Pest Megyi Hírlap, 1977. augusztus (21. évfolyam, 180-204. szám)

1977-08-07 / 185. szám

\ 1977. AUGUSZTUS 7., VASÁRNAP Az atombomba áldozataira emlékezett a világ Békenagygyűlés Hirosimában Hirosimában szombaton bé­kenagygyűlésen emlékeztek meg a városra harminckét évvel ezelőtt ledobott első atombomba áldozatairól. A nukleáris robbanás epi­centrumának közelében elte­rülő békeparkban ötvenezren gyűltek össze', hogy felemel­jék szavukat az atom- és hid- rogénfegyverfek eltiltásáért. Pontban negyed kilanckor, az egykori tragikus esemény be­következésének pillanatában, megszólalt a hirosímai béke­harang. s a ünnepség részt­vevői néma csenddel rótták le kegyeletüket a barbár módon elpusztított sok tízezer em­ber emlékének. A nagygyű­lés egyben az atomellenes vi­lágkonferencia csúcspontja is volt. A hirosimai emlékmű­vön a város képviselői és a hátramaradottak elhelyez­ték annak a 2282 embernek a névtábláját, aki tavaly halt meg a több mint három év- tizecteel ezelőtti robbanás utó­hatásainak következtében. Ezután Araki Takesi pol­gármester a hirosimaiak ne­vében békenyilatkozatot ol­vasott fel, amely szorgalmaz­za, hogy az ENSZ jövő évi leszerelési világkonferenciája tegyen meg mindent a nuk­leáris és más tömegpusztító eszközök megtiltásáért, a fegyverkészletek korlátozá­sáért és a tartós béke meg­teremtéséért. „Hirosima íele­folylatódik Vance közel-keleti körútja Arab lapok az amerikai rendezési Husszein Jordánia! uralko­dó szombaton délelőtt másod­szor is találkozott Vance amerikai külügyminiszterrel. A találkozón Jordániái rész­ről hangsúlyozták, hogy mi­előtt összeülne a genfi értekez­let, körvonalazni Ítéli az ott aláírásra kerülő megállapo­dást. Husszein a genfi tanács­kozás másik előfeltételeként említette, hogy Izrael tanúsít­son készséget az 1967-es há­ború óta megszállva tartott arab területek kiürítésére. Közölte, hogy a PFSZ képvi­selőinek nem valamely arab ország küldöttségébe beol­vasztva kell részt venniük a tanácskozáson. Vance, amerikai külügymi­niszter szombaton este Am- manban sajtóértekezleten szá­molt be a közel-keleti körút­ja során eddig felkeresett arab országok vezetőivel folytatott tárgyalásai eredményeiről. Az amerikai külügyminisz­ter végleg elejtette azt az egyiptomi javaslatot, hogy az arab frontállamok és Izrael külügyminisztereiből alakuljon munkacsoport, a genfi közel- keleti értekezlet előkészítésé­re. Arab sajtóorgánumok szom­baton értesüléseket közöltek arra vonatkozólag, milyen ter­veket vitt magával Vance kö­zel-keleti kőrútjára. A bejrúti An-Nahar meg­bízható forrásokra hivatkozva azt írta: Vance az arab veze­tőknek átadta Carter üzene­tét. amelyben az amerikai el­nök tudtul adta. hogy az Egye­sült Államok kész „fokoza­tos nyomást” gyakorolni Iz­raelre, ha az visszautasítja a három frontról (Sinai, Cisz- jordánia, Golan) való visz- szavonulást és a palesztin probléma megoldását. ★ A WAFA palesztin hírügy­nökség pénteken este hírül- adta, hogy Egyiptom elhatá­rozta: véget vet a Libia elleni propagandaháborúnak. A hír- ügynökség szerint a döntésről, Ssadat tájékoztatta Arafatot, aki a líbiai—egyiptomi konf­liktus idején indítványozta a propagandahadjárat beszünte- tését. _______ HOVEIDA, Iráni miniszter- elnök szombaton, röviddel a kormány ülése után benyúj­totta lemondását. BONNBAN a nyugatnémet kormány szóvivője kijelentet­te: „Schmidt kancellár ismé­telten megerősítette, hogy a neutronbomba gyártásának ter­ve jelentős pszichológiai és stratégiái problémákat okoz mind a