Pest Megyi Hírlap, 1977. augusztus (21. évfolyam, 180-204. szám)

1977-08-02 / 180. szám

Géppel szüretelik a babot A Monori Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben 90 hektáron vetettek babot, amely­nek betakarítását ezekben a napokban végzik. A kézi munkaerő hiányában a babot géppel takarítják be, naponta 80—100 mázsát szed le az ügyes masina. Képünkön Nagy Gá­bor és Varró György a babtengerben szorgos kodik, szüreteli a babot. Surman Pál felvétele Rózsa Sándor kedvence Ötven fokos bőségben Rezeda Kázmérnak is ő főzött A marcona kinézésű, kajla bajuszé,' tagbaszakadt sza­kács talán a legszelídebb, leg- jámborabb ember az egész környéken. — A durva lelkületű em­ber — halljuk a megfontolt szavakat — nem ért a főzés­hez, sütéshez, kotyvaszt csu­pán a konyhában. A szak­mának az igazi szépsége, ér­téke az, amikor a vendég elé­gedett, jóízűen fogyasztja a gusztusosán tálalt ételeket. Így kezdődik a beszélgetés Üllőn, a Monorvidéki ÁFÉSZ Napsugár Éttermének kony­hájában töltött dagadó készí­tése közben, Imre Jenő kony­hafőnökkel. A jó éhágyú A Jászság fővárosában, He­rénkben, a jó konyhájáról hí­res Lehelben tanulta a sza­kácsmesterséget, a műves ar­tet. A szolnoki Tisza szálló­ban, ahol a telt nyakú "kun és jászivadékok szerettek jól és jót enni, már a nevét is meg­ismerték. Kellett is vigyázni az ízek harmóniájára... A fiatal szakácslegény tanulni, fejlődni akart, vette a sátorfá­ját és Budapesten, a Vígszín­ház mögött, a Művész Étte­rem konyhájában kötött ki. A közeli színház művészei ott étkeztek, a színpadon elfo­gyasztott ételek is itt készül­tek. , — Latinovits Zoltán, aki nemcsak művésznek, ember­nek is kiváló volt, előadások után mindig megszorította a kezem és az annyira érdekes hangján hozzáfűzte: Jenő, ma a szíve, lelke is benne volt a vacsorában. Mert csak ilyen ételt lehet ilyen nagy meny- nyiségben jóízűen elfogyasz tani. Ugyanis minden előadá­son Krúdy Gyula Rezeda Kázmér szép élete című da­rabjában megevett egy adag bécsi tányérhúst, aztán hús­leves következett finom me­télttel, vadas nyúlgerinc zsem­legombóccal, két sültkacsa- comb és a második felvonás­ban még bevittek neki öt flekként héjában sült burgo­nyával. Nem kis teljesítmény sem attól, aki megeszi, sem attól, aki csinálja ... Külföldiek is Negyven-ötven fokos a hő­ség a konyhában, ahol már lassan egy éve dolgozik. Ba­ráti kapcsolatok kötötték ide, ahol általában 150—200 sze­:» mély étkezik naponta, az IBUSZ is hozza hatalmas Ikaruson az idegen vendé­geket. Panasz még nem érte hazatáját, á fogyasztók köny­vében csupp elismerő sorokat találunk. — Pedig de sok a gond, gyötrődés — fakul az arcon a mosoly —, kötnek szigorú normatívák, anyaghányadok. — Bosszúsan legyint, nem mindig azt teszi az ember, amit szeretne. Talán nem is annyira a pénz, mint a szají- ma szeretete tart ebben a bűvös körben ... Specialitás Aztán, amikor azt kérdem, a szakácsnak is van-e ked­venc étele, már derül az arc, jóízűen csettint és már sorol ja is a hozzávalókat: kockára vágott hagyma, máj, gomba, némi lecsó, zöldborsó, fűszerek, kockára vágott sonka, ragunak összefözve. Két szelet sertés­húst kevés zsíron megsütünk és a ragut közé helyezzük. — Ez a Rózsa Sándor ked­vence. És az enyém is. Nem is csodálkozom, ami­kor teltkarcsú alakját nézem... Kiss Sándor Á PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XIX. ÉVFOLYAM, 180. SZÁM 1917. AUGUSZTUS 2., KEDD Udvarias, figyelmes ügyintézés Több tag — nagyobb hitelkeret A monori takarékszövetkezet munkájáról 1975-ben alakult meg a monori takarékszövetkezet 67 o taggal. Az elmúlt két év tö­retlen, folyamatos fejlődést mutat. Jelenleg ezerkétszáz- kilencvenöt a tagok száma és a 330 ezer forintos induló tőke is százalékos arányban 120 ezer forint növekedést mutat. Ennek az egészséges fejlődések az a magyarázata, hogy a takarékszövetkezet vezetősége és a munkatársak komoly