Pest Megyi Hírlap, 1977. február (21. évfolyam, 26-49. szám)

1977-02-26 / 48. szám

Falugyűlések Ma, szombaton, délután órától a kóspallagi, 6 órától a szödi művelődési házban tar­tanak falugyűlést. Vendégek — Indiából A MEDICOR vendégeként hazánkban tartózkodó két in­diai orvos — mindketten Sri- nagarból érkeztek hozzánk ellátogatott a váci Szőnyi Ti­bor Kórházba. Dr. A. K. Nap­pal és dr. Farooq Abdulah elő szőr dr. Korona Árpád igazga­tóhelyettessel találkozott, majd dr. Ferenczy Iván osztályvezető orvos kalauzolásával, megte­kintette a város legnagyobb egészségügyi intézményét. Shakcspeare-est Az európai irodalom fényko­rai címmel, előadássorozat kez­dődik február 28-án, este hat órakor Foton, a nagyközségi könyvtárban. Az első műsoros esten Shakespearet és korát mutatja be Mihályi Gábor iro­dalomtörténész, Kecskés And­rás lantművész és Sellei Zoltán előadóművész. Vasárnap Nyílt túra A városi-járási KlSZ-bizott- ság és a városi tanács sport­felügyelősége mindazokat sze­retné bevonni a rendszeres természetjárásba, akik nem tagjai egy sportegyesületnek sem, de szeretik az erdő csend­jét, a természet nyugalmát és szívesen vesznek részt közös túrákon. Számukra indítják el­ső ízben holnap, vasárnap, dél­előtt 10 órakor, a zebegényi vasútállomásról azt a nyílt tú­rát, amely a Hegyestetőn ke­resztül, Nagymarosra vezet. A zebegényi Szőnyi István természetjáró szakosztály tag­jai a Hegyestetőn tábortűzzel várják az érkezőket, majd a szalonnasütés után, együtt mennek tovább a túra végállo­mására, Nagymarosra. Ifjúsági vetélkedő az Izzóban VÁC I NAPLÓ Vácott és a járásban ezekben a hetekben zajlik le, a for­radalmi ifjúsági napok rendezvényeként, a KISZ-szervezetek mozgalomtörténeti vetélkedője. Az Egyesült Izzóban nyolc alapszervezet egy-egy csapata vett részt a versenyben. Iványi Károly felvétele Gazdag program lemzotközi vedégszsreplésre késziiM Felvétel a Magyar Rádió stúdiójában Hetenként kétszer találkoz­nak a Nagymarosi Szövetkezeti Férfikórus tagjai: próbálják az új kórusműveket, felújítják a régebben tanult dalokat. Sza­bad idejüket áldozzák arra, hogy éneklésükkel sokakat szó- •akoztassanak, gyönyörködtes­senek. Kismartoni Ferenc karnagy lapozgat az előjegyzési nap­tárban. Az év első fele gazdag­nak, eseménydúsnak ígérkezik. Február 27-én Váchartyán- ban énekelnek: a helyi általá­nos iskola szülői munkaközös­ségének kérésére szerepelnek egy műsoros délutánon. Már­cius 12-én önálló hangverseny következik Nagymaroson, ugyanabban a hónapban, 26-án, a Magyar Rádió stúdiójában magnószalagra veszik több számukat, a 11. évébe lépett Kóruspódium számára. Május közepén, az OKISZ meghívására, szövetkezeti kó­rus érkezik Lengyelországból hazánkba. A nagymarosiak lesznek három napig a vendég­látói, s terveznek egy közös hangversenyt is. Május 28-án, Nagymaroson rendezik meg a szövetkezeti kórusok országos találkozóját, ami újabb szép feladatot jelent számukra.. Június 11. és 12. mellé Szol­nok nevét írta be a karnagy eseménynaptárába. Eddig két­szer vettek részt a Tisza-menti Vác a hazai lapokban Az Üj Tükör közölte Ga­lambos Ferenc nyugalmazott vád tanár levelét, amelyben méltatja