NATO, mind pedig a Varsói Szerződés tagállamai­nak kapcsolataiban.” lősségteljes feladata az — mondotta —, hogy a világ közvéleménye elé tárja az atompusztulás hiteles képét, adatait, s ezzel az intő pél­dával járuljon hozzá az em­beriség békevágyának telje­süléséhez.” Hirosima és Nagaszaki tra­gédiájának 32. évfordulója al­kalmából Amerika-szerte til­takozó megmozdulásokat tar­tottak. Az ország békeszerető erőit tömörítő társadalmi szervezetek pénteken New Yorkban megszállták a Pen­tagon egyik tudományos ku­tatóintézetét, amely atom­fegyverrendszerek kidolgo­zásával foglalkozik. A hirosimai pusztulásra em­lékezve több ezer ember vo­nult fel pénteken az auszt­ráliai Melbourne-ben is. Az atombomba ellen tiltakozó tö­meg békés felvonulása, — a vietnami háború elleni tün­tetés óta legnagyobb ausztrá­liai demonstráció —, több mint egy órára megbénította a város forgalmát. A rendőr­ség becslése szerint több mint tizenötezren vettek részt a békés tüntetésben. Todor Zsivkov a Szovjetunióban Todor Zsivkov, a Bolgár KP Központi Bizottságának első titkára, a Bolgár Államtanács elnöke, az SZKP Központi Bi­zottságának meghívására üdü­lésre a Szovjetunióba érke­zett. Csak röviden... w AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK törvényhozása hosszas huza­vona után az elnök elé terjesz­tette azt a törvényjavaslatot, amely enyhíti a Szovjetunió és a szocialista országok szak- szervezeti személyiségeinek beutazását korlátozó eddigi rendelkezéseket. GABON fővárosában pén­teken megkezdte munkáját az Afrikai Egységszervezet köz­vetítő bizottsága, amely az etiópiai—Szomáliái konfliktus rendezésének lehetőségéről ta­nácskozik. A JEMENI Arab Köztársa­ság hivatalos szervei minden alap nélkül felkérték a TASZSZ-hírügynökség szan- nai tudósítóját, hogy hagyja el az országot.. A hivatalos jeme­ni képviselő, amikor a döntés alapjául szolgáló okok tisztázá­sára kérték fel, azt mondotta, hogy előtte nem ismeretesek az ügy részletei. K'priami a ciprusi elnökválasztásról Van remény közös jelöltre Kiprianu, a Ciprusi Köztár­saság ideiglenes elnöke pénte­ken este Nicosiában sajtóérte­kezleten jelentette be: „Re­mény van arra, hogy a cipru­si- görög közösség négy politi­kai vezetője megállapodásra fog jutni a Ciprusi Köztársa­ság elnöke személyében a ciprusi nép egységének megőr­zése érdekében”... Caglayangil török külügy­miniszter pénteken Isztambul­ban úgy nyilatkozott, hogy Törökország és az egyolda­lúan kikiáltott ciprusi török szövetségi állam nem fogja elfogadni a ciprusi görög közösség által megválasztott új elnök vezetésével létreho­zandó kormányt az egész szi­getállam kormányának. ★ Trautmann Rezsőnek, az Elnöki Tanács helyettes el­nökének vezetésével küldött­ség utazik Ciprusra, hogy au­gusztus 8-án részt vegyen Makairiosznak, a Ciprusi Köz­társaság elhunyt - elnökének temetésén. Haa Kua-feng fogadta Waldheimet Hua Kuo-feng, a Kínai Kom­munista Párt i- Központi - Bi­zottságának -és a Kínai Nép­köztársaság Államtanácsának elnöke szombaton Pekingben fogadta Kurt Waldheimet, az ENSZ főtitkárát és kíséretét. Az eszmecserén Hua Kuo-feng méltatta Kína és az ENSZ jó együttműködését, s ismételten megerősítette, hogy a Kínai Népköztársaság folytatja Mao Ce-tung és Csou En-laj kül­politikáját. A Pravda a belgrádi tanácskozásról Hozzájárulás az európai légkör javulásához „A különböző országok köl­csönös érdekeinek mérlege” — így jellemzi a belgrádi elő­készítő tanácskozáson elfoga­dott dokumentumot a moszk­vai Pravda. A lap szerint az elfogadott dokumentum jó alapul szolgál az október 4-én a jugoszláv fővárosban meg­nyíló találkozóhoz. A Pravda egyebek között megállapítja: „A Szovjetunió, a testvéri szocialista országok, valamint számos más ország erőfeszítéseinek köszönhetően visszautasították néhány NATO-ország képviselőinek azokat a próbálkozásait, ame­lyek a záródokumentum szel­lemével összeférhetetlen irányt kívántak szabni az őszi találkozónak. A Szovjetunió, mint a tör­ténelmi helsinki fórum kezde­ményezője, példát mutat a záródokumentum tételei kö­vetkezetes végrehajtásában, változatlanul, szilárdan az ál­lamközi kapcsolatok fejleszté­sének folytatása és elmélyíté­se mellett van. A most befejeződött előké­szítő szakaszban mind keleti, mind nyugati részről sok kép­viselő fejezte ki érdekeltségét a közelgő őszi találkozó konstruktív munkájában. Ha kivétel nélkül valóban min­den résztvevőt ilyen magatar­tás vezérel, akkor a belgrádi találkozó kétségtelenül újabb nagy hozzájárulás lesz az európai politikai légkör meg- javulásához, az államközi kapcsolatoknak a szuverén egyenlőség, a belügyekbe való be nem avatkozás — egyszó­val a záródokumentum alap­elvei szigorú betartása — alapján történő fejlődéséhez — szögezte le a Pravda cikke. Szovjet jegyzék az ENSZ-hez a nemzetközi biztonságról A Szovjetunió állandó ENSZ- képviselete jegyzéket intézett Waldheimhez, a világszervezet főtitkárához a nemzetközi biztonság megszilárdításáról szóló ENSZ-nyilatkozat vég­rehajtásának menetéről. A jegyzék emlékeztet a Szov­jetuniónak az utóbbi évek­ben tett leszerelési és béke- javaslataira, s hangsúlyozza, hogy a Szovjetunió kitartóan harcol a fegyverkezési haj­sza mennyiségi és minőségi korlátozásáért, a kölcsönösed elfogadható, igazságos alapo­kon álló leszerelésért. A Szovjetunió következete­sen törekszik.-AJteözel^külati válság, a ciprusi kérdés és más nemzetközi kőfrfttktusok békés megoldásának elősegí­tésére. s ennek érdekében mái előterjesztette konkrét elkép­zeléseit és javaslatait. A jegyzék leszögezi, hogy a nemzetközi kapcsolatok ked- vező átalakítását megpróbál­ják megakadályozni bizonyos körök, amelyek a fegyverke­zési hajsza fokozásában, a 1 katonai kiadások növelésé­ben. új fegyverfajták létre­hozásában érdekeltek, ezek a körök a leszerelési tárgya­lásokon továbbra is megpró­bálnak egyoldalú előnyöket elérni, s ezzel veszélyeztetik más államok biztonságát, A más államok belügyeibe való beavatkozásra, a hideghábo­rús maradványok felélesztésé­re irányuló kísérleteik ellen­tétesek a népek közötti köl­csönös bizalom és együttmű­ködés megerősítésének ér­dekeivel. „A béke és a nemzetközi biztonság megszilárdításának érdekei megkövetelik. hogy minden állam lépéseket te­gyen az időszerű nemzetközi problémák megoldására és az egyenjogú államközi együtt­működés fejlesztésére. A nem­zetközi biztonság megszilár­dításáról szóló ENSZ-nyilat­kozat végrehajtása menetének az ENSZiközgyűlés XXXII. ülésszakán történő sokoldalú és konstruktív vizsgálata elő­segíti e cél elérését” — hang­súlyozza a szovjet jegyzék. A hét 3 kérdése Siker Belgrádiban Találkozók a Krímben Harcok Etiópiában - Forrongó Soweto Hétfő: a Haladó Nemzeti Front győzelme a szíriai vá­lasztásokon. — Az amerikai külügyminiszter megkezdi kö­zel-keleti körútját. — A Por­tugál Kommunista Párt új vá­lasztásokkal sürget kiutat a válságból. Leonyid Brezsnyev és Ed­ward Gierek találkozója a Krím-félszigeten. — összetűzé­sek a d^l-afrikai Sowetóban. — A leszerelési bizottság ülése Genfben. Szerda: Makariosz váratlan halála, negyvennapos gyász Cipruson. — Waldheim pekingi tárgyalásai. — Carter és Nye- rere megbeszélései Washing­tonban. Csütörtök: Hirosimában meg­nyílik az atomtámadás évfor­A belgrádi előkészítő talál­kozó ötvenedik napján meg­született a döntés: az európai biztonság kérdéseiről tárgyaló érdemi találkozó október 4-én kezdődik meg, a Száva palo­tában. A napirendet, időtarta­mot, munkamódszereket kompromisszumos megállapo­dással alakították ki, a hel­sinki záródokumentumra ala­pozva, az összes felek számára elfogadható módon. A jugo­szláv fővárosban tehát biztató eredményre jutottak, s remél­jük, hogy egyes nyugati körök nem kísérlik meg — amint er­dulójára összehívott világkon­ferencia. — ASEAN-csúcs a malaysiai fővárosban. — Aláír­ják az új szovjet—japán ha­lászati egyezményt. — Határ­incidensek Thaiföld és Kam­bodzsa között. — Súlyos har­cok Etiópia keleti tartományai­ban. Péntek: az európai előkészí­tő találkozó záróülése Belg- rádban, megállapodás az ér­demi találkozó október 4-1 megkezdéséről. — Brezsnyev— Ceausescu megbeszélés a Krím­ben. — Feszültség Eszak-lror- szágban. Szombat: hat latin-amerikai államfő csúcsértekezlete Bogo­tában. — A vezető tőkésorszá­gok pénzügyminiszterei Pá­rizsban tárgyalnak. re már volt példa — felül­vizsgálni, önkényesen értel­mezni és félreértelmezni a ne­hezen megszületett közös ál­láspontot. Belgrádiján sok szó esett a földközi-tengeri or­szágok részvételéről, ez ügy­ben külön munkacsoportot is életre hívtak, s a kérdés idő­szerűségét bizonyíthatták a mediterrán térség keleti felé­ből érkező jelentések. Mi várható Cipruson ? „Ütünk hosszúnak és nehéz­nek ígérkezik, de végigme­gyünk rajta” — Makariosz érsek-elnök mondotta ezeket a szavakat, amikor egy évvel ezelőtt Nicosiában fogadott bennünket, egy nemzetközi konferencia résztvevőit. An­nál inkább átéreztük szavai­nak súlyát és igazát, mert jártunk a határrá merevedő »zöld vonalnál«, ahol farkas­szemet néznek egymással a katonai állások; tanúi lehet­tünk a »senki földjén« emel­kedő Lekka hotelben kezdett tárgyalások kudarcának; s el­jutottunk a menekülttáborok sátoriakéihoz. Ebben a bonyo­lult helyzetben Makariosz nemcsak államfő, egyházfő és etnarcha (a görög ciprióták nemzeti vezetőiéi volt, hanem jelképpé magasodott, a sokat szenvedett szigetország egysé­gének. függetlenségének, el nem kötelezett politikájának szimbólumává. A ciprusi válság ugyanis sajátos rétegek halmaza. Min­denekelőtt a sziget küzdelme azért, hogy ne a NATO el- süllyeszihetetlen ..renülőgép- anyahajó” legyen, folytathassa független és el nem kötelezett vonalát, minden atlanti be­avatkozás kirekesztésével. Ez­zel együtt harc a sziget egy­ségéért, hogy a görög és tö­rök ciprusiak kívánságai, s népközösségek messzemenő önállóságának biztosításával, ám mégis egységes állam ke­retei között valósuljanak meg. Végül, de nem utolsósorban a jobboldali szélsőségesek kire­kesztése Ciprus politikai éle­téből, akik miatt a múltban állandósult a nyugtalanság, követték egymást a puccskí­sérletek és merényletek. Makarioszt nehéz lesz pó- tolni. Á négy legfontosabb ciprusi párt — köztük az AKEL, a kommunisták párt­ja — ezért határozta el közös jelölt állítását. Sok minden múlik majd ennek a jelöltnek személyén is, hiszen a ciprió­ták túlnyomó többségének tá­mogatásával az ő feladata lesz biztosítani a folyamatosságot egy állandóan változó folya­matban ... Miről tárgyal Vance a Közel-Keleten? Kevésbé látványosan és drámaian, mint elődje, Kis­singer, de az új amerikai kül­ügyminiszter is végigcikázza a közel-keleti fővárosokat. „Csoda lenne, ha valami elő­relépés történne” — így bo­csátotta útjára Vance-t a Washington Post kommentá­tora és a csoda valóban várat magára. Az Egyesült Államok továbbra sem tud igazi meg­oldást kínálni, s ha az ameri­kai álláspont sokáig kétértel­mű volt is, a Carter—Begin találkozó nyomán a korábbi egyértelműséghez lengett visz- sza. (Az elnök talányos szavai egy „palesztin hazáról” átvál­tottak a még kevesebbet je­lentő és ígérő „palesztin tar­tományra”.) Minden jel arra mutat, hogy az amerikai törekvések változatlanul Genf kikerülését s az általános rendezés helyett a „pax americánát”, a wa­shingtoni recept szerinti békét próbálják elérni. Ez nem el­lentétes az álcázó taktikával: az izraeli miniszterelnök köz­ben október 11-re genfi foly­tatást sürget. Csakhogy- a pa- lasztinok kizárásával, a nyu- gat-iordániai területek meg­tartásának szándékával kí­vánna Genfbe utazni, ami eleve kilátástalanra tenné a munkát. Viszont alibiként szol­gálna ; lám megkíséreltünk valamit elérni Genfben, de a konferencia nem volt alkal­mas rá. A furcsa sakkhúzá­sok sorába illik, hogy ugyan­csak Kairóban új munkacso­port életrehívásának lehető­ségét vitatták meg Vance- szel: az egyiptomi, jordániai, szíriai és izraeli külügymi­niszter folytatna megbeszélé­seket New Yorkban, amerikai védnökséggel — a másik genfi társéi nőknek, a Szovjetunió mellőzésével. A Vance-körút legfontosabb állomása ezért minden bi­zonnyal Damaszkusz volt, hi­szen különösen sok múlik a szíriai válaszon, és Asszad volt az a közel-keleti állam­fő. aki nemrég közvetlen esz­mecserét folytatott mind Brezsnyevvel, mind Carterral. Szíria elvetette a külön kül­ügyminiszteri munkacsoport tervét és előzetes egyeztetés alapién nagy következetesség­gel képviseltette a palesztinok érdekeit. E pozitív jelek mel­lett azonban az is nyilván­való, hogy az Egyesült Álla­mok és Szaúd-Arábia válto­zatlanul nasv nyomást feit ki Szíria politikájának módosítá­sa érdedében, s ievpkc,zp»pk kihasználni az ország nehéz gazdasági helyzetét, belső problémáit is. Ezért kaptak nagy hang­súlyt a héten a szíriai válasz­tások. A parlament szerepkö­rét betöltő Néni Tanács 195 helye közül 159 mandátumot a Haladó Nemzeti Front szer­zett meg, amely a Baath- és még négy párt, köztük a kom­munisták szövetsége. A szíriai választók állásfoglalása jó hátteret és alapot adhat Da­maszkusz külpolitikai lépései­hez is. Mi az oka az ulsterí merénylethullámnok ? Pokolgépek tűzijátéka szol­gáltatja a nemkívánatos nyi­tányt U. Erzsébet küszöbön- álló észak-írországi látogatá­sához. A királynő, mint Nagy- Britannia és Észak-írország Egyesült Királyságának feje keresi fel a hat ulsterí gróf­ságot trónra lépésének 25. év­fordulóján, s alighanem itt kerül sor a „legforróbb” ün­nepségekre. Mintha a róka fogta csuka példázata elevenedett volna meg... A kiszivárgott hírek szerint az illegális ír Köztár­sasági Hadseregnek, az IRÁ- nak terroristái megszerezték a királynői látogatás bizalmasan kezelt menetrendiét. a protes­táns szélsőségesek viszont ál­lítólag kézbe kaparintották az IRA titkos terveit, a csapat­erősítéseket küldő brit ható­ságok viszont tudnak »» ult­rák elgondolásairól. A közelgő királynői látogatás előtt meg­növekedett feszültség tulaj­donképpen azt jelzi, hogy mennvfre rendezetlen és megoldatlan minden földré­szünknek ezen a r>~-*5Än. Réti Ervin j 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom