önjárókból ötöt adtunk el. Az NDK gyárt­mányú nagyteljesítményű gyö­kérzöldség betakarítókból ed­dig nyolcat vittek el a Pest megyei gazdaságok, de még mindig van, ha kell, akár holnap jöhetnek érte. Sajnos, a káposztabetakarító gépekből kevés érkezett, az idén már nem is kapunk töb­bet. — Az elmúlt években elég sok gondot okozott a megfe­lelő pótkocsik hiánya — ma­gyarázza az igazgatóhelyettes. — Már van választék, annak ellenére, hogy eddig 437 dara­bot adtunk el az idén. — Az őszi talajmunkákhoz is van elég gép és szerszám. Sajnos, sokan ragaszkodnak a nyugati gépekhez, de meg kell mondanom, hogy ezekből a jövőben sem importálunk töb­bet, hiszen a Rába—Steigerek és a hasonlók nagyteijesítmé- nyűek. — Az állattenyésztés, mag- szárítás, magtári és növényvé­delmi gépekből, felszerelések­ből mintegy 500 millió forintos készlettel rendelkezünk. — Évről évre nő, korszerű­södik a mezőgazdasági gép­park. Lesz-e hozzá elég pót­alkatrész? — Előfordulhat, hogy egy- egy alkatrészből nem tudunk minden igényt azonnal teljesí­teni, ha a gyártó cég késve szállít, de az tény, hogy az őszi munkák gépeinek pótalkatrészeiből sokkal jobb lesz az ellátás, mint tavaly, hiszen az egy évvel ezelőtti 37 millió forintos készlettel szem­ben most 65 millió forint ér­tékben szereztünk be pótalkat­részeket. Ha szükségesnek lát­juk, az aratáshoz hasonlóan őszi betakarítási ügyeleti szolgálatot is tartunk. T. A. L. BT-vita Ciprusról Kiprianu lett Makariosz utóda Az ENSZ Biztonsági Taná- i Ciprusi Köztársaság koraná- csa szerdán megkezdte a cip- I nya kérte, rusi problémával foglalkozó rendkívüli ülését. A kérdés megtárgyalását a A télikáposztát permetezik a kiskunlacházi Petőfi Tsz 45 hektáros földjén.- Geleta Pál felvétele Mint a nicosiai kormány hangsúlyozta, a ciprusi kérdés igazságos rendezéséért az ENSZ ismert határozatainak mielőbbi teljesítésére és min­denekelőtt a Ciprusi Köztár­saság függetlenségének, szu­verenitásának, területi egysé­gének és el nem kötelezett politikája folytatásának támo­gatására van szükség. Szpírosz Kiprianu lett a Ciprusi Köztársaság új elnö­ke az augusztus elején szívro­ham következtében elhunyt Makriosz érsek utódaként. A nicosiai parlamentben képviselt politikai pártok ja­vaslatára a görög közösség valamennyi pártja elfogadta Kiprianu egyedüli jelölését az elnöki tisztségre. A javasla­tot a szigetország lakossága is támogatta. Az alkotmánynak megfelelően — az államfői tisztségre való más jelölt hí­ján — szerdán választások megtartása nélkül iktatták be elnöki tisztébe Kiprianut.

Next

/
Oldalképek
Tartalom