Pest Megyi Hírlap, 1977. május (21. évfolyam, 101-126. szám)

1977-05-01 / 101. szám

1 MT. MÁJUS 1., VASÁRNAP E5*m W x/vaiap Beköltözött Budaörsön tizenhat nagy család KW! Két évvel ezelőtt kezdődött a budai járásban egy akció, amelynek az a oélja, hogy ott­honhoz juttassa azokat a 3—1 gyermekes családokat, ame­lyek nem tudnak önerőből építkezni. Tegnap délelőtt újabb állomásához érkezett az elképzelés megvalósítása: át­adtak Budaörsön tizenhat, nagycsaládosok részére épült lakást A Lévai utcában álló, négy­szobás, kétszintes, 90 négyzet- méteres modem térkihasználá­sú családi házakat már birto­kukba is vették a boldog tulaj­donosok. A Domb utcában el­készült hat kétszobás lakásnak pedig ezzel egy időben tör­tént meg a műszaki átadása. A kulcsátadó ünnepségen megjelent Osztás János, a já­rási pártbizottság titkára és Császár Ferenc, a Pest megyei Tanács általános elnökhelyet­tese. Jelen volt még Bánáti Gézáné, Pest megye 21., buda­örsi választókerületének or­szággyűlési képviselője. Kötelezettségeink teljesítése — internacionalista tett A váci úttörők új otthona : m ymm ¥ i I Az ENSZ az idei esztendőt a gyermekek évének nyilvání­totta. Ennek az évfordulónak az alkalmából avatták fel teg­nap délelőtt Vácott az új út­törőházat. A váci KlSZ-fiata- lok és a helybeli kollégisták zenekarának indulóit együtt énekelték az ünnepségen megjelent úttörők és a fel­nőttek. Az ünnepségen hét út­törőcsapat több mint kétezer pajtása vett részt. A résztvevőket Mogyorósi András váci úttörő köszöntöt­te. Az elnökségben foglalt he­lyet. Szűcs Istvánná, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, a Magyar Úttörők Szövetségének főtitkára, Ba­rinkat Oszkárné, az MSZMP Pest megyei Bizottságának titkára, dr Árpási Zoltán, a megyei KISZ-bizottság első titkára, valamint a járás és a város vezetői. A Himnusz elhangzása után Szűcs Istvánná beszélt az út­törőház felavatásának jelen­tőségéről. — A 900 éves város mindig fontos szerepet töltött be a környék kulturális és műve­lődési életében. Az elmúH évek hagyományait követve új úttörőszobákat, csapatott­honokat rendeztek be a vá­rosban. Most, hogy ezt az új Ifj. Fekete József felvétele úttörőházat átadhatják, a vá­ros állami, társadalmi szer­vezetei, a KISZ-fiatalok és a felnőttek összefogása segítet­te. Ezután a Magyar Üttörők Szövetsége főtitkára beszélt arról, hogy az úttörőház sok szempontból segíti majd a jö­vő nemzedékének nevelését. A víziúttörőknek működik majd itt módszertani központ­ja, amely fontos ismereteket nyújt a pajtások nevelésére, ismereteinek gyarapítására. Az úttörőház avatását gaz­dag kulturális program követ­te. Délután fellépett a váci fiukórus is. A város stadion­jában sportvetélkedőkre ke­rült sor, ahol a pajtások ösz- szemérhették tudásukat és felkészültségüket a sport kü­lönböző ágazataiban. A váci eseménysorozat bi­zonyítja, hogy az ifjúság lel­kesedésében olyan tartalékok rejlenek, amelyeket hasznosí­tani kell. Jól igazolja ezt a váci úttörőház felépítése is, amelynek mintegy 3,5 millió forintos munkáját fél évvel ezelőtt kezdték el. A beren­dezések, a felszerelések kiala­kítását a helybeliek sok tár­sadalmi munkával is segítet­ték. V. F. A komplex program megvalósításának útján írta: Dr. Szekér Gyula, a Minisztertanács elnökhelyettese Nagy Iván felvétele Valentin Károly, a budaörsi nagyközségi pártbizottság tit­kára avató beszédében azt hangsúlyozta, hogy az építésre előirányzott hatmillió forint és a társadalmi összefogás szép példája tette lehetővé azt, hogy a sokgyermekes családok vég re lakáshoz jutottak, és a ter­vezett húsz háznál kettővel több készült el. Dr. Köllner Ferenc, a