Pest Megyi Hírlap, 1976. február (20. évfolyam, 27-51. szám)

1976-02-14 / 38. szám

8 v/ÍÍHtif) 1976. FEBRUAR 14., SZOMBAT + hírek + hírek + hírek 4 h: HÍREK 4 HÍREK + HÍREK 4 HÍREK MR. 1976 február 14. ***** • Szombat, Bálint nap­ja. A nap kél 6.53 — nyug­szik 17.04 árakor. A hold kél 15.58 — nyug­szik 5.37 órakor. Túlnyomóan borult, párás idú, sokfelé havazással. Az időszak végén az ország déli és nyugati felében havas eső, ónos eső lehet. Többfélé meg­élénkülő, főként a Dunántú­lon megerősödő déli, délkeleti, szombaton nyugatira, észak- nyugatira forduló szél. Több helyen hófúvás. Várható leg­alacsonyabb éjszakai hőmér­séklet mínusz 3, mínusz 8, leg­magasabb nappali hőmérséklet szombaton mínusz 2, plusz 3 fok között. „Vegykonyhán A hazánkban is jelentkező Influenzajárvány megelőzésére két nagy intézményünkben, az Országos Közegészségügyi In­tézetben és a KÖJAL-nál in­tenzív a munka. Naponta az ország különböző pontjairól érkeznek be influenzaminták, amelyeket gondosan elemez­nek, és így állandó megfigye­lés alatt tarthatják az egész országot. A két intézmény munkájá­nak a célja, hogy megelőző jelzéseikkel segítséget és felké­szülési időt nyújtsanak a gyó­gyító intézeteknek. A képen folyékony nitrogénban, mí­nusz 196° C hőmérsékleten tá­rolják a KÖJAL-nál az inf­luenzavírusokat. Ebben hosszú évekig megtartják fertőzőké- nességüket és így felhasznál­hatók az azonosításhoz és kí­sérletekhez. HALÁL A SÍNEKEN Vác és Vác-alsó állomás között a nyílt vasúti pályates­ten, a tiltó tábla ellenére át­haladó Ketler János 70 éves nyugdíjas váci lakost egy sze­mélyvonat halálra gázolta. Csütörtökön este Felsőnyár­egyházán, a Jókai utca 29. számú ház előtt Császár Jó­zsef 50 éves tsz-tag, helyi la­kos a kerékpárját tolta, majd — eddig ismeretlen okból — az úttestre bukott. A mögötte haladó Rakita István 32 éves gépkocsivezető, monori-erdei lakos személygépkocsijával el­gázolta. Császár súlyos, élet- veszélyes sérüléseket szenve­dett. Az esztergomi érsek eskütétele Dr. Lélcai László esztergomi érsek pénteken Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke előtt esküt tett a Magyar ‘Népköz- társaság alkotmányára. Az eskütételen jelen volt Aczél György, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, Vass Istvánná, az Elnöki Tanács tagja, Miklós Imre államtit­kár, az Állami Egyházügyi Hi­vatal elnöke és dr. Ijjas Jó­zsef kalocsai érsek. Dr. Lékai László esztergomi érsek az eskütétel után köszö­netét mondott a személye iránt megnyilvánuló bizalo­mért. — Az Európa Könyvkiadó estjét február 16-án, hétfőn este 18 órai kezdettel rende­zik meg Vácott, a városi-já­rási könyvtárban. Az irodal­mi est vendégei — Lator László, József Attila-díjas költő, műfordító és Teliér Gyula műfordító — a hely­színen dedikálják könyvei­ket. — Szarvasmarhaexport, A Cegléd körzetében felvásá­rolt szarvasmarháknak ma már 80—85 százaléka ex­portképes, jó minőségű. A PENOMAH által felvásárolt állatok 55—60 százaléka a háztáji gazdaságokból kerül ki. — Korszerű ABC-áruház épül az V. ötéves tervben Maglódon. A gyorsan nö­vekvő lélekszámú községben az egyre élénkebb idegen- forgalom is fokozza a keres­kedelmi ellátás iránti igé­nyeket. Az új, nagy alapte­rületű áruház építését még az idén kívánják elkezdeni. — Településfejlesztés. Az V. ötéves tervben mintegy 2000 lakás építésére számí­tanak a tízéves városban, Gödöllőn. A város gazdasági egységei fokozottan támo­gatják a munkáslakás-épí- tési akciókat, s a nagy csa­ládosok fészekrakását. Egy percre.­A híres sebész igyekszik megnyugtatni betegét: — Pofon egyszerű mű­tét! Fél óra múlva már mozgatni tudja a lábát. Egy óra múlva már kör- befuthatja az ágyat, este pedig gyalogszerrel mehet haza! — Drága doktor úr, leg­alább a műtét alatt nem félthetnék egy kicsit? ALEXANDER GRAHAM BELL SZÁZ ÉVVEL EZELŐTT, 1876. február lá-én kért szaba­dalmat a telefonra Alexander Graham Bell amerikai feltalá­ló, s néhány héttel később — március 10-én — használta fel először a készüléket. Bell a skóciai Edinburgban született 1847. március 3-án. (75 évesen, 1922-ben halt meg az amerikai Baddeck városá­ban.) Fiatalon vándorolt ki Amerikába és Bostonban sü- ketnemákat oktatott, apjától tanult szájleoivasásos mód­szerrel; eközben sokat foglal­kozott a hang mechanikájával és fizikájával. Találmányának lényege egy patkó alakú mág­nes, amelynek egyik sarkára kis acéllemezt erősített, s ez a másik sarok előtt szabadon mozoghatott. A szomszéd szo­bából, az ott elhelyezett ha­sonló mágnesről vezetett áram­mal akart rezgéseket előidézni az acéllapon. Egy alkalommal a felvevő mágnest figyelve va­lami kattanást hallott, mintha egy acéllemezen koppant vol­na valami. Besietett a másik szobába, ahol munkatársa, Watson kezelte a készüléket; az ő véletlen mozdulata Idé­zett elő kattanást az acéllemez­kén. A hangrezgést átvette az elektromos rezgés és a vil­lanydrót elvitte a hangot a szomszéd szobába. Bell és Wat­son másnap már 60 méterről, majd csakhamar négy kilomé­ter távolságról váltott hango­kat egymással. Bell a telefonnak csak fizi­kai alapjait találta fel; tovább* fejlesztésében nagy szerepet játszott Edison, aki telepáram alkalmazásával fokozta a hang­erőt, és szénmikrofonjával már torzításmentes beszéd közvetí­tésére is alkalmassá tette az azóta világszerte elterjedt te­lefont. — Pengető — Szállj ma­daram! címmel a nagykőrösi Arany János Művelődési Központban február 16-án, hétfőn Vitay Ildikó előadó- művész találkozik délelőtt a kicsinyekkel, délután 3 óra­kor pedig a felsőtagozatosok műsorában lép fel — Düsseldorfba készül a PEVDI. Az IGEDO-n, a düs­seldorfi ruházati kiállításon az idén a PEVDI is részt vesz. Megkezdték, már a ceg­lédi, dabasi, monöri, nagyká- tai és abonyi konfekció- üzemeikben a bemutatásra kerülő modellek kollekció­jának összeállítását. A lottó e heti nyerőszámai: A Sportfogadási és Lottóigazga­tóság tájékoztatása szerint a Do­rogon. megtartott 7. heti lottósor­soláson a következő számokat húzták ki: 7,44,55,66,88 EGY MEDERBEN KÉT FOLYÓ A híres szovjetunióbeli tó, az Isszik-Kul vízkészletének növelését és 12 ezer hektár föld Öntözését teszi lehetővé az Arabelszu és a tóba torkolló Dzsuku folyók egyesítése. Frunzében már meg is kezdték az ehhez szükséges összekötő csatorna tervezését. A különböző irányban haladó folyók egy helyen közel kerülnek egymáshoz. Itt építik irányított robbantással a 860 méter hosszú csa­tornát — ezen fog az Arabelszu a Dzsukuba ömleni. Az utóbbi med­rében a tervezők egy 30 millió köbméteres víztárolót szándékoznak ki­alakítani. A télen összegyűlt vizet tavasszal és nyáron öntözésre hasz­nálják. 7 ? í j K/\ Li A U Z Műhelytitkok Holnap, vasárnap este fél 6- kor a tápószecsői művelődési ház irodalmi klubjában Harsá­nyt Gábor, a Tháiia Színház művésze mutatkozik be Mű­helytitkok című, kétrészes ze­nés önálló estjével. Közremű­ködik Mikes Lilla és Haidú Júlia. ff* Az Egy óra múlva itt vagyok & című nagy sikerű filmsorozat H Láng Vincéje, a Jó estét nyár, £> jó estét szerelem című film fiatalembere, a nemrég bemu­tatott Soliom bűne című tévé­játék Kántor Imréje műsorá­ban magyar és külföldi költők verseit tolmácsolja, klasszikus drámákból ad elő részletet, sőt sanzonokat énekel. Ezzel az összeállítással egyébként már összesen több mint százszor szerepelt az ország számos helyén, így Pest megyében is. A mosoly országa tótermében lehet megtekinte­ni és a váci pályaválasztási kiállítást. A váci 204-es számú Kilián György Ipari Szakmunkáskép­ző Intézet kultúrterme adott otthont ennek az igen hasznos bemutatónak, melyen láthat­juk az intézet növendékeinek az Alkotó Ifjúság pályázatra készített munkáit is. Móka Miki Nagyhátán Nagykátán ma délelőtt 10- kor a gverm-ekőszínházi bérlet­akció keretében Móka Miki meglepetése címmel Levente Péter mutatja be műsorát a művelődési házban. Bál, lemezbemutató, karnevál Ma, fél 8-kor Cegléden, a művelődési központ színház- termében vendégszerepei a kecskeméti Katona József Színház társulata. I/ehár Fe­renc A mosoly országa című háromfelvonásos nagyoperett­jét mutatják be. Hoíi Érden Ma este az érdi járási mű­velődési központban Hofi Gé­za szerepel önálló műsorral. Közreműködik Magay Kle­mentina, Alfonzó és Balassa P. Tamás. Hofi Géza sajátos egyéni elő­adói stílusával igen hamar nagy népszerűségre tett szert a közönség, a rádióhallgatók és a tévénézők körében egy­aránt. Ezt azzal érte el, hogy szakított a korábbi parodista hagyományokkal. Immár nem­csak és nem is elsősorban a művészvilág jeles képviselőit vette célba, hanem a minden­napi élet, a szürkének neve­zett, valójában ezeregy témá­ban bővelkedő hétköznapok visszásságait. A- gúny, a sza­tíra, a humor furcsa ötvözete — ez Hofi műsora, amely úgy nevettet, szórakoztat, hogy egyben igen fontos társadalmi fonákságokra is figyelmeztet, tanít és nevel. Ma este Szigetszert tmárton- ban a helyi ifjúsági klub ren­dezésében, vidám műsoros jel­mezbált, Vácott a Fehér Ga­lamb étteremben farsangi bált, Pomázon az 1-es számú isko­lában kisdobos farsangi karne­vált tartanak. Tóalmáson dél­után farsangi karnevál lesz út­törőknek, este pedig bál a KlSZ-fiataloknak. Vidám far­sangi babonabál színhelye lesz a szentendrei ifjúsági klub. A szokásos tél végi mulatsá­got Hókusz Merlin, a nagy fe­kete mágus látogatja meg. Horgászoknak Az 1976-os év első rekord- íogása Budapesten esett: ja­nuár 17-én, a zavaros, sárga Vizű dunai áradás és a hideg ellenére az Erzsébet-hid tövé­ben Szalay László, fiatal bu­dapesti horgász teleszkópbot­tal (!), 20-as zsinórral (!!), sül­lőzés közben, kishalcsalira egy másfél méter hosszúságú 27 kg-os harcsát fogott. A hal annyira „zsibbadt” volt a hi­degtől (valószínűleg az árvíz mozdította ki téli meder­ágyából), hogy néhány pare alatt sikerült a partra húzni. Emberemlékezet óta ez a leg­nagyobb hal a fővárosban és közvetlen környékén az élő 'Dunában — mondták a nagy­budapesti HE idősebb vezetői és tagjai.. Persze, ezekután egyáltalán nem valószínű, hogy mindenki, aki a hideg februáriján kimegy a vízre, rekordhalat fog —, de helyenként már egész jól ha­rap a hal — természetesen meleg .vizeken. Oroszlányban továbbra is lehet keszeget és egy-két pontyot fogni, Százha­lombattán pedig a Benta-tor- kolat és a dunafüredí hajóál­lomás között helyenként már­nák, apróhalial pedig süllők és szokatlanul nagy kősüllők fog­hatók. A Bentában érdekes alakú nyurga tükörpontyok tűntek fel, délutánonként el lehet csípni egyet-kettőt fi­nom, úszós felszereléssel a partmenti kis limányokban. Aki pedig ilyen időben is mer pergetni, baiinokat foghat, — persze, ez a balinok szeszélyé­től függ; egyik nap ötpercen­ként vernek rá a szivarólomra, műlégyre, másnap pedig kapás A horgásziskolán szombaton 5 órakor Tahi Béla, az ismert halászati szakember tart elő­adást a növényevő halakról. Az előadás után hasonló té­májú filmet vetítenek. A szín­hely ezúttal is a KÉV kultúr­terme, Bp. XII., Böszörményi út 20—22. összeállította: Dalos Gábor Kiállítások Ezúttal Hegyes Belőné tex­tiltervező kiállítását ajánljuk, melynek színhelye a szentend­rei megyei művelődési köz­pont, Bortnyik Sándor festő­művész kiállítását, melyet az abonyi művelődési ház kiállí­Jelentkezés könnyűipari műszaki főiskolára Óbuda egyik legszebb pont­ján, római korból származó műemlékek közelében, a Má­tyás-hegy lejtőjén, épült fel 1972-ben a Könnyűipari Mű­szaki Főiskola, ahol érettségi után üzemmérnöki diplomát szerezhetnek a fiatalok. Az üzemmérnökök — kellő gyakorlat után — szervezik, irányítják, ellenőrzik a terme­lést. A csoportvezetői beosz­Tv, 20.20: A fej A rádió és televízió műsora Elképzelhetetlen tévériport alcímet viseli ez a szellemes tévéjáték, amelyet Kállai Ist­ván és Szálkái Sándor írt. A történet — pesti eset. Az egyébként becsületes férj este elhajlik. Éjszaka becsiccsentve megy haza az éppen renoválás alatt levő nagy bérházba. Kar­dos felesége nem engedi be a lakásba, úgyhogy hősünk kénytelen behúzódni az egyik, még rendbe nem hozott hábo­rús belövés nyílásába. Jóízűen elalszik, a hajnalban érkező munkások — év vége lévén — rohammunkában befalazzák hősünket. Ügy kenik rá a be­tont, hogy csak a feje marad kint. Hősünk hiába kiált se­gítségért, nincs menekvés. Akii egyszer befalaztak, az ott is marad. A film a továbbiakban arról «zó!, hogy sikerül-e Szemerké- nyi merrmentése vagy nem. ha igen, hogyan, ha nem, miért nem. KOSSUTH RADIO 4.25—7.59: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek. Időjárásjelen­tés. 8.05: Műsorismertetés. 8.20: A mai nap kulturális programjából. 8.27: Schubert: Himnusz a Nap­hoz. 8.35: Lányok, asszonyok. 9.00: Nyugdíjasok műsora. 10.00: Hírek. Időjárásjelentés. 10.05: Pinchas Zukerman (hegedű) és Leonard Bernstein (zongora) lemezeiből. 10.53: Rádiószínház. 12.00: Déli Krónika. 12.20: Zenei anyanyel­vűnk. 12.30: Magvarán szólva . .. 12.45: Melódiákoktól. Közben: 13.30: Bajnok Zsolt írása. 14.00: Hírek. Időjárás,ielentés. 14.05: Régi ma­gyar dalok és táncok. 14.25: Szer­kesztőségi beszélgetés a Falurá­dióban a társadalmi tulajdon vé­delméről. 14.55: Üj Zenei Üjság. 15.30: Cserháti Zsuzsa és a Loko­motív GT együttes slágereiből. 15.55: Reklám. 16.00: 168 óra, Ipper Pál műsora. Közben: 17.00: Hírek. Időjárásjelentés. 17.30: Benjamino Gisrli énekel. 18.25: Üj könyvek. 18.28: Hallgatóink figyelmébe! 18.30: Hírek. Idő járásjelentés. 18.'0: Sporthírek. 18.45: Zoltán Petet műsora. 19.55: Nagv mesterek — világhírű előadóművészek. 21.04: Hírek. 21.09: Nóták. 22.00: Hírek. Idő járás jelentés. 22.15: Sporthírek. 22.20: A beat kedvelőinek. 23.05: Falvai Sándor zongorázik, Szent­helyi Miklós hegedül, Friedrich Adám kürtön játszik. 24.00: Hírek. Időjárásjelentés. 0.10: Mclódiakok- tél. 2.00: Műsorzárás. PETŐFI RADIO 4.25—7.59: A Petőfi rádió reggeli zenés műsora. 8.00: Hírek. Iüojá- rásjelentés. 8.05: Fúvószene. 8.20: Bernát György írása. 8.30: Hírek. 8.33: Színes népi muzsika. 9.15: Válaszolunk hallgatóinknak. 9.30: Hírek. 9.33: Périchole. Részletek Offenbach . operettjéből. 10.00— 12.00: Szombat délelőtt. 12.00: Ber­lini ritmusok. 12.30: Hírek. 12.33: Weiner: Csongor és Tünde — szvit. 13.05: Gácsi Sándor riportja. 13.30: Hírek. 13.33: Csenki Imre: Klarinét rapszódia. 13.45: Időjá­rás- és vízállásjelentés. 14.00: Ker­tész Iván műsora. 14.50: A Stúdió 11 játszik. 15.08: Balogh László műsora. 15.25: Orvosok a mikro­fon előtt: dr. Rigó János — a gyü- mölcslevekről. 15.30: Hírek. 15.33: A Gyermekrádió műsora. 16.18: Éneklő Ifjúság. 16.30: Hírek. 16.33: ötórai tea. 17.30: Közkívánatra! 18.30: Hírek. 18.33: Könnyűzenei olimpia. Elődöntő. — XHI. rész. 19.03: Jó estét, gyerekek! 19.13: Barátság slágerexnressz. 20.00: Az Ifjúsági Rádió műsora. 20.30: Hí­rek. 20.33: Sporthírek. 20.38: Nép­dalok. 20.58: Szeptember. Sarkadi Imre drámája. Közben: 22.30: Hí­rek. 23.00: Hanglemez (MK). 23.05: Slágerturmix. 24.00: Hírek. Időjá- rásjelentés. 0.10: Műsorzárás. 3. MŰSOR 8.00: Hírek. Idő járás jelentés. 8-05: Műsorismertetés. 8.08: Vival­di: Tizenkét hegedűverseny. 9.13: Űj lemezeinkből. Közben: 10.22: Hírek. Időjárásjelentés. 12.00: Déli Krónika. 13.34: Klasszikus kama­razene. 14.00: Hírek. 14.05: Műsor- ismertetés. 14.05: Vivaldi: Tizenkét hegedűverseny. 15.12: Melis György operettdalokat énekel. 15.30: Délutáni hangverseny. Köz­ben: 16.00: Hírek. 16.38: Hornját Aladár versei. 16.53: Magyar zene­szerzők. 17.30: A Gemini együttes felvételeiből. 18.00: Hírek. 18.03: A madár visszajár. Ágh István lírai szociográfiájának rádióváltozata. 19.04—20.03: A hét műsoraiból. Közben: 19.30: Hírek. 20.03: Kiss Imre műsora. 21.03: Régi kórus­muzsika. 21.13: Hangfelvételek felsőfokon. 22.02: Cziffra György zongoraestje az 1975. évi Karintiai nyáron. 23.00: Hírek. Idő járásje­lentés. 23.15: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ 9.15: Tévétorna. 9.20: Iskolatévé. Kémia (középisk. I. oszt.). Nitro­génvegyületek. 9.50: A XII. téli olimpiáról jelentjük. Férfi műle­siklás I. futam, sífutás, gyorskor­csolya. 11.00: Látókör. Gazdaság — társadalom — egyén. 11J45: Szó­rakoztató műsor Baden-Badenből. 12.40: ősi terrakották. Román rö­vidfilm. 12.50: A XII. téli olimpiá­ról jelentjük. Férfi műlesiklás II. futam. 14.00: Az utolsó ellenőrzés. Magyarul beszélő bolgár filmsoro­zat. VII. rész: Játék partner nél­Ma 20.20-kor a tévében: kül. 14.45: Tavasz az erdőn. Szov­jet rövidfilm. 14.35: A XII. téli olimpiáról jelentjük. Bob. 16.15: Reklámműsor. 16.20: Veszíteni tud­ni kell. Szovjet rövidfilm. 16.30: Közművelődés közelről. 17.10: A kedvenc unoka. Szovjet kisfiún. 17.30: Hírek. 17.35: A császár kém­je. Magyarul beszélő francia té\’é- filmsorozat. VII. rész: A száz nap után. 18.30: Legkeletibb keleten. II 2. rész: Szahalintól Csukcsföl- dig. 19.00: Egymillió fontos hang­jegy. A televízió könnyűzenei so­rozata. 19.15: Cicavízió. 19.30: Tv- híradó. 20.00: Idősebbek is elkezd- . hetik. Tévétorna. 20.05: Kérem a r. következőt! Magyar rajzfilmsoro­zat. 9. rész: Liba-hiba. 20.20: Szombat este. A fej. — Elképzel­hetetlen tv-riport. 20.32: Okosab­ban kéne élni. 20.38: Farsangi ka­baré. 21.32: A mi kis szilveszte­rünk. 21.55: Tv-híradó, 2. 22.05: R^klámműsor. 22.10: Telesnort, A XII. téli olimpiáról - jelent jü1’. Jég­korongmérkőzés. összefoglaló. Szombat este... A szokásos szórakoztató összeállítás szerkesztőjét, Búzá- né Fábri Évát kérdeztük, milyen műfajokból állt össze ez­úttal a műsor? — Egyet mindenképpen garantálhatunk: a sokszínűségre nem lesz panasz: jelenet és paródia, operett és tánc, ének és riport-dokumentum fűm, továbbá érzelem és humor voltak az „alapanyagok”. Közülük bizonyára sokak számára lesz meg lepetés, hogy a kitűnő prózai színész. Latinovits Zoltán ezút­tal kupiét énekel, Gábor Andor A kalap című alkotását, va­lamint a Zalatnay Sarolta által népszerűsített Tölcsért csiná­lok a kezemből kezdetű dalt. — Mit kapunk a riportfilm műfajából? — Elsőként azt a dokumentumhűségű riportfilmet emlí­teném, amit Antal Imre kommentál, s aminek a címe: A mi kis szilveszterünk. Ebben azt a lázas készülődést örökítettük meg, ami egy szilveszteri műsor elkészítésével törvényszerűen együtt jár. Reméljük, hogy az ellesett pillanatok szintén de­rűs perceket szereznek a nézőnek. De nem kisebb lesz azok meglepetése sem, akik A fej című elképzelhetetlen tévéripor- tot nézik meg, Kállai István és Szálkái Sándor alkotását. — A paródia és a humor egyéb területei? — A Farsangi kabaré című összeállításban Angyal János, Szuhay Balázs, Peterdi Pál, Kállai István, S. Nagy István és Tomsits Rudolf írásait adják elő a színészek, közülük többen — Latinovitshoz hasonlóan — a megszokotttói eltérő szerep­körben lépve fóL tás tói kezdve még a főmérnö­ki szintig is eljuthatnak, külö­nösen olyan területeken, ahol speciális egyetemi képzés Ma­gyarországon nincs. Kevesebb általános műszaki tudást kell elsajátítaniuk, mint az egye­temistáknak, de minden össze­függésében, alaposan megisme­rik a bőrfeldolgozó (cipő, bőr­díszmű, kesztyű), vagy a nyomda (nyomtatás, kötészet, formakészítés) vagy a papír, vagy a ruha (gyártáselőkészí­tés, modellszerkesztés) vagy a textil (fonás-szövés, kötés- hurkolás) technológiáját. Jelentkezhetnek a középis­kolák utolsó éves tanulói és a 35 éven aluli érettségizettek. A tanulmányi idő a nappali ta­gozaton három év. A Könnyűipari Műszaki Fő­iskolára (1034. Budapest, Do- berdó utca 6.) a felvételi ké­relmeknek március 31-ig kell beérkezniük. Az űrlapokat a középiskolák igazgatói továb­bítják, vagy akik korábban érettségiztek, azok a helyi Nyomtatványellátó Vállalattól szerzik be a Tü. 820. sz. egye­temi főiskolai jelentkezési la­pot. Ezt munkahelyi javaslat­tal maguk küldik el a fenti címre. PESI MEGYEI HÍRLAP a Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megvet Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: DR. LOKOs ZOLTÁN Főszerkesztő- Helyettes: SÁGI ÁGNES Szerkesztősig s Postacím: 1951 Budapest VTT!.. Somogyi Beta ti s. FI em. Kiadja a BtrtapkiadO Vállalat. Felelős kiadó: CSOLLANY E .—£NC KladAhivatal: vrn . Blalta Lujza tér i. Postacím: 1951 Budapest A szerkesztőség és a kiadóhivatal központi telefonta: Ml—100 112—zao. Titkárság: 140—441. Előállítja: Szikra Lapnyomda, Budapest. Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető tjarmeiy postahivatalnál, a kézbesitőknéL a posta hírlap­üzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (Kill) Budapest V., József nádor tér L Távbeszélő: 180—850. Postacím: Posta Központi Hírlap Iroda. 190« Budapest. Előfizetés! dll havonta SO tortát. INDEX: 35 084

Next

/
Oldalképek
Tartalom