Pest Megyi Hírlap, 1977. augusztus (21. évfolyam, 180-204. szám)

1977-08-02 / 180. szám

IV. ÉVFOLYAM, 180. SZÄM 1977. AUGUSZTUS 2., KEDD Propaganda és ellenpropaganda Közvéleményt az ivás ellen A legfontosabb a megelőzés 'Rostával vizet merni: ilyen­nek tűnik fel az alkoholiz­mus elleni harc. Üjabban kö­telező árnyalni: hadakozni a túlzott alkoholfogyasztás el­len kell. Kérdezhetnénk, ki szabja meg a mértéket. De ne kötekedjünk. Enélkül is fonákságok garmadjával ta­lálja magát szemközt, akinek a mértéktelen italozás elleni küzdelem jutott osztályrészül. Hiszen nemcsak társadalmi szervezetek, lakó- és munka­helyi közösségek vállalkoznak egy-egy alkoholista megmen­tésére. A tanácsok egészség- ügyi osztályai hivatalból fog­lalkoznak vele. Módszer Mit tehetnek? A városi- járási főorvos a végrehajtó bizottságnak készített jelen­tésében olvasom: Az alko­holizmus elleni küzdelem­ben • legfontosabb a megelő­zés, annak megakadályozása, hogy újabb és újabb szemé­lyek kerülhessenek az alkoho­listák amúgy sem kis tábo­rába. A megelőzés egyik fő módszere a nevelés és a pro­paganda. Ég az ellenpropaganda? Mi­csoda hadállásai vannak! Senki sem szervezi, nincsen sajtója, szemléltető eszközei, ereje mégis iszonyú. Az eset nem Gödöllőn történt (ezt csak a tény kedvéért írom le): a szobában négy-öt or­vos, két asszisztens, meg a vizsgálandó páciens. Tapoga- tás, hallgatózás, pulzusmérés, nyaksimogatás (pajzsmirigy), majd a kérdés: mennyit szív naponta? — Semmit. — Mit iszik, bort, sört, pálinkát? — Semmit. — Akkor minek él?! A túlzott alkoholfogyasz­tás elleni egészségnevelési munkánk eredményei ma még elmaradnak a követelmények­től, mivel alkalmi. A neve­lés, felvilágosítás hiányossá­gának tudható be az is, hogy a kezelést vállaló, gyógyulni akaró alkoholista rehabili­tációját a kis közösségek, ba­rátok, brigádok inkább nehe­zítik, mint segítik. Nem inni sokszor szégyen — ismét a jelentésből idéztem. A közvé­lemény ereje felmérhetetlen. A közvélemény erejével szem­beszállni ki mer? Beadványok Ez év márciusában Gödöl­lőn is megszervezték az al­koholelvonó szakrendelést. Elsősorban a munkaviszony­ban álló betegek jelentkezé­sét könnyítette meg, mivel munkaidőkiesés és szabadság igénybe vétele nélkül is fel­kereshetik. Működése óta önkéntes kúrára első ízben huszonnyolcán, ismételten harmincnégyen jelentkeztek. A járás lakosságának száma százezernél több. Hányán ihat­nak többet a kelleténél? Ha számuk az önkéntesen jelent­kezőknek csak a dupláját vagy a háromszorosát tenné ki, kár volna szót veszteget­ni rájuk. Az egészségügyi osztályra az első félévben 250 gondo­zás elrendelését kérő, javas­ló beadvány érkezett, az al­koholista feleségétől, roko­nától, a rendőrségtől, a köz­ségek szakigazgatási szervé­től. Az elején említett fo­nákságokból egy szép pél­dány: a beadványok gyakori hiányossága, hogy a kezde­ményező nem tünteti fel, a felvilágosító és nevelő tevé­kenység megtörtént és nem vezetett eredményre. Nyilvánvaló, senki sem kor­látozható személyi szabadsá­gában, ha nem vétkezett. Az egészségügyi osztálynak min­denekelőtt az alkoholizmus tényét kell megállapítania, ami igen kacskaringós fogla­latosság. Először: a bejelen­tett többszöri megkeresésre sem jelenik meg szakvizsgá­latra, személyes meghallga­tásra. Másodszor: nem könnyű do­log a környezettanulmány el­készítése, melyet