Pest Megyi Hírlap, 1977. április (21. évfolyam, 77-100. szám)

1977-04-01 / 77. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Hd I AZ MSZMP;PEST MEGYE BIZOTTSÁGA ÍS A M EGYEI TANÁCS LAPJA.' XXI. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM Ára 80 (üler 1977. ÁPRILIS 1., FENTEK A felszabadulás évfordulója alkalmából Elismerés az alkotó munkáért Odaítélték a kiváló és érdemes művész címeket, átadták a művészeti díjakat Vance liazainduit Moszkvából TASZSZ jelentés a tárgyalások eredményeiről Csütörtökön az Országház kupolacsarnokában ünnepélye­sen odaítélték az 1977. évi ki­váló és érdemes művész címe­ket. Az ünnepség elnökségében helyet foglalt Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Aczél György, a Minisztertanács el­nökhelyettese, Övári Miklós, a Központi Bizottság titkára, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagjai, PoZsgay Imre, kulturális miniszter és Korni- desz Mihály, az MSZMP KB tudományos, közoktatási és kulturális osztályának veze­tője. A kitüntetéseket Pozsgay Imre kulturális miniszter ad­ta át. Beszédében egyebek közt hangsúlyozta: — Hogy a párt kezdeménye­zésére megalkothattuk hazánk, de talán Európa első átfogó közművelődési törvényét. Ez a törvény új megvilágításba he­lyezi a művészeteket is, olyan távlatokat nyit majd előttük, amelyek — bízvást reméljük — újabb nagyszerű alkotások­hoz vezetnek. — Az állam, a kormány kul­turális politikai céljainak megfelelően törekszik jó esz­közként beilleszkedni a társa­dalom, és az alkotóművészek közé, -szolgálván- mind a mű­Április 4-e alkalmából ad­ták át tegnap délután Gödöl­lőn a Ganz Műszerművek Gö­döllői Árammérő Gyára üzemi óvodájának új épületszárnyát. Az ünnepségen jelen volt Plutzer Miklós, az MSZMP gö­döllői városi bizottságának el­ső titkára, Benedek János, a gödöllői- városi tanács elnöke, Vilmos György, a Hazafias Népfront városi bizottságának titkára, a gyár vezetői, a meg­hívott vendégek és azok a dol­gozók, szocialista brigádtagok, akik a legtöbb társadalmi munkával járultak hozzá az óvoda megépítéséhez. Szabó István igazgató avató­beszédében elmondta, hogy a bővítést az üzem dolgozói kez­deményezték. Tavaly július 1-én láttak hozzá a terepren­dezéshez s már július 15-én megkezdték az alapozást, össze­sen 24 ezer óra társadalmi munkát végeztek. A legjobb brigádok közül is kiemelkedik a Fekete László vezette Béke­brigád, akik a munka meg­szervezését is vállalták. A szakipari munkákban az üzemfennta»-.' =i, a műanyag- és a sajtoló részleg dolgozói segédkeztek. vész, mind a közönség érde­keit. Nem béklyókat rak a művészekre, hanem útmutató példákat állít eléjük. Szándé­kunk megvalósításában száza­dunk olyan magyar géniuszai segítenek eligazodni, mint Ady Endre, József Attila, Der- kovits Gyula, Bartók Béla, akik jól pédázzák, hogy a leg­jobb magyar művészek kor- társként is jól bekapcsolód­hatnak hazájuk kultúráján át az egyetemes emberi kultúra, mindenekelőtt a haladó szocia­lista kultúra áramába. ★ Csütörtökön a Fészek Mű­vészklubban rendezett ünnep­ségen adták át az idei irodal­mi és művészeti díj akat. Megj e- lent Aczél György, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, Óvá­ri Miklós, a Központi Bizottság titkára, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Pozsgay Imre kulturális miniszter, Kornidesz Mihály, a Központi Bizottság osztályvezietője és Orbán László, az Országos Közművelődési Tanács elnöke, valamint politikai, művészeti életünk számos más ismert személyisége. Tóth Dezső kul­turális miniszterhelyettes nyújtotta át az elismerő kitün­tetéseket. Beszédében egyebek közt a következőket mondotta: A város üzemei és intézmé­nyei is hozzájárultak, hogy alig kilenc hónap alatt elké­szült a 125 személyes bővít­mény, s ezzel együtt a gyár dolgozóinak 250 gyermekét he­lyezhetik el az óvodában. A városi tanács építőanyaggal, a Közép-magyarországi Közmű- és IVTélyépítő és a Betonútépí­tő Vállalat a szállításban se­gített. Erdőkertesen működik a gyár megmunkáló üzeme; nem maradt el a községi tanáfs tá­mogatása sem. Az új óvoda földszintjén ké­pezték ki a nagytermet, a mos­dókat, a konyhát és az ebédlőt, az emeleten foglalkoztatók és öltözők találhatók. Az építési költség 1,8 millió forint, a be­rendezések árát a kommunis­ta szombatok munkabére fe­dezte. Szabó István jelképesen át­nyújtotta a kulcsokat Lánczi Dánielnének, a gyermekintéz­mény vezetőjének, aki meleg szavakkal mondott köszönetét az építőknek. Ezután az óvoda kis gazdái adtak műsort s kedveskedtek virágcsokrokkal a vendégeknek. — A szocializmus a művé­szetek alapvető hivatásában hatalmas szövetségesét ismerte fel. Erre a felismerésre és ez­zel együtt a művészetek igazi befogadására csak a szocializ­mus képes, mert az első társa­dalom, amelynek nem kell tar­tania a művészet defetisizáló, felrázó hatásától. A művészet és a szocializmus nagy törté­nelmi találkozása persze maga is ellentmondásos folyamat so­rán ment és megy végbe. Történelmünk tanított meg rá: korszakos kibontakozásá­nak, mind a politika, mind a művészet szempontjából a marxizmus—leninizmus esz­méihez való ragaszkodás, a dolgozó nép ügyének elkötele­zett meggyőződés a közös zá­loga, kölcsönös biztosítéka. (A kitüntetettek névsora a 3. oldalon) Bmyháű: vázas Bonyhád várossá avatása napján, csütörtökön, a helyi Otthon Filmszínházban ren­dezett ünnepi tanácsülés dísz­elnökségében helyet foglalt Cseterki Lajos, a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csának titkára, dr. Papp La­jos államtitkár* a Miniszter- tanács Tanácsi Hivatalának elnöke is. Az ünnepségen Cseterki La­jos mondott beszédet, s adta át a városalapító díszokleve­let dr. Hegedűs Jánosnak, a városi tanács elnökének. Az egyre gyorsabb ütemben fejlődő Szentendrén évek óta fáradoznak a lakossági szol­gáltatás hálózatának megte­remtésén. A cél érdekében feltétlenül szükség volt egy olyan állami bázis létrehozá­sára, amely az iparcikk és tüzelőolaj házhoz szállításától a lakások karbantartásáig kielégíti az egyre növekvő igényeket. 1974-ben a Pest megyei Fémipari és Kéziszer­számgyártó Vállalat egyik műhelyében kezdődött meg ez a munka. Azóta a vállalatnak önálló szolgáltató és javító gyáregysége létesült és tavaly már 1,2 millió forint termelé­si értékkel zárta az évet. Tegnap délelőtt került sor az Előd utca 2. szám alatti új gyáregység ünnepélyes átadá­sára, ahol a vállalat saját erőből nyolc hónap alatt fel­vevő irodát, különböző műhe­lyeket, raktárakat épített, mi­közben tovább szélesítette szolgáltatásait. Az átadási ünnepségen meg­jelent Lakatos Tibor, a megyei tanács elnökhelyettese, Simon János, a városi pártbizottság első titkára, Rozgonyi, Ernő- né dr., a járási hivatal elnö­ke. Bernáth Tibor, a vállalat igazgatója megnyitó beszédé­ben a többi között elmondot­ta, hogy a telephely megépí­tésére tizenkétezer munkaórát fordítottak, ebből a gyáregy­ség kollektívája 1300 óra tár­sadalmi munkát végzett. A most felavatott üzem nap­jainkban már tizenegy szak­mában nyújt szolgáltatásokat, az idei árbevételi tervük hat­millió forint, és tevékenységü­ket már a járás községeire is kiterjesztették. A vendégek ezután megte­kintették az új létesítményt, majd a vállalat Jókai utcai Négynapos szovjetunióbeíi látogatásának befejeztével csütörtököm délelőtt elutazott Moszkvából Cyrus Vance, amerikai külügyminiszter, s hazafelé tartva — útját meg­szakítva — négyórás, megbe­szélést folytatott Bonnban Helmut Schmidt nyugatné­met kancellárral és külügymi­niszterével, Hans-Dietrich Genscherrel. A TASZSZ jelentése szerint a moszkvai tárgyalások során elvi síkon megvitatták a szov­jet—amerikai kapcsolatok kér­déseit, valamint néhány, a Szovjetunió és az Egyesült Ál­lamok kölcsönös érdeklődésé­re számot tartó nemzetközi problémát. A megbeszéléseken közpon­ti helyet foglalt el a hadásza­ti támadó fegyverzetek korlá­tozásával kapcsolatos új meg­állapodás előkészítésének be­fejezésiét érintő kérdések vizsgálata. Ennek folyamán a felek megállapodtak, hogy folytatják e kérdések megvi­tatását. A fegyverkezés korlátozá­sával és a leszereléssel kap­csolatos más kérdésekről is véleménycserére került sor. Megegyezés született arról, hogy e kérdések megvitatását kétoldalú találkozókon, ezen belül szakértői tanácskozáso­kon folytatják. A nemzetközi problémák megvitatása során érintették az európai biztonsági értekez­let résztvevőinek küszöbön­álló belgrádi találkozójával, valamint a ciprusi és a dél­afrikai helyzettel kapcsola­tos kérdéseket. A felek megerősítették az 1971. szeptember 3-i négyol­dalú megállapodás nagy je­lentőségét. Különös figyelmet fordítottak a közel-keleti helyzetre. A felek egyetértettek ab­ban, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok, mint a genfi közel-keleti békekonfe­rencia társelnökei, közötti együttműködés rendkívül fon­tos a körzet igazságos és tar­tós békéjének megteremtése szempont jábóL Megállapod­tak abban, hogy ez év máju­sának első felében Genfben találkozóra kerül sor a Szov­jetunió és az Egyesült Álla­mok külügyminisztere között, felvevő irodájában ünnepélyes külsőségek között szocialista együttműködési szerződés alá­írására került sor. A szerződő felek: a Pest megyei Fémipa­ri és Kéziszerszámgyártó Vál­lalat, valamint a Pest megyei Csomagoló és Szolgáltató Vál­lalat. A Bernáth Tibor és Kántor Sándor igazgatók által aláírt szerződés a járás köz­ségeiben munkafelvevő he­lyek nyitásának, valamint a közös szolgáltatások megszer­vezésének tennivalóit rögzíti. Tegnap Foton, az Eötvös ut­cai lakótelepen újabb hat la­kást adott át a Dunamenti Épí­tőipari Szövetkezet. A kivite­lező szövetkezet szocialista bri­gádjai még novemberben vál­lalták, hogy az eredeti határ­idő előtt másfél hónappal, már a felszabadulás évfordulójára elkészülnek az új földszintes épületekkel. Az ötvenhárom négyzetmé- i teres, kétszobás, fürdőszobás, tanácsi lakások bérlőit április közepén jelöli ki a nagyköz­ségi tanács, de annyit már most is tudni lehet, hogy itt a közel-keleti problémával, s ezen belül a genfi konferen­cia munkájának felújításá­val kapcsolatos kérdések be­ható tanulmányozása érdeké­ben. Egyidejűleg folytatják bi­zonyos, a moszkvai tárgyalá­sokon már érintett kérdések megvitatását. A Szovjetunió és az Egye­sült Államok kétoldalú kap­csolatai gyakorlati kérdései­nek megvitatása során a tár­gyaló felek számos konkrét megállapodásit értek el. Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter csütörtökön este Moszkvában nemzetközi sajitóértekezf vetet tartott, mely­ről a 2. oldalon számolunk be. A mezőgazdászok attól tar­tanak, hogy a jó időnek, a márciusi nyárnak megjön a böjtje. A gyümölcskertészek, ahol lehet, felkészültek a fagy elleni védekezésre, de sajnos megeshet, hogy — mint az el­múlt években nem is egyszer — kifog rajtuk a hirtelen jött lehűlés. Az ország különböző vidé­kein a hirtelen jött lehűlés következtében kialakult hely­zetet nehéz áttekinteni. Nem­csak az országrészek és a me­gyék között mutatkoznak kü­lönbségek a fagyveszélyt il­letően, hanem még egy-egy község határában is változik a kép, attól függően, hogy mi­lyen fekvésű a gyümölcsös. A gazdák nyilván a leginkább veszélyeztetett fagyzugos he­lyeken szervezik meg a leg­jobban a védekezést, a füstö­lést, a permetezést stb. Álta­jut olcsó otthonhoz több Foton tanító, családos és egyedülálló pedagógus. Bach József, a kivitelező szö­vetkezet műszaki vezetője el­mondta, hogy a korábban épí­tett lakásokhoz képest, a ta­nács javaslatára, a helyiségek belső elrendezését megváltoz­tatták, következésképp a kony­ha és a mellékhelyiségek ro­vására másfélszeresére nőtt a lakószobák alapterülete. Ezen­kívül a padlástér manzárdszoba kialakítására alkalmas, s a te­lep több régi lakója már él is ezzel a lehetőséggel. B. E. Podgornij Mozambikban Megállapodás együltmííködési szerződés kötéséről Csütörtökön Maputóban be­fejeződtek Nyikolaj Podgornij, az SZKP KB Politikai Bizott­ságának tagja, a Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnöke és Samora Machel, a FRELI- MO KB elnöke, mozambiki ál­lamfő tárgyalásai. A felek megállapodtak abban, hogy a Szovjetunió és a Mozambiki Népi Köztársaság baráti és együttműködési szerződést köt egymással. Podgornij látogatá­sának eredményeként más fontos dokumentumok aláírá­sában is megállapodtak. Iában mégis arra lehet szá­mítani, hogy a Dunántúlon, ahol viszonylag erősebb volt a lehűlés, egyelőre különö­sebb probléma nem adódott, miután a fák a virágzásban hátrább vannak, mint az Al­földön, ahol a márciusi meleg alaposan előre hozta a virág­bontást. Viszont ezeken a vi­dékeken egyelőre nem mértek nagyobb fagyokat, tehá| köz­vetlen általános veszélyről pillanatnyilag az alföldi me­gyékben sem lehet szó. A veszélyes helyzetet e na­pokban a derült, tiszta égbolt s a mínusz 2—3 fokos vagy ennél nagyobb éjszakai lehű­lés jelentené. Ennek hatása a termés kötődésében és később a terméshozamokban sajnos már megmutatkozna. Ezekben a napokban mindenesetre sok múlik a kertészeti védekezés szervezettségén, hatékonysá­gán, ezzel ugyanis viszonylag késleltetni lehet a fagyok ér­vényesülését. KÖZÉLET Aczél György, a Miniszterta­nács elnökhelyettese csütörtö­kön fogadta dr. Edward Scott kanadai érseket, az Egyházak Világtanácsa központi bizott­ságának elnökét és dr. Philip Pottert, az Egyházak Világta­nácsának főtitkárát, akik a szocialista országok egyházi vezetőivel tanácskoztak Buda­pesten. Karakas László munkaügyi miniszter által vezetett kül­döttség csütörtökön hazaérke­zett Moszkvából, ahol munka­ügyi és szociálpolitikai problé­mákról tárgyaltak és aláírták a két ország központi munka­ügyi szerve közötti együttmű­ködésről szóló megállapodást. Oldrich Svestka, a CSKP Központi Bizottsága titkársá­gának tagja, a Rudé Právó fő- szerkesztője, aki március 281 tói 31-ig a Népszabadság szer­kesztő bizottságának vendége' ként hazánkban tartózkodott, csütörtökön elutazott hazánk­ból. SZÁZHUSZONÖT GYEREKNEK, GÖDÖLLŐN Óvodabővítés kilenc hónap alatt Az apróságok már birtokukba vették az új termeket Fekete József felvételei Szocialista szerződéssel Új szeipllaté gyáregység Szentendrén Pedagóguslakósok Foton Füst - fagy ellen Óvf'ák az idei termést A váratlan időjárás és a fagyveszély nagy próbatétel elé állította a mezőgazdasági üzemeket, különösen a gyümölcstermelőket. A hirte­len lehűlés virágzásban érte az őszibarackosokat. A Ceglédi Állami Tangazdaság füstöléssel védekezik a fagy ellen. G. Z.

Next

/
Oldalképek
Tartalom