budai járási hivatal elnöke köszöne­tét mondott azoknak a társa­dalmi szervezeteknek és dolgo­zó kollektíváknak, amelyek társadalmi munkájukkal járul­tak hozzá az építkezésekhez. Köszönő oklevelet kapott Pest megyei Tanácsi Tervező Vállalat gárdája, akik a terv­rajzot készítették el társadal­mi munkában, a VlZSP buda­örsi főépítésvezetősége, a Pest megyei Víz- és Csatornamű Vállalat kollektívája, valamint a Mezőgéptröszt társadalmi szervezeteinek vezetőségei. L. L. Az elmúlt év a KGST-országok gazda­ságában egy újabb ötéves tervciklus kez­dő éve volt. A több mint 370 millió la­kost, a világ népességének mintegy egy- tizedét tömörítő közösségünk dolgozói­nak erőfeszítései arra irányultak, hogy' az országok kommunista és munkáspárt­jai által az 1980. évre kitűzött nagysza­bású társadalmi-gazdasági célok eléré­sét megalapozzák. Ez a munka és erőfe­szítés nem maradt eredménytelen. A baráti államokban csakúgy, mint ha­zánkban — a világgazdaságban bekövet­kezett mélyreható változások és számos, a belső fejlődést nehezítő körülmények ellenére — lényegében sikeresen tel­jesítették az 1976. évi terveket. Ennek eredményeként közösségünk országai­ban a nemzeti jövedelem az elmúlt év során átlagosan 5,5 százalékkal emelke­dett az előző évhez viszonyítva. Ezenbe- lül a növekedés Romániában 10,5, Len- gyelorságban 7,5, Bulgáriában 7, a Szovjetunióban 5, Csehszlovákiában és az NDK-ban 4, Magyarországon pedig 3 százalék volt. A növekedés fő fonása A gazdasági növekedés motorja az elmúlt évben is az ipar volt Az ipari termelés emelkedése 1976-ban együtte­sen megközelítette a 6 százalékot. To­vábbra is az átlagosnál gyorsabb ütem­ben fejlődött Románia, Lengyelország, Bulgária, valamint az NDK ipari terme­lése. Jelentős az a tény, hogy a növe­kedés fő forrását, mintegy négyötödét — néhány KGST-országban, közöttük hazánkban a teljes növekedést — a munka termelékenységemelése biztosí­totta. Az ipari termelésen belül a nö­vekedés fő hordozói a KGST-országok iparában is az energetika, a gépgyár­tás, a rádióelektronika és a vegyipar. Ezeknek az ágazatoknak kiemelt fejlesz­tése kedvezően befolyásolja az ipar töb­bi ágazatának, valamint az egész gaz­daságnak a fejlődését. A gazdaság másik igen fontos ágaza­ta a mezőgazdaság. Bár az elmúlt év időjárási viszonyai — Magyarországéhoz hasonlóan — nem a legkedvezőbben ala­kultak néhány más KGST-országban, sem, a mezőgazdasági termelés összessé­gében mégis 3 százalékkal emelkedett egy év alatt. Jelentősen, több mint 11 százalékkal bővültek a KGST-országok külgazdaság gi kapcsolatai. A KGST-országok egy­más közötti forgalmának aránya és nö­vekedése országaink külgazdasági kap­csolatainak legfőbb stabilizáló tényező­je, de fontos szerepet töltött be a fejlett tőkés-, valamint a fejlődő országokkal bonyolított külkereskedelmi forgalom is. A gazdasági növekedés eredményei lehetővé tették a szociálpolitikai elkép­zelések megvalósítását. AZ elmúlt év­ben a KGST-országokban összesen több mint 3 millió lakást építettek fel, nőtt a dolgozók reáljövedelme, emelkedett a kiskereskedelmi áruforgalom, tovább ja. vult a dolgozóknak nyújtott kulturális, oktatási, egészségügyi és egyéb szolgál­tatások színvonala. E néhány adat is bizonyítja, hogy a KGST-országok gazdasága, természete­sen gondoktól és problémáktól nem mentes, de tervszerűen és magabizto­san fejlődött. A fejlett tőkésországók gazdasága az elmúlt évben még az 1974—1975. évi válság következményeit viselte. Bár egész termelésük az 1975. évi visszaesés után 1976-ban már 4,6 százalékos emel­kedést mutatott, az ipari termelés élén­külése mégis csupán a válság előtti leg­magasabb — 1973. évi — szint eléré­séhez volt elegendő. A tőkésországokban továbbra is erős az infláció, mindenek­előtt a dolgozókat sújtja. Magas a mun­kanélküliek száma, elérte a foglalkoz­tatottak 4—8 százalékát. Az élénkülés tartóssága tekintetében jelenleg is bi­zonytalanság uralkodik ez országok gaz­daságában. Kedvező mérleg valósítására, a szocialista gazdasági in­tegráció kibontakoztatására irányuló törekvéseik hatását is. Ezt ma annál is inkább elmondhatjuk, mert a KGST-or­szágok ötéves gazdaságfejlesztési tervei külön fejezetként tartalmazzák a sok­oldalú integrációs intézkedésekből adó­dó gazdasági feladatokat. Ezzel kap­csolatban nyomatékosan kell rámutat­ni arra, hogy az elmúlt és a közeljövő évek is a szocialista gazdasági integrá­ció fejlesztésének azt a szakaszát képe­zik, amikor a munka és a figyelem kö­zéppontjában a közösen kidolgozott együttműködési elgondolások, illetve a megállapodásokban foglaltak valóra vál­tása áll. A KGST tavaly júniusban tartott XXX. ülésszaka részletesen áttekintette az integráció komplex programja rea­lizálásának közel öt évi eredményeit, tapasztalatait. Akkor erről a rádió és a televízió, a napi sajtó, valamint folyó­irataink is beszámoltak. Az akkor meg­vont mérleg egyértelműen kedvező volt. Elmondhattuk, hogy az anyagi terme­lésben megkezdődött a közösen kialakí­tott intézkedések végrehajtása, elsősor­ban az alapvető energiahordozók és nyersanyagfajták közép- és hosszabb távú biztosítása érdekében. Bővült a fel­dolgozóipari szakosítás és kooperáció. Előrehaladtunk a mezőgazdaság, vala­mint a szállítás kulcsfontosságú szekto­raiban, a tudományos-műszaki együtt­működésben és több más fontos terüle­ten. 1976-ban az országaink között kiala­kult együttműködés tovább folytatódott, lényegében olyan ütemben és módon, ahogyan azt az egyes országok népgaz­dasági tervei, a külkereskedelmi megál­lapodások előírták. Ez az együttműkö­dés ma már olyan széles skálán és sok szinten folyik, hogy itt, csupán néhány részére kívánok emlékeztetni. Helyszíni építőmunkával is Az elmúlt év gazdasági eredményei magukban hordozzák a KGST-országok egész együttműködésének, benne a kopmlex program célkitűzéseinek meg­Az elmúlt évben nagy erővel bonta­kozott ki a Szovjetunió területén az orenburgi gázvezeték építése. Ismeretes, hogy e nagyszabású, sok tekintetben egyedüálló vállalkozásban a Szovjet­unión kívül öt európai KGST-ország nemcsupán gazdasági eszközökkel, ha­nem helyszíni építőmunkával is részt vesz. A kijelölt építésd szakaszokon több mint 15 ezer fős nemzetközi szakember- gárda, többek között közel két és fél ezer magyar munkás is dolgozik. Az egész vállalkozás, amely a gázvezeték kiépítésén kívül szovjet részről a gáz kitermelését és előkészítését is magában foglalja, jó ütemben halad, így a főve­zeték 1978 végére kitűzött üzembe he­lyezése reálisnak látszik. A magyar ipar egyik fontos feladata, hogy az 1980. év­ben 3,8 milliárd köbméter szovjet föld­gáz fogadására és ésszerű hasznosításá­ra felkészüljön. Ugyancsak eredményekről adhatunk számot a másik, hazánkat még közvet­lenebbül érintő közös vállalkozás, a Vinnyica (Szovjetunió)—Albertirsa (Ma­gyarország) között húzódó 750 kV-os távvezeték építésével kapcsolatban is. A távvezeték szovjet területen fekvő egyik szakaszát már átállították a 750 kV-os feszültségre, a vezeték szovjet és magyar területen szükséges tovább­építése pedig az előirányzott ütemben halad. Ha minden terveink szerint ala­kul, 1979-ben már e nagyfeszültségű vezetéken energia áramlik hozzánk. A villamos energiáról szólva érdemes megemlíteni azt is, hogy a KGST-orszá­gok villamosenergia-rendszereinek