körzeti ápo­lónők végeznek. Őket ugyan rendszeresen továbbképzik, mégsem képesek minden eset­ben kifogástalan jelentést ké­szíteni. Különösen a jogá­szok igényeinek nem tudnak eleget tenni, nem beszélve arról, hogy a nagyfai beuta­lás iratai — a környezettanul­mány is — az alkoholista szá­mára hozzáférhetők, a beje­lentő feleség, a tanulmányt készítő nővér, illetve a tanúk vádelme nincs kellően bizto­sítva a garázda, iszákos sze­mély ellen. Nem csodálkoz­nék, ha a nővérek húzódoz­nának az ilyen feladatoktól. Mondjuk, mondogatjuk, munkahelyünk a második ott­honunk. Otthon általában is­merik az embert. Az alko­holisták munkaadói mégis csodálkoznak, hogy jó dol­gozójukat szenvedélyéről le akarják szoktatni. Iszákos? Nem is hitték volna, a mű­helyben olyan rendes. A fél­évben negyvenhárom eset­ben szüntették meg az eljá­rást, mivel nem bizonyíthat­ták az alkoholizálást. Előfor­dul, hogy a feleség vonja visz- 6Za az elvonókúrára tett ja­vaslatot. .. Summa summárum: a be­jelentett személyek huszonöt százalékát ambuláns, tíz szá­zalékát zárt intézeti kezelés­re kötelezték. De még ekkor sem biztos a gyógyulás. Sta­tisztikai adatok szerint a kö­telezően kezelt betegek gyó­gyulási aránya húszszázalé­kos. A kezelés azért v°ll ku­darcot, mert rövid. Két-há- rom hét kevés a gyógyulás­hoz. Igen körülményes bejut­ni a nagyfai munkaterápiás in+«7etbe is. No, de az egészségügy e’ap- ja a megelőzés. Ha itt sike­rülne valamit elérni. elma­radhatna a bejelentési* herce­hurca, a kivizsgálás, meg a környezettanulmány, Nagy­fa, az ambuláns és a zárt in­tézeti kezelés. Kevesebb po­fon csattanna és kevesebb könny hullana. Alap Túlzás volna azt állítani, az iszákosságnak van nálunk közvéleménye. Az ivásnak azonban igen. A megelőzés en­nélfogva nem jelent se töb­bet, se kevesebbet, mint az ivás elleni közvélemény meg­teremtését. Ehhez harmatsú­lyú ténykedésnek tetszik az alkoholizmus ártalmairól tar­tott előadás, az alkoholizmus elleni hónap, a szeszmentes napok, a hűsítőital-bemutató. Különösen akkor érezzük vér­szegénynek eme akciókat, ha tudjuk, az utóbbi években világszerte nő az alkoholfo­gyasztás és a szesz okozta egészségi károsodás. De mi­vel súlyos bajról van szó, minden csipetnyi előrehaladást méltányolni kell, ugyanakkor szüntelenül keresni a továb­bi megelőző és gyógymódo­kat. Valamint a bai gyöke­reit. A legnagyobb ered­mény, ha gyökereiben szá­moljuk fel a kórt. K. I*. Széna a mezsgyékről Nincs lekaszálatlan fű a péceli határban. A kisállatte­nyésztők, de főként a nyúl- tenyésztö szakcsoport tagjai, előzetes engedéllyel betakarí­tották a szénát a mezsgyékről, a mezőgazdaságilag nem hasz­nosítható területekről. Kamillából - növényolaj .V$'é.v.>>NV-VA­Kerepesen, a Szilasmenti Tsz-ben több mint 100 hektáron termesztenek kamillát. A gyógynövényből nyert kivonatból kamillacseppet, valamint gyógyszeralapanyagot készítenek. Farkas János és Mihalovics István kamillával tölti meg a le­párlót. IfJ. Fekete József felvétele Jól hajráztak Befejezték az aratást a járásban Vasárnap befejezték az ara­tást a járás szövetkezeteiben. A gazdaságok 12 ezer 600 hek­tárnyi kalászost vágtak le, s többek között 9 ezer 300 hek­tár búzatermése áll a magtá­rakban. Galgamácsán pénteken fejez­ték be a nagy munkát, szom­baton Veresegyházon és Bagón álltak le a gépek. Az utób­biak nagy hajrát vágtak ki, éj­félig dolgoztaik az utolsó hek­tárokon. Vasárnap az ilkltjdiak zárták a sort s ezzel vala­mennyi gazdaságban befejező­dött az aratás. Részletes ter­méseredmények péntekre vár­hatók. Cselekvési program Nőtt a kivitel a műszakszám Jó első fé/ év Hogyan vették figyelembe a vállalatok és a tanács a váro­si cselekvési programot? Mi­lyen eredményekkel zárták az első félévet? Mit kell ten­ni,. hogy a menet közben fel­merült új problémákat meg­oldhassák? Mi várható az év végére és a következő esz­tendőre? Ezekre és hasonló, a város egész lakosságát érin­tő kérdésekre keresték a vá­laszt a párt-végrehajtóbizott­ság legutóbbi ülésén. Iskola, lakás Akad-e, aki. Gödöllőn él, s nem érinti így, vagy ügy az új művelődési ház építése? Vagy az, hogy augusztus húszadi­kán átadják az új alsóparki bölcsődét és a kastélyparki óvodát? Hiszen kinek fia, ki­nek lánya iratkozhat be az új intézménybe, kinek uno­kája kap majd nap-nap után szakszerű ellátást, az új léte­sítményekben. Nem lehetnek közömbösek a fiatalok sem, maholnap az ő gyermekeik kopogtatnak az óvodák, is­kolák kapuján. Kell iskola, de mindenek­előtt sok-sok új és jó lakás. A városi beruházások hely­zetéről nemrégiben részlete­sen beszámoltunk, amelyben ' r ' r r NYÁRI VÁSÁR IDEJEN Kirakatok Igazán nem akarom egyolda­lúan reklámozni a cipőket, hiszen akinek kell, úgyis vesz belőlük. Főképpen, mert hétfő­től árleszállítás van. Ezt szombat délutántól, a kiraka­tokba tett cipők, ruhaneműk árcédulája is elárulja. Meg­hökkenésemnek egyetlen oka, hogy életemben nem láttam ennyi extra méretű szandált, mint most egyik üzletünkben. Erről eszembe jutott az a pes­ti hölgy, aki két hónappal ez­előtt a rádióban siránkozott — mondván, nem talál mag4nak kellően nagy szandált. A saj­nálkozáson nem jutottam túl — ámbár, ha tudtam volna, hogy Gödöllőn ilyen nagy a választék, hát' meginvitáltam volna. A kirakat, különben, min­den időben az üzletek legszebb része. Hacsak az egészséges kereskedelmi szemlélőt oiyany- nyira nem érvényesül, hogy az áru rejtett, olykor elnagyolt oldalait is bemutassa. Ez a törekvés nálunk most divatba jött. Mert mi másnak köszön­hető az, hogy a komplett szo­babútorokat kiállítók egyik­másik rekamié hátsó, kevésbé gondozott részét helyezik a külső szemlélők orra elé. Csak úgy takaratlanul! Sőt. félig kitakartan, hiszen a gyárban rájuk tűzött védőfólia egy- egy darabja elárulja: erede­tileg gondosan csomagolták. Nem azért mondom, de baj­ban lehetnek a kirakat rende­zői: tulajdonképpen nem tud­ják. hogy a bútort az árusító­térből. vagy az utcára néző kirakatból mutassák-e be elő­nyösen. Egy kis* leleménnyel — amiben persze biztos nem szűkölködnek, hiszen a kira­kati takaró anyagokat is rég­óta gyártják már — a komoly vevőként érkezők és a még kirakaton át tájékozódók illú­zióit is másképpen táplálhat­nák. K. Z. P. ugyan a Pest megyei Építő­ipari Vállalatot marasztaltuk el a János utcai házak kése­delmes átadásáért, holott azokat nem ők építik. Rend­szeresen tájékoztatjuk olva­sóinkat a város nagyüzemei­nek, vállalatainak eredmé­nyeiről is, mégis érdemes bő­vebben szólni arról, hogyan igazodtak a városi cselekvé­si programhoz, miként való­sultak meg saját terveik. Az év elején a termelés nö­velését, a minőség javítását, az export fokozását tűzték ki fő célnak. A B-üzem, ipari szövetkezet pártszervezete fi­gyelembe vette a városi párt- bizottság cselekvési program­jának ajánlását, s részletes, alapos, színvonalas cselekvési programot dolgozott ki. Alaposan A félévi tervek teljesítése, illetve túlteljesítése bizonyít­ja, nemcsak a tervek voltak alaposak. A Gépgyár tíz szá­zalékkal termelt többet, az előző évhez képest 24 száza­lékos a növekedés. Eredmé­nyes gazdálkodásról számol­hatott be a Közép-magyar­országi Közmű- és Mélyépí­tő Vállalat, az Árammérő- gyár, a Humán Oltóanyag­termelő és Kutató Intézet is. Az ipari szövetkezeteknek 4—5 százalékos termelésnö­velést irányzott elő a cselek­vési program. A jobb gép­kihasználás és munkaerő-gaz­dálkodás eredményeképpen a Háziipari Szövetkezet ma job­ban áll, mint tavaly ilyen­kor, s ugyanez mondható el a Vegyesipari Szövetkezet­ről is. Sajnos, az Építőipari Szövetkezet továbbra is sú­lyos munkaerőgondokkal küsz­ködik. örvendetes, hogy az expor­táló vállalatok a népgazdaság elé tűzött 18 százalékos nö­vekedést is túlszárnyalták az első félévben. Az Árammé­rőgyárból maidnem negyven százalékkal több árut vittek külföldre. Túlóra A szocialista országokba irányuló kivitel növeléséhez jelentősen hozzájárult a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom 60. évfordulója tiszte­letére kezdeményezett mun­kaverseny. A Gépgyár 11 hó­nap alatt termeli meg azt az exDortálandó árutömeget, amit egész évre terveztek. A KKMV az orenburgi, nemzetközi ösz- szefogással épülő gázvezeték mielőbbi elkészültéhez járul hozzá. ^ Valamelyest emelkedett üze­meinkben az átlagos műszak­szám. A Gépgyárban 1,2-ről 1,31-re, az Árammérőgyár­ban 1,4-ről 1,55-re. Csökkent a túlórázás, a Gépgyárban 16, az Árammérőgyárban 40 Százalékkal. Összefoglalva a városi párt­végrehajtóbizottság megálla­píthatta : a termelőegységek az 1976 második felében meg­kezdett előkészítő tevékeny­ség, az átgondoltabb tervezés, a pártalapszervezetek tartal­mas cselekvési programja nyomán az idei első félév gazdasági eredményei jól ala­kultak, amelyek alapul szol­gálhatnak az év sikeres befe­jezéséhez. Ehhez továbbra is a cselekvési program szerint kell munkálkodnia mindenki­nek. G. Hetente kétszer Rendelő Fcnyőharaszten Javult az egészségügyi el­látás Fenyőharaszton. A be­tegeknek eddig Hatvanba, Kartalra vagy Versegre kel­lett utazniuk az orvoshoz. Helyzetükön a tanács intéz­kedése változtatott; helyben rendelésre alkalmas helyisé­get bocsátottak a fenyőha­rasztiak rendelkezésére. A kör­zeti orvos hetente kétszer fo­gadja a telep betegeit. AZ MGI TERVEZTE Agrokémiai központok Országszerte egyre több ag­rokémiai centrum létesül. A korszerű állomások tervét évekkel ezelőtt a Gödöllői Me­zőgazdasági Gépkísérleti In­tézet munkatársai készítették elő. A tároló-, szolgáltatóközpon­tok mellett kapnak helyet a talajvizsgáló laboratóriumok. A szakemberek sok ezer ta­lajmintavétel után megmond­ják a gazdaságoknak, hogy hol. mennyi és milyen minő­ségű műtrágyát érdemes fel­használni a gazdaságos ter­meléshez. A laboratóriumi műszereken kívül az állomá­sok dolgozóinak munkáját gyors mintavevő eszközök is segítik. NYÁRIVÁSÁR augusztus 1-tól 13-ig. FÉRFI-, NŐI 1 ÉS GYERMEKPULŐVEREK, FÜRDŐRUHÁK, KÉSZRUHÁK, SZANDÁLOK 30—40 %"©s árengedménnyé! kaphatók a * gödöBEŐS és aszódi ruházati hóit faiban: Gödöllő, Szabadság tér 7. Aszód, Kossuth L. u. 34. és 42. * A

Next

/
Oldalképek
Tartalom