Pest Megyi Hírlap, 1975. december (19. évfolyam, 282-305. szám)

1975-12-02 / 282. szám

2 1975. DECEMBER 2., KEDD fJSJkusz Szükségkormány Helsinkiben I Helsinkiben vasárnap meg­alakult az új nemzeti „szük­ségkormány”, amelynek öt pártja a 20U tagú parlamentben 150 képviselő támogatására szá­míthat. A kormányt a Cent­rum-párti Martti Miettunen vezeti, a külügyminiszter a szociáldemokrata Kalevi Sorsa lett. A koalícióban részt vesz­nek a liberálisok, a kommunis- l ták és a svéd néppártiak is. A LEGUTÓBBI finn válasz­tásokon, az idén ősszel a két­száz tagú parlamentbe száz­hat, polgári pártalthoz tartozó képviselő került be; a kom­munisták által vezetett Finn Népi Demokratikus Unió és a a szociáldemokraták képvise­lőinek száma kilencvennégy. A választás után sokan azt gondolták; sor kerülhet majd a június óta szakemberekből álló, úgynevezett ügyvezető kormány távozására, hogy he­lyébe a politikai pártok embe­rei alakítsanak kormányt. Az elmúlt három esztendőben négypárti koalíció vezette az ország ügyeit, amelyben a centrumpárt, a szociáldemok­rata párt, a svéd néppárt és a liberális néppárt képviselői dolgoztak együtt. Júniusban azonban a koalíció felborult — az ok az ország gazdasági gondjainak rendkívül gyors növekedése volt. 1 Amikor a négypárti koalíció helyére a szakemberekből álló Liinama-kabinet lépett, mind több finn gazdasági szakember utalt arra, hogy az állami be­vételeket sürgősen növelni kell, ha a helyzet további romlását el akarják kerülni. Hónapok óta vita folyik a finn sajtóban arról, hogy milyen adóintéz­kedésekkel lehet növelni az ál­lamkassza bevételeit — minde­nekelőtt a kommunisták és néhány baloldali szociáldemok­rata hangoztatja, hogy a kér­dést annak a ténynek a Ieszö- gezésével kell vizsgálni, hogy jelenleg a tőkés nagyvállalatok tíz, a bérből és fizetésből élők kilencven százalékát fizetik be az állam tyijes adóbevételének, 'márpedig gazdasági ésszerűség és józan ész egyformán a tő­kések számára hallatlanul ked­vező aránynak a megváltozta­tását követeli. NÉHÁNY NAPPAL EZ­ELŐTT a Firm Kommunista Párt Politikai Bizottsága hatá­rozottan fellépett a már emlí­tett Liinama-féle „szakem­ber-kabinet” további hivatal­ban maradása ellen, mert a kommunisták véleménye sze­rint ez a munkásérdekek, szé­lesebb értelemben pedig a bérből és fizetésből élő réte­gek érdekei elleni politika folytatását jelentené. Világos volt már november eleje óta, hogy a Liinama-kor- mánynak mennie kell, Urho \ Kekkonen köztársasági elnök • már a hónap elején felkérte Martti Miettunen centrumpárti politikust, hogy próbáljon több­ségi kormányt alakítani — a kísérlet mindenekelőtt a pol- I gári pártok lehetséges együtt­működését volt hivatva meg­próbálni. A centrumpárti poli­tikus azonban nem tudott meg­ég yezni a konzervatív párttal, amely mögött a Finn Gyáripa­rosok Szövetsége áll. így hát Kekkonen elnök ismét felkérte ' Miettunent: az öt legnagyobb ; párt részvételével december első napjaiban alakítson „nem­zeti szükségkormányt”. MAGA AZ ELNÖK jelölte meg az új kormány legfonto­sabb tennivalóját: fel kell vennie a harcot a mintegy 18 százalékos infláció és a mun­kanélküliség ellen. A koalíció­nak figyelembe kell majd vennie azt a tényt, hogy az or­szág külkereskedelmi deficitje azóta nőtt riasztó gyorsaság­gal. hogy 1973-ban a nagytőke nyomására Helsinki és a Kö­zös Piac olyan kereskedelmi megállapodást kötött, amely a néhány legnagyobb iparválla­lat számára nagy profitot ho­zott ugyan, de alaposan meg­növelte a külkereskedelmi mérleghiányt A KÉRDÉSRE egyébként utalt a Finn Kommunista Párt idei kongresszusa is, ami­kor éppen a külkereskedelem gondjainak megoldására azt ajánlotta: bővítsék a kereske­delmi kapcsolatokat a szocia­lista országokkal — hiszen a tőkés világ esetében növekvő deficittel szemben a múlt években a szocialista országok viszonylatában negyedére csökkent a mérleghiány ... Becsben — a béke megvédéséről ÚJ NÉV Portugália Változatlanul napirenden a válság politikai megoldása Az osztrák fővárosban va­sárnap befejeződött a béke­erők nemzetközi tanácskozása. Negyvennégy ország küldöt­tei a békeerők összeforrottsá- gának kérdéseit vitatták meg, áttekintették az európai biz­tonsági és együttműködési konferencia munkájának ered­ményeit, a társadalmi szerve­zetek szerepét az EBK határo­zatainak megvalósításában, valamint a kelet és nyugat közötti gazdasági együttmű­ködés problémáit. A tanácskozás részvevői nyilatkozatot fogadtak el, amelyben kifejtik véleményü­ket a megvitatott kérdésekről. „A békeerők szükségesnek látják, hogy a világ haladó erői együttes akcióval és fára­dozásaival olyan sürgős intéz­kedéseket szorgalmazzanak, amelyek azt célozzák, hogy katonai enyhüléssel egészítsék ki és a leszerelés megvalósítá­sával vessenek véget a fegy­verkezési versenynek.” Nyo­matékkai hangsúlyozta a nyi­latkozat a helsinki dokumen­tum széles körű ismertetésé­nek fontosságát, majd aggo­dalmának ad kifejezést amiatt, hogy bizonyos erők Európá­A Biztonsági Tanács vasár­nap éjjel egybehangzó sza­vazattal, ellenszavazat nélkül, újabb hat hónapra, 1976 má­jus 30-ig meghosszabbította a Golan-fennsíkon állomáso­zó, csapatszétválasztást ellen­őrző ENSZ-megfigyelő erők mandátumát. Ezután a ta­nács tagjainak többsége kö­zös nyilatkozatban foglalt ál- <lást amellett, hogy a Bizton­sági Tanács 1976 januári kö­zel-keleti vitájára a világ- szervezet hívja meg a Palesz­tinái Felszabadítási Szerveze­tet. A Szíriái—izraeli szek­torban állomásozó ENSZ- erők megbízatása november 30-án éjfélkor járt le. „A szíriai kormány igen elégedett azzal az ered­ménnyel, amelyet az ország ; világközvéleményt a konfe­rencia eredményeiről.” A tanácskozáson két jelentős határozatot hoztak: Véglegesítették, hogy a jövő évben március 28 április 1 között nemzetközi fórumot rendeznek a leszerelés előmoz­dítására az angliai Yorkban. „Nemzetközi kampánybi- zottság a közel-keleti igazsá­gok békéért” elnevezéssel megalakították azt a testüle­tet, amely a tavasszal tartott párizsi béketanácskozás dön­tése alapján kezdi meg tevé­kenységét. A konferencián Romesh Chandra, a Béke-világtanács főtitkára mondott zárszót és bejelentette: 1975 végére ösz- szehívják a békeerők moszk­vai világkongresszusa össze­kötő tanácsának plenáris ülé­sét. Gerald Ford amerikai el­nök hétfőn Pekingbe érkezett. A négynapos munkalátogatás nyitányán a vendéget Teng Hsziao-ping miniszterelnök- 1 helyettes fogadta, némiképp sikeres diplomáciai lépései hoztak” — jelentette ki Da- maszkuszban a kormány szó­vivője azt követően, hogy a szíriai kabinet ülésen vitat­ta meg az ENSZ Biztonsági Tanácsának hétfőre virradó­ra hozott határozat. Kairóban az elnöki szóvi­vő ugyancsak üdvözölte a szíriai—izraeli vonalak kö­zött levő ENSZ-erők tartóz­kodásának meghosszabbításá­ról szóló BT-határozatot. Hosszú ülést tartott hétfőn az izraeli kormány. Ezt kö­vetően Jeruzsálemben beje­lentették, hogy Izrael boj- kottálni fogja a jövő év ja­nuárban felújítandó közel- keleti BT-vitát, mivel arra meghívják a PFSZ képvise­lőit is. Benin Népi Köztársaság Dahomey Köztársaság va­sárnaptól a Benin Népi Köz­társaság nevet vette fel — je­lentette be Cotonouban Mathieu Kerekou államfő. A nyugat-afrikai állam ezzel a Guineai-öbölbem a XVII. szá­zadban virágkorát élő király­ság ősi nevét vette át és épí­tette be az ország hivatalos nevébe. Ezzel egyidőben az ország­ban új párt alakult Benin Né­pi Forradalmi Pártja néven. Az új nemzeti lobogó: zöld aliapon ötágú vörös csillag. Az afrikai állam fél évszá­zados francia gyarmati uralom után 1960-ban nyerte el füg­getlenségét. legalábbis a siker kilátásait illetően nagy-nagy óvatossá­got kívánnak, kedden reggel kezdődnek meg. Az eszmecserék fő célja — Ford környezetének óvatos fo­galmazásában — az 1972 óta elért eredmények megerősíté­ság fegyveres erőinek főpa­rancsnoksága legfrissebb hadi­jelentésében közölte, hogy a katonai helyzet a néphadsereg gyakorlatilag minden fronton előretörő egységeinek javára alakul. Ezek az egységek az elmúlt két nap alatt sikeres katonai akciókat hajtottak végre a ke­leti fronton és elfoglalták a stratégiai fontosságú Camgome városát. A városért folytatott harcok során az MPLA-alaku- latok kezére került több ki­sebb település is, miközben komoly veszteségeket okoztak az ellenségnek katonai erőben és hadianyagban egyaránt. Gangombe a szakadár Ian Smith rhodesiai minisz­terelnök és Joshua Nkomo, az Afrikai Nemzeti Tanács elnö­ke hétfőn Salisburyben közös nyilatkozatot írtak alá, mely­ben kinyilvánítják azt a szán­dékukat, hogy tárgyalásos úton rendezzék Rhodesia al­kotmányjogi problémáit. A nyilatkozat kilátásba helyezi, hogy ha az érdekelt felek kö­zött megállapodás születik az alkotmányjogi problémák ren­Cosfca Gomes portugál elnök vasárnap este a Belem-palo- tába kérette az ország vala­mennyi pártjának vezetőjét. Az Expresso című lap értesü­lése szerint az államfő felszó­lította őket, hogy pártjaik szolgáltassák be az engedély nélkül tartott fegyvereket, egyelőre ne hívjanak össze gyűléseket, tartózkodjanak a demonstrációktól és — a gaz­daság újjáteremtése érdekében — a sztrájkoktól. Az Avan te! című lisszaboni lap értékeli az országban ki­alakult politikai helyzetet. A többi között ismerteti a Por­tugál KP KB titkársága közle­ményét, amely megállapítja: „Bizonyos politikai körök és egyes Észak-Portugáliában megjelenő újságok a nemrég lezajlott katonai megmozdulá­sok ürügyén kampányt indí­tottak a Portugál Kommunis­ta Párt ellen, miközben a szélsőséges baloldali körök szemére vetik a Portugál Kommunista Pártnak, hogy nem akart részt venni a meg­mozdulásokban, a reakciós kö­rök azzal vádolják a pártot, hogy államcsínykísérletet ké­UNITA fontos katonai tá­maszpontja volt az ország ke­leti részén. ★ A lisszaboni kormány le­vélben fordult Kurt Wald­heim ENSZ-főtitkárhoz volt gyarmata, Kelet-Timor ügyé­ben. Antonio da Costa Lobo portugál ENSZ-képviselő ál­tal a világszervezet admi­nisztratív vezetőjéhez eljutta­tott levél hangsúlyozza, hogy „a portugál hatóságok nem rendelkeznek eszközökkel a helyzet normalizálására” a függetlenné váló gyarmaton, ezért az ENSZ aktív közre­működését kérik a válság dip­lomáciai megoldásához. dezéséről, egy, a felek által kölcsönösen elfogadott helyen, Rhodesián kívül, alkotmányo- zó konferenciát hívnak össze. Feltételezések szerint a kon­ferenciát még ez év vége előtt, valószínűleg Londonban tart­ják meg. A hétfőn létrejött megálla­podás mentelmi jogot biztosít az Afrikai Nemzeti Tanács tárgyaló küldöttsége számára Rhodesia területén. szített elő a hatalom megra­gadása végett. Ez a vád — amelynek céljai teljesen nyilvánvalóak — minden alapot nélkülöz. A kommunista párt már hosszú idő óta állást foglal a katonai konfrontáció ellen — a vál­ság politikai rendezéséért. Az Avante! szerkesztőségi cikket is közöl és abban rá­mutat : „A portugál forrada­lom nehéz és veszélyes szaka­szát éljük.” A katonák köré­ben a baloldali erők veresége a közeljövőben kétségtelenül gyengíti a forradalmat és a népi mozgalmat. A-jobbra to­lódás, amelyért a szocialista párt és a demokratikus nép­párt a legreakciósabb és kon­zervatív körök támogatásával síkraszáll, most láthatólag az eddiginél fokozottabb támoga­tásra talált a katonák köré­ben. A reakciós és a konzervatív erők azonban tévednek, ha úgy vélik, hogy rá tudják erő­szakolni az országra a nekik megfelelő politikát. A mun­kásmozgalom megőrzi erejét. A nép tömegeket áthatja az az eltökélt szándék, hogy megvé­dik a demokratikus szabad­ságjogokat és a forradalom más vívmányait — hangsú­lyozza az Avante!. A fegyveres erőkön belül a baloldal háttérbe szorítása váltotta ki azt az elégedetlen­séget, amely a november 25-i fegyveres megmozduláshoz ve­zetett. Az ejtőernyősök ösztö­nös akciója megmutatja, hogy milyen mély az elégedetlenség a jobboldali módszerekkel szemben. A PKP a közelmúlt esemé­nyekért azokra a pártokra, szélsőbalos irányzatú csopor­tosulásokra és elemekre hárít­ja a súlyos felelősséget, ame­lyek — úgy vélekedve, hogy játszhatnak a fegyveres felke­léssel és a hatalom megraga­dásával — megakadályozták a válság politikai rendezését — amelyért következetesen har­colt a Portugál Kommunista Párt — és előidézték bizonyos katonai csoportok vereségét. Az Avante! befejezésül hangsúlyozza: „Amikor ezek a sorok íródnak, még nehéz elő­re látni, hogy miképpen ala­kulnak az események és mi­lyen következményeket von­nak maguk után a november 25—26-i katonai megmozdulá­sok. Egy dolog azonban vilá­gos: a válság politikai rende­zése napirenden marad.” ban és Európán kívül kísérle­teket tesznek a helsinki kon­ferencia jelentőségének leki­csinylésére. A nyilatkozat rá­mutat, hogy ezek az erők a helsinki dokumentum teljes tartalmát eltitkolják és a finn fővárosban kötött megegyezé­sekkel kapcsolatban iparkod­nak borúlátást és bizalmatlan­ságot ébreszteni. „Éppen ezért szükség van arra, hogy a nemzetközi szervezetek és nemzeti békemozgalmak tevé­keny munkával visszaszorít­sák ezeket az irányzatokat, és a minden államra vonatkozó politikai kötelezettségek alap­ján helyesen tájékoztassák a „lefokozott” külsőségek között, minthogy a két országnak nincs diplomáciai kapcsolata. Hiányoztak a repülőtérről az ünneplő pekingiek, a tán­coló iskoláslányok és a ven­dégek előtt tisztelgő felira­tok. Ford a repülőtérről a kínai kormány vendégházába hajtatott. Az amerikai—kínai tárgya­lások, amelyek az ideérke­zett tengerentúli újságírók szerint a kétoldalú kapcsola­tok terén igen kevés konkré­tummal kecsegtetnek, vagy r ” r A GOLAN-FENNSIKROL Reagálások a BT határozatára Ford Pekingben se. Angola és Kelet-Tímár Az Angolai Népi Köztársa­Salisburyi nyilatkozat Nyíltszavú levél Kongresszusra készülnek a csehszlovák kommunisták Kongresszusra készülnek a testvéri szocialista szomszédország, Csehszlovákia kommunistái. Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága levelet intézett a pártszervekhez, a pártszerve­zetekhez, minden kommunistához, és ebben a levélben nemcsak a múlt időszak, a XIV. kongresszus óta eltelt időszak értékelését adja, hanem azt kéri: magas fokú belpolitikai aktivitással segítsen előkészíteni minden kommunista a jövő esztendő áprilisában össze­ülő XV. kongresszust. Nyíltszavú, a múlt nehézségeiről sem hall­gató pártokmány ez a levél. Utal a levél arra, hogy a múlt esztendők nem voltak könnyűek, és a csehszlovák kommunistáknak nem egy akadályt kellett leküzdeniük, hogy megoldhassák a társadalom fej­lődéséből eredő új és újabb felada­tokat. A párt a társadalom és a gazdaság fejlődésében egyaránt kiemelkedő je­lentőségű adatokról számolhat be. Megállapítja a KB levele: a nemzeti jövedelem az idén — 1970-hez mér­ten — mintegy a harmadával növek­szik és a nemzeti jövedelem számot­tevő gyarapodását több mint 90 szá­zalékban a társadalmi munkaterme­lékenység fokozódása fedezi. Az ipari termelés — a végrehajtott szerke­zeti változások eredményeként — je­lentősen fejlődött és mindenekelőtt a gép- és vegyiparban, az energeti­kában sikerült teljesíteni a terveket; ráadásul a múlt öt esztendő alatt mintegy 30 milliárd korona felhasz­nálásával eredetileg nem tervezett feladatok megoldására is sor kerül­hetett. Az építőipar is teljesítette, sőt néhol túl is teljesítette a rábízott feladatokat. (Külön kiemeli a köz­ponti bizottság levele, hogy sikerült előrelépni Prága évtizedeken át fi­gyelmen kívül hagyott problémái­nak megoldásában. A prágai beru­házások a mostani ötéves tervben az előzőhöz képest megkétszereződ­tek, előrelépés történt a lakásépítés­ben, üzembe helyezték a metró első szakaszát és átadták a Klement Gott- wald-hidat is.) Ami a szociális programot illeti, a levél — sok más tény mellett — em­lékeztet arra, hogy a lakosság pénz­jövedelme 1975-ben becslés szerint 67 milliárd koronával lesz nagyobb, mint 1970-ben, és a dolgozók átlagos havi bére 370 koronával lesz több, mint öt évvel ezelőtt. A gazdasági kérdések elemzése után a levél megállapítja: megszilár­dult és elmélyült az országban a szo­cialista demokrácia. Bevált a cseh­szlovák föderáció, mint a cseh és szlovák nemzet testvéri együttműkö­désének szilárd államjogi alapja. A XIV. kongresszuson kitűzött fel­adatok megvalósításáról szóló beszá­moló egyik legfontosabb megállapí­tása: a XIV. kongresszus óta felvett 267 362 tagjelölt 62,1 százaléka mun­kás, és megszűnt a munkások rész­arányának mintegy 25 éve tartó csökkenése a párt soraiban; a fel­vett tagjelöltek több mint 90 száza­léka 35 éven aluli, több mint a fele pedig 25 éven aluli fiatal. A gazdaság fejlesztéséről szólva a KB levele megállapítja: a következő, 1976—1980-i ötéves tervben a nem­zeti jövedelemnek évente legalább öt százalékkal kell növekednie és az iparban a gép-, a vegy-, az építő­anyag-iparé és az energetikáé az el­sőség. Olyan beruházásokat kell majd eszközölni, amelyeknek értéke legalább egyharmaddal haladja meg a mostani- ötéves terv beruházásait. A JÖVŐ felrajzolásában ott sze­repel a szocialista társadalom fontos kérdéseinek mindegyike. „Továbbra is a dolgozó nép hatalma megszilár­dításának bevált útján haladunk a szocialista demokrácia sokrétű for­máinak tökéletesítésével és kiszéle­sítésével’’ — állapítja meg a KB le­vele, majd a kommunisták munká­jával, tevékenységével, a párt, az ál­lam és a nép érdekeit szolgáló mun­kásságával kapcsolatban leszögezi, hogy abban is alapvetően fontos a párt alapszabályzatának, a demokra­tikus centralizmus elvének követke­zetes megtartása, és olyan légkör ki­alakítása, amelyben nincs helye az egyénieskedésnek, a formalizmusnak, az intrikának, csoportosulásnak. A CSKP KB levele a jó belső fel­tételek mellett a kedvező külpoliti­kai feltételekre is felhívja a figyel­met a XV. kongresszus előkészíté­sének időszakában. Megállapítja, hogy az európai biztonsági és együtt­működési értekezlet sikeres befejezé­se Helsinkiben nagy győzelme a Szovjetunió és a szocialista közös­ség békepolitikájának, de a tőkés vi­lág olyan köreinek is, amelyek tisz­teletben tartják a békés egymás mel­lett élés ma már általános érvényű elveit. A jövőt felvázolva szögezi le a levél: „Pártunk elsőrendű fel­adata továbbra is aktivan segíteni a szocialista közösség országai egy­ségének fejlesztését és megszilárdí­tását, elmélyíteni a sokoldalú köl­csönös együttműködést, mindenek­előtt a Szovjetunióval...” A párt­levél megtárgyalásához, az egyes pártszervek és pártszervezetek fel­adatainak kijelöléséhez taggyűlése­ken, konferenciákon már hozzákezd­tek a szocialista szomszédországban. Gárdos Miklós

Next

/
Oldalképek
Tartalom