Pest Megyi Hírlap, 1976. július (20. évfolyam, 154-180. szám)

1976-07-18 / 169. szám

xMüm 1976. JULIUS 18., VASÁRNAP Nyolc sportágban porondon a magyarok (Folytatás az 1. oldalról.) mából, felvonták az árbocra a hatalmas lobogót. Bajor tán­cosok bemutatója közben Georg Kronawitter, München főpolgármestere átadta az olimpiai emblémát, amelyet Jean Drapeau, Montreali pol­gármestere vett át megőrzés­re. Három ágyúlövésre 80 fia­tal lány 80 galambot röpített a levegőbe, ezzel is jelképez­ve, hogy 80 éves az újkori olimpia. Felhangzott az olimpiai har­sona, megérkezett az olimpiai l'ángot hozó staféta utolsó két tagja. A 15 éves Stephane Prefontaine és a 16 éves Sand­ra Henderson együtt haladt a hatalmas kandisiáber felé, majd a jelenlevők nagy ová­ciója közepette Stephane Prefontaine fellobbantotta a játékok tüzet. Ezután 1164 ka­nadai fiattal táncos balettbe­mutatója következett, majd sor került az olimpiai esküre. A felvonult nemzetek élén ha­ladó zászlóvivők félkört al­kottak az emelvény előtt, ahol Pierre St. Jean kanadai súly­emelő és Maurice Forget spar' vezető felolvasta az eskü szövegét. Ezt követően a 150 fős olimpiai kórus elénekel­te a kanadai himnuszt, az O, Canada-t. Záróakkordként elvonultak a csapatok Zászlódíszben az olimpiai stadion Ma, az olimpiai játékok el­ső versenynapján, öt számban avatnak bajnokot. A 100 km- es országúti kerékpáros csa­patversenyben, a 200 m-es fér­fi pillangóúszásban, a 4x100 m-es női vegyesváltóban, a 60 lövéses sportp isztoly ver­senyben és a lepkesúlyú súly­emelésben. A magyarok az első nap nyolc sportágban szerepelnek, kora reggeltől késő estig egy­szerre több küzdőtéren is szín­re lépnek. ★ Ignatyij Novikov, a Szovjet­unió Minisztertanácsának el­nökhelyettese, az „Olimpia— 80” szervezőbizottság elnöke ottawai látogatása során talál­kozott Pierre Trudeau kanadai miniszterelnökkel. Az 1980-as olimpia szervezőbizottságának küldöttségét fogadta Roger Rousseau, a XXI. nyári olim­piai játékok szervezőbizottsá­gának elnöke. A két küldött­ség kicserélte tapasztalatait az olimpiai szervezőmunkával kapcsolatban. ★ Tanzánia és Mauritius ko­rábbi döntéséhez csatlakozva további három afrikai ország — Nigéria, Uganda és Zam­bia — közölte, hogy visszahív, ja sportküldöttségét, és nem vesz részt a XXI. nyári olim­piai játékokon. A döntést megelőzte 16 afrikai ország sportvezetői által írt levél, amely azt követelte a nemzet­közi olimpiai bizottságtól, hogy zárja ki Űj-Zéland csapatát a versenyekből, mert a közel­múltban egy új-zélandi rögbi­csapat látogatott a Dél-afri­kai Köztársaságba. Lord Killanin, a NOB elnö­ke elmondta, hogy a bizott­ság nem foglalkozott az afri­kaiak követelésével, mert a rögbi nem olimpiai sportág. Ugyanakkor sajnálkozását fe­jezte ki az afrikai sportveze­tők döntése miatt. A NOB el­nökének kijelentésére Abra­ham A. Ordea, az Afrikai Legfelsőbb Sporttanács elnöke a következőket mondotta: „Nem a rögbiről van szó, le­hetett volna ez más sportág, futball vagy kerékpározás. Amiről szó van, az az apart­heid-sportot támogató országok közötti kapcsolat.” ★ A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) a montreali Boneventura Hotelben tartotta meg rendkívüli kongresszusát. A tagországok nagy számban képviseltették magukat a ta­nácskozáson, a Magyar Lab­darúgó Szövetséget Kutas Ist­ván, az MLSZ elnöke és Sze­pesi György, az intéző bizott­ság tagja képviselte. A Kínai Népköztársaság ismét a FIFA tagja lett. Tajvan kizárásáról is szó esett, de továbbra is tagja marad a FIFA-nak. Mindez azt jelenti, hogy a FIFA kötelékébe tartozó Kí­nai NK-nak és Tajvannak egyaránt lehetősége van részt venni az 1980-as moszkvai olimpián. Ahhoz viszont már késő van, hagy a Kínai NK szerepeljen az 1978. évi világ- bajnokság selejtezőjében. A montreali XXI. nyári olim­piai játékokon — mint isme­retes — a kerékpársportban a magyar színeket csak egyet­len versenyző, a 20. születés­napját szeptember 25-én ün­neplő Szűcs Gábor képviseli. A KSI sportolója 4000 m-es egyéni üldözőversenyben sze­repel, s első ízben július 21- én ül nyeregbe. ★ A 149 tagú bolgár olimpiai csapatban 109 férfi és 40 női sportoló küzd az olimpiai ér­mekért és helyezésekért. Első­sorban súlyemelőiktől és bir­kózóiktól várnak érmeket. Az utóbbi három nyári olimpián 1964-ben tíz, 1968-ban kilenc, 1972-ben 21 érmet nyertek a bolgár sportolók. Az első két nap műsora VASÁRNAP Ma megkezdődnek az olimpiai versenyek. Az első napon a ma­gyarok nyolc sportágban érdekel­tek. A versenyeknél a montreali Időt tüntettük fel. Sportlövészet. Acadie lőtér, 9— 16 óra: Gruber György a trapplö­vésben szerepel (75 korong). Űszás. Olimpiai uszoda, 9.30, Il­letve 19 órától: 100 m hát, előfu­tamok (Rudolf, IV. futam, 3-as pá­lya, Verrasztó Zoltán, VI. futam, 5-ös pálya). 200 m pillangó, előfutamok (Har- gltay, I. futam, 4-es pálya, Sós, I. futam, 6-os pálya). A 100 m-es hátúszás középfuta­mait 19 órától rendezik meg, s az est folyamán lesz a 200 m pillangó döntője Is. Olvasóink figyelmébe Az olimpia idején — kedd­től — a nyolcadik oldalon je­lenik meg a sportrovat. Rész­letesen ismertetjük majd a montreali játékok eredményeit, az izgalmasabb versenyeket, s bő teret szentelünk a ma­gyarok szereplésének. Termé­szetesen az itthoni, a megyei sporteseményekről is beszámo­lunk olvasóinknak. Vízilabda. Claude Robillard uszo­da, 9.30 6.: Magyarország-Auszt­rália (C-csoport). Torna. Fórum csarnok, 16.43— 18.00 óra: kötelező gyakorlatok a női 4. csoportban, ahol Magyaror­szág mellett az NDK, a Szovjet­unió és Románia indul még. 21—22.45 ó.: kötelező gyakorlatok a férfi 3. csoportban, ahol Japán, a Szovjetunió, az NDK, az NSZK és Magyarország szerepel. Súlyemelés. Arena St. Michel csarnok, 19 óra: az 52 kg-os súly­csoportban Kőszegi György és Szűcs Lajos lép dobogóra. Kézilabda. Claude Robillard csar­nok, 20.30 óra: Magyarország—Ro­mánia íéríimérkőzés. Monor helyett Csömör? A Pest megyei Labdarúgó Szövetség 23. számú, azaz leg­utóbbi hivatalos közlönye is­merteti az 1975/76. évi megyei felnőttbajnokság végeredmé­nyét. Méghozzá azzal a beve­zetővel, hogy a korábbi táb­lázat adminisztrációs hiba miatt tévesen jelent meg. Nos, ez a sorrend is tartal­maz meglepetést, miszerint: a 15. helyen a csömöri csapat végzett! Elírták a nevet, nem Csömör — ők a kézilabdáról híresek —, hanem a monori gárda lett az utolsó előtti. A monoriak a sereghajtó Aszód­dal egyetemben, a versenyki­írás szerint kiestek a bajnok­ságból. A közlönyből arról ér­tesülünk, hogy az NB lll-ba jutott Ceglédi Vasutas meg­üresedett helyére Monort osz­totta be a megyei szövetség elnöksége. Egyébként a hely betöltésének kérdésével már tegnapi számunkban foglalkoz­tunk egy maglódi levelet, ja­vaslatot ismertetve. Az 1975/76. évi megyei baj­nokság évzáró és díjkiosztó ünnepségét hétfőn délután öt árakor rendezik a szövetség helyiségében. A Híradásnál Feledésben a siófoki kudarc A Váci Híradás ezüstérmes labdarúgói. Álló sor, balról jobbra: Zachár János segédedző, Misnyovsz- ki Tamás, Szúnyogh József, Varga Gyula, Lukács János, Hornyák Béla, Drajkó Károly, Kriska János, Bajnóczi István, Pásztor Sándor, Fidler József, Jeszenszky István vezető edző. Elöl: Pálinkás János csapatkapitány, Bera József, Molnár Lajos, Horváth László, Strausz László, Szádóczki István, Tóth Fe­renc, Bednarik Károly, Balogh Csaba, Ondrik Pál. A Váci Híradás NB III-as labdarúgócsapatánál a rosszul végződött siófoki osztályozó után már megnyugodtak a ke­délyek. Az NB II-be jutásért vívott siófoki meccsen a Pest megyeiek szerezték meg a ve­zetést, majd 3:l-re fordított a Székesfehérvári MÁV Előre, s a befejezés előtt 5 perccel 3:2- re vezetett. Ekkor kitámadtak a váciak, ez megbosszulta ma­gát. Űjabb gólokkal bebiztosí­totta győzelmét, s az NB II- be jutást a fehérvári gárda. Jeszenszky István, az első csapat edzője nemcsak az 1975/76-os bajnoki évadot, ha­nem az osztályozó tanulságait is értékelte az évzáró összejö­vetelen. összességében jól helytállt a Híradás színeit képviselő öt együt­tes. Az NB III-as gárda a tavalyi bronzot most ezüstre váltotta, a tartalékcsapat megnyerte a kerületi bajnokságot, s előre­lépett. Az országos ifjúsági bajnokságban dobogón, a 3. helyen végeztek a váciak, a másik váci ificsapat pedig biz­tosította bennmaradását. A serdülők a Budapest-bajnok- ság megnyerésével zárták az évet. — Jeszenszky István edző irányításával e héten kezdő­dött meg a felkészülés — mon­dotta László Attila technikai vezető. — A régi játékosok közül többen hiányoznak, de újak is vannak. Kriska és Fidler abbahagyta a játékot, Strausz bevonult ka­tonának. Homyákot az MTK- VM kérte, de a két egyesület nem tudott megegyezni, s a váciak nem adták ki a kapust. A Dorogra ment Pásztor he­lyére Kiss Károly érkezett. Gere a megyebajnok Bem SE csapatának játékosa visszatért Vácra, s ugyancsak visszajött a romhányi csapatból a saját nevelésű Zagyvái. Bánfalvi dr„ a SZEOL játékosa eddig nem volt igazolható, de most már igen, s ő is a Híradást erősíti. A következő 22 játékos kezd­te meg a felkészülést: Drajkó, Lukács (kapusok), Szúnyogh, Gere, Jónás, Varga, Bánfalvi dr., Misnyovszki, Bajnóczi, Pálinkás, Bera, Bednarik, Kiss, Tóth, Zagyvái, Szádócz­ki, Horváth, Garaba, Ondrik, Bálint, valamint a sérülésé­ből felépült Molnár és Balogh. Az együttes a következő bajnokságban is az NB III Északnyugati csoportjában szerepel. A csapat intézői tisztét Se- beszta Miklós tölti majd be, az ifjúsági együttesét Halász József. A váciak bíznak abban, hogy a korábbi bronz-, illetve ezüst­érem után az 1976/77-es küz­delemsorozaton az aranyérem következik. öttusa. A magyarok közül Ma­racskó és Sasics a délelőtti for­dulóban lovagol: az előbbi 8,-ként 10.05-lcor, az utóbbi 23.-ként 11.20 órakor. Kancsal a délutáni fordu­lóban szerepel, 17.-ként. ökölvívás. Montreali idő szerint tegnap reggel mérlegre léptek az ökölvívók. A magyarok minden fogyasztás nélkül hozták súlyukat. Délután került sor a sorsolásra, és a magyar ökölvívók első ellen­felei a következők: Gedó az iráni Bashiri ellen kezd. Orbán ellenfele az egyiptomi Ahmed Elasry. Jakab József nagyon nehéz el­lenfelet kapott, az NDK-s Európá­ba j nők Forster személyében. Badari ,,párja” az etiópiai Ase- feti, ha továbbmegy, a szovjet Volkov vagy az amerikai Armst­rong jut ellenfeléül. .. Botos András afrikai ellenfelet kapott, az ugandai Sesgoujo sze­mélyében. Ugyancsak afrikai ellen küzd Nagy József, a nigériai Nuapka a partnere. Jakab Vilmos ghanai küzdőtár­sat kapott, a neve Mohamed. Pákozdi a nehézsúlyban az NSZK-s Hüssing ellen kísérli meg a továbbjutást. HÉTFŐ Sportlövészet. 9 órától: kisöbű sportpuska 60 lövéses fekvő ver­seny (dr. Hammeri László, Pap Lajos), a traplövészet folytatása. Üszás. 9.30: előfutamok, 1500 m gyors (Nagy Sándor, Koczka Ist­ván, Wladár Zoltán), 19 óra: 100 m hát döntő. Torna. 14 óra: női szabadonvá- lasztott gyakorlatok. Súlyemelés. 19 óra: 56 kg (Földi Imre, Stefanovics Imre). öttusa. 8 órától: vívás. ökölvívás. 13 és 23 óra: a selej­tezők folytatása. Vitorlázás. 13 óra: finn dingi (dr. Haán András). Röplabda. Előmérközések 13 órá­tól, s ennek keretében a Magyar- ország—Kanada találkozó. Evezés. 10 órától női selejtezők (Ambrus Mariann, Bata Ibolya, Gyimesi Valéria, Kászonyi And- rásné, Kéri Judit, Kosztolányi Ka­milla, Nagy Erzsébet, Ribáry Zol­tánná, Szíjj Agnes). Szófiában, a 21 éven aluli férfi teniszezők Galea Kupájának selej­tező csoportjában a magyar csa­pat 3:2 arányban vereséget szen­vedett Hollandiától. Bulgária ugyanilyen arányban bizonyult jobbnak Törökországnál, így a csoportelsőségért Bulgária Hollan­diával mérkőzik, a 3. helyért Ma­gyarország ellenfele Törökország lesz. A nemzetközi sakkverseny har­madik fordulójában a Fülöp-szi- geti Torre győzött az amerikai Browne ellen, s így 2,5 ponttal a mezőny élén áll. Mögötte a szov­jet Karpov következik 1,5 ponttal, majd Browne és a jugoszláv Lju- bojevics egyaránt 1—1 ponttal. SAKK 701. sz. feladvány. Szöghy József. Magyar Sakkélet, 1954. Betűjelzésben. Világos: Ké2, Va5, BÍ6, Bgl, Fb8, Fg4, Hg7, Hh5, gy: d3, é6, f3, h3 (12). Sötét: Kg5, Vc5, BdG, Bh7, Fa3, Fa8, Hf8, gy: b2, d7, f4, g6, h4, h6 (13). Feladványmegfejtési versenyünk létrarendszerű. A megfejtők közé bármikor be lehet lépni. Júliusi feladványok megfejtéseit egyszer­re, 1976. aug. 10-ig kérjük rovat­vezetőnk: Hoschek László (2000 Szentendre, Dózsa György út 57. L 10.) címére küldeni. Júniusi megfejtések. 895. sz. Votruba 1. Ff3—hl!!, Kd6: 2. Vf8f, L —, Kd4 2. Hb5:, 1. —, éő, Hc3 2. Hb7f, 1. —, Hc4 2. Hd3f, 1. —, Hd5: 2. Hé4f, 1. —, Ha8, Hc8, HdT, Hb2, éd5, é2, h2 2. Vf4, (8 pont). 696. sz. Ivanics A) 1. Fal— é5!, é6 2. Ke3, Kai 3. Kb3 matt B) 1. Fal—b2!, ab2: 2. Hc3f, Kai 3. Hb3 matt 2. —, Ka3 3. Hbl matt (3—3 pont). 697. sz. Ruhlisz 1. Vd5 —h5 (2 p.). 698. sz. Plostak A) 1. Vh8—b8! B) 1. Vh8, h5! (2—2 p.). A létraverseny állását és a II. ne­gyedév győzteseinek névsorát jö­vő heti rovatunkban közöljük. A XXXII. magyar bajnokság vidéki elődöntője. A verseny döntő jelentőségű játszmája a Kádas—Széles találko­zó volt. vra. ford., vn. 9. Tarrasch védelem. Kádas Gábor m. (Ali. Olajbányász) —Széles Károly m. (Zalaeg. TE) 1. d4, d5 2. c4, é6 ,3. Hc3, HÍ6 4. Hf3, Fé7 5. FÍ4, 0—0 6. h3, c5 7. é3, cd4: 8. éd4:, HcG 9. cd5:, Hd5: 10. Fd2, Ff6 11. Fé3, Hé3: 12. fé3:, b6 13. Hé4, Fé7 14. a3, Fb7 15. Fd3, Bc8 16. 0—0, Vd5 17. Bel, Ha5 18. Bc8:, Bc8: 19. Hé5, f5 20. Vh5!, Bí8 21. Bf4, Fd6 22. Bh4!, h6 23. Vg6, Fé3;! 24. dé5:, Íé4: (Sötét hidegvérrel védekezik és tisztet nyer.) 25. Fé4:, Vdlf 26. Kh2, Fé4: 27. Vé6:f, Kh7 28. Bé4:, Bfl! (A védekezőből támadó lett.) 29. Bf4, Bhlf 30. Kg3. Vélt 31. Kf3, Bflt 32. Kg4, Vé2f 33. Kf5, Vg2: 34. Vf7, Vh3:t 35. Ké4. Vg2t 36. Kf5, Vc2f 37. Ké6, Vb3f! 38. Ké7, Hc6f!! világos feladta, mert 39. Ké8, Ví7:t 40. Bf7:, Bf7: 41. Kf7:t Hé5:f után a h szabad gyalog nyer. APRÓHIRDETÉSEK Érettségizett fiatalokat a HN HTÜ elektroni­kai műszerésztanuló­nak beiskoláz 1976. augusztus 25-ig. Gö­döllő, Dózsa Gy. út 63/a. Telefon: 531/104. A Nógrád megyei Állami Építőipari Vállalat felvételre keres KŐMŰVES, ÁCS, KUBIKOS, valamint férfi és női SEGÉD­MUNKÁSOKAT GÖDÖLLŐI és VÁCI munkahelyeinkre. Felveszünk továbbá KŐMŰVES és ÁCS- ALLVANYOZÖ ATKÉPZÖS TANFOLYAMRA fiatal férfi munkaerőket. Jelentkezés feltételei: 8 általános iskolai végzettség. 18. életév betöltése. A tanfolyam időtartama 6 hónap, melynek elvégzése után kezdő szakmunkásokkal azonos bérezést biztosítunk. Jelentkezni lehet a vállalat H. sz. Főépítésvezetőségén, Gödöllő, Bajcsy-Zs. u. 30., valamint a H/l. sz. építésvezetőségen, Vác, Gombási úti lakótelepén. Az Aszódi Fiúnevelő Intézet (2170 Aszód, Baross tér 2.) felsőfo­kú államháztartási v. magasabb képesítéssel és hosszabb intézmé­nyi gyakorlattal ren­delkező gazdasági igazgatót keres. Jelent­kezés írásban. Női munkaerőket könnyű betanított munkára, tehergépko­csivezetőket, anyagát­vevőket, anyagmozga­tókat, melegítő kony­hánkra női munka­erőt, egy műszakos munkakörbe felve­szünk. — Jelentkezés: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 47. Mun­kaügy. A Fűrész- és Hordó­ipari Vállalat Ceglédi Üzeme felvételre keres férfi és női segédmun­kásokat, targoncaveze­tőket. villanyszerelőt, autószerelőt. Jelentke­zés munkanapokon az üzemben 8—16 óráig. — Cegléd, Kosárhegy ut­ca 22. sz. ADÁS­VÉTEL Eladó Cegléd, Csoko­nai utca 17. sz. ház, azonnal beköltözhető. Érdeklődni: Cegléd, Zrínyi utca 2. VEGYES Atképzös tanfolyamot indítunk a fonó-, szö­vő-, előkészítő-, app- retáló-szakmában 1976. augusztus 1. és szep­tember 1-én. Az átkép­zés Időtartama 8 hét, naponta 2 óra elméleti és 6 óra gyakorlati oktatással. A tanfo­lyam Idejére havi 1500 Ft-ot fizetünk, Ingyen szállást és ebédet biz­tosítunk. A tanfolyam befejezése után szál- lodaszerü elhelyezést, napi 5,— Ft-ért ebédet, munkaruhát és útikölt­séget biztosítunk. Csak minden hatodik szom­bat munkanap. Jelent­kezni lehet: Űjpestl Gyap j úszövőgyár. Munkaügyi Főosztály 1045 Budapest Berni út 1. 220 Volttal működtető betonkeverő gép készí­tését vállalom. Strázsi István, Tőrei, Kossuth Lajos 16. _______________ 50 négyzetméterig gö­döllői HÉV vonalán la­kásmegoldást kere­sünk. Készpénz 130 ezer. — „Megbízható pmh 98 098” jeligére a kiadóba. Szakmunkásokat képezünk. Ezért 14—16 éves lányokat, akik az általános iskola 8 osztályát elvégezték az 1976. szeptember 1-én induló első osztályba felveszünk! Fonóipari iskolánk 2 éves. A tanulók univerzális oktatásban részesülnek! E két év alatt a következő ingyenes juttatást biztosítjuk: — korszerű leányotthon! elhelyezés, nevelők gondoskodása mellett! — teljes ellátás, napi háromszori étkezés, — munkaruha, fej kendő, továbbá — tanszerek és tankönyvek biztosítása. Tanulmányi és jutalomösztöndíjban részesülnek, ami a szorgalomtól függően havonta: 640 Ft-tól 910 Ft-ig terjed I Az iparltanuló- iskolát végzett lányok részére továbbra is leányotthoni elhelyezést és munkakörtől függően 2400—3200 Ft kereseti lehetőséget biztosítunk I Várjuk jelentkezésüket! Kérésükre részletes tájékoztatót küldünkl Cím: PFV Lőrinci Gyár, személyzeti osztály. 1183 Budapest, Gyömrői út 85—91.

Next

/
Oldalképek
Tartalom