Füredi Mihálynak, a város neves szülöttjének éle­tét, operaénekesi pályafutását. A Nógrád című megyei lap elismeréssel ír a váci Dunaka­nyar Fotoklub salgótarjáni tárlatáról. A képanyag követ­kező állomása az újpesti ro- konklub lesz. A Fonómunkás bemutatta azt a tizennégy miskold ven- dégmunkásnőt, aki vállalta, hogy önzetlen segítőkészséggel dolgozik egy meghatározott ideig a váci FICÉ-ben. A Textilmunkás megírta, hogy a Váci Kötöttárugyárban jelenleg két és félezren dol­goznak, közülük ezerszázan a központi gyárban, ahol hét műhelybizottság működik. Az Izzó című üzemi lapban olvastuk, hogy Vácott várják a Vello-gépeket, s az elhelye­zésük érdekében szükséges bontási, alapozási és előkészü­leti munkákat már el is vé­gezték. Az Egészségügyi Dolgozó, a kistarcsai kórház építése kap­csán, a februári számban visz- szaemlékezett arra, milyen körülmények között épült fel három és fél év alatt Vác ha­sonló egészségügyi intézmé­nye. A Szovjetunió című folyóirat bemutatta a KAEV 7. számú gyárának, munkáját s a gyár­ban a Szovjetunió számára ké­szülő textilgépeket. (—pr—) városban országos dalostalál­kozón, s mindkét alkalommal kitűnő minősítésben részesítet­te produktumukat a zsűri. Jú­nius végén, két napra a nyuga­ti határszélre utaznak, hogy eleget tegyenek a Kőszegről ér­kezett meghívásnak. Júliusban Lengyelországba utaznak: az OKISZ a nagyma­rosi együttest jelölte ki egy nemzetközi vendégszereplésre. Munkájukat segíti, támogat­ja a szövetkezetek országos központja és a helyi szövetke­zeti bizottság. S mint Kismar­toni Ferenc mondta, egy-egy helyi vagy vidéki vendégsze­replés sikere újabb ösztönzést, kedvet ad a következő felada­tokhoz. (papp) XXI. ÉVFOLYAM, 48. SZÁM 1977. FEBRUÁR 26., SZOMBAT Dinamikus fejlődést remélnek A város költségvetése a nagyközségi parlament előtt Számítanak a lakosság közreműködésére Dunakeszi nagyközség ta­nácsa e heti ülésén elfogadta Dunakeszi város első évi költségvetését, mivel, mint a lap harmadik oldalán is ol­vasható/ a 24 ezres települést 1977. április elsejétől városi rangra emelte az Elnöki Ta­nács. A magasabb státustól a helybeliek a gyárfalu dina­mikus fejlődését remélik, és reménykedésüket az előter­jesztett több mint 100 millió forintos számvetés valóban alátámasztja. Ugyanakkor már az utolsó nagyközségi tanács­ülésen is többen kifejtették, hogy a következő évek fejlő­dését a lakosság aktivitásának növekedésével, értelmes fel­adatokra ösztönzésével lehet igazán felgyorsítani. Idén háromszázharmfochat lakás A Török Sándor és dr. Jancskár Sándor által veze­JEGYZET Másként nem lehetne? Vácott, az áramszolgáltató vállalat Klein Károly utcai épülete előtt pattanásig feszült hangulatban várakoznak az emberek. Van is okuk az idegeskedés­re. A díjbeszedő ugyanis álta­lában akkor csönget be a laká­sokba, amikor a tulajdonosok dolgoznak: Ahöl a pénzt nem tudják beszedni, felszólítást hagynak, hogy a lakók 11 na­pon belül a váci üzemvezetősé­gen személyesen egyenlítsék ki a számlát, mert különben ki­kapcsolják a villanyukat. Postán senki nem meri el­küldeni az összeget, mert késés esetében egy napot sem vár az ÉDÁSZ. Sőt, arra is akadt már példa, hogy a pénz ugyan meg­érkezett, de a jobb kéz nem tudván, mit csinál a bal, min­den előzetes értesítés nélkül ki­kapcsolták a befizető villanyát. Tehát nem marad más hátra, minthogy a lakó szabadságot kér és ott toporog az ÉDÁSZ épülete előtt. S ha szerencsé­je van, be is fizetheti a pénzt. A berendelő iratokon ugyanis jó néhányszor egymásnak el­lentmondó időpontot tüntetnek fel a pénztár nyitva tartása­ként. M. Gy. tett tanácskozáson, amelyen dr. Baksa György, a járási hi­vatal pénzügyi osztályának vezetője is részt vett, 112 mil­lió forint felhasználásáról szavaztak a tanácstagok.. Eb­ből az összegből 34 millió fo­rintot a már meglévő létesít­mények fenntartására, 78 mil­liót pedig fejlesztésére fordít az idén Dunakeszi. Összehasonlításul érdemes megjegyeznünk, hogy ez az utóibbi tétel része annak az ötödik ötéves tervben össze­sen 320 millió forintos fej­lesztési alapnak, amely 1971— 75. közööt 140 millió forint volt. Dunakeszi legnagyobb be­ruházása 1977-ben is a lakó­telep építése lesz; a telepen 336, túlnyomórészben OTP- lakás átadását tervezik. A 3. számú általános iskolát újabb négy tanteremmel bővítik, s várhatóan április 1-én meg­nyitják az öregek napközi otthonát. Út- és járdaprogram A leendő város legnagyobb gondja, kétségkívül a járda- és úthálózat falusias színvo­nala. Ezért ebben az évben a teljes költségvetés csaknem egytizedét járda- és útépítés­re fordítják. Felújítják a Szent István út befejező szakaszát, a Lenin utat, az áruház építé­se miatt, a Mátyás utat, to­vábbá a Széchenyi, Hunyadi és Tisza utca egy-egy szaka­szát. A járdaépítés üteme nem kis mértékben a lakosság se- gítéséA múlik. A helybeliek körében még bőven van tar­talék, amit az is mutált, hogy míg egy dunakeszi lakosra 210 forint társadalmi munka ju­tott tavaly, addig a szomszé­dos Foton ez az összeg meg­közelítette az ezer forintot. TOLLASLABDA Munkahelyi spartakiád A Váci Mezőgazdasági Szak- középiskolában megrendezett tollaslabda munkahelyi spar­takiád döntőjén az alábbi ered­mények születtek: Férfi egyéni: 1. Pallag Sán­dor (Városgazdálkodás), 2. Sző­ke Zsolt (Gépipari), 3. Sasvári Péter és Keczer Lajos (Mező- gazdasági). Női egyéni: 1. Gábor Judit, 2. Lődi Erika (Mezőgazdasági), 3. Járfás Lászlóné (Sallai Lak­tanya) és Lovász Beáta (Me­zőgazdasági). Férfi páros: L. Szőke—Ke­czer, 2. Csulyák I.—Pallag 3. Sasvári—Petre L., 3. Berceli Z.—Podonyi K. Női páros: 1. Lődi—Gábor, 2. Járfásné—Lovász, 3. Barna M.—Veréb E. Vegyes páros: 1. Lődi—Sző­ke, 2. Lovász—Pallag, 3. Jár­fásné—Sasvári, 3. Gábor—Ke­czer. Labdarúgó MNK A labdarúgó Magyar Nép­köztársasági Kupa legközeleb­bi fordulóját holnap, február 27-én, délután 2-től bonyolít­ják le, a következő párosítás­ban: Nagymaros—Pomáz (v. Te- mesváry—Styevkó, Kunya), Letkés—Verőce (v. R. Oszácz- ki, Strell, Hartai), Kösd—Kar­tól (v. Fekete, Kiss J., Brusz- nyicki), Vácduka—Túra (v. Nagy J., Gyurcsik J., Gyur- csik M.), Veresegyház—Szob (v. Csányi és gödöllői határjel­ző.) OLVASOFORUM Képek; képek, merre vagytok r A Tábor úti villanyhálózat I építésére, amely a múlt év- i ben kapacitáshiány miatt ma­radt el, az idén. kerül sor, akárcsak a Rumpaföld egy j részének villamosítására, a j vasút és a Duna közötti terü- I létén lévő közvilágítási lám- j pákát pedig korszerű hi­ganygőzlámpákra tervezik ki­cserélni. A tanács több száz­ezer forintot szándékozik a ré­gi alagi temető mellett kije­lölt új temető kialakítására fordítaná. Áruház, élelmiszerbolt Budapest hamarosan legkö­zelebbi városszomszédjának. településképe még vitatha­tatlanul nem éppen városias. De az előlegezett városi cí­met és a vele járó lényegesen magasabb költségvetési ösz- szeget nem kis mértékben magyarázza az a Dunakeszire jellemző sajátosság, hogy a főváros agglomerációjában egyetlen olyan nagyközség, amelyből az összlakosság ki­sebb hányada kényszerül in­gázásra, mivel a helyi üze­mek több ezer munkaalkal­mat adnak. Ez volt az egyik, legfontosabb tényező, amiért az agglomeráció új városköz­pontját kijelölték, és amely­nek fejlődését nemcsak á he­lyi költs égvet és segíti. Dunakeszin a közeljövőben egy új, 500 négyzetméteres élelmiszerbolt és egy 2 ezer 400 négyzetméteres áruház alapozását kezdik meg. B. E. Gaígavölgye Híradó Kovács Antal tsz-elnök írta a Galgavölgye Híradó idei első számának bevezető cikkét. Az aszályos időjárás miatt, a várt­nál gyengébbek a gazdasági e'-edmények, ennek ellenére, nincs ok az elkedvetlenedésre. Befejezték a szárítóüzem épí­tését, javultak a szarvasmarha- és a sertéstenyésztés minőségi és mennyiségi mutatói. Összes árbevételűik 1951-ben 141 és fél millió, tavaly 149 millió forint volt. Az egy dolgozóra jutó jö­vedelem megközelítette a 39 ezer forintot. Hornyák János szb-titkár a a szakszervezet idei feladatait ismerteti. Képes riport idézi a kedves eseményt: náluk rendezték meg a Szovjet Irodalom című folyóirat élő mellékletének 100. előadását. ___________ <P> Ére ttségizőknek Előadása Ny ugatról A járási-városi könyvtár érettségizőknek szóló előadás- sorozatán Bodnár György iro­dalomtörténész jebruár 28-án, hétfőn délután 3 órakor. A Nyugat jelentősége a magyar- irodalom történetében címmel tart előadást. Eredeti művek és színes diák A Madách Imre Művelődési Központ kamaratermében hét­főn, február 28-án, délután Aégy órakor. A Nyolcak — raj­zok és grafikák címmel, elő­adást tart Horváth Béla művé­szettörténész, eredeti művek bemutatásával. Aznap este hat órakor, a földszinti 8-as teremben An-, gyal Józsefné tanárnő, A val­lás és a történelem kapcsolata Egyiptomban címmel, színes diavetítéssel kísért előadást tart. otthonba kell beköltöztetni, az épületeket árt kell alakítani. Addig — ideiglenes megol­dásként — az említett képe­ket a művelődési központ egy- egy termében szeretnék el­helyezni. Ez ugyan nem a leg­jobb megoldás, de kétségtele­nül hasznosabb, mintha a ké­pek az érdeklődők szeme elől elzárva, a raktárakban áll­nának. Most ugyanis a tanács tu­lajdonában lévő képek több­sége, hely hiányában, raktá­rakban hever. Ilyen sorsra jutottak Bornemisza Géz» akvarel'ljei és olajképei is, amelyeket a szerző — ki tud­ja, miért? — elveszettnek hisz. A Cifrakert lebontása­kor az ottani kiállítóterem összes képét leltár, darab- szám és érték szerint, megőr­zésre a múzeumnak adták át. A jegyzőkönyvek ma is meg­vannak, s a képek meglétét is ellenőrizni lehet, nem hiányzik közülük egyetlen -gy sem. Minden váci művészetbarát jogos kívánsága, hogy minél nagyobb gonddal foglalkoz­zék a tanács, illetve a műve­lődési osztály képzőművésze­ti értékeink megőrzésével.' De csak kárára válna az ügy­nek, ha mindezt fonío'abb- nak, eTőbbrevalónak tarta­nánk. mint a város összes egyéb' gondiát. a lakásépítést a közműve1 ődési intézmé­nyek, az iskolák korszerűsí­tését, az egészségügyi ellá­tást. a szol g.á’tatások fejlesz­tését és a többit. ból. Jó lenne megvizsgálni a hagyatékoknak az ügyét is. Emlékezünk még a cifrakerti kiállításira, melynek külön Bornemisza-szobája volt. A képeket pedig jól ismerjük. Rendet teremteni csakis a mi dolgunk. Fogjunk hozzá lelkiismeretesen, hogy utó­daink folytathassák hagyo­mányteremtő szándékainkat. Br. Rusvay Tibor ★ Venesz Ernő, a városi ta­nács művelődési osztályának vezetője válaszolt érdeklődé­sünkre, a cikkíró által papír­ra vetett gondolatokra. Mindenekelőtt megköszön­te dr. Rusvay Tibornak és mindazoknak, akik szívükön viselik Vác kulturális érté­keinek felkutatását és meg­őrzését, hogy segítik a tanács ilyen irányú munkáját. Elmondta, maguk is régen foglalkoznak a kérdéssel. Azt tervezik, hogy a mai főtéri kiállítóterem (görög temp­lom) melletti, Március 15. tér 19—21. szám alatti műemlék­házakat rendezik be mú­zeumnak és képtárnak. Ott kaphatnak helyet a múzeum raktáraiban lévő anyag, és oda kerülhetnének egyebek között azok a képek is, ame­lyekről az írásban szó van. Lehetőség lenne Végh De­zső és a többi Váci művész legjobb alkotásait egy-egy kü­lönteremben bemutatná. E terv megvalósítására azonban valószínűleg csak a követke­ző ötéves tervben kerülhet sor, hiszen az ottlakókat új A z elhunyt művész, Végh a Dezső özvegye fel akar­ta ajánlani férje hagyatékát Szentendre városának. Vác i— úgy látszott — nem fog­lalkozott a művészi hagyaték ügyével. Most már megkez­dődtek a tárgyalások, foly­nak a beszélgetések, az illeté­kesek törik a fejüket, mit és hogyan is kellene cselekedni? Minden reményünk megvan, hogy dűlőre jutnak. Méltó dolog, szép dolog, okos dolog a művészetek pár­tolása. Vácnak a művészet­pártolás ban csak most kez­dődnek a hagyományteremtő intézkedései. Nem szabad el­vesztegetnünk Bornemisza Géza, Peukert Károly, Lipov- niczky László és a már emlí­tett Végh Dezső hagyatékát. Szentendre a példakép: sajá­tos helyzete, szerb—magyar kisváros jellegének sajátos­sága, tájának asszonyos me­lege vonzotta oda a nagy mű­vészeket, akikét csak a hely­ség szelleme kapcsolt össze, műveikben Európa minden haladó művészi törekvése fel­lelhető. Városunknak, Vác­nak is van szelleme, amit ép­pen a magyár képzőművészet jó néhány nagysága felfede­zett. Elég, ha Canzira, vagy Fényes Adolfra emlékezte­tek. Bornemisza a magyar akvarellfestés legkiválóbb mű­vésze, Szőnyi is annak tartot­ta, Lipovniczky a sajátos friss- akvarell neves festője, Végh és Peukert az összegező mű­vészek példaképe: amit az avamtgarde adott és magyar válságérzetük kialakított bennük, azt méltóképpen és magas művészi fokon közvetí­tették. Ügy hallom, hiányoznak ké­pek a Bomemisza-hagyaték-

Next

/
Oldalképek
Tartalom