erőfeszítéseket tettek az elmúlt időszakban, hogy a szövetkezet léte egyáltalán a köztudatba menjen, másrészt, hogy előzékeny, figyelmes munkájukkal, ügyintézésük­kel megnyerjék a tagok bizal­mát. A jó munka mellett szükség volt és van bifonyos propa­gandára is. Felvették a kapcsolatot a helyi üzemekkel, vállala­tokkal és plakátokkal hívták fel a figyelmet. A szövetkezetnek jelenleg há­rommillió forint kölcsönkere­te van. Ebből részesülhetnek a tagok maximum hatezer forint személyi, 15 ezer mező- gazdasági és szükség mértéke szerinti áruvásárlási kölcsön­ben. A betétállomány négy és fél millió forint, az összeg év végéig bizonyosan növekedni fog. Jóllehet a monori takarék- szövetkezet még fiatalnak szá­mít, mégis folyamatosan nö­vekedő nyereséget tarthat szá­mon. Ennek összege. 1974-ben 36 ezer 682 forint volt csupán fél évre számítva, ezért a kül­döttgyűlés úgy határozott, "ennek az összegnek szá­zalékot- jutalékát még nem osztják szét a tagok között. Cirkésmagú Szigetcsépi, sápadt Csarleszton A dinnyemagot még ősi mó­don szalmazsákban csíráz­tatják, a hagyományok sze­rint jó ízű, szép színű dinnye csak ilyen magból származ­hat. Paulusz József Sülysá­pon, a Kukli-hegy napsütött oldalán terpeszkedő, dinnyé­vel beültetett területén már nem hisz a babonákban. Az időjárás szabja meg a dinnye színét is, ízét is, vallja. A mag azonban a matracok kö­zött csírázott... Már tavasszal Egyenes tartású ember, bi­zony beveri fejét a tábla szé­lén álló földkunyhó szemöl­dökfájába, a dinnyés azon­ban, meg a családja nemigen tartózkodik most az árnyékos kunyhóban, szedik a korán érő, szépen gerezdéit Zentai-fajta sárgadinnyét. Persze, amíg az illatos dinnye rekeszekben magasodik az útszélen, addig, bizony, sok munkát, vesző- dést kíván. A széles útszélek gyepén még sokszor hóval birkózik a kora tavaszi nap pislákoló fénye, amikor már szeletelik a szorgalmas dinnyések a gyepkockákat, azután szoro­san egymás mellé helyezik a melegágyba, minden kocka közepébe egy csírázott mag kerül, ujjnyi vastagon jó ker­ti földdel terítik be. A hő­mérséklettől függően takar­ják, nyitják a melegágyat, ám, ha égy lótetű ott üt tanyát, rakhatják át ?z egészet. Mér­hetetlen kárt okozhat a palán­ták között ez a rusnya fé­reg ... Most üresen áll Horton Pauluszék háza, öt dinnyés­család, 60 hold földön jó ízű dinnyét termel a sülysápi Tá- pióvölgye Tsz Kukli-hegyén és a náddal, sással szegélye­zett Lencseföldjén. Elköltözik a falu Csányon, Horton már alig termelik ezt a keresett, ked­velt, édes csemegét, megunta ott a földet. Tavasszal útra kel a község lakosságának jó része. Paulusz József az el­múlt évben a szentesi Termál Tsz-ben termelt a Zeníai-faj- tán kívül még zöld bélű Tur- kesztánt, görögdinnyében pe­dig a sötétpiros színű Sziget­csépi nemesítés viszi a pál­mát. öt-hat kilós nagyságra nő meg a cirkésmagú dinnye­fajta. A Csarleszton hosszú­kás, mint a tök, sápadt kissé a színe, az íze azonban, mint a frissen csurgatott méz... Fővárosi kóstolók A kunyhó árnyékában el­mondja még a fiatal diny- nyés, hogy holdanként 60 mázsás sárga-, 100 mázsás gö­rögdinnyetermést várnak, az érett árut a Sasad Tsz, a Ská­la Áruház és a Monorvidéki ÁFÉSZ veszi át. Az utolsó mondatokat már a tábla kö­zepéről halljuk, amott egy tapsifüles lopakodott az indák közé, rágja, falja a szedésre váró gyümölcsöt, amely, per­sze. így értéktelenné válik. És a fránya jószág mindig a nagyját kezdi ki... Kiss Sándor Egyrészt, mert olyan csekély még, másrészt kívánatos je­lenleg a tartalékalap növe­lése. Különösen azért, mert a szövetkezet a Vi­gadó mellett építendő la­kóházban 100 négyzetmé­ter alapterületű helyisé­get kíván megvásárolni. A jelenlegi iroda néhány négyzetméteréhez képest ez a terület megfelelő lesz, az ügyfeleknek is a megkívántán alkalmas területet biztosítja. A tervezett négy helyiségből álló szövetkezeti irodaközpont, külső megjelenésével is vonzó lesz. Erre a beruházásra ka­pott a szövetkezet már a SZÖVOSZ-tól 300 ezer forint kölcsönt. Az előzetes hozzájárulás és vétel összege még nem isme­retes. Az 1976. évi nyereség összege 88 ezer forint volt. Ezt az összeget is, a tagok nyereségi részesedésével együtt, az építés céljaira tar­talékolták. A szövetkezet tervteljesítése is ígéretes. Ez évi betéttervük öt és fél millió forint, melyből a félévben már négy és fél milliót teljesítettek. A hiteltervkeretüket 'kétmil­lióról hárommillióra emelték fel. Ebből két milliót már fo­lyósítottak. A hátralevő egy­millió forintra még kellő be- tétkeret-fedezetet kell biztosí­taniuk. Közismert ugyanis, hogy a betétállomány negy­ven százaléka adható ki csu­pán hitel céljából. Szewczyk Edéné irodavezető tájékoztatása végén elmondot­ta még, hogy nagy szükség lenne kellő propagandáanyag- ra. Erre azonban most nem tudnak annyit áldozni, mint az szükséges lenne. Ennek hiányában- udva­rias, figyelmes munká­jukkal igyekeznek jó hírt kelteni. Bizonyára ennek is tulajdonít­ható, hogy folyamatosan nö­vekszik az új tagok száma. Csak azok lépnek ki, akik el­költöznek a községből. F. .1. LABDARÚGÁS­Rákóczi kupa I. csoport. Gyömrö—Magiód 2—1 (0—0) Gyömrő, 500 néző. Vezette: Oláh T. A hétközi 2—2-es döntetlen után a közönség kiváqcsian várta, milyen eredményt hoz a gyöirtroi tarafeozft — még a nyári zápor sem riasztotta el a nézőket. Az első félidőben nyomasztó fölényben játszott a gyömrői csapat. A 16. és a 21. percben Oldal A. hibázott százszázalé­kos gólhelyzetben, majd Pál T. lövését védte bravúrral a mag- lódi kapus. A 27. percben, Papp J. húszméteres bom­bája a felső lécen csat­tant. A vendégek szórványos lefutásai nem jelentettek ve­szélyt a hazaiak kapujára. Szünet után — ha lehet még nagyobb iramban, kezdtek a gyömrőiek. A 62. percben a csereként beállt , Mészáros jó labdát adott Oldalnak, aki tíz méterül óriási erővel a jobb alsó sarokba lőtt, 1—0. Greznár, a hazaiak játékosa ellenfelébe rúgta a labdát, s ezért a kiállítás sorsára jutott. A 70. percben Mészáros éles, csavart lövése a jobb sarokban kötött ki. 2—0. A vendégek az emberelőnyt kihasználva ala­posan ráhajtottak. A 80. perc­ben Kemecsei közelről szépí­tett. 2—4. Jó iramú, helyenként szín­vonalas mérkőzést vívott a két csapat. A gyömrőiek már az első félidőben eldönthették volna a mérkőzés sorsát, de a csatárok a legbiztosabb gól­helyzeteket is elpuskázták. Szünet után a gyömrőiek két gyors góllal eldöntötték a mér­kőzés sorsát. Végeredményben a gyömrőiek akár nagyobb arányban is győzhettek volna. 4211 11-5 2 1 1-4-3 2-----2 1-8 ■ Jó : Kalina, Papp J., Mészá­ros, Oldal A., illetve Tóth, Zsemle, Széman. A CSOPORT ÁLLÁSA: 1. Maglód 2. Gyömrő 3. Péteri Holnap, szerdán a gyömrő.en Házai pályán fogadják Pétén csapatát délután öt órakor. II. csoport Vecsés—Monor 2—1 Monor: 200 néző. Vezette: Orbán K. Közepes színvonalú mérkő­zésen, szerencsés győzelmet aratott a vendégcsapat. A győztes gól az utolsó percben esett. (A mérkőzésről részlete­sebben holnapi számunkban írunk.) S a csoport Állasa: 1. Vecsés 2. Üllő 3. Monor 2 2----6-2 2 1 — 18-4 4 1—3 6-14 Holnap, szerdán az üllőiek otthonukban fogadják Vecsés csapatát délután öt órakor. G. J. A nap kulturális programja 4 MOZIK Gyömrő: Fehér agyar visz- szatér. Maglód: Isztambuli ak­ció. Mende: Herkulesfürdő: emlék. Monor: Katharina Blum elvesztett tisztessége. Pilis: A halott asszony visszatér. Üllő: Robinson Crusoe. Vecsés: Sza­bálytalan szabályos. MŰVELŐDÉSI HAZAK Gyömrő, 18 órától: a fiatal utazók klubjának összejövete­le. Mendén, 18-tól 20-ig: a népi tánccsoport próbája. 1 NYÁRI VÁSÁR augusztus 1-től 13-ig. DIVATOS FÉRFI. NŐI ÉS GYERMEK NYÁRI KÉSZRUHÁK, SZANDÁLOK, FÜRDŐRUHÁK 30—40%-os árengedménnyel kaphatók a monori szakboltjaiban: Monor, Kossuth L, u. 71. és 79. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom