Pest Megyi Hírlap, 1976. április (20. évfolyam, 78-102. szám)

1976-04-09 / 85. szám

Megnyílt a pavilon Zöldség, gyümölcs, hentesáru Dunakeszin, az Alagi Állami Tangazdaság irányítási köz­pontjának szomszédságában,, nemrég takaros pavilon épült. Rendeltetése a lakosság előtt sokáig titok volt. E titokzatos létesítmény az április 4-i ün­nepség tiszteletére kicsino­sítva, teli étvágycsiklandozó, gusztusos, füstölt hentesáru­val, megnyitotta ajtaját a vá­sárlók előtt. Az Alagl Állami Tangazda­ság és az AGROMARK Válla­lat közös beruházásban, új zöldség-gyümölcs- és füstölt hentesáru-üzletet kapott Duna­keszi lakossága. A vásárlók színvonalas kiszolgálásáról Börzsönyi Nándor és felesége gondoskodik. Egyelőre csak füstölt hen­tesárut lehet kapni az üzlet­ben, igaz, hogy 16 féle válasz­tékban, de rövidesen kapható lesz zöldség is. Az állami gazdaság által ter­melt gyümölcsfélékből a sze­dést követő 3 órán belül a pa­vilonban már bárki vsárolhat. Filmek, visitúra Úttörő vakáció A Hajós Alfréd Üttörőház a tavaszi szünidőben is gondos­kodik a pajtások szórakoztatá­sáról, neveléséről. Hétfőn le­vetítették a Robotdirektor cí­mű mesefilmsorozatot, szerdán a Hahó, öcsi! című magyar filmet, díjtalanul. Holnap, szombaton, egész napos vízitúrára indulnak a dunai flotta tagjai, a Vác— Szigetcsúcs—Visegrád útvona­lon. Jövő hétfőn, 12-én, délután kettőkor rendezik meg a KISZ-vezetők és úttörők talál­kozóját. A szakkörök a tavaszi szünetben is rendszeresen mű­ködnek. A PEST MEGYEI H í RLAP KÜLÖNKIADÁSA Ä VÁCI JÁRÁS ÉS VÁC VÁROS RÉSZÉRE XX. ÉVFOLYAM, 85. SZÁM 1916. ÁPRILIS 9., PÉNTEK Szalagfűrészek, gaiferok Megduplázhatnák a termelést Erdő — Paphegy — Verőcemaros A dunakanyari kirándulók legtöbbje felfigyel arra a víz­parti, modern kisüzemre, amelynek hivatalos neve há­rom sorba se nagyon férne ki. A lényeg az, hogy a Börzsöny­ben gazdálkodó Ipolyvidéki Erdőgazdaság fafeldolgozó üzeméről van szó. Az emlí­tett modern üzem a régi Kis­maros és Verőce között talál­ható, de hozzá tartozik a Bör­zsöny mélyén levő paphegyi fűrészüzem is. Kevés a munkáskéz Berkenyéi András üzemve­zető szerint az övékéhez ha­sonló üzem még több tucat található az országban, mun­kájuk mégsem lebecsülendő, hiszen a fa- és fűrészáru vi­lágpiaci ára meglehetősen ma­gas. Népgazdasági érdek tehát, hogy gyarapodjék az erdőállo­mány s egyre több legyen a feldolgozásra alkalmas, jó mi­nőségű szálfa. De ez már az erdészek dolga, mi most két üzemmel ismerkedünk. Akik utaztak már a bör­zsönyi erdei vasúton, jól is­merik a paphegyi fűrészüze­met. — Olyan szép helyen fek­szik, hogy igazán öröm lehet itt dolgozni. — No, azért nem egészen így van — mondja Berkenyéi András —, hiszen meglehető­sen nehéz munkát végeznek nálunk az emberek. Paphegyen is, Verőcén is sok munkás­kéz hiányzik. Mindezt nem panaszképpen mondom, s az erdőgazdaság központjában is jól tudják, hogy nagyobb tel­jesítményű gépekkel, korsze­rűbb technológiával, akár meg is duplázhatnánk a termelést. Ha a gazdaság erői engedik, sor kerül a rekonstrukcióra. Furnérból — bútorlap Ne vágjunk a dolgok elébe, lássuk, mit is gyártanak a si- valkodó szalagfűrészek és a monoton gatterok? — A paphegyi üzemben ti­zenhatan, húszán, mikor, meny­nyien, furnért készítenek. Ezekkel a szépen erezett, vé­kony falemezekkel borítják a gyári bútorokat. Ha már itt az alkalom, tud­juk meg, hogyan lesz a gömbfából soknégyzetméternyi egynek tetsző bútorlap? — Aki Paphegyen jár, ma­ga is meggyőződhet róla. A tölgyet, bükköt, cserfát vágás után megtisztítják; lekérgezik, majd gőzölik, aztán a fűrész­gép fél centinél alig valami­vel vastagabb szeletekre vág­ja. Ez a nyers furnér, ami még semmire sem használató. Le kell vágni a töredezett széle­ket, el kell dobni a hibás da­rabokat. Ráadásul ekkor még nyers a furnérlap, ezért szá­rítani kell. De nem mindegy ám, hogyan kerül a szárító- kemencébe. Csak akkor lesz szép a bútorlap, ha a szele­tek egy fából valók, úgy ke­rülnek egymás mellé. De ezt a munkát már a bútorgyárak végzik, melyek kettőszázhat- vanezer négyzetméter anya­got kapnak a paphegyi üzem­től. Az erdőt, Paphegyet s a ve­rőcemarosi üzemet ma is gaz­dasági vasút köti össze, de üzemi célokra alig használ­ják. Jobban beváltak az ön­magukat megrakó ZIL-ek, vontatók, melyek a nagyma­rosi és a királyréti erdészet­ből szállítják az anyagot a verőcemarosi telepre. Éven­ként körülbelül 10—12 ezer köbméternyi készáru. Pontat­lan számítás szerint, ez az alapmennyiség megfelel egy háromszáz hektáros, vágásra érett erdőnek. Csak a gépsk... Az új üzemben a bükkből, tölgyből, cserből különböző építkezésekhez használatos deszkákat, valamint féligkész parkettát és bútorlécet készí­tenek. Említettük, kívülről nagyon korszerűnek látszik a verőcei üzem. S félig-meddig belülről is, hiszen emelővillás targon­cák mozgatják a fát, telepük udvara az utolsó négyzetmé­terig betonos, működnek a porelszívók is, tehát köny- nyebb az egykor egészségre ár.tMmíjS,. szilikózist ...okozó munka. De az üzemvezető sze­rint, a gépek meglehetősen régi évjáratúak, lassan dolgoz­nak, sokszor elromlanák. ★ A napokban kapták meg a nyereségrészesedést. Hogy az erdőgazdaság nyereségéhez milyen arányban járultak hozzá, pontosan nem tudják. Most 4—5 napi bérnek megfe­lelő összeg lapult a borítékok­ban, de az évközi kifizetések­kel, jutalmakkal együtt, . nye­reségrészesedési összegükmeg- haladja a 10 napi bérnek meg­felelőt is. Csulák András RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ, UTALVÁNY — VÁCI LOTTÓ- SZELVÉNYEKRE A legutóbbi tárgynyeremény­sorsoláskor a következő, Vácott forgalomba hozott, 11. heti lottószelvényekre húztak ki nyereményeket: 2 377 471 (négyezer forintos konyhafelszíerelés), 2 539 387 (híradástechnikai berendezés), 2 543 056 (Róma de Lux rádió- készülék), 2 563 661 (ötezer fo­rintos vásárlási utalvány), 2 567 890 (ötezer forintos vá­sárlási utalvány), 4 8799 906 (tízezer forintos vásárlási utal­vány), 61 567 835 (Jupiter 5204-es televízió és ezer forint antennára), 61 730 384 (ötezer forintos vásárlási utalvány), 61 835 474 (tízezer forintos vá­sárlási utalvány), 4 879 906 (kétezer forintos vásárlási utal­vány). A nyertes szelvények lead­hatók április 17-ig Vácott, a Széchenyi utcai lottóirodában. A Dunakeszi Járműjavító hőközpontjának kezelője, Szu- mega Vilmos, eddig huszonkét évet dolgozott az üzemben. Szén, olaj váltotta egymást, s most gázzal fűt a tizenkét hő­központ — az ö felügyeleté­vel. Azt mondja, sok figyelmet igényel, örökös tanulással jár a foglalkozása. Felelőssége sem kevés: rajta múlik, hogy pa­zarlón vagy takarékosan bán­nak-e a fűtöenergiával? A főműhely nemcsak neki ad megélhetést. Lánya húsz éve, veje negyedszázada lépett be a járműjavító kapuján, sőt tizenhét éves unokája sem lett hűtlen az elődökhöz, ő is oda­ment műszerésznek. Nagyapától unokáig, együtt a család, egyazon munkahe­lyen. És mindannyian elége­dettek, szeretnek ott dolgozni. Szumega Vilmos nemsokára megválik társaitól, nyugdíjba megy ... Vajon az unoka is olyan állhatatos marad-e, mint a nagyapja volt? (u. á.) Ma és holnap II. országos zeneiskolai gitárverseny Diszbemutató az eredményhirdetés után Ma, április 9-én és holnap, a Pest megyei állami zeneok­tatás 25. évfordulója alkalmá­ból a Váci Állami Zeneisko­lában rendezik meg a II. or­szágos gitárversenyt. , Nagy érdeklődés előzte meg e népszerű hangszer kedvelői­nek országos találkozóját: ti­zenkét fővárosi zeneiskolán kívül, 18 vidéki városból ér­keznek a részvevők, egyebek között Ceglédről, Dunaújvá­rosból, Kecskemétről, Pécsről és Székesfehérvárról. A verseny bírálóbizottságá­nak elnöke Szendrey-Karper László, a Liszt Ferenc Zene- művészeti Főiskola tanára. A bizottság tagjai: Kocsár Mik­lós Erkel-díjas zeneszerző,1 Morvái Éva zenetanár, Péter Miklós minisztériumi főelő­adó és Straky Tibor, a Debre­ceni Zeneművészeti Szakkö­zépiskola igazgatója. A vidékről érkezőket a Ko­mócsin Zoltán Kollégiumban szállásolják el. A versenyt pénteken reggel 9 órakor Ve- nesz Ernő, a Váci Városi Ta­nács VB művelődésügyi osz­tályának vezetője nyitja meg. A szombat délutáni ered­ményhirdetés után a győzte­sek díszhangversenyt adnak, majd Hargitai Károly, a Pest, megyei Tanács VB művelő­désügyi osztályának vezetője mond záróbeszédet, és átadja a díjakat a nyerteseknek. (—ő) Anyakönyvi hírek Született: Burik Antal és Klein Éva: Tamás, Dobos And­rás és Kovács Verona: Ildikó, Durai István és Tamás Anna: István, Lichi László és Bencze Mária: Zsolt, Pisák Sándor és Sluch Ágnes: Richárd, Simák Miklós és Kapitány Éva, Lívia, Sipos Károly és Kökény Ju­lianna: Hajnalka, Szökol Lász­ló, és, smtf Margit:. Mó­nika és Szilvia (ikrek), Szo- modi János és Szíjártó Mária: János, Utli István és Steidl Edit: Adrián, Jakab Ferenc és Kondér Éva: Beatrix, Mitt- li Attila és Szilágyi Mária: Gabriella, Sárközi Csanád és Grósz Etelka: Csanád, Dinka Róbert és Barsi Eszter: Haj­nalka, Dudás Imre és Rezes Mária: Emese, Heizer Gyula és Bálint Ilona: Norbert, Huszár István és Mészáros Mária: Me­linda, Szúnyog György és Mol­nár Márta: György, Vastag Miklós és Kiss Katalin: Sza­bolcs, Sajben József és Hévízi Mária: Beatrix, Jehodek Ist­ván és Dragony Zsuzsanna: Karola, Kovács József és So­mogyi Klára: Norbert, Mészá­ros József és Lányi Zsuzsanna: Anikó, Mike János és Gyüre Ilona: Katalin, Praszna Fe­renc és Gáspár Jolán: Ferenc, Volentics Vince és Tóth Irén Katalin nevű gyermeke Házasságot kötött: Turóczi Dávid és Gál Ildikó, Feuer- stahler Ágoston és Tarsoly Eri­ka, Sörös István és Kerekes Zsuzsanna. Vácott hunyt el: Ecsery Ist­vánná Molnár Katalin (Ácsa), Arvai • Mihályrié r3tbzík‘ Gizel­la (Vác, Báthori u. 2.), Kubacs- ny Tiborné Pólyák Mária (Szo- kolya), Szabó Rebeka (Szi- getszentmiklós), Dunai József (Dunakeszi), Túri Józsefné Füriek Anna (Vác, Damjanich u. 23.), Fábián Istvánná Geiszt Rozália (Göd), Zsovár György- né Szekeres Mária (Dunakeszi), Kiss József (Erdőkertes), Varga Sándorné Juhász Mária (Dunakeszi), Bekő Gé- záné Etele Margit (Sződliget), Cselőtei Sándorné Mizere Mar­git (Fót), Cseh László (Főt), Fülöp Károlyné Kiss Margit (Erdőkertes), Fejér Béláné Bartha Ilona (Vác, Balassa­gyarmati út), Rádóczki János- né Beszteri Erzsébet (Fót), Má- csai József (Ipolydamásd), Ta­más Istvánná Hauszler Margit (Isaszeg). Meghívásos húszak A váci sportfelügyelőség asztalitenisz-szövetsége váro­sunkban rendezte meg a meg­hívásos húszak férfi egyéni asztalitenisz-versenyét. Eredmények: 1. Chlkán István (Perbál) 8 7 ___ 1 15: 4 14 2. Kudelich Ferenc (Perbál) 8 6 — 2 13: 5 12 3. Tóth Bálint (Perbál) 8 6 — 2 12: 9 12 4. Pölcz Ernő (Váci Kötött) 8 5 — 3 11: 9 10 5. Jeszenszki János (Váci Kötött) 8 5 — 3 11: 9 10 6. Kecskeméti Gábor (Váci Kötött) 8 3 — 3 10:12 6 7. Pálfi Károly (Váci Kötött) 8 2 — 6 9:14 4 8. Bea István (Váci Kötött) 8 1 7 7:14 2 9. Kiss Attila (Perbál) 8 1 — 7 3:15 2 Dunakeszi győzelem Dunakeszi SE—Esze Tamás 4:1 (3:0). Járási I. osztályú Labdarúgó­mérkőzés. VÁCI APRÓHIRDETÉSEK Elcserélném Óbudán levő nagyméretű há­zamat váci 3 szobás, összkomfortos házért. Érdeklődni naponta 5 -7-ig: Vác. Palmiro TogUqtti u. 2. _______ Jó karban levő Pan­nónia motorkerékpár eladó. Vác, Lenin űt 36. fszt. 9. Németh An­tal. Azonnal beköltözhető ház eladó Vác. Hu­nyadi u. 6. sz. alatt. Érdeklődni: Vád, Rádi út 24. Másfél szobás lakás azonnal beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Vác, Harkály u. 6. La­kó. Telefon: i0—102 (este). Megtekinthető 18 óra után, vasárnap egész nap. Albérleti szoba egy nő részére kiadó. Vác-Al- sóváros. Luxemburg utca 2. Oldal motortest Tüm­lerrel eladó. Telefon: Vác, 11—697. A Sződligeti Szociális Otthon azonnali belé­péssel. felvesz szakxép- zett és segédápoiónő- ket, kertészeti mun­kást. valamint állat- gondozót. A Vác Városi Tanács I. sz. Szociális Beteg­otthona felvenne ápo­lónőt. takarítónőt. — Munkaidő- 7—15 óráí° Jelentkezés: I. sz. Szociális Betegotthon Vác. Burgundi utca 9 —11. sz. Az első félidőben Dunakeszi támadott többet, Agócs fejes­gólja után 1:0. Utána Veres eredményes, 2:0, s egy öngól nyomán, 3:0 a félidő. A második 45 percben az Esze Tamás támad többet, de jól zár a hazai védelem. Góllövők: Agócs, Veres, Fér­het és Diós (öngól), illetve Ko- zalik. S. L. Köszönetnyilvánítás. Ezúton mondok köszönetét mindazon ro­konoknak, barátoknak, ismerősök­nek. akik szeretett férjem — Völ- gyesi József — temetésén megje­lentek, utolsó útjára elkísérték, mély gyászomban együttérzésüket fejezték ki sírjára virágot helyez­tek. Özv. Völgyesi Józsefné. 4 4 « Figyelem, felelősség Nagyapától unokáig - egyazon munkahelyen

Next

/
Oldalképek
Tartalom