ösz- szekapcsolása 1976-ban is jól szolgálta az országok gazdaságát. A KGST- országok Egyesített Energiarendszeré­hez tartozó országos hálózatok teljesít­ménye az elmúlt évben tovább nőtt és a kölcsönös villamosenergia-szállítások tavaly megközelítették a 20 milliárd kWó-t. A KGST-országok együttműködésé­nek igen lényeges területe a gépgyártás. Gazdaságaink korszerűsítése jelentős — többek között tőkés — gépbeszerzést igé­nyel. Az alapvető gépszükségleteket az egymás közötti forgalom elégíti ki. Ezt bizonyítják az egymás közötti gépszál­lítások évről évre emelkedő volumenei. JeUemzésül néhány 1976. évi adat: or­szágaink gépipari termelése tavaly együttesen mintegy 10 százalékkal nőtt, az egymás közötti export 1,5 százalékkal, ebből a gépipari kivitel közel 18 száza­lékkal emelkedett. 1976-ban az egymás közötti gép- és berendezésszállítások értéke meghaladta a 16 milliárd rubelt, s e széles termékskálával rendelkező árucsoport jelentette az egymás közötti export több mint 40 százalékát. Mind­ez tanúsítja a nemzetközi munkameg­osztás elmélyülését országaink között. Elválaszthatatlan a XGST-től A magyar nép ismeri, mindennapos munkájában és életében szerzett köz­vetlen tapasztalataiból is tudja, hogy fejlődésünk elválaszthatatlan a KGST- országokkal, elsősorban a Szovjetunió­val folytatott széles körű együttműkö­déstől. Napjainkban, amikor az ipar és a mezőgazdaság termékszerkezetének korszerűsítése az egyik legfontosabb gaz­dasági feladatunk, ennek megvalósítása is alapvetően a KGST-országokkal egyeztetett és részben közösen kidolgo­zott programok segítségével kap biztos nemzetközi hátteret. Együttműködé­sünk teszi lehetővé, hogy a kialakítható nagy sorozatokra építve a legfeljtettebb technológiákat alkalmazzuk a magyar gépipar kulcsfontosságú szektoraiban: a közúti jármű-gyártásban, a számítás- technikai iparban, a híradástechnikában, a golyóscsapágy-gyártásban stb. Jelen­leg tárgyalások folynak a KGST kere­tében az atomerőművi berendezések sokoldalú gyártásmegosztáson és koo­peráción alapuló kiépítésére is. Ez ipa­runk műszaki fejlesztése szempontjá­ból újabb előrelépést tesz majd lehe­tővé. Az együttműködés eredményességét lemérhetjük továbbá a magyar vegy­ipar dinamikus fejlődésén, egyre kor­szerűbb szerkezetének kialakításán, a petrolkémiai ágazat kiépítésén, a gyógy­szer. és növényvédőszer-ipar fejleszté­sén. Itt is a hosszú távra megteremtett nagy felvevőpiacok a biztonságos nyersanyagszállítások képezik a gazda­ságos tömeggyártás előfeltételét. A be­ruházások összehangolásával kiépített vegyipari termékszakosítás is növekvő mértékben érezteti hatását. Ez mind a KGST-ben folyó együttműködés elő­nyeit, fontosságát példázza. Közismert az is, hogy energia., fűtő- és nyersanyag-szükségletünk jelentős része a KGST-országokból, elsősorban a Szovejtunióból származik. 1976-ban a KGST-országokból származó energia­behozatalunk 81, anyag- és félkész­termék importunk több mint 40 százalé­ka. A mostani ötéves tervidőszakban összes beruházásainknak mintegy 4 százalékát arra fordítjuk, hogy részt vegyünk a KGST-országokkal megva­lósuló együttes integrációs intézkedések­ben, az 1980 utáni nyersanyagigények kielégítése érdekében. E befektetés ter­mészetesen fokozatosan megtérül majd a megfelelő kapacitások üzembe helye­zése után meginduló szállítások révén. Nekünk is érdekünk tehát kötelezettsé­geink határidőre és jó minőségben való teljesítése. Ezért dolgozni azonban nem csupán jól felfogott gazdasági érdekünk, hanem a többi KGST-országgal szemben vállalt internacionalista kötelezettsé­günk is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom