Pest Megyi Hírlap, 1977. július (21. évfolyam, 153-179. szám)

1977-07-12 / 162. szám

s Cf-7­K + HÍR£K + HÍREK + HÍREK + HÍREK + H hírek +• hírek 4- hírek 4- hírek + hírek 1977. JCLIUS 12., KEDD Befejezés előtt az egyetemi tanév Az utóbbi tiz év legmagasabb hallgatólétszáma Ma. 1977. július 12. ***** • Kedd, Izabella napja. A nap kél 3.59 — nyugszik 19.39 órakor. A hold kél 1.06 — nyugszik 16.16 órakor. VÁRHATt IDŐJÁRÁS Felhőátvonulások, elszórtan átí“tó záporeső, keleten he­lyenként kisebb eső. Az erős északi, északnyugati szél las. san mérséklődik. A várható legmagasabb nappali hő­mérséklet 23—28 fok között. Távolabbi kilátások péntek reggelig: Időnként megnö­vekvő felhőzetből elszórtan záporeső, zivatar. Az erős északnyugati szél átmenetileg mérséklődik. Legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 13—18 fok között. Legmagasabb nappali hőmérséklet 23—28 fok kö­zött. Jelentős mennyiségű (legalább 5 mm) csapadék az ország területének 30 százalé­kán várható. — Egy üzem, egy iskola. A Csepel Autógyár és a Pest- vidéki Gépgyár több mint egy évtizede kapcsolatban áll a szigethalmi általános iskolával. A két üzem se­gítséget nyújt az iskola ta­nulóinak rendezvények, ki­rándulások és most. a nyári táborozások lebonyolításá­ban. Konténeres zöldségtermesztés Konténeres zöldségtermeszté­si módszert kísérletezett ki a Kertészeti Egyetem zöldségter­mesztési intézete. A fóliasátor alatti paprikát, paradicsomot és más növényeket műanyag pa­lásttal körbevett, különlegesen jó minőségű földben nevelik. Ezzel az eljárással 30—40 szá­zalékkal több a termés. ÁRTÉRI SZEDER A Duna part menti erdői­ben, hamvaskékre érett az úgynevezett ártéri szeder. A zamatos, vitamindús vadgyü­mölcsöt most szüretelik — szörp készül belőle. Az ártéri szeder mindig kedvelt gyü­mölcse volt a Duna mentén élő embereknek, ám nem minden éven sikerül leszedni. A folyó nyári áradásai ugyanis gyak­ran tönkreteszik a termést. Az idén bő termést hoztak a cser­jék és — szerencsére — elma­radt a dunai árvíz is. A gyü­mölcs jó tulajdonsága, hogy az év folyamán többször is megérleli a termést. Ennek megfelelően az Erdei Termék Vállalat az ősz elején és késő ősszel újra begyűjteti az árté­ri erdők hasznos vadgyümöl­csét. Köszönetnyilvánítás. Küszönete- met fejezem ki mindazoknak a ro­konoknak, ismerősöknek, akik szeretett férjem temetésén és a gyászmisén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, bánatomat eny­híteni igyekeztek, özv. K. Tóth Pálné. MEGHALT BOROS JÓZSEF Boros József, életének 75. évében, hosszas betegség után elhunyt. A gödöllői szabósegéd a Tanácsköztársaság idején vörösőr, alapító tagja a mun­kásőrségnek. Tizenöt évig, 1950 és 1965 között volt Kere­pes tanácsának elnöke. Tulaj­donosa a Tanácsköztársasági Emlékéremnek, és a Munka Érdemrend ezüst fokozatának. Az elhunyt a legutóbbi időkig, amíg egészségi állapota enged­te, aktív tagja volt a munkás­őrségnek. Temetése szerdán, július 13- án 16.30-kor lesz a gödöllői Dózsa György úti temetőben. Az MSZMP Gödöllő járási és városi bizottsága. A Kobzi János munkásőregység — Gyermekirodalom és bábjáték. Csütörtökön dél­előtt 10-kor kezdődik a szentendrei ifjúsági klub So­mogyi—Bacsó parti helyisé­gében a bábjátékcsoport- vezetők országos konferen­ciája. A szentendrei járási óvónők, gondozónők, a bu­dapesti Bogdánfi utcai óvo­da csoportjai tartanak be­mutató előadást. A műsor után Imre István, a Pannó­nia Filmstúdió rendezője megnyitja a Gyermekiroda­lom a régmúlt századokban című kiállítást. — Száz helyett százötven. Eredetileg arról tárgyaltaik koreai üzletkötők az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár vezetőivel, hogy 100 autó­buszt vásárolnak. A szerző­dést — azonban 150 jármű­re kötötték meg. Az első 50 kocsit szeptember 30-ig ki­szállítják. HAJNALI VIHAR Tegnap hajnalban heves vi­har támadt a Balatonra. Ez­úttal azonban az elnéptelene­dett víztükrön nem ért senkit sem váratlanul a szélroham. A tó egy méternél magasabb hullámai csupán a strandok vendégseregét gátolták meg a reggeli fürdőzésben. A viharos időjárás láttán az üdülők és a turisták elpártol­tak a strandoktól és többsé­gükben a kirándulóhelyeket keresték fel. A Balaton vidé­ke hétfőn, a kora délelőtti órákban, felbplydult méhkas­ra hasonlított. A tópart útvo­nalain és a környező kirán­dulóhelyeken kilométeres ka­ravánokban közlekedtek a gépjárművek ezrei. Tv, 21.45: Ipiapacs Szálkái Sándor nevét első­sorban frappáns, ironikus, sza­tirikus rövidfilmjeiről ismeri a nézőközönség. (Idén a veszp­rémi tévészemlén elnyerte a tévékritikusok különdíját A fej című rövidjátékfilmje.) Az Ipiapacs azonban valódi hely­színeken játszódik, valódi hely­zetet idéz meg, Ipiapacsos bú­jócskát játszanak ugyanis sok üzemben és vállalatnál a mun­kaidővel, a munkaerővel, a nyersanyaggal. Megdöbbentő számokat hallunk, mennyi ér­téket jelent egy-egy perc ki­esés, vállalati viszonylatban is, hát még népgazdasági viszony­latban ! Azok a kiváló szakmunká­sok azonban, akik Kovalik Károly mikrofonja elé állnak, segíteni szeretnének, felfedik a hibákat, javaslatot tesznek, sőt, amint ez az egyik riport­ból kiderül, még anyagi áldo­zatra is hajlandók a Jobb munka érdekében. KOSSUTH RÁDIÓ 4.25—7.59: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek. Időjárás-jelen- tés. 8.05: Műsorismertetés. Kb. 8.20: A mai nap kulturális prog­ramjából. 8.25: Indulók fúvószené- karra. 8.35: Kodály: Székely fonó 10.00: Hírek. Időjárás-jelentés. VÁRKONYI ISTVÁN SZÁZHUSZONÖT ÉVVEL EZELŐTT, 1852. július 12-én született Vár- konyi István, a szocialista föld­munkásmozgalom jeles harco­sa, ismert baloldali politikus. Várkonyi 1889-ben lépett be a Magyarországi Általános Munkáspártba, s 1396-ban a Szociáldemokrata Párt vezető­ségének lett a tagja. E párt opportunista politikája azonban később szembefordította a pártvezetőséggel; ekkor alapí­totta meg — 1897. szeptember 8-án, forradalmi demokratikus programmal — a Független Szocialista Pártot. Felismerve a parasztság alapvető követelé­seit, elsősorban ezeket vette be pártja programjába. Sajnos, a munkás-paraszt szövetség je­lentőségének megértéséig már nem jutott el, s elméleti-poli­tikai nézeteiben sok anarchista yonás nyilvánult meg. 1905-ben és 1906-ban a koalíció ellen foglalt állást, s ekkor kapcso­latot létesített az Áchim And­rás vezette parasztmozgalom­mal ; híveinek többsége csatla­kozott is a Magyarországi Pa­rasztpárthoz. Az első világháborút megelő­ző években már viszavonult a politikai élettől. ELHUNYT RÁSKISÁNDOR PÜSPÖK Ráski Sándor, a Tiszán in­neni református egyházkerület püspöke, a magyarországi re­formátus egyház zsinatának lelkészi alelnöke, aki az auszt­riai Oberwartban egyházi kon­ferencián vett részt, július 10- én 57 éves korában szívroham következtében Bécsben el­hunyt. — 142 millió forintot for­dítanak alapbéremelésre és műszakpótléikra a Pamut­nyomóipari Vállalatnál. — Űj trolik. Az év má­sodik felében 23 trolibuszt, azaz Ikarus 280-as jármű­vet gyártanak Mátyásföl­dön. Jövőre ugyanennyit ad­nak át a BKV-nak. — Tűzbűvölö. Holnap, szerdán este 7 órakor a szentendrei Ko­vács Margit-gyűjtemény kertjé­ben Tűzbűvölö címmel kamara­est lesz a Szovjetunió népeinek költészetéből és népzenéjéből. A műsorban burját, cseremisz, grúz, lett. litván, mandzsu, mongol, orosz, osztják, örmény, tadzsik, tátár. türkmén, üzbég, vogul, votják népdalok és költemények hangzanak el Androvicz István (gitár), Faragó Laura (ének), Lelkes Dalma előadóművész köz­reműködésével. Rossz idő esetén a kamaraestet a Pest megyei Művelődési Központ színházter­mében tartják. — Sűrített HÉV-járat. Jú­lius 24-ig sűrítik a HÉV-já- ratokat a szentendrei vona­lon, a hétvégeken. A sza­badtéri játékok közönségé­nek gyorsabb közlekedése érdekében az előadást köve­tően a főváros felé is több szerelvényt indítanak, mint amit a menetrend előír. 10.05: Majd a nyáron... 10.35: ze- nekari muzsika. 11.40: Ady Endre: Életem nyitott könyve. 12.00: Déli krónika. 12.20: Ki nyer ma? 12.30: Reklám. 12.35: Melódiakoktél. Köz­ben: 13.10: Törvénykönyv. 14.10: Az élő népdal. 14.20: Ezeregy dél­után. 14.50: Éneklő Ifjúság. 15.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 15.10: Debussy: Képek (Imegas) zene­karra. 15.44: Magyarán szólva ... 15.59: Hallgatóink figyelmébe! 16.00: Útközben. 16.05: Harsan a kürtszó! 16.35: Mozart: Don Juan — a II. felvonás fináléja. 17.00: Hírek. Útközben. 17.07: Bukarest­től Konstancáig. 17.32: Beethoven: F-dúr szonáta. Op. 5. 17.57: Mai könyvajánlatunk. 18.00: A Szabó család. 18.27: Hallgatóink figyel­mébe! 18.30: Esti magazin. 19.15: Színes népi muzsika. 20.07: Meg­szólal a csendvilág. 20.37: Szer- vánszky Endrére emlékezünk. 21.22: Hírek. 21.27: A magyar felvilágo­sodás irodalmának hetei. 22.00: Hí­rek. Idő járás-jelentés. 22.20: Banchieri: Az öregkor bohó­ságai. 22.50: Meditáció — az érte­kezletekről. 23.00: Orosz szerzők kamaramuzsikájából. 24.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 0.10: Harangoz^ Teréz virágénekeket énekel, Ben- kő Dániel gitáron játszik. 0.25: Himnusz. PETŐFI RÁDIÓ 4.25—7.59: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8J)0: Hírek. Időjárás-jelen­tés. 8.05: Farkas Ferenc daljátékai­Még néhány felsőoktatási intézményben folynak az ál­lamvizsgák, egy-két egyete­men, főiskolán a diplomaosz­tás is hátra van. Néhány na­pon belül azonban elnéptele­nednek az épületek, a felső­oktatásban is befejeződik a tanév. Az intézmények napipali, es­ti és levelező tagozatán 110 és fél ezren tanultak az idén, ez az utóbbi tíz év legmaga­sabb hallgatószáma. A nap­pali tagozaton 64 és fél ezer hallgató sajátította el az is­mereteket. A legtöbben — 21 ezren — a tudományegyete­meken, majd 14—16 ezren a műszaki főiskolákon, illetve egyetemeken, valamint a ta­nárképző főiskolákon tanul­tak. Az egyetemek, főiskolák nappali tagozatán 17 ezer fia­tal fejezte be több-kevesebb sikerrel az első évet, 14 700-an pedig — eljutva az államvizs­gáig — búcsút mondtak, il­letve mondanak a képző in­tézménynek. A nappali tago­zatok különböző évfolyamain a hallgatók 37 százaléka volt fizikai dolgozó gyermeke, az előző tanév aránya: 35,8 szá­zalék. A nők aránya 48 szá­zalék volt, egyes intézmé­nyekben azonban túlnyomó többségben vannak. Érdekesség, hogy szeptem­berben az elsőévesek közül több mint ezer fiatal az érett­ségin kívül szakmunkás-bi­zonyítvánnyal a zsebében kezdte felsőfokú tanulmánya­it, 350 olyan fiatal lépte át az egyetemek, főiskolák kapuját, aki érettségivel nem, csupán szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezett. A hallgatók 80 százaléka részesült valamilyen rendsze­res juttatásban, 38 százalé­kuk tanulmányi ösztöndíjat kapott. Minden második hall­gató diákotthonban lakott, s megközelítően minden tize­dik társadalmi ösztöndíjban részesült. Az 1976/77-es tan­évben 627 népköztársasági ösztöndíjasunk volt. Az utóbbi 5 évben egyen­letesen nőtt a társadalmi ösz­töndíjasok száma. A munka­helyek elsősorban a leendő műszaki szakembereket tá­mogatják ily módon: 2500- zal kötöttek szerződést. A leg­kevesebb társadalmi ösztön­díjas az egészségügyi főisko­lai karon, a testnevelési fő­iskolán és az óvónőképző in­tézetekben található. A hallgatókat hazánk 56 felsőoktatási intézményében összesen 12 200 oktató taní­totta. Az oktatók 28 százaléka nő. A statisztikáit jelenleg 1271 egyetemi és főiskolai tanárt tartanak nyilván. Eh­hez a címhez általában idő­sebb korban, komoly tudo­mányos múlt alapján lehet el­jutni. Mindössze tizenhat 30 ból. 8.20: Kína — Mao után. 8.30: Hírek. 8,33: Slágermúzeum. 9.15: Tavak, partok, üdülők. 9.25: Mo­nológ. 9.30: Hírek. 9.33: A magyar felvilágosodás irodalmának hetei 10.00—11.55: Zenés műsor üdülők­nek. 11.55: Látószög. 12.00: Jákó Vera nótákat énekel, Bicskei Géza cimbalmozik. 12.33: Arcképek az orosz irodalomból. 12.50: Hang­szerszólók, 13.25: Állatbarátoknak. 13.30: Hírek. 13.33: Mai dalok. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00: Kettőtől ötig ... Operasláge­rek. 14.30: Hírek. Idő járás-jelen­tés. 14.35: Tánczenei koktél. 15.20: Könyvről — könyvért! 15.30: Hí­rek. 15.33: Műsorismertetés. 15.3G: Találkozás a stúdióban. 16.30: Hírek. 16.33: Csúcsforgalom — Ve­resegyházán. 18.00: Harminc perc rock. 18.30: Hírek. 18.33: Beszélni nehéz. 18.45: Sanzonok. 19.13: Rek­lám. 19.16: A zaj és a rezgés ré­me. 19.26: Jó estét, gyerekek! 19.30: Csak fiataloknak! 20.30: Hírek. 20.33: Más muzsika kell. 21.14: A Párizsi fúvósegyüttes játszik. 21.26: A Rádió Dalszínháza. A Fruska. Közben: 22.30: Hírek. 22.33: Tíz perc külpolitika. 23.24: Nóták. 24.00: Hírek. Idő járás-jelentés. 0.10: Mű­sorzárás. 3. MŰSOR 14.00: Hírek. 14.03: Műsorismerte­tés. 14.05: Webern-művek. 14.45: A pályatárs szemével. 15.21: Peter Schreier énekel. 16.00: Hírek. 16.03: Zenekari muzsika. 17.30: Külpoliti­—40 év közötti egyetemi és főiskolai tanár működik az intézményekben, valamennyi­en férfiak. Hallgatók Kubából és Finnországból Kubai, spanyol és finn hall­gatója is lesz az idei Savaria nyári egyetemnek. A hazaiak­kal együtt összesen 14 ország képviselteti magát a 10., ju­bileumi kurzuson, amely augusztus 11—20-ig működik a szombathelyi tanárképző fő­iskolán. A nyári egyetem keretében első ízben rendezik meg a ma­gyar városok fórumát. Ezen 45 város képviselői vesznek részt, s időszerű tanácsi feladatok­kal foglalkoznak az urbanisz­tikával kapcsolatosan. Két hét telt el a biztonsági öv premierje óta. A hevedert mintegy vezényszóra bekap­csolta július elsején szinte minden autós. Afféle ellenál­lást, mint évekkel ezelőtt a bu­kósisak bevezetésénél, nem észleltek a szakemberek. Az utak professzorainak azonban van néhány megjegyzése. Simon József közlekedési rendőrfőhadnagy: — gyenge trükk, de többen bekapcsolást imitálva, ölükben helyezik el az öv csatját. Rajtuk kívül azonban csak elvétve látni olyan autót, ahol, az elöl ülők nincsenek bekötve. A blicce­lők és a feledékenyek együtt­véve sincsenek többen az autó­sok öt százalékánál. A legtöbb problémánk nem is a személygépkocsikkal van, hanem a kis teherautókkal, mivel a Zsukokban, Barka- szókban, Nysákban sokszor nincs beszerelve a heveder, annak ellenére, hogy rögzítési pontok találhatók a kocsik­ban. A sofőröket figyelmeztet­jük, ugyanis az új KRESZ egy­értelműen előírja, hogy az öv használata ezekben a jármű­vekben is kötelező. Hagymási Béla, a Pest me­gyei ATI oktatója: gyakran előfordul, hogy a vezetők túl Felborult a kanyarban. Szi- getszentmiklóson Horváth László, 24 éves segédmunkás nagykőrösi lakos motorkerék­párral kisodródott, majd fel­borult egy jobbra ívelő ka­nyarban. A motoros súlyosan megsérült. kai klub. 18.00: A világgazdaság hí­rei. 18.05: Ravel: Couperin emlé- kezete — szvit. 18.30: Emlékeze­tes hangversenyek. Közben: 19.30: Hírek. 20.26: Elégia egy rekettye­bokorhoz. 20.30: Dzsesszfelvételek- ből. 21.20: Ys királya. 22.06: Wolf­gang Schneiderhan és Carl See­mann Beethoven felvételeiből. 23.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 23.15: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ 16.33: Hírek. 16.40: Régi dalok új feldolgozásban. A Skót Televízió szórakoztató műsora. 17.25: Egész­ségünkért! Az Egészségügyi felvi­lágosítási Központ műsora. 17.30: Játék a betűkkel. 17.55: Megérett a búzakalász. Közvetítés a babarci Béke és a tiszaföldvári Lenin Ter­melőszövetkezetekből. 18.30: A hetvenes évek Amerikája. Valen- tyln Zorin filmsorozata. IV. rész: San Francisco dombjain. 19.05: Reklám. 19.10: Esti mese. 19.20: Idősebbek is elkezdhetik. Tévétor­na. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Kisfil- mek a nagyvilágból. Edison. Ango4 portréfilm. 21.00: Franciaország madártávlatból. Francia rövidfilm­sorozat. XV/8. rész: Burgundia — A Franche Comté. 21.20: Rovarok. Francia ismeretterjesztő filmsoro­zat. A termeszek királynője. 21.45: loiaoacs. Irónikus riportfilm. 22.15: Tv-híradó, 3. 22.25: Sakk-matt. Beszámoló a Portisch—Szpasszkij páros mérkőzésről. 2. MŰSOR 20.00: Nyári színházi esték. Schil­ler: Don Carlos. Tragédia két részben. A kecskeméti Katona Jó­zsef Színház előadása, felvételről (ism.). Közben: 21.15: Tv-híradó, 2. És akik készülődnek Milyen tanszer kell az első osztályban? Mintegy 150 000 kisgyermek kezdi meg szeptemberben általános iskolai tanulmá­nyait. Bár még messze van a becsöngetés, sok család már foglalkozik a tanszervásárlás gondolatával. Az Oktatási Minisztériumban ezzel kap­csolatban felhívták a figyel­met, hogy pontosan meghatá­rozott, milyen tanszereket kell az első osztályban hasz­nálni. Ezek: két-két darab, 314—16 szá­mú írás-, illetve 317—16 számú számtanfüzet, egy-egy csomag írólap, számolópálcika, és egy egységcsomag a gyakorlati fog­lalkozáshoz, egy doboz számoló­korong, két-két grafitceruza, il­letve vékony piros-kék ceruza, egy-egy kék, illetve piros pos- tairon, hat színes ceruza, ^ egy- egy egyenes vonalzó és mérősza­lag (centiméter), két dobókocka és egy szögletes zsebtükör. Az el­ső osztályosoknak sem töltőtoll­ra, sem golyóstollra nem lesz egyelőre szükségük. Két hét biztonsági övben Pest megyei szakemberek az első tapasztalatokról r * Amokfutók* bámészkodók A hét vége fekete krónikája lazára engedik a gyeplőt, ami a heveder védőszerepét megle­hetősen csökkenti. Sokan ezt azzal magyarázzák, hogy más­képp nem érik el a műszerfa­lat. Sajnos, ez igaz is, mivel az autósok egy része mint egy nyugágyban, úgy helyezkedik el a vezetőülésen, s lábuk csak kimerevítve éri el nagy nehe­zen a pedált. Az ilyen kénye­lemről azonban — az ülés / megfelelő beállításával — le kell mondani, mert igen ve­szélyes ... A szakemberek észrevételein kívül még egy jelenleg szinte privátnak tűnő panasz érde­mel figyelmet. A ' hazánkban kapható külföldi automata biztonsági öv több autós sze­rint túlságosan szoros, s a nor­mális mozgást is gátolja, sőt egy óra alatt elzsibbasztja a vállat. Hiába tökéletesebb ez a fajta heveder, mégis van. < aki máris visszatért a hagyo­mányos övhöz. Talán érdemes lenne az im­portált övék műszaki tulajdon­ságait újra megvizsgálni. An­nál inkább, mert a hírek sze­rint hamarosan megkezdődik hazánkban is az automata övék sorozatgyártása. B. E. Teherautónak rohant. Az 5-ös számú főúton, a hernádi el­ágazásnál Lorencz Lajos, 32 éves pusztavacsi lakos motor- kerékpárral összeütközött egy teherautóval. A motoros és utasa, Lorencz Lajosné súlyos sérüléseket szenvedett. Ittas kerékpáros. Főt és Rá­kospalota között Kúra Jenő 59 éves lakatos nem a látási vi­szonyoknak megfelelően ve­zette motorkerékpárját, s el­ütötte az ittasan kerékpározó Gyarmati Pál 67 éves sikátor­pusztai vadőrt. A kerékpáros sérülése súlyos, de nem életve­szélyes. Fának ütközött. Dunaha­raszti és Alsónémedi között Csepregi József 32 éves villany- szerelő dunaharaszti lakos mo­torkerékpárral áttért a menet­irány szerinti bal oldalra, majd egy útszéli fának ütközött. A motoros súlyosan megsérült. A járdán gázolt. Vecsésen Takács Péter 22 éves ecseri rendész személygépkocsival úgy hajtott ki a főútra, hogy közben elütötte a járdán ke­rékpározó Tild József 28 éves kőművest. A kerékpáros sú­lyosan megsérült. Az út másik oldalán. Karta­lon Koncz József 19 éves se­gédmunkás motorkerékpárral áttért az út menetirány sze­rinti bal oldalára és ott össze­ütközött egy személygépkocsi­val. Koncz súlyos sérüléseket szenvedett. MI A NAPSZÉL? Földünket éppen úgy, mint a Naprendszer összes többi bolygóit Is, állandóan éri a Napról érkező ún. napszél. Ez lényegében protonok­ból és elektronokból álló gázáramlás, amely óránként 400—500 kilomé­teres sebességgel rohan el a Föld mellett. A Föld felszínét a napszél nem éri el, mert a légkörnek már a felső rétegei teljesen felfogják. A részecskék sűrűsége a napszélben elég jelentékeny, 5 részecske jut minden köbcentiméterre. A napszél mai tudásunk szerint a Napot övező magas hőmérsékletű Nap-koronának felső rétegéből származik. A rádió és a televízió műsora A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja Megjelenik r hétfő kivételével - naponta Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat. ÖTÖT IICPVFI UIDI AD Főszerkesztő dr. Lőkös Zoltán. - Főszerkesztő-helyettes Sági Agnes - Felelős kiadó: Csollány Ferenc. - Szerkesztőség: 1953 Budapesi Vili.. Somogyi Béla u « I LOS SvSSÍLÖ I LI llmLm Kiaőóhivatal: 1951 Budapest VIH., Blaha Lujza tér 3 - A szerkesztőség és a kiadóhivatal központi telefonja 343— loo és «42—220 - Szerkesztőségi titkárság «40—447 ___________________________________ FIÖKSZERKESZTÖSÉGEINK; Ceglédi Hírlap, 2701 Cegléd Kossuth tér i Pf 19 Telefon 11-400 - Gödöllő és Vidéke, 2100 Gödöllő Szabadság tér i Pf 47 Tel 6196 ­—------­--------------------------------------------Monot és Vidéke, 2201 Monor Kossuth u 78 Pf 51 Tel. 157 - Nagykőrösi Híradó, 2750 Nagykőrös. Hősok tere 7 Tel 398 Váci Napló. 260] Vác Lenin u 45 Pf 32 Tel 10-095 A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda. Budapest. - Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél 8 oosta Hírlapüzleteiben a Posta Központi Hírlapíródénál. Budapesi v József nádor tér » Tel.* 180—850 Postacím 1900 Budapest - Előfizetési díj havonta 20 forint Index: 25064 HU ISSN 0133—0659

Next

/
Oldalképek
Tartalom