Pest Megyi Hírlap, 1977. augusztus (21. évfolyam, 180-204. szám)

1977-08-17 / 193. szám

6 1977. AUGUSZTUS 17.. SZERDA TIZENEGYEDSZER MEDOSZ-sportnap Gödöllőn Amatőr sportolók, sportked­velők színes felvonulásával kezdődött hétvégén a ME- DOSZ Pest megyei bizott­sága által — az MHSZ és KISZ szervezeteivel közösen — rendezett sportünnepség Gödöl­lőn az Agrártudományi Egye­tem sporttelepén. A tizenegye­dik alkalommal megtartott rendezvényt az tette az ed­digieknél is jelentősebbé, hogy a megye mezőgazdasági dol­gozói itt emlékeztek meg szak- szervezetük megalakulásának negyedszázados évfordulójáról. Major Péternek, a megyebi­zottság titkárának megnyitója után, Szuhár János, az MHSZ Pest megyei bizottságának tit­kárhelyettese mondott ünnepi beszédet. A sportvetélkedők fél tízkor kezdődtek. Labdajátékokban, lövészetben, kötélhúzásban és az atlétika különböző ágaiban mérhették össze tudásukat a versenyzők, köztük most első alkalommal a termelőszövet­kezetek dolgozói is. A harminc­hét mezőgazdasági üzem nyolc­száz sportolója közül az Ag­rártudományi Egyetem csapa­ta nyerte el a vándorzászlót, a Vörös Október Tsz lett a má­sodik, és a Pest megyei 3. sz. Építőipari Közös Vállalat bi­zonyult a harmadik legjobb­nak. Délután került sor az MHSZ ejtőernyőseinek és modellezői­nek bemutatóira. Nagy sikert aratott az amatőr rádiósok ki­állítása is. Az ünnepség végén a Kék Duna Szakszövetkezet cselgáncsszakosztálya adott ízelítőt az egyre népszerűbbé váló sportágból. A vidám júniálissal egybekö­tött rendezvényen több, mint ötezren szurkoltak a verseny­zőknek. Ugyanennyien tekin­tették meg a bemutatókat és a kiállításokat. Elhalasztott felújítás Fekvőtámasz- és rajzverseny Sporttábor Érden — Az egész úgy kezdődött, hogy a Budai járási Művelő­dési Központ elektromos rend­szerét a nyáron kellett volna felújítani. A vállalkozó — a budai járási Építőipari Szö­vetkezet — sajnos (és mint a későbbiekben kitűnik, szeren­csére), a munkakezdést szep­temberre halasztotta — fog a történetbe Urban László, a járási művelődési központ igazgatója. — A nagyközségi tanács művelődésügyi előadó­ja, Zám Ágnes javasolta, hogy a nyáron amúgy is a művelő­dési központban csellengő, pingpongozó gyerekeknek talál­janak szervezett, értelmes időtöltésit... Állórajt, kézilabda, úszás Az érdi 220. számú Szak­munkásképző Intézet torna­termének padlóján 25 pár ci­pő dobog ütemesen. A „torna­csukák” tulajdonosai fekete dresszbe, fehér trikóba, kék íomanadrágba öltözött fiúk, lányok. A legidősebb most megy hatodikba, a legfiata­labb az első osztályt végezte. A harmadik bemelegítő kör után Hill Tamás táborvezető tapsának hangjára térdelőrajt­ba ereszkednek a gyerekek. A táborvezető igazít a kéz tartá­sán, rövid magyarázattal segít, hogy az ügyetlenkedők értsék is, amit gyakorolnak. Azután az állórajt, majd a gimnasz­tika következik. Universiade Szófiában Kedden délelőtt a Kertészeti Egyetem aulájában ünnepélye­sen búcsúztatták a szófiai Uni- versiadéra utazó magyar főis­kolai — egyetemi sportküldött­séget. Az elnökségben helyet foglalt Gál Ferenc, az MSZMP KB osztályvezető-helyettese, dr. Beckl Sándor államtitkár, az OTSH elnöke, Gosztonyi Já­nos, oktatási államtitkár, Fej­ti György, a KISZ KB titkára és Páder János, az OTSH el­nökhelyettese, a küldöttség vezetője. — Az itt jelenlévő sportor lók valamennyien alkalmasak azoknak a feladatoknak az el­végzésére, amelyeket Szófiában teljesíteniük kell. Nemes ellen­félként fognak küzdeni egy­mással, a többi ország spor­tolóival, mert egy valami ösz- szeköti ott mindannyiukat, s ez a béke gondolata. Azt vár­juk mindenkitől, tudása legja­vát nyújtsa Szófiában, dicsősé­get és elismerést szerezzen a piros-fehér-zöld színnek, szo­cialista hazánknak — mondta dr. Beckl Sándor. JUBILEUMI VERSENY Rákóczi Kupa Gyomron Idén ünnepli fennállásának 65. évfordulóját a gyömrői sportegyesület. Ez alkalomból a sportkör vezetősége augusztus 20-án, szombaton egész napos gazdag rendezvénysorozatot szervez. Délelőtt 11 órakor a strandkert szabadtéri színpadán ün­nepi díszgyűlést tartanak. Ezután Navarovszki László nemzet­közi sakk nagymester a magyar válogatott kapitánya 35 ellen­féllel szemben szimultánt játszik. — Eddig az úszás volt a legjobb, kétszer is jártunk a Széchenyi uszodában — így Csillag Pista, az érdi 5. szá­mú iskola leendő ötödikese. — Közkívánatra? Fociztunk és szeretnénk még kosárlabdázni is. bár ahhoz még nőni kell... — A délelőtti program „ke­ményebb”; sportpályán, torna­teremben, uszodában tartjuk a foglalkozásokat. Az első napon felmértük a srácok állóképes­ségét, gyakoroltuk a kézilab­da alapelemeit. A második na­pon a vízzel barátkoztak a gyerekek: a résztvevők zöme még nem tud úszni. Volt foci­meccs, külön a lányoknak és a fiúknak, csapat- és labda­játékok, gimnasztika, futó­verseny — sorolja a progra­mot Hill Tamás. A győzteseket előretuszkol- ják: a focipályát 19 másodperc alatt száguldottá körbe a sző­ke, szeplős Csillag István, és 20,5 másodperc alatt a leg­gyorsabb lány, Horváth Ági, az érdi 2. számú általános iskola volt ötödikese. Vetélkedő, velencei kirándulás — Ma tartjuk a fekvőtá- masz-versenyt is, az eddigi re­kord huszonhárom. Délután el­méleti kérdésekből lesz vetél­kedő a művelődési központ­ban, utána pedig egy rajzfil­met nézünk meg együtt — folytatja a táborvezető. — Holnap Velencére látoga­tunk, később pedig táborozás lesz: csokoládét és könyvjutal­mat kapnak a legügyesebbek: a délutáni sporttémájú vetél­kedők, s a rajzverseny győz­tesei. — A jó hangulat oka? Ta­lán, hogy fiatalos lendületű volt a program. Jómagam is csak 21 éves vagyok, képesí­tés nélkül tanítottam eddig a 2. számú iskolában, de ősztől már az esztergomi Tanárkép­ző Főiskolán tanulok. A segí­tőm, Jáhner József is az idén érettségizett, s a délutáni fog­lalkozásokat vezető Kéri Mi­hály, a rajz-szakértő, Pató Lajos előadó és Urbán László, a vetélkedő vezetője is fia­tal. Jövőre sokszínűbben Urbán László: — A Budai járási Művelődési Központot Érd 13 vállalata és szövetke­zete támogatja. Az ezekben dolgozó szülők gyermekei szá­mára szerveztük a tábort. A kísérlet bevált: a gyerekek­nek 150 forintért 10 napra tartalmas időtöltést találtunk. Az ebédről is' górtdöskodtürikí a Pelikán étteremben. — Még ezen a nyáron újabb turnus indul, már 15-en je­lentkeztek. A szülőknek is nagy szolgálatot tesz a tábor, 10 napra leveszi vállukról a gyer­meknevelés egy-két gondját. — Jövőre újabbakkal gyara­pítjuk nyári bejáró-táboraink számát: a terveink között ter­mészettudományos, népművé­szeti, csillagászati, képzőmű­vészeti és sporttábor szerepel. ☆ A művelődési központ falán gyermekrajzok: hárman róják a futópálya köreit, tagbasza­kadt ember mázsás súlyt tart a feje fölött, az úszómeden­cében heten hasítják a vizet, s a futballpályán éppen gól készülődik... A rajzokat Bártfai Ildikó, Hamala Pali. Berki Karcsi és Meszlik Kati, a sporttábor résztvevői készí­tették. A képek pedig élmé­nyeket ábrázolnak... Vasvári G. Pál A sporttelepen a helyi kézilabdázók a Chinoinnal és a Vecsési KSK-val mérik össze erejüket. 14 óra 45 perckor kez­dődik a Gyömrő—Vecsési KSK öregfiúk labdarúgó-mérkőzés. A sportkör a jubileum alkalmából ismét meghirdette a Rákó­czi labdarúgó Kupát, amelyre hat csapat nevezett be. A dön­tőbe Gyömrő és Vecsés jutott be. Összecsapásukra 16 órakor kerül sor. A gyömrői sportegyesület 65 éves jubileuma alkalmából 230 ezer forint támogatást kapott a községi tanácstól. Ebből az összegből újjávarázsolták az öltözőket, a fürdőt, a szertárt, s uszodát is építettek. A sportolók több mint 50 ezer forint érté­kű társadalmi munkával viszonozták a tanács támogatását. Gér József Második a Váci Hajó Totótippjeink Komlói B.—Eger SE x 1 * 3ékéscsabai TASK—BMTE 1 x Olajbányász—BVSC 2 x 3KV Előre—Debreceni VSC 1 x Várpalotai B.—V. Izzó x 1 keszthelyi H.—Rákóczi SE x l kiss J. SE—Bábolnai SE 1 2 Ceglédi VSE—Ganz-M. 1 x Dunaújvárosi Ép.—SMTK x 1 3orsodt B.—Szegedi D. x 2 jeninvárosi MTK—MVSC 1 2 debreceni MTE—Nyíregyháza x 1 Szegedi VSE—Szabó Lajos SE 2 1 Pótmérkőzések lecski B.—Ózdi Kohász 1 2 Szarvas—Szolnoki MAv 1 x Lehel SC—Gyulai SE 2 1 Innenonnan Az angol labdarúgásban még mindig nem eldöntött, hogy ki lesz a válogatott csapat felelős veze­tője, miután a volt kapitány, Don Revie lemondott tisztségéről és az arab világban hasznosítja tudá­sát — hatalmas összegért. Legújabban Bobby Moore, a volt lOO-szoros válogatott játékos és Joe Mercer, a Manchester Citv egykori menedzserének neve me­rült fel az utódlással kapcsoJ latban. Megérkezett Szegedre a csen­ged Szamos hídtól indult öt nem­zet — NDK-beii, svájci. NSZK- beli, csehszlovák, valamint tíz hazai sportegyesület — vízi túrá­zóiból összetevődött X. jubileu­mi nemzetközi Tisza Túra 56 fős mezőnye. Népes mezőnyök indultak a Váci Hajó által szombaton és vasárnap lebonyolított országos „A” kategóriájú evezős minősí­tő verseny egyes futamaiban. Az egyesületek közötti ver­senyben a Győri ETO végzett az első helyen, tíz győzelemmel. Minimális különbséggel szorult a második helyre a Váci Hajó, amelynek versenyzői kilenc aranyérmet szereztek. A har­madik helyen végzett MTK-VM versenyzői két számban dia­dalmaskodtak. A Serdülő Ku­pát a Győri ETO, az Úttörő Kupát az MTK-VM szerezte meg. Érdekesebb eredmények: Férfiak. Felnőttek. Egypáreve­zős: 1. Vác A. Kormányos nél­küli négypár evezős: 2. Vác. Ifjúságiak: kormányos nélküli kétpár evezős: 1. Váci Hajó A Kormányos kétpár evezős 2 Vác A. Úttörő kétpár evezős 1 Váci Hajó B Ifjúsági kormá­nyos négyes: 1. Vác B. Nők. Felnőttek. Kétpár eve­zős: e. Vác. Kormányos né­gyes: 2. Vác A. 3. Vác C. Ser­dülő egypár evezős: 3. Vác A. Úttörők kétpár evezős: 2. Vác A. Tököli az ÁFÉSZ Kupa Tököl labdarúgócsapata nyerte a Taksony és Vidéke ÁFÉSZ által patronált. Immár hagyományos nyári labdarúgótornát. A kupáért nyolc község — Tököl. Taksony. Halásztelek. Dunaharasztl. Sziget- szentmiklós. Szigethalom, Duna- varsány I. és II. kerület — csapa­tai küzdöttek A selejtezők után előbb a 3—4. helyet eldöntő összecsapásra ke­rült sor az elmúlt vasárnap Du- naharasztiban Az eredménv hosszabbítás után is maradt 1:1 aránvú döntetlen így büntetőrú- sásekra került sor Ebben Ha­lásztelek 4:1 arányban bizonyult Jobbnak Dunaharasztinál. Ezután mérkőzött az első he­lyért Tököl és Taksony csapata A rendes Játékidőben itt is t:I-re alakult az eredmény ám a hosz- szabbításban lőtt úlabb két góllal véeül 3:1 aránvú tököli siker szü­letett. A kupagyőztes csapat gól­jait Hoffman. Gabelics és Pandúr szerezték. Bundies Péter APRÓHIRDETÉSEK ÁLLÁS A Csepel Autógyár felvételre keres 18. életévüket betöltött munkavállalókat he­gesztői munkakörbe. A hegesztővizsgával nem rendelkezők ré­szére egyhónapos KGM szintű HEGESZ- TÖ-TANFOLYAMOT szervezünk. JELENT­KEZÉSI FELTÉTE­LEK l. 18—42 éves korhatár. 2. 8 általá­nos iskolai végzettség. 3. A munkakörre elő­írt alkalmasság. A tanfolyam elvégzése után két műszakos munkarendben, két­hetenkénti szabad szombat biztosításá­val az Ikarus alvázak hegesztésénél foglal­koztatjuk munkavál­lalóinkat. Távolabb­ról jelentkező dolgo­zók részére korláto­zott számban mun­kásszállót biztosítunk. Érdeklődni és jelent­kezni a vállalat mun­kaügyi főosztályán lehet. CÍM: CSEPEL AUTÓGYÁR 2311 Szi- getszentmiklós, Pf. 38. Telefon: 131-660/430­as mellék. _____________ A MEZÉPSZER SZKV azonnali belépéssel felvesz kőműves szak-, betanított és segéd­munkásokat kubiko­sokat. Vidékiek ré­szére munkásszállást biztosítunk. Jelent­kezni lehet: Budapest XI., Rupphegyi u. 7. Telefon: 669—351. Munkaügy. Az AFOR ez év szep­temberében beindít­ja érettségizett fiúk és lányok részére az ELOSZTÓHA LÖZATI (804/2) szakmunkás- képzést. Képzési idő: 1 1/2 év. Korhatár: fiúknál 19 év, lá­nyoknál 25. év. Továb­bi feltételek: sikeres érettségi vizsga, egész­ségi alkalmasság. Szerződéskötés esetén 500 Ft/hó ösztöndíj. Kollégiumi ellátás. Kezdő szakmunkás- bér 2700 Ft/hó. Je­lentkezni lehet augusztus 25-ig az AFOR Ásványolaj- forgalmi Vállalat Kö­zépmagyarországi Központja személy­zeti csoportjánál Bu­dapest XXI.. Csepel. Petróleumkikötő út alatt. ADÁS­VÉTEL 600-as TRABANT el­adó. Nagykőrös IV., Báthori u. 3. Monori-erdőn, állo­máshoz 300 méterre, 180 n.-öles saroktelek, 7,5xl4,72-es alappal, 120 mázsa mésszel, fúrott kúttal, 1979-ig érvényes építési enge­déllyel eladó. Érdek­lődni: Darók, Monori- erdő, Szabadság u. 10. Tanyai ház eladó, 4-es főút mellett, a 32-es kilométerkőnél. Vasa­don. Érdeklődni a helyszínen. Házépítők! Színes min­tás mozaiklapok szür­ke vagy fehér cement­ből készítve 28-féle mintában kaphatók. Mintalan Gyula kis­iparosnál, Budapest XI., Sárbogárdi út 25. sz. Tel.: 667—207. Kér­jen ingyen színes ár­jegy zékes mintakár­tyát._____________________ Vácott 100 m2-es köz­ponti fűtésű családi ház + szuterén, 17Ű n.-öl telekkel eladó. Vác, Bacsó Béla út 10. Budapesttől 50—100 km-es körzetben szo­ba konyhás házat vagy házrészt kere­sek. „Minden megol­dás érdekel 132 488” jeligére Felszabadulás téri hirdetőbe. VEGYES I 60 éves, tolókocsival közlekedő nyugdíjas férfi megértő társat keres. Cím: Gödöllő. Pf. 59. __________________ Bp-i vagy környéki kertes házra cserélen» szabadság-hegyi 8 szobás tanácsi laká­somat. Kedd, csütör­tök 160—160. Halmos 1121. Pinty 8. Megnyílt! Esküvői ru- hakülönlegességek kölcsönzési boltja. XIV.. Dózsa Gy. u. 29. HIRDESSEN A PEST MEGYEI HÍRLAPBAN! Értesítjük tisztelt vevőinket, hogy a Budapest XIII.. Dózsa Gy. út 57. sz. alatti könnyűszerkezetes építőtermék telepünkön (telefon: 208-420) augusztus 22-től 26-ig IMI TÁROZUNK Kérjük tisztelt vevőinket, hogy beszerzési terveikben ezt vegyék figyelembe, és a szükséges anyagokat még a leltározás előtt szíveskedjenek megvásárolni, illetve elszállíttatni. A többi telephelyünkön a kiszolgálás zavartalan. Fémipari és Termelőeszköz Kereskedelmi Vállalat Budapest XIII., Jász u. 5. md(^+iBv A VOLÁN 1. SZ. VÁLLALAT B, C, E kategóriás jogosítvány megszerzésére gépjármű vezetőket KÉPEZ KI A vállalat a tanfolyam idejére munkabért fizet, és fedezi a tanfolyam költségeit. A kiképzés feltételei; budapesti vagy Pest megyei lakás, büntetlen előélet, 8 általános iskolai végzettség, betöltött 18. életév. Jelentkezés: munkanapokon 6-15 óra között, az alábbi címeken, a személyzeti vezetőknél: Budapest XIV., Pillangó u. 13/a. Budapest XIV.. Mogyoródi út 32. Budapest III. Zay u 24. Budapest IX., Táblás u. 3Ó-38. Budapest XV. Bogáncs u. 1-3. Budapest XIII.. Hegedűs Gy. u. 45. Cegléd Külső Körösi út 12035 hrsz. Gödöllő, Dózsa Gy. u. 65. Az érdi 220. számú Szakmunkásképző Intézet tornatermében a gyerekek éppen hasizom-erősítő gyakorlatot végeznek. Nagy Iván felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom