Pest Megyi Hírlap, 1976. március (20. évfolyam, 52-77. szám)

1976-03-02 / 52. szám

Az SZKP XXV. kongresszusa jóváhagyta a Központi Bizottság beszámolóját Teljes egyetértés a párt Központi Bizottsága irányvonalával Alekszej Koszigin előadói beszéde a szovjet népgazdaság ötéves fejlesztéséről Az SZKP XXV. kongresszusa hétfőn délelőtt, víziós Bizottság beszámolóival kapcsolatban PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! nap AZ MSZMP PEST MEGYEI BÍZOTTSAGÁ ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA munkájának hatodik napján lezárta a kongresz- resszus első két napirendi pontjának vitáját. A mindössze félórás délelőtti ülésen Gyinmuha- med Kurtajev, az SZKP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának tagja elnökölt. Beje­lentette, hogy az első két napirendi ponttal, tehát a Központi Bizottság és a Központi Re­139 delegátus jelentkezett szólásra, s 44 vita­felszólalás hangzott el. Kunajev javaslatára a kongresszus megszavazta az első két napi­rendi pont vitájának lezárását. Ezután az el­nök felkérte Leonyid Brezsnyevet, az SZKP főtitkárát, az első napirendi pont előadóját, vitazáró beszédének elmondására. Eddigi sikereinket a kollektív munka eredményeinek tekintjük Leonyid Brezsnyev viioössze foglalója XX. ÉVFOLYAM, 52. SZÁM ÜlLl 80 FILLÉR 1976. MÁRCIUS 2., KEDD Az SZKP XXV. kongresszusának határozata Az SZKP XXV. kongresszusa az alábbi határozatot fogadta el az SZKP Központi Bizottságának a Leonyid Brezsnyev elő­terjesztette beszámolójáról: A Szovjetunió Kommunista Pártja XXV. kongresszusa elhatározza: miután meghallgatta és megvitatta L. I. Brezsnyev elvtárs, az SZKP KB fő­titkára előterjesztésében az SZKP Központi Bizottságának beszámolóját, a párt soron­levő bel- és külpolitikai feladatairól, el­határozza: O Teljes egészében helyesli a párt Köz­ponti Bizottsága politikai irányvona­lát és gyakorlati tevékenységét. O Jóváhagyja az SZKP KB beszámoló­ját és javasolja minden pártszervezet­nek, hogy munkájában érvényesítse azo­kat a tételeket és feladatokat, amelyeket L. I. Brezsnyev vetett fel az SZKP Köz­ponti Bizottságának beszámolójában. A kongresszus nyilatkozata Az SZKP XXV. kongresszusa hétfőn elfogadott nyi­latkozatában a többi között hangoztatja: Az SZKP XXV. kongresszusa kifejezve a szovjet kommunisták, az egész szovjet nép akaratát, ünnepé­lyesen kinyilvánítja testvéri, megbonthatatlan szolida­ritását a kommunistákkal, az imperializmus és a reak­ció ellen folytatott küzdelem minden harcosával, mindenekelőtt pedig a fasiszta megtorlások áldozataival, azokkal, akik koncentrációs táborokban és börtönökben sínylődnek, akik kegyetlen kínzásokat szenvednek el. A kongresszus teljes határozottsággal követeli Luis Corvalánnak, a nemzetközi kommunista mozgalom ki­emelkedő személyiségének, a Chilei Kommunista Párt főtitkárának, J. Cademartorinak és J. Monte znak, a Chilei Kommunista Párt vezetőségi tagjainak, E. Bon­cénak és C. Lorcának, a Chilei Szocialista Párt vezetői­nek és a népi egység más személyiségeinek, a chilei fa­siszta rezsim foglyainak — kommunistáknak, szocialis­táknak, minden hazafinak és demokratának — a sza­badon bocsátását. A kongresszus követeli: bocsássák szabadon J. Pe- rezt és J. Masserát, az Uruguayi Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának titkárait, minden uruguayi kom­munistát, L. Seregnit, az uruguayi széles front elnökét és más demokratákat, A. Maidant, a Paraguayi Kom­munista Párt elnökét, M. Sóiért, a Paraguayi Kommu­nista Párt Központi Bizottságának titkárát és a többi paraguayi hazafit. A kongresszus erélyesen tiltakozik az Argentínában, Brazíliában, Guatemalában, Haitiban folytatott megtor­lások és terror ellen, s követeli, hogy ezeknek vessenek véget. A kongresszus támogatja mindazokat, akik síkra- szállnak Spanyolország és Indonézia népeinek igazságos ügye mellett. Támogatja továbbá a dél-afrikai nemzeti felszabadító mozgalom résztvevőit, a palesztinai haza­fiakat, akik népüknek azért a szent jogáért harcolnak, hogy saját független államot teremthessen. A kongresszus erélyesen elítéli a kommunisták — a béke és a népek biztonságának következetes védel­mezői, a dolgozók érdekeiért, az emberiség jobb jövő­jéért folytatott küzdelem legönfeláldozóbb harcosai — üldözését és a velük szemben alkalmazott diszkriminá­ciót. A kongresszus legteljesebb támogatásáról biztosít­ja a forradalmi felszabadító mozgalom meghurcolt rész­vevőit és hőseit, testvéri üdvözletét küldi nekik. A kongresszus támogatja és helyesli Leonyid Brezs- nyevnek, az SZKP Központi Bizottsága főtitkárának azt a javaslatát, hogy Moszkvában állítsanak emlékművet a nemzetközi kommunista, munkás- és nemzeti felsza­badító mozgalom hőseinek, azoknak az önfeláldozó har­cosoknak, akik a nép boldogulásáért, az osztályellen­séggel vívott harcban vesztették életüket. A kongresszus felhívja a világ összes kommunistáit, valamennyi ország dolgozóit, a társadalmi és a politi­kai szervezeteket, hogy még tevékenyebben kapcsolód­janak be abba a harcba, amelynek célja, hogy megszün­tesse a haladás, demokrácia és szocializmus élenjáró erői elleni terrort és megtorlást, s kiszabadítsa a reakció valamennyi foglyát. Az SZKP, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szö­vetségének népei a jövőben is töretlenül követik a nagy és nemes célokért küzdő harcostársak iránti tevékeny szolidaritás lenini hagyományait, mindenkor hűek lesz­nek a proletár internacionalizmus ügyéhez — hangsú­lyozza a nyilatkozat. A magyar és a jugoszláv pártküldöttség találkozója Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának fő­titkára hétfőn vitaösszefog­lalójában a következőiket mon­dotta: Küldött elvtársak! A Központi Bizottság be­számolójának megvitatásában részt vettek minden köztársa­ságunk képviselői — a Köz­ponti Bizottságok titkárai, a területi pártbizottságok titká­rai, felszólaltak a munkások, kolhozparasztok, értelmisé­giek képviselői. A párt bél­és külpolitikája kérdéseinek széles körét érintették, nem kétséges, hogy az új Központi Bizottság, amelyet majd megválasztunk, figyelmesen tanulmányozni fogja az el­hangzott észrevételeket, s azokat figyelembe veszi majd munkájában. Az általános vitáról szólva három mozzanatot szeretnék kiemelni. Szerintem ezek a legfontosabbak. Mindenekelőtt nagy meg­elégedéssel állapítható meg, hogy a kongresszuson felszó­lalt valamennyi küldött egy­öntetűen helyeselte a Köz­ponti Bizottság politikai irányvonalát és gyakorlati te­vékenységét. Teljes támoga­tást kapott a Központi Bizott­ság beszámolójában vázolt, jövőre vonatkozó irányvonal is. Elvtársak, ez azt jelenti, hogy sokmilliós pártunk — amelynek akaratát mi itt ki­fejezésre juttatjuk — esz­meileg és politikailag össze­forrottan, egységesen fogad­ta XXV. kongresszusát. Ki kell emelni a vita rend­kívül konstruktív, tárgyszerű és elvszerű jellegét. Az elmúlt ötéves terv eredményeinek komoly elemzése, a párt és az ország jelenének és jövőjének átgondolása, fejlődésünk szá­mos problémájára vonatkozó érdemes javaslatok, saját te­vékenységünk önkritikus, kö­vetelményeket támasztó meg­közelítése — ezek az itt el­hangzott beszédek legfőbb jellemvonásai. Ez pedig azt jelenti, hogy a kongresszuson csakúgy, mint az egész párt­ban, a kommunistákhoz mél­tó, alkotói munkastílus ural­kodik. Egységesen és erőtelje­sen hallatták szavukat a pro­letár internacionalizmusról, a népek barátságáról és a bé­kéért vívott harcról. Ez a mi politikánk és ettől nem té­rünk el. Ki kell emelni a felszólalók nagy optimizmusát, magabiz­tos, céltudatos hangját. Mind­ez az ügyünk sikerébe, a terveink realitásába vetett szilárd meggyőződésnek és annak a felismerésnek az eredménye, hogy ha a párt kollektív bölcsességével kije­löli a célokat, kitűzi saját ma­ga és az egész ország felada­tait, akkor megvalósulnak ezek a célok, megoldódnak ezek a feladatok. Köszönetét mondok mind­azoknak az elvtársaknak, akik nagyra értékelték a beszá­molót, s elismerő szavakkal szóltak Központi Bizottsá­gunkról, Politikai Bizottsá­gunkról, rólam és külföldi barátainkról. De az a helyes dolog, ha eddigi sikereinket úgy tekintjük, mint a párt vezető szervei, továbbá a pártbizottságok és az összes pártszervezet kollektív mun­kájának együttes erőfeszítésé­nek eredményét. Mi akkor járunk el helye­sen, akkor járunk el lenini módon, ha eredményeink tu­datában, figyelmünket a még meglevő fogyatékosságokra, a megoldatlan feladatokra össz­pontosítjuk. Ügy gondolom, a kongresz- szus küldöttei egyetértenek azzal, hogy az ügy ilyen meg­közelítése mindennél jobban elősegíti a kommunisták és egész népünk politikai akti­vitásának és alkotó energiá­jának fokozódását. Engedjék meg, hogy ennek jegyében zárjam szavaimat. Ügy gondolom, hogy a Köz­ponti Bizottság beszámolójá­ról folytatott vita jellege és Jeronimo Arnedo Alvarez, az Argentin Kommunista Párt főtitkára üdvözölte az SZKP XXV. kongresszusát. Hangsúlyozta, hogy országá­nak kommunistái a rendkívül bonyolult politikai helyzet el­lenére minden erőfeszítésük­kel azon vannak, hogy telje­sítsék nemzeti és nemzetközi kötelezettségeiket, különös te­kintettel az illegalitásban har­coló testvérpártok iránti szo­lidaritásra. A következő felszólaló Gus Hall volt. Az Egyesült Álla­mok Kommunista Pártjának főtitkára hangsúlyozta, hogy az SZKP rendkívüli állhata­tossággal folytatja harcát a békéért, a nemzetközi feszült­ség enyhüléséért, a békés egy­más mellett élés elveinek ér­vényesítéséért. A Leonyid Brezsnyev beszámolójában foglalt új békejavaslatok vá­laszra várnak a tőkés világ vezetői részéről. Guss Hall hangsúlyozta: a maoizmus klasszikus példája annak, hová vezethet az op­portunizmus, ha nem utasítják el határozottan. tartalma mentesít a terjedel­mesebb záróbeszédtől. Ezt követően Viktor Grisin, a Központi Bizottság Politikai Bizottságának tagja, az első napirendi ponttal kapcsolatos határozati javaslat előkészíté­sére szombaton alakított 110 tagú bizottság megbízásából felolvasta a határozati javas­latot. A kongresszus mind ezt, mind a Központi Revíziós Bi­zottság beszámolóját jóváha­gyó határozati javaslatot egy­hangúlag, lelkes taps és éljen­zés közepette elfogadta. Borisz Ponomarjov, az SZKP KB Politikai Bizottsá­gának póttagja, a Központi Bizottság titkára lépett ezután a szónoki emelvényre, s nyi­latkozattervezetet olvasott fel, amelyben az SZKP XXV. kongresszusa kegyelettel meg. emlékezik a nemzetközi kom­munista és munkásmozgalom, a nemzeti felszabadító mozga­lom mártírjairól, követeli mindazoknak a kommunisták­nak és más haladó személyisé­geknek szabadon bocsátását, akiket az imperializmus és a Aziz Mohamed, az Iraki Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára a kongresszuson elhangzott fel­szólalásában részletesen fog­lalkozott azzal az anyagi és erkölcsi támogatással, amely­ben a Szovjetu..ió részesítette és részesíti az igazságos ügyü­kért harcoló arab népeket. Ezt követően Gordon Mclennan, Nagy-Britannia Kommunista Pártjának főtit­kára lépett az emelvényre. A nemzetközi kommunista mozgalom döntő tényezője azoknak a győzelmeknek, amelyeket az elmúlt évek so­rán a világ antiimperialista erői arattak — mondotta, Hétfőn Moszkvában találko­zóra került sor Leonyid Brezs- nyev, az SZKP KB főtitkára és Enrico Berlinguer, az Olasz KP főtitkára, a XXV. kong­resszuson résztvevő olasz párt­küldöttség vezetője között. A találkozón nyomatékosan hangsúlyozták annak jelentő­ségét, hogy tovább kell fejlesz­reakció a világ legkülönbözőbb részeiben bebörtönzött. Miután a kongresszus ezt az okmányt is egyhangúlag elfogadta, az elnök berekesztette a délelőtti ülést. A kongresszus hétfő délutá­ni ülésén rátért a harmadik napirendi pontra, amelynek előadója — immár hagyomá­nyosan — Alekszej Koszigin, az SZKP KB Politikai Bizott­ságának tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke volt. Koszigin miniszterelnök A Szovjetunió népgazdasága 1976—1980. évi fejlesztésének fő irányai címmel két és fél órás előadói beszédet tartott, amelyet a jelenlevőik mindvé­gig nagy érdeklődéssel hall­gattak és tapsukkal több íz­ben félbeszakítottak. (Beszédét a 2., 3., 4. oldalon ismertetjük.) Tegnap esti ülést is tartott a kongresszus. Ezúttal öt kül­földi küldöttségvezető mon­dott rövid üdvözlőbeszédet. és Szaid Haidar mondott beszédet hangsúlyozva, hogy a Brit KP internacionalista hagyomá­nyinak továbbfejlesztésére tö­rekszik a jövőben is. Az SZKP kongresszusai rendkívüli politikai jelentő­séggel bírnak, nemcsak a Szovjetunió népei, hanem a nemzetközi helyzet alakulásá­nak minden szempontjából is — jelentette ki Szaid Haidar, az Iraki Arab Újjászületés Szocialista Pártja (BAATH) vezetőségének tagja, aki utol­sóként szólalt fel a kongresz- szus hétfői ülésén. Ma, kedden a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXV, kongresszusa folytatja mun­káját. teni a kommunista és mun­káspárték, a nemzeti fel­szabadító erők, minden de­mokratikus és békeszerető erő kezdeményezéseit abban a küzdelemben, amely a békés egymás mellett élésért, az eny­hülés politikai és katonai té­ren való további elmélyítésé­ért folyik. A Kádár János vezette ma­gyar és Sztane Dölanc vezette jugoszláv pártküldöttség hét­főn Moszkvában, a kongresz- szusi palotában találkom1*. A küldöttségeik nyílt, elvtársi légkörű megbeszélést folytat­tak az MSZMP és a JKSZ kapcsolatairól, a két ország együttműködéséről, valamint a nemzetközi helyzet és a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom időszerű kérdéseiről. Egyhangúlag. Testvérpárok delegációvezetői köszöntik a kongresszust Jeronimo Arnedo Alvarez, Gus Hall, Aziz Mohamed, Gordon Mclennan Brezsnyev és Berlinguer találkozója « 4 t

Next

/
Oldalképek
Tartalom