Pest Megyi Hírlap, 1976. május (20. évfolyam, 103-127. szám)

1976-05-01 / 103. szám

* PEST MEGYEI Vilii PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA ——*———1——————■!’ “j- ■■■ ~ '• *<=»-»«» -N- '• ■/-&' ■■ ‘J--^ ^i.>Adt-Hhg-ÁikLi» ■ .• •. XX. ÉVFOLYAM, 103. SZÁM ÁRA 1 FOSHAT 1976. MÁJUS 1., SZOMBAT A dánszentmikiósi Micsurin Tsz legeredményesebb évei A Minisztertanács Vörös Zászlaját Cservenka Ferencné adta át A dánszentmikiósi Micsu- szén termékeit, az ízletes 2 ezer hektáron gazdálkodó rin Termelőszövetkezet több dáni almát és szőlőt az egész szövetkezetben a termelési ér- mint harminc esztendeje, ország és jó néhány külföldi ték 84 milliárdról 222 mil- 1945-ben alakult, de eddigi állam polgárai is megismer- lióra emelkedett, az árbevé- történetének legeredménye- ték. Olyan dinamikus fejlő- tel 77 millióról 229 millióra, sebb szakaszát a tavaly de- désre, lendületes elörehala- A nyereség 13 millióról 37,5 cemberben befejezett IV. öt- dósra azonban, mint 1971 és millióra nőtt. A tiszta va- éves tervvel zárta. A kiváló 1975 között, nincs példa a gyón értéke ma — az 1971-es gazdaság azelőtt is kimagasló több évtizede működő sző- 70 millióval szemben — 147 eredményekkel dolgozott, hi- vetkezet életében. A több mint millió. A IV. ötéves terv évei­ben épült a szövetkezet hű­tőháza, leonzervüzeme, ek­kor dolgozták ki a dán­szentmikiósi gyümölcsterme­lési rendszert, amely egyik fontos alapja lehet az egész magyar gyümölcstermelés to­vábbi fellendítésének. A dánszentmikiósi szövet­kezet ezért a kimagasló ered­ményeiért, a tagság és a ve­zetők lelkes, áldozatkész, fá­radtságot nem ismerő mun­kájáért elnyerte a legmaga­sabb kitüntetést, a Miniszter- tanács Vörös Zászlaját. A ki­tüntetést tegnap délután a gazdaság központjának mű­velődési házában rendezett ünnepi közgyűlésen adták át a szövetkezet dolgozóinak. (Folytatás a 3. oldalon;) Cservenka Ferencné átadja a szövetkezet elnökének, Főző József­nek a Minisztertanács Vörös Zászlaját. Timmer József, a Szakszervezetek Országos Tanácsának titkára tegnap, május 1-e alkalmá­ból ünnepi köszöntőt mondott a rádióban és a televízióban. Beszédét a következőkben ismer­tetjük. A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága, a Magyar Népköztár­saság kormánya és a Szakszervezetek Országos Tanácsa nevében Timmer Jó­zsef köszöntötte az ország valamennyi dol­gozóját, egész lakosságát, majd áttekintve május elseje történelmi hagyományait, meg­állapította : — Idei ünnepünknek különös jelentőséget ad mind nemzeti, mind pedig nemzetközi vonatkozásban a közelmúlt néhány kiemel­kedő fontosságú eseménye. A magyar mun­kásosztály, a magyar nép vezető ereje, egy­ségének kovácsolója, a Magyar Szocialista Munkáspárt tavaly tartott XI. kongresszusa nemcsak utat mutatott, nemcsak mérleget készített, hanem azt is megállapította, hogy munkásosztályunk, népünk — történelmi hi­vatásának teljesítése közben — olyan sikere­ket ért el a szocialista társadalom építésé­ben, amelyek megbízható alapot adnak hosz- szútávú terveink valóraváltásához, a fejlett szocializmus felépítéséhez. — Hazánkban a munkáshatalom kitelje­sedésének körülményei között minden osz­tály és réteg, de az egyes ember is, az alkotó­munka jegyében, a munka értelmének tuda­tában bontakoztatja ki képességeit. Élhet olyan lehetőségekkel, amelyek történelme során korábban még soha nem álltak ren­delkezésére és ezen az úton, a dolgozó osztá­lyok szövetségének erejéből táplálkozva for­málódik egységessé szocialista társadalmunk. Olyanná, amelyet a közös célok ismerete és a megvalósítás szándékának közössége avat igazán megbonthatatlanná. Ezt a gondolatot fejezte ki a magyar szakszervezetek decem­beri nagy seregszemléje, a 23. kongresszus is. A küldöttek reális, őszinte szavakban megfogalmazott felszólalásai jól tükrözték a dolgozó emberek véleményét. Azt, hogy a hétköznapi munka valamennyiünkért van. Felelősségtől átható munkánknak köszönhet­jük, hogy ma jobban élünk, mint tegnap és mai munkánk egyúttal a holnapi sikereket, holnapi jobb életünket is szolgálja. Nyíltan beszéltünk kongresszusunkon gondjainkról is, és barátaink, ellenfeleink számára egy­aránt nyilvánvalóvá válhatott, hogy a ma­gyar munkásosztály, dolgozó népünk szívé­vel és eszével is azonosul szocialista társa­dalmunkkal. Akkor is számíthatunk egy­másra. amikor nagyobb erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy céljainkat — tevéink­nek megefelelően — valóra válthassuk. — Valamennyien tudjuk, hogy a jobb, az eredményesebb munkával, V. ötéves ter­vünk, nemzeti programunk teljesítésével a mind teljesebb, gazdagabb életét, a közös és a személyes célok egymást kiegészítő meg­valósítását szolgáljuk. Személyes vágyaink megvalósulása azt is jelenti, hogy hazánk­ban szebben, jobban, kultúráltabban élünk és munkánk arra irányul, hogy ezt a szebb életet holnapra még teljesebbé, még gazda­gabbá tegyük. — Mindnyájan tudjuk, hogy céljainkat csak békében, olyan körülmények között ér­hetjük el, amelyek biztosítják a nyugodt munka feltételeit. Az elmúlt években ked­vező változások tanúi lehettünk a nemzet­közi életben. A békés egymás mellett élés lenini elvei mindinkább tért hódítanak a nemzetközi kapcsolatokban és az enyhülés folyamata egyre inkább visszafordíthatat­lanná válik. Azt a békeprogramot, ame­lyet a szovjet kommunisták XXIV. kong­resszusán hirdettek meg, a közelmúltban, a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXV. kongresszusa megerősítette és tovább fejlesz­tette. — A bekeszerető emberek milliói megelé­gedéssel vehették tudomásul, hogy a világ első szocialista állama, a Szovjetunió kül­politikája legfontosabb feladatának mindig is, most is a béke megőrzését, a nemzetközi kapcsolatokban az enyhülés és az együttmű­ködés elmélyítését tekinti. Ennek a tevé­kenységnek pedig megfelelő alapot ad a kommunista építés programja. Világszerte ez a háttér adott erőt, távlatot a haladás hívei­nek küzdelmükhöz. Az a tény hogy az eny­hülésnek vannak ellenzői, ellenségei is, a nemzetközi munkásszolidaritás felelősségére és felbecsülhetetlen értékű erejére, jelentő­ségére irányítja figyelmünket, különösen most, május elsején. — A világ haladó erői, a felszabadulásu­kért küdző népek, az imperializmus, az új- gyarmatosítás és a faji üldözés, valamint a fasizmus minden formája ellen elszánt küz­delmet folytató milliók számíthatnak a ma­gyar és a nemzetközi munkásosztály cse­lekvő szolidaritására. Ez az erő, az interna­cionalizmus, az osztálytestvériség, a nemzet­közi összefogás, a szolidaritás ereje akadá­lyozhatja csak meg, hogy az enyhülés, a bé­kés egymás mellett élés ellenségei pusztító világégésbe sodorják az emberiséget.. — A nemzetközi munkásosztály ereje és közös cselekvése az egyik legfőbb biztosítéka annak, hogy kontinensünkön, de az egész vi­lágon is kivívhassuk és megőrizhessük a bé­két, azt a légkört, és azokat a lehetőségeket, amelyek közepette a dolgozó ember hétköz­napi munkára, nagyszerű alkotásokra ké­pes. TERVEZÜNK, ÉPÍTÜNK, ÜJRA TERVEZÜNK (Riportunk a 7. oldalon.) Ma: megyei ünnepség Nagykőrösön Felvonták az állami zászlót — Küldöttségek érkeztek Május 1-e, a nemzetközi munkásmozgalom nagy ünne­pe tiszteletére péntek délután Budapesten a Parlament előtti Kossuth Lajos téren katonai tiszteletadás közepette felvon­ták az állami zászlót. Ugyancsak katonai tisztelet- adással vonták fel a magyar nemzeti lobogót és a munkás- mozgalom vörös' zászlaját a gellérthegyi Felszabadulási Emlékműnél. A Szakszervezetek Országos Tanácsának meghívására szak- szervezeti küldöttségek érkez­tek hazánkba a munka nem­zetközi ünnepének tiszteletére. Budapesten tartózkodik a Szakszervezeti Világszövetség és huszonkilenc ország külön­féle szakszervezeti küldöttsé­ge. A testvéri szakszervezetek meghívására május 1-e alkal­mából magyar szakszervezeti küldöttségek utaztak a Szov­jetunióba, Bulgáriába, Cseh­szlovákiába, Irakba, Lengyel- országba, Marokkóba, a Né­met Demokratikus Köztársa­ságba, Portugáliába, Romániá­ba és Szíriába. A munka ünnepére méltóan emlékeznek megyénkben is. Pest megye munkássága, pa­rasztsága és alkotó értelmisége a megyei és járási ünnepsége­ken köszönti a nemzetközi munkásszolidaritás nagy se­regszemléjének napját. Me­gyénk központi ünnepségén, Nagykőrösön, a dísztribünt az Abonyi út és a Ceglédi út ke­reszteződésénél állították fel. Rajta az üzemek, termelőszö­vetkezetek, intézmények leg­jobb dolgozói foglalnak he­lyet, hogy a felvonulókkal együtt meghallgassák Fqdor LászlÓTiak, a Szakszervezetek Pest megyei 'Tanácsa titkárá­nak ünnepi beszédét. KÖZÉLET: Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke táviratban fejez­te ki jókívánságait XIV. Ká­roly Gusztáv svéd király szü­letésnapja, Svédország nemze­ti ünnepe alkalmából. Dr. Maróthy Lászlónak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a KISZ KB első tit­kárának vezetésével hazaér­kezett Varsóból az az ifjúsági küldöttség, mely részt vett a ÍUSM MÁ Lengyel Szocialista Ifjúsági Szövetség, majd a lengyel if­júság kongresszusán. Czinege Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter a Hon-, védelmi Minisztérium katonai tanácsa, a Magyar Néphadse­reg személyi állománya nevé­ben pénteken táviratban üd­vözölte Dmitrij Fjodorovics Usztyinov hadseregtábornokot, az SZKP Politikai Bizottsága tagját, a Központi Bizottság titkárát a Szovjetunió honvé­delmi miniszterévé és hadse­regtábornokká történt kineve­zése alkalmábóL MAI MUNKÁNK, HOLNAPUNK ALAPJA /

Next

/
Oldalképek